Russisch legerbericht In verschillende sectoren van het front der legers van genera RroesiloT zet de vijand zijn verwoede tegenaanvallen voort Volgens nadere mededoelingen omtrent de gevechten in de streek ten noorden van het dorp Gadomitschi man de Stvr, ten westen van het dorp Kolki, namen de Rus sische troepen daar den 17den Juni 96 officieren en 3137 soldaten gevangen en maakten zij 17 mitrailleurs buit. De Russen sloegen bij het dorp Woron tschin, ten noordoosten van Kvselm, zeven werst ten noordei: van den grooten weg LuskVladimir Volinski, den vijand, die door Duitsche troepen gesteund werd, terug Volgens de laatste berichten deden de Russische troepen een tegenaanval in de buurt van het dorp Rogowitschi, ten zuid oosten van,het dorp Lokatscln en sloegen zij den vijand terug. Zij namen 16 officie ren en 1200 soldaten gevangen en maakten acht mitrailleurs buit. Een bataljon tirai! leurs onderscheidde zich bijzonder; het viel den vijand niet alleen in de flank, maar ook op het front aan en heroverde de drie kanonnen, waarvan in het legerbericht van gisteren sprake is. Bovendien nam het 300 man gevangen en maakte het twee mitrail leurs buit. In de streek van het station Otschoni- brnvo, ten oosten van Sarny, maakten de Russen ~en Dmtsche aeroplane buit De bestuurd». en waarnemer werden gevan gen genomen. In de streek van* Gaywomnki en Wiemo- witschik, ten noorden van Boetsjatsje, aan de Strvpa, biedt de vijand hardnekkiger tegenstand. Aan den uitersten linkervleugel trok de vijand ïn -wanorde terug, krachtig vervolgd door de Russische troepen.Deze bezetten de dorpen Zadiwa en Storojynetz Globoka aan de linie van de Sereth. Aan het Dwinarfront beschieten de Rus sen op verschillende punten krachtig de vijandelijke stellingen, 1 - In den nacht van 19 Juni trachtten vijandelijke troepen in de streek ten noor den van Spiaglo ten oosten van het meer Wisjnewskoje de Russische loopgraven le naderen; zij werIen echter door het ge weervuur der Russen verdreven. De opmarsch der Russen. Na de verovering: van Caerno^itz zijn de Russen weder naar het zuiden inde Ejoekdwina opgerukt en hebben de Se reth bereikt Deze rivier dient niet te Worden verward met haar naamgenoot in Oost-Galicië. welke ten westen van Za lescyzki in den Dn jester uitmondt en waar aan Tamopol en Tremhowla gelegen zijn. Deze Sereth echter vindt haar oorsprong ïn de oostelijke uitloopers der Karpathen en stroomf in oostelijke richting door de jBtoekowina over d© Roemeensche grens De Russen hebben nu tussclien de Proeth en de Sereth de "plaatsen Kuczurmareen Storozynetz gezet De voornaamste druk der Russen is evenwel gericht op Lemberg. Moeten de ■Oostenrijkers ihier nog verder wijken, dan zullen zij genoodzaakt wezen hun linie in Oost Galicië, die van Tamopol tot aan den Dnjester loopt, en waar zij zich tot dusver gehandhaafd hebben, terug te trek ken, daar deze anders wordt omvat Het Russische orfiensiei heen zich immers- op de beide vleugels 't sterkst ontwikkeld. Zoo heel ver zijn, zij overigens niet meer ,van Lemberg verwijderd; de afstand van 33,pody, dat thans is genaderd, tot deGa- lidsche hoofdstad bedraagt een goede 80 K.M. Het Oicxstenrijfech© leger van iRohni- Jïrmolli, dat in. een wijden boog rond Lem berg. staat, verdedigt de toegangswegen hardnekkig. (Tusschen Radsiwolof en •Bra dy, onmiddellijk: op de Galidsche grens, zijn de Russen herhaaldelijk! teruggesla gen, terwijl in de geheele streek ten Wies ten, en ten