1 "De oorlog. Laatste Nieuws. Ingezonden Mededeellngen. Waarom zondt go Dw Stoom- en Vorlgoederon naar aiders zonden, terwijl „Do Phoenix", Tole^nomaior IS, li even goed en viug bönliiit Kechtzaken. Kerk en School, gemengd Nieuws. Tan liet Westelijke front. Tan hetZüMeUjfce front, Tan het Balkanfront, Tnrksch leger be richt. Handel en Bod rij f. Burgerlijke Stand. ^rjj alsnog vroor aan het tweede lid toe te voegen: met dien verstande evenwel, dat periodieke verhoogingen, waarop een belastingplichtige in den loop van het be lastingjaar aanspraak zal kunnen maken, niet in aanmerking worden genomen. Wanneer men onverhoopt deze bepaling mocht willen schrappen, dan zullen niet alleen de wijzigingen moeten worden aan gebracht hïj het amendement Post aan gegeven, maar zal ook art. 15, 2e lid der Wet op de Rijks-Inkomstenbelasting moeten worden opgenomen, volgens welke Impaling een ambtenaar bij terugkeer uit de kolo niën of uit het buitenland, niet wordt aan geslagen naar het abnormale traktement genoten gedurende het verblijf aldaar, maar naar het traktement dat hij hier te lande zal verdienen. Wordt vervolgd). Sterrebo»ch—Volkspark. De kaarten voor liet Volkspark e het SterrëboscK zijn verkrijgbaar op de eer ste vier dagen van de week, 's uamid- tussdhen 7 en 8 uur, aan het poli tiebureau alhier. De houders van kaarten ivoor het Sterrebosoh kunnen hun kaarten op bovengenoemde tijden verruilen, yoor één, kaart yoor de beide wandelplaatsen. Gem. vliehTcrkoop. Hedenmiddag zal in he.t tentje „op de Koemarkt worden verkocht SehelViscih a 14 cent en Kabeljauw a 16 cent per pond. De (verkoop zai le 6 uur aanvangen. Gistemamiddag, omstreeks 4% uur, reed J. P. 'Westerweel, uit Rotterdam, „van het yisschbn terugkomende, op zijn fiets de hoogte af bij de perspwt nabij liet Sterre- [bosch. Rij kwam daarbij terecht in de sloot langs het weiland aldaar. Ra er uit te zijn gekomen is de man verder paar buig gereden. De 16-jarige J. C. Driel, wonende in hél NieuwsLidht N.Zkwam gistermiddag per rijwiel uit de RozenburgscKe straat (de Beier- ïandschfe straat inrijden. Hij kwam daarbij in botsing met een auto, waardoor het rijwiel grootehdeels vernield werd, doch hij zelf vrijwel ongedeerd bleef. AGENDA. Vrijdag tot Maandag Flora-Bioscoop 8 uur. Hoofdnummers lo. De verdwenen diamant 2a Dp moedige ingenieur. Heden m volgend© dagen. Circus Schouw burg, 81/4 uur. Ges. Spree. De levende brug. Heden en volgende dagen. Tivoli Schouw burg, 8.30 uur. Verkade's Klein Tomedi Heden en volgende dagen. Casino, 81/4 u. SpetetnhofTs Kléin Tooneel. 23 en 27 Juni. Rotterd, Diergaarde, 8 u. "AVonti-fcbtnöert Rlottend. Stedelijk Orkest B. Verhallen. 25 Juni. Rotterd. Diergaarde, 2% uur. Nam. Comderl Residentie Harmo nie 'Kapél'. 27 Juni. Maisom' vt d. Heijden, 7% üur. Bouwlmij. „Kortland". Vergadering. Rotterdamsche Rechtbank. Gistoreju heeft o. a. terecht gestaan de 65-jarig© J. Ct v, B. uit Ydaardingen, ^deur waarder bij de axtouiissements-reclhtbajnk te Rotterdam, terzake dat hij ip, tw©e aan gehaalde gevallen, bij het uitbrengen van een exploit," dat niet aan de eisöhen der wet (voldeed èn dus onwettig was, behalve hel bedrag van' de vordering zUu hebben ontvangen een bedrag van f5.17 aan kjostei, terwijl hij in de ééne, zaak later pokinoi^ eotn- 'zelfde bejdrag] van. zijn cliënt, 'als aan hem verschuldigd, zloiu, hebben, teraggehouileji]. B©M. bekende, dat