zuidwesten van Lusk de te genaanvallen der Oostenrijkers uiterst ver bitterd .zijn, Bfl de dorpen Lokatsi op den Weg naar WJadimir Wolynsk,) jSwin- juchi en GcwochoW, alle drie ten wiesten wan ..de Styr gelegen, is verwoed ge- streden; de indruk! Wordt echter gewekt,, dat het Oostênrijteche verweer slechts ten doed heeft om tijd .te winnen voor het terugtrekken naar de meer achterwaarts gelegen Bloeg-linie, die de laatste bescher ming voor Lemberg biedt De Duitschers hebben een deel van het front hier ver gen omen, daar zij ook van krijgsverrich tingen -in de richting van Gorochow, mei ding maken. Het jongste Berlijnsohe stal lien" oh t zneldt, dat de Russen in de rich ting van Gorochow, dus ten Zuidoosten ,van Lokatsi, hun opmarsch niet hebben voortgezet Voor het oogenblik is de Oostenrrjksche frontlinie van. de Styr tot aan de Pripet nog niet in beweging gekomen. Geschiedt dit en breidt zich het Russisch offensief vierder naar het noorden uit, dan zullen de Duitschers zich eveneens genoodzaakt zien in Po-len en Koerland te Volgen, hetgeen ten slotte tot een herhaling, in omgekeerde richting, Van den grooten veld tocht van 1914—'15 leiden zou. In een onderhoud, dat een „Times" cor respondent met generaal Biroessilof heeft gehad, heeft deze Verklaard, dat de Duit sche gevechtsmethode der beide oorlogs jaren tot een Voorbeeld heeft gestrekt, na melijk het gebruik maken, van alle wa penen. Bovendien hebben de Russen een nieuw soort vergiftig gas benut, dat „doel treffend" gewerkt zou hebben. In de Bloekjo win a. Vólgens een Reuterbericht uit Petersburg, zouden de Ru «sen net Boek o .leger van geneiaal Pflan/er Biatin doorbreken 'icb ben en drijven zij de een© bc'ft naaT de Roemeens'he grens en de andere naar de Karpathen Van liet Zuidelijke front Öosteifrijksch legerbericht. De aerie aan, het Iscwizo front is weder verminderd lot le gewone sterkte. Nieuwe aanvallen der Italianen op en kele frontgedeelten tussclien de Bronta en de Astieo zijn afgeslacen Italiaansch legerbericht. Den lSden Juni sloegen de Italiai n kleine aanvallen van den vijand af. aan het begin van het Genova dal (Sareaj bovwi Daone aan de Chie=e en in de rich tipt va.n den Monte Giove in het Po.sinada]. Op het plateau Sette Comxan duunio gisteren het levendig gevecht langs het frontgedeelte ten noordoosten en ten noor den van Asiago voort Door de on veders verdon de moeilijkheden aan den opanarsch der Italianen nog verhoogd. De Italianen sloegen de gewone tegen-» aanvallen, met welke de vijand beoogt hun vooruitgang tegen te houden, af. Aan den rechtervleugel maakten de Al- pini wederom 200 krijgsgevangenen. Aan de Boven-Bolle deed de vijand in den nacht van 18 op 19 Juni herhaaldelijk aanvallen op de stellingen, onlangs door de Italianen: veroverd, bij wend met gevoelige verhezen afgeslagen. De Italiaansche zware kanonnen bombar deerden het station van Toblach en den, weg naar Landro (Rienz-dal). In jiarinthië en aan de Isonjzo artillerie- acties. In den Balkan. Een. opmarsch der Bulgaren. Een Havas-telegram uit Saloniki meldt: Er schijnen nieuwe krijgsverrichtingen van de Bulgaren Grieksch gebied op han den te zijn. De oldaten van koning Fer dinand (zouden zi jh er niet toe bepalen in Oost-Macedonië (op te rukken, maar zouden ook beproeven om naar den kant van Fio rina (op Grieksch gejried, ten Z. van Mo- nastir) uit Monaster op te trekken. Men verzekert, dat de 121e Bulgaarsche divisie, did 'fcussehen Xanthi en Okdzjillar samen getrokken us, toebereidselen maakt voor een nieuwen iQpmarseh. De Bulgaren zouden voornemens zijn de rivier de Mes la., d.'a naar (Seres, Drama en Kavalla leidt, over te trekken. Gemeld (Wordt, dat de Bulgaren ten O. van (Fiorina zijn opgerukt-. Bulgaarsche af- deehngen zouden ook in" de richting van Ostrowo oprukken. t jGriekenland en Bulgarije. Volgens een Havas-bericht uit Salo-niki, verzekert men. dat tusschen de tc- geeringen te Sofia en Athene een schrifte lijke (overeenkomst is aangegaan, waarbij de (Bnlgaarsche troepen gemachtigd morden alle (GrieksChe fortificaties in Macedonië te bezetten. De commandanten Van de Grieksdie (forten hebben reeds op dit stuk formeelc lastgevingen ontvangen. In Egypte. Bij het S uez-kairaal. Ifel Britsclie oorlogspersbureau meldt: Elf vliegmachines hebben gisteren bom men geworpen op een nieuw Turksch vlieg kamp, op vijf mijlen afstands van El La- risj, oostelijk van het Suez-kanaal. Zij ver nielden Iwee vliegmachines, die voor de hangars stonden en doodden een bestuur der, een waarnemer en eein aantel mecani ciens, Van dertien hangars brandden twee geheel af, terwijl vier andere herhaalde lijk door bommen getroffen werden, zoodat waarschijnlijk minstens vijf vliegmachines, die daarin stonden, vernield werden. De vliegers vielen ook de Turksch'e kam pen en troepen met bommen en machine geweren aan. Er wierden in het geheel 76 bommen geworpen. De Engelschen verloren drie vliegmachines. Ter r/ee. Duikboot- en mifnenoorlog. Lloyds bericht d.d. gisteren het zinken van hel Engelsche stoomschip „Beacby" (4718 ton), het Italiaahsohe stoomschip „Poviga" (3360 ton) en het Franscihe stoomschip „Olga" (2964 ton). Diverse berichten. Vereen. Staten en Mekioo. De Amerikaansche anlwoord-nota aan Mexico wijst de eischien van Mexico rond uit a£ en laat zich' afkeurend uit oyer den onhhfielijken toon em. geest van de fries i- caansohe mededeel! ng. Rogers, de bisoudere agent van de Ver- eenigde Staten ïn de stad Mexiko, heeft aan het ministerie van buitenlandscbe zaken meegedeeld, dat hif werk maakt van een extratrein om de vreemdelingen naar Vera cruz le brengen. In de hoofdstad zijn betoogi ngon. tegen de vreemdelingen gehouden, doch er is geen geweld gepleegd. j BINNENLAND. HtfWlcht*». Men verzoekt ons te melden- Ten einde te kunnen genieten van duin en zeelucht en tevens Hare werkzaam heden op de gebruikelijke wijze voort te zetten, heef* II. M. de Koningin besloten! zich gedurende eenigen tijd met H. K. H, de Prinses te vestigen té Katwijk-Buiten. Z. K. H. de Prins is voornemens gedu rende dien tijd een reis naar Zwitserland te ondernemen, ten einde daar bergtochten te maken. Van het hof. Het „Leidsdh Bagbl." meldt, dat de Ko ningin dezen zomer voor eenigen tijd Haar verblijf zal vestigen in! de villa Djujnliist van mevrouw de wed. A. Die Kotster, dicht bij den tol tusschen Katwijk'-Binneu erf Katwijk-aan;Zee. Een groot duin-terrein ligt om deze villa heen". Corp» dlplomatïqae. De hoer A. de Mella Franco, gezant- schapsraad bij de Braziliaansch© legatie Le 's Gravenhage, is benoemd tot gezant- schapsraad te Londen. Onse ministers. De Minister van Oorlog begaf zich heden ochtend, vergezeld van den luitenant kolo nel Logger, Hoofd der IVe afdeeling van zijn Departement, en van zijn adjudant, kapi tein Van Everdingcn, naar de legerplaats bij Oldebroek, tot het bijwonen van schiet oefeningen der artillerie. Vervolgens bracht Z. Exc. een bezoek aan het barakkenkamp