de feiten hadden plaats gevonden gelijk ze bij dagvaarding waren omschreven, onder voorbehoud, dat hij geen beslag had gelegd, maar slechts gewenschl had beslag te legden. Bekl ves tigde met nadruk de aandacht op dit onder scheid. Overigens meende hij niets onbe hoorlijks te hebben gedaan en geen enkele handeling tegen de wét gepleegd te hebben. Hel (Was er hem slechts om te |d©ie|«f jgeiweest, debiteuren tot betaling te bewegen, pressie uit te oefenen, althans de patroons van de biteuren tot het uitoefenen van zulke pres sie de gelegenheid te geven. Dat hij in (le eene «aak beide, partijen f5,17 kosten in rekening gebracht - had, verklaarde bekl. 'door op te geven, dat hij, als Zaakwaarne mer, extra-qnk-osten had gehad. Buitengewone verdiensten had bekl'. door dit Kaar wleeïszijden berekenen Van kosten hoogstzelden, want in negen van de tien gevallen, kwam1 er geen cent van de vor dering terecht volgens bekl. en kreeg bekl. eelfe zijn! kosten niet .vergoed 1 Wat hij op 25 ew 27 October 1915 (ge daan had, Waarvoor hij nu terecht stond,' ssou bekl1. reedis veertig jaar hebbejp ge daan. f Ter izhké van knevelarij eischte het 0. M. drie maanden gevangenisstraf, met ontzég- gfrïg wan. het recht omi het ambt van deur waarder te bekJoeden, voor deK' tijd van drie .jaar. Mr. J. R. Penterman, optredend aks ver dediger, ging allereerst de voor-gesdhiede- uis .van deze za'ak na. Dat vorderingen pp zOel'ui langs den door bekl. ingeslagen weg worden; geïnd, noemde pleiter een vaak voorkomend verschijnsel, waartegen van de zfpe der zeelieden nooit bézWaar wtesd ge- hpaalklt. Stadt, de boofigetuigei in de ©enjoi fetók, eWënWeJ' had er in' 'dit gpVali iwfe! jbtówaar tegett gehad eii zich gewend tot het bestuut van rijn vakyefeeniging, dat zich toen, in verbinding had gesteld met dort officier ,van justitie. 1 Bekl. was daarop ter verantwoording ge roepen voor de denie kamer dezier recht bank, had daar verklaar! niet in te /Sen, dat hij iets ongeoorloofds ha! gedaan, maar niettemin beloofd, dat iets dergelijks niet meer zou voorkomen. 'Beld. had verwacht, dat de zaak daar mede afgeloopen, zou zijn en evenzoo plei ter. Het 0. kt had echter aanleiding gevon den tot het instellen van een strafver volging PI. concludeerde tenslotte op de "door hem aangevoerde gronden tot vrijspraak wegens gebrek aan bewijs van het ten laste gelegde. Voor .'t geval de rechtbank van. oordeel mocht zijn, dat bekl. moest worden ver oordeeld, ■verzocht de verdediger haar, om hem voorwaardelijk te straffen. Gedurende den, proeftijd controle op hem uit '3 oefe nen, zou uit den aard van bekl 's functie ge makkelijk zijn. Repliek volgde. Bekl'. betuigde nogmaals, dat hij zich onschuldig gevoelde* waarna zijn verJedi- ger dupliceerde. Uitspraak 27 dezer. In gesloten zitting heeft de rechtbank gisteren vier zr'-^n tegen minderjarigen be handeld. In de eerste stonden twee be klaagden ter zake van diefstal terecht; vervolgens bad een dezer twee zich nog eens ter zake van diefstal te verantwoor den. In de derde zaak waren twee be klaagden; in de vierde "één. Ook dezm stonden terecht wegens diefstal. De mo-eóer van een beklaagde uiteen der kinderzaken, de 45 jarige M. P., we duwe van F. W. A.,- zonder beroep, te Schiedam, stond terecht wegens heling. Op 29 April zou bekl. drie paar kou sen, die door haar zoontje door