in de legerplaats bij Alilhgen. JB»rste Kamer. Heden is in de afdeelingen der Eerste K.uner liet onderzoek aangevangen ven. het w elsontwerp tot verleening van Ouderdoms renten. De afdeelingen hebben lot rappoa beurs daarover benoemd de heeren Van Baston Batenburg, v. d. Berg, v. d Hoeven, Van Lamsweerde en Bavinck. Stemplleht. Naar verluidt zal uit het afdeeliogsver- slag der Tweedot Kamer (betreffende de (voor stellen tot grondwetshferziening blijken, dat bij Jet sectie-onderzoek aandrang 1>ij de regeering tot uiting is gekomen om stem plicht in te voeren. De herstemming:. In de gisteravond gehouden vergadering van de Vrijzinnige Kiesvereeniging Dor drecht, is besloten overeenkomstig hel ad vies van bet centraal comité der vrijzinni gen. De heer H. J. Wichers zal zijn candi- datuur terugnemen, en de kiesvereeniging zal met alle macht naast den anderen vrijzinnigen candidaat den candidaat der S. D. A. P. steunen. 1 H. 0 T. Naar wij vernemen heeft de Uitvoerende Commissie van de N. 0. T. besloten aan haar personeel met ïpgang van 1 Juli een duurtetoeslag van 15 pCt op de thans bestaande salarissen toegekend. Om voor dezen toeslag in aanmerking te komen moet men minstens 2 maanden in dienst zijn geweest Alliance Israëllte ünlreraelle De Nederlandsche afdeelingen der Al liance Israëlite Universelle (Algemeen Is- raèlietiseh Verbond), houden Zondag 2 Juli een algemeene vergadering te 1 uur, in Hotel Keijl, Gevers Deijnootweg, te Sche- veningen, waarin de heer L. Hertzbergen, te Sneek, een voordracht zal houden over „De Joden na den oorlog". leder land en de eerlef. Broodprijzen'. Do minister van landbouw, nijverheid en handel, heeft tot de burgemeesters de.vol gende circulaire gericht: Ik heb de eer u mede te deelen, 'dat (mijn aandacht gevestigd wordt op de omstandig- heid, dat in sommige gemeenten niet wordt toegestaan, dat de bakkers, boven den maximum broodprijs, vergoeding m reke ning brengen voor het aan huis bezorgen van liet brood. Naar aanleiding hiervan breng ik nog eens onder uw aandacht, dat de door mij vastgestelde maximum brood prijzen, mei uitzondering van die van het zoogenaamde regeeringsbrood, bereken! zijn contant afgehaald aan .bakkerij of winkel, zoodat de kosten van aan huis bezorgen niet in deze prijzen begrepen zijn, waar mede ik u beleefd verzoek rekening te houden. (St.ct) Aangehouden maiL De stoomschepen „Kangean" en „Rem brand", onderscheidenlijk' opi 30 Mei en 10 Juni van Amsterdam, naai' Oost-Indië ver trokken, hebben de mail te Kirkwall moe ten ontschepen. Be leVensmi'ddelen- voorziening. De vraag naar bons voor goedkoope rijst schijnt te Amsterdam zeer groot te zullen worden. Gistermiddag was reeds uitgege ven voor een hóe/veelheid van 38.000 k,g. Dir. bel.» invoarr. en ace. Bij Kon. besluit van 27 Mei zijn, inge volge de Burgerlijke Pensioenwet, de na,- volgende penisoenen verleend W. G. S. L. de Vletter, ontvanger der directe belastingen en accijnzen, f874; J. G. Sanders, kommies 1ste klasse bij 's rijks belastingen, f700; J. VV. Bongarde, kom mies 1ste klasse bij 's rijks belatingen, f 589; P. W. W. Bernards, kommies 1ste klasse bij 's rijks belastingen, f710; J. Voerman, kommies 1ste klasse bij 's rijks belastingen, f815. Bij Kon. besluit van 3! Mei zijn, in gevolge de Burgerlijke Pensioenwet, de navolgende pensioenen verleend: A. B. de Meulemeester, kommies Iste klasse' bij 's Rijks belastingen, f679; T. de Jager, kommies te water 1ste klasse bij 's