diefstal waren verkregen, uit winstbejag hebbsn verborgen. Bekl. bekende wel te hebben begrepan, toen haar zoontje met de kousen thui3 gekomen was, dat deze van diefstal af komstig waren. Toen de politie een on derzoek was komen instellen, had bekl dé kousen wel getoond, maar eerst ge zegd, dat zij ze op de markt had ge kocht. Pas later had zij ontkend. Het O.M., waargenomen door mr. Bóht ILngh, eischte wegens heling drie maan den gevangenisstraf. De officier nam in aanmerking, dat bekl. ongun'stig bekend stond. Zij zou liet ste len door haar kinderen aanmoedigen, voor het minst er genoegen mee nemen en er voordeel van trekken, (D|e rechtbank heeft gisteren; o, a, veroor deeld: H. K., 33 jaar, verléten! vroaiwf van' P. tS,, zonder beroep te Vlaandingen, wegens bede larij, tot 3 dagen hechtenis en plaatsing in een rijkswerk! nrichting voor den tijd van één jaar. 1 Dienttweigtring. Het Gerechtshof te Js-Gravénbage heeft heden arrest gewesten in de zaak van CL J. v. Borrendam', kantoorbediende, J. Q. L. Timmer, huisvrouw H. A. Koomans, tonder beroep, J. WL Middelland, kantoorbediend© en ,C. Bommel je, boekbinder, de tweede thans, wonende te Schiedam, de overigen te 's-Graveahnge Door de Haagsdbe rechtbank veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf ter Zake van het als oprichters deelnomen, aan een verboden vejreeniginig „de ver- eenigïng voor Dienstweigering". Het vonnis werd vernietigd alleen voor zoover ide aan bekl. opgelegde straf bo- treft en beklaagden veroordeeld, de le, 3e en 4e tot f 75 boete of 10 dagen (hechtenis, de 2e bekl. tot f 60 boete of 8 dagen hech tenis met gedeeltelijk© vrijspraak van het ten laste gelogde voor wat de 2e bekl. betreft. 1 Moord op verzoek. Voor de Zesde Kamer der rechtbank te Amsterdam is gisteren <te zaak van een 54-jarig letterkundige behandeld, b© schuldigid van zijn echtgenoote opzettelijk van het leven te hebben .beroofd, althans dit te hebben gedaan op haar verlangen. In deze zaak, waarin Mr. Kappeyne van de Coppello al® verdediger optrad, waren een 15-tal getuigen gedagvaard, on der wie ©enige deskundigen. Hét 'OM., Mr. Cluysenaer, verzocht om redenen ontleend aan de openbare ze delijkheid, deze zaak met gesloten deu- ren te behandelen, waartoe de rechtbank besloot De moord te Roosendaal. De rechtbank te: Breda deel heden uit spraak tegen Bogeys en Alters, beschuldigd van diefstal! en' moord op 9e; weduwe Agt- maal te Roosendaal. B„ wend veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf, dp eisdh was 15 jaar, de twepde beid1, welt! veroordeeld dosnform den eisch 3 jaar gevangenisstraf met aftrek Vajn, psre.Véntief. Bedankt voor hét beroep te Appinge- dam ds. D. van Dijk te Knijpe. HOOG ER. ONDERWIJS. Universiteit te Utrecht. Bevorderd tot 'doc tor in de rechten op Stellingen, mej. J. Ch. P. Vervloet, geb. te Utrecht; doctoraal examen geneeskunde tweede gedeelte: dé heeren Hl Bloemen en P„ Heymans. Universiteit te Groningen. Doctoraal exa men geneeskunde de lieer P. de Jager. NED. HERV, KERK. jB e roepen te Scharnier Harkstede (Gr.) ds. 0. J. Rêindc-rs te Anna Paulewna, abusievelijk gemeld ds. Teaders; te Vaals ds. R van der Eist te Eenum. 'Aangenomen hét beroep te Harme ien ds. WL R. Boerendans te Oppenhui- zen c. a. i Bedankt voor hét beroep te IJsselmui- den ds. T. Lekker', arkér te Oostorwolde. GER'.y. KERK. Beroepen te E|dam de Keer N. Brif- finga, cand. te R rzum; te Zuidbroek de heer J. ToUémjar, cand. te Z'aamslag. 