Rijks belastingen, f 666W. Berends, kom mies 1ste klasse der directe belastingen, enz., f683; J. D. Douma, kommies 1ste klasse bij 's Rijks belastingen, f 866A. P. Pas, kommies 1ste klasse bij 's Rijks belas tingen, £867. Bij Kon. besluit van 19 dezer is pen sioen verleend ingevolge de Weduwenwet voor de ambtenaren 1890, aan A. Ooster hof, wed. II, Boerrna, kommies 2de klasse der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, 331. VLAARD1NGEN, 21 Juni. Op den paar den marktdag 23 dezef, zal een bloemen verkoop op de -straat plaats li ebben' voor het tubercniosefoWds „Herwonnen Levens kracht. 1 i j STADSNIEUWS. GemeeaterMê. Openbare vergadering van den Gemeen teraad van Schiedam op Dinsdag 27 Juni 1916, des namiddags 2 uur, met voortzet ting, zoo noodig, op Woensdag 28 Ju,ni d.a.v., des n.m, 2 uur. Vaststelling van de notulen der vergade ring van 16 Mei 1916 en verdaging Van jdie van 6 Juni d.a,vs Mededeehngen. Ingekomen stukken. i Agenda: i 1. Beslissing over de toelating van den heer P. de Bruin als raadslid. 1 2. Benoeming van een lid van de Com missie van Toezicht op het Lager Onder wijs, ter voorziening in de vacature, ont staan door het vertrek van den heer A- L. Boot (aftreding 1 Januari 1920). Aanbevolen worden de heeren 1. Mr. J. H. Wekker; 2, L. van, i't Sant. 3. Benoeming van een lid-werkman in do Commissie van Toezicht op de Arbeids beurs en het Werkloozienfonds (vacature A. A. Marrevée. Aanbevolen wordenI Door de afdeeling Schiedam van den Nederlandsdhen R. K. Volksbond en de afdeeling Schiedam van het Nederlandse)» Werkliedenverbond „Patrimonium": 1. S. If. Brouwer; 2. Th. G. Volk jen door den Schiedamschen Bestuundersbond II. H. A» Piettenberg. 4. Benoeming van een onderwijzer aan school F, (Hoofd de heer B. van Bochove). 5. Voorstel van Burgemeester en Wet houders, om ten aanzien van den heer C<. LMomltfoort, Directeur der Algemeen© Begraafplaats, overeenkomstig zijn verzoek, de toepassing van art. 1 der Verordening, houdende bepalingen omtrent het vearleenen van ontslag aan ambtenaren in verband niet hun leeftijd (Gemeenteblad no. 10 van 1915), wederotm voor één jaar op te schotrten. 1 6. Wijzjging der gemeente begroeting, dienst 1915. 7. Vaststelling van bet kohier der straat belasting, dienst 1916. 8. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot beschikbaarstelling van een crediet van f3550.ten behoeve van per ceel 36 van het Grondbedrijf en om- hun College te machtigen een der griendwerkens aan te stellen tot 2e boschwachter, op een weeHoon van f 15. 9. Voorstel! van Burgemeester en Wiet- houders tot het beschikbaar stellen van een crediet van f2250.voor het in richten eener bemaling van Oost-Frankier Land, waarvan Vs gedeelte komt ten laste der Gemeeinte en het overige voor reke ning van particulieren, alsmede tot het verieeneti van een crediet van f300. per jaar, Waarvan eveneens- door de Ge meente J/s gedeelte wondt gedragen'. 10. Voorstel van Burgemeester en Wet houders, om den termijn van ontruiming van 'bet onbewoonbaar verklaarde pand Lange Achterweg 9, met zies maanden te verlengen. 11. Voorstel' van! Burgemeester en Wet houders tot herziening van de Verorde ning, regelende de samenstelling en td<J beizoudiginpj van het personeel der Ge meente-Secretarie, alsmede van de boden, daaraan Verbonden. 12. Voorstel1 van Burgemeester en Wet houders tot uitgifte in erfpacht van een perceel grond aan de Oude Spui haven aan de N.V Wj. A. Hoek's Machine- en Zuur st offabriek. 