'Aangenomen hét beroep te Terapel (GronJ. ds. Wj, Opsterke©ndt te Jfjdwo|da Protestvergadering te Rotterdam. De vrouwenvereeniging Ons Belang heeft gisternamiddag in het Vereenigingsgebouw op den Goudschen weg te Rotterdam, een openbare vergadering gehouden, om te pro- testeeren tegen de duurte der levensmid delen. De vergadering was druk bezocht. Mevr. Chr. KoomansTimmer, uit Schiedam, en de heer E. Bouman, betoogden, dat er nog geen- afdoende maatregelen door de over heid getroffen zijn, waardoor de meest noodzakelijke levensbehoeften even hoog in pnjs en schaarsch blijven. Het bestuur van Ons Belang zal zich Donderdag bij den burgemeester op het stad huis vervoegen om antwoord te halen op het adres, de vorige week aangeboden. Bij do opening der vergadering drukte de voorzitster de vrouwen op het hart, na af loop der vergadering geen demonstratie te houden, maar kalm naar huis te gaan. Mevr. KoomansTimmer, secretaresse van het revolutionair comité tegen den oor log, zeide den vrouwen, dat zij alle ge hoorzaamheid aan eiken politieman, eiken burgemeester en elke ambtenaar, heeft op gezegd. Zij verklaarde het ongepast, dat een commissaris van politie haar den raad heeft durven laten geven, de vrouwen tot kalmte aan te manen. Zij wees de aan wezigen op de vrouwen te Amsterdam, waar zij met duizenden de straat optrekken, trots politie en militairen. (N, R. Ct.) 5000 verdwenen Gisterenavond is te Amsterdam door den heer iWismeyer, koopman te Rotterdam, aangifte gedaan, dat hij op een tafel in (het hoofdpostkantoor had laten liggen een por- ie&jttillei (waarin een bedrag Van ruim f5000 aan bankpapier eK dat dejae, toen hij osagevefer een uur later eeu en ftnjdeg bemerkte, en een ondersteek! ter plaatse in* stelde, was verdwenen. Kievitseieren. In het „NieuwsbL v. Fr." van 2 Mei staat het velgend© stukje over kievitsei eren. „Toen de kievit leggen moest, was 'f boud en guur, en nu we van den natten winter in eens in den vollen zo mer 'zijn gekomen, isj 't met zoeken ge daan- Toch is het opvallend, dat deFrie- sch© kievit zich niet geheel laat inspi- reeren door zomerstób© zonnekoesteringen luwe Winden, want in de koude, gure week Van 15 tot 22 April heeft hij nog veel meer eieren geproduceerd dan in de zomersche, laatste week' van April. P© cijfers zijn 44.000 en 32.000. De tota le productie is dit voorjaar (28 Maart 28 April) geweest pl.m. 105.000 eie ren, die 'n kleine f 13.000 hebben opge bracht. De productie was kleiner, de op brengst echter grooler dan verleden jaar, toen tegen 't laatst slechts 6 ots. Voor de eieren werd betaald, nu 9 A 13 ets. Verleden jaar waren de cijfers 130,.000 met een totaalprijs Van f 11.500, We hebben dit jaar dus geen klagen, maar de kievit heeft vroeger toch nog wél, V/at de opbrengst betreft, met heel andere cijfers gewerkt In 1910 wer den in onze provincie 125.000 eieren @34 vonden, die totaal f 20.000 opbrachten. Ongelukken. Gistermorgen is de 18-jarige werkman V, op de werf der firma. iBoeile iefn! Pot (te Bol nes van een in aanbouw zijnd sdhip (geval len. In zijn woning te Use lman.de is hij kort daarna overleden. V I Ln leen' tuin van een percéel' aan de Maasstraat te 's-Gravenhage, viel hedonocto tend een één-jarig kindje in een put, iep|waA verdronken, aLVoreps de moeder het kon redden. 