13. Behandeling van hei voorstel van B.urgemeester en Wethouders tot herziening van de Verordeningen op de heffing en invordering van eene plaatselijke directe belasting naar het inkomen, met de daarop ingediende amendementen. 14. Voorstel van Burgemeester en Wet houders om het dooT de Schiedamsobe Tramweg Maatschappij gevraagde uitstel voor deh aanleg Van lijn O, (Emmaplein Beurs) te verlengen tot 1 Mei 1918. En verdere voorstellen en medaleelingen. Gemeenteraadntnkken. Herziening Inkomsten- belasting. i Te beantwoording door B. en W. van de amendementen op hun voor-stellen tot herziening der inkomstenbelasting, laten we hierachter volgen De verschillende ingekomen amendemen ten van den heer Mr. Kavelaars (bijlage 3 9) en de heeren Goslinga, Houtman en Post (bijlagen 19a, 19b en 19c) worden hier onder artikeisgewijze behandeld. 'Artikel 3. Amendement Houtman om achter de eerste alinea te voegen de woorden„voor zoover die niet op grond van het volgende lid zijn belast". t Bij de lezing van het eerste en het tweede lid van dit artikel dn onderling verband, kan omtrent de beteekenis geen misverstand bestaan en kan men tot geen andere lezing komen, dan die welke de voorsteller aangeeft. JDaarom moeten wij tegen aanvulling be zwaar snaken. Intusschen hebben wij opgemerkt dat liet voorlaatste lid van het artikel onjuist is en stellen wij voor dit te lezen: In de gevallen sub. lo. en 3o. wordt de aftrek voor noodzakelijk levensonder houd bedoeld bij art. 22 in evenredigheid tot ieders inkomen tusschen man en vrouw verdeeld. i •Aait 4 ip verband met art. 10. Deze beide artikelen moeten met elkan der in verband worden beschouwd. Wij achtten ons niet gerechtigd de tegen woordige bepaling, dat giften van hand tot hand, verkregen van iemand buiten de Ge meente, in do belasting vallen, lm te laten. Waar echter van verschillende zijden daartegen bezwaar wordt gemaakt en de regeling in zich zelf niet geheel billijk is, al is zij in tal van Gemeenten aange nomen, hebben wij er geen bezwaar tegen de wettelijke regeling omtrent de giften neergelegd in art. 8, 2e lid (art. 9, 2e' ild tier ontWerp-veropdening) ien art 19 le lid, sub. a. (art. 21, le lid sub', a. der ontwerp-verordening) over te nemen. Art. 4, sub. b' en art. 10 vervallen dan. Wij zeiden, dat dit artikel in verband is te beschouwen met art 10. Bij de op neming hadden wij echter ook dd- bedoe ling het te doen dienen als veiligheids, klep, teneinde daardoor nog te treffen, wat aan de opsomming van de bronnen van inkomen, door de Wet genoemd, mocht ontbreken. i Bij nader inzien komt ons dit niet ge- wenschf voor. Wij hebben overwogen, dat, nu eenmaal het wettelijk stelsel wordt aangenomen, men ook moet onderstellen, dat dit deugdelijk is en dat het toch eigenlijk met aangaat een bepaling op "te nemen, welke in dat sfel- sel in het geheel niet past Bovendien is het ook de vraag, of gevallen als gevreesd werden, zich zullen voordoen, daa>- de om schrijvingen der Wet tamelijk ruim zijn. Voor die enkele gevallen, die misschien zouden kunnen voorkomen, achten wij het bij nader inzien niet gewensebt deze be paling op te nemen-, die door zijn zeer al- gemeenen vorm ook tot allerlei kwesties kan aanleiding geven. t Art. 6 en 7. i Art. 6. Amendement Houtman, om achter het laatste woord „rente" twee nieu we alinea's te plaatsen, luidende: „Uitkee- ringen als vergoeding voor het gebruik van een verworven recht". „Uitdeelingen van Coöperatieve