1 Nekk amp. Het vijfjarig zoontje van den Keer K. Hoogerwerf, te Vogelenzang, is Dinsdag aan nekkramp overleden. Dienstbodennood. De bewoner Van een huis te Voorburg heeft na in ettelijke couranten tevergeefs te hebben geadverteerd, in zijn tuin een beschilderd bord geplaatst, waarop met groot© letters Vermeld staat, hoeveel loop en hoeveel waschgjeld gegeven wordt, op hoeveel verval gerekend kan worden en dat een abonnement op de tram vergoed wordt. De koude Junimaand. Mededeeling van het Kon. Ned. Meteor. Instituut te de Bildt: i Indien de derde decade niet buitenge woon warm wordt, zal Juni 1916 de koud ste Junimaand zijn, welke sinds 1849 te Utrecht (de Bildt) voorkwam. In 1869 bedroeg de afwijking over de geheele maand 27/10 gr. Celc., in 1871 2.1 gr. Celo., in 1884 en 1909 telkens 1.9 gr. Celc. Gedurende de eerste decade over Juni 1916 bedroeg de afwijking 2.7 gr. Celc., gedurende de tweede decade 4.9 gr. Celc. Qorlogsvaria, Blijkens de Engeisché Verlieslgsten in, de bladen van 19 en 20 Juni zijin 38 officieren gesneuveld», gewond of ver; mist. Bovendien worden 3349 mansdiap pen als gesneuveld, gewond of vermist op gegeven. Van de vloot is 1 officier gewond en zijn 3 officieren vermist en 38 onder offi cieren en manschappen vermist (vermoede lijk verdronken) en 1 omgekomen hij het verloren gaan van de „Eden", W «enrerwaeh ting. Verwachting tot den avond van Donder dag 22 dezer: Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingenzwaar tot half bewolkt; wei nig of geen regen; koele pacht; iets zach ter overdag. Statenverkiezing. Naar wij van, zeer goede zijde vernemen, is tussdhen de Concentratie en de S. ,D, A P. een overeenkomst aangegaan ten op zicht© van, de herstemmingen in Noord- Holland. lerensalddelenTOorzlenlBg Door de Besturen van de Vexeeniging van Ned. Gemeenten en, dia van Kcine Ste delijke en*PlalteLandsgem©enten is een adres gericht aan den minister van landbouw, nijverheid en handel, waarin zij de bezwa ren uiteenzetten die voor de gemeente besturen Verbonden zijp aan de regeling door den minister vastgesteld in het wets ontwerp betreffende de levensmiddelonvoor- Sriening. i Fransch legjerbericht 1 PARIJS, 20 Juni. Het officieel© commu niqué van hedenavond luidt: Uitgezonderd een levendig artillerieduel zuidelijk Van het fort Vaux is op het geheele front niets van beteekenis voor gevallen, Bommen op Padua. RSOME, 20 Juni. Hedenmorgen vloog een vijandelijke vliegmachine op groots hoogte boven Paclua. Zij liet hémmen vallen, waarvan één onbeteekenende materïeele schade aanrichtte en vijf arbeiders licht verwondde, terwijl door een andera een soldaat niet ernstig gewond werd. De be volking bleef volkomen kalm. Eeveneens bewogen zich vliegtuigen bo ven Vicenza, doch bommen werden niet geworpen, Bjulgaarécih legerberic(ht. SOFIA, 20 Juni. (Officieel.) De toestand op het Macedonische front is onveran derd, Tn het Vandardal ten zuiden van Doiran ten Ghevfejheli duurt een zwak We- derzijbsch artillerievuur zonder tusschen- poozlen, voort. Op 18 dezer was deka- nonnade op den rechteroever van de Var dar iet's levendiger,. Denzelfden dag heb Ken onze patrouilles ben zuiden vaalBje- lassitza Plaajena afdeelingen verken nings- cavalerie verdreven. Vijandelijke vliegtuigen hebbén zonder succes bommen geworpen op Pardeitzi, Doiran ©n op plaatsen «in de Rupelpas. Een