en andere vereenigingen en onderlinge verzekering maatschappijen aan leden-deelnemere". - Art. 7. Amendement Houtman, om in art. 7 te doen vervallen de eerse alinea. Amendement Mr. Kavelaars, om bet laatste lid óf wel te doen vervallen óf wel te verduidelijken. i Deze beide artikelen zijn in verband met elkander te beschouwen. Waar er indèr- daad bij art. 7 niet aan as gedacht öaij de Wet de uitdeelingen zoowel bij de Ven nootschappen enz., als bij de aandeelhou ders enz. belast, behoort art. 7, dat over genomen is van de wetsartikelen, die de belasting van de vennootschappen enz. re- gelen, te worden geschrapt. Echter kun nen de uitdeelingen van Coöperatieve en' andere vereenigingen en onderlinge verzeke ring-maatschappijen aan leden-deelnemers, gelijk de heer Houtman voorstelt, naar art. 6 worden overgebracht. Wij zouden deze in een afzonderlijke zinsnede willen doen vol gen op de andere dividenden, en dus ach ter de zinsnede, eindigende met -„effecten", willen invoegen de door den heer Houtman ten deze -voorgestelde alinea. Een verdere uitbreiding van dit artikel moeten wij ontraden. i De andere uitkeeringen, die de heer Hout man daarin nog met name wil 'noemen', kunnen met het oog op de ruime redactie die alle vruchten van kapitaal omvat daaronder zeker wel gebracht worden. Bij schrapping van art. 7 moet de verwij zing daarnaar in art. 8 vervallen. i Art. 9. Waar het tweede lid van dit artikel geen ander doel heeft dan om te zeggen, dat de uitkeeringen daar bedoeld als inkomen worden beschouwd, is een toevoeging als aangegeven in het amendement Hout man, waarin nog eens zou worden gezegd, dat zij voor de begiftigden ook gelden als inkomen, bedoeld bij art. 4, sub. 4, niet op haar plaats. (Art. 12. Dat alleen bruto-inkomsten met kosten kunnen worden verminderd, spreekt zoozeer vanzelf, <M wij Ihef niet gewensebt vin den de woorden, door Mr. Ka v e 1 a ar a aangegeven, aan de wettelijke redactie, die volkomen duidelijk is, toe te voegen. Art. 15. le lid. Het komt ons voor, dat de be doeling zoozeer duidelijk is, dat wij het niet gewensebt vinden, de nadere uitleg ging, door Mr. Kavelaars verlangd, op te nemen. i 2e lid. Tot onze groote verwondering wordt in verschillende amendementen schrapping van deze bepaling voorgesteld. Wij moeten daartegen emsrig bezwaar maken Men moet goed in het oog houen, dat men bij den aanslag wil treffen het inko men dat in het belastingjaar zal gemaakt worden. De inkomens nu, waarvan men dan biet kan weten, wat ze zullen zijn, ïi.1. uit ver mogen en bedrijf en beroep, 'moet men wel schatten, en daarbij een vroeger tijd perk tot grondslag nemen. Waar echter het inkomen Vast is en voor deze géldt alleen bet tweede lid komt een schatting niet te pas, daar men vaste gegevens heeft, en is het niet te verdedigen, terug te gaan tot een vroege- ren toestand. Hoezeer wij doordrongen zijn van de wen- schelijkheid van een nauwe aansluiting bij de Wet, is dit hier o. i. niet verdedigbaar en nog te minder, waar de Gemeente ge dwongen is haar dienstjaar op[ -1 November te beginnen, waarover later. Periodieke verhoogingen, waarop een be lastingplichtige in den loop van 'het be lastingjaar aanspraak zal kunnen maken, worden in de praktijk niet in aanmerking genomen, daarentegen wordt er wel mede gerekend, wanneer vaststaat, dat iemand over zekeren tijd met pensioen zal' gaan. Om het eerste vast te 'leggen, stéllen L_J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2