onzer vliegtuigen heeft bij Porto Lagos iaën vijandelijk! transport aangeval len, Een bolm werd ge'wörpen op een schip brug en. richtte lmlangrijke schade aan, KONSTANTINOPEL, 20 Juni. (Officieel) Aan. het Irak front geep verandering. Aan het Kaukasisehe front in hejl dentram hier en daar .artillerie- en infante- rievmr. Op dm linkervleugel mislukte een onver wachte aanval van een deel der vijandelijke macht 1 Een .vliegtuig dat sddh boven Sed-el- Bahr vertoonde, en eenige vijandelijke schepen', die Wjj het eiland Kusten weiden gezien, werden "door ons vuur verjaagd. Deo: ilSen Juni, 'smorgens om uur, vielen 9 vijandelijke vliegtuigen EI L aris j (ten Oosten van het Suez-kanaalj aan met bommen en machinegeweren. Ons vuur schoot er twee, neer, één viel1 brandend naar beneden. Benrs .van Schiedam. "WOENSDAG, 21 Juni. Officieels noteering van de Commissie uit de Kamer van Koophandel aan de Beurs. MOUTWIJN: f43 par HL. contant, zonder fust ©n zonder belasting. Namens de fiomm. voor de noteering. ■B. A- J. W1TTKAMPF, Ndteering der Vereeniging jtiBond van Dis tillateurs", gerestigd ie Botterdam. MOUTWIJN: f46.— per HL. JENEVER: f50.— per HL. AM,ST. PROEF: f51.50 per HE. Namens de Comm. voor de notccring. MOUTWIJN: Stemming kalm. SPOELING: fl.50. 1 SPIRITUSf67—f176. RUWE SPIRITUS: f32.50. Faillissementen. Uitgesproken 1 E'. Frank, pensionhoudster, te 'Ainster- dam. Rech'ter-óommissarispir. Joh. M. Jolles; curator: mej. mr. Ada Goudsmil Geëindigd: J. HL Huisjes, te Drogteropslagén (Zuid- wolde). i SCHIEDAM. Geboren. 18 Juni. Engeltje, d. y, Jl J. de Groot m G, Jongbjqed, Beierlandsob^tr. 19 Juni. Cornelia, v. J- C- Schooneu- berg en J. G. de Graaf, Zijlstraat i 20 Juni. Marinus, t. V, J. 0. Licht en P. SLoekenbroek, Gustostraat. Overleden. 18 Juni. Johannes Monlfoort, oud 3 nmd., Nieuwslicht (Noordzijde). 1 BEURS VAN AMSTERDAM looufie mt Hoewel de omzetten wederom van weinig of geen beteekenis waren, volgde onze lAme- rik. afdeeling bet voorbeeld van New-York^ want voor Industrials en enkele sporen waren verbeteringen in den koars .waar ta nemen. Steels, Anaconda's en Hides noteer den ca, 1 pCL hooger, Eries een voordeel- verschil van 3/4 pCt, Van marinewaarden .bleef de handel in preferente zeer beperkt, i Van Lokale waarden blad de scheepy&axt- afdeeling een verdeeld verloop, Holl.—Ame- rikalijn, Koninklijke Boot en Jaya-China- Japan bedongen vroegbeurs zeer vaste prij zen in vergelijking met Botaia, Nievelt Goudriaan, Oos> ie en Holl, Lloyd,- die nauwelijks de v 'ge laagste" i»ri}zen kon den handhaven. Ruhberaandeelen zeer vast voor Amst. Rubber. Petroleum met kalmlen KaadéL Konink lijke prijshoudend, Geconsolideerde vast, Tabaksaandeelen meerendeels verlaten. Culluuraandeelen en Mijnmaarden willi ger voor Vorstenlanden en Keiahoen. N. WL S. vast. Russen kalm. Oosten rijkers iets zwakker, Prol. 2 pCt, New-Yorkache Benni Noteering yan17. Juni 19 Juni 20 Juni Atch'. Topeka 105 104 1041/2 Car and Foundry 59% 57i/3 5.7%,* Bethleb. St. Coira. 440 430 440 Denver and R. G. 13 13 '13% Erie 37% 357/g S66/« Kansas City S. 25% .25% 26% Miss KL en T. 4% ,41/4 Myi Miss Pac. 65/g <6% OS/g N.-Y. Ontario en West 27% J27, j2?J-A' Rock lal. R/w. 21 21% SlVjl South Pac. DSi/g 06ö/r 97J't South* RWj. 226/8* 22% 22% Union Pac, 138% 135% (136% S. Steel Coo^l 85% 03% 84:%* Aimer. Gaa. Ca. 56%' 54% 55" CSg&r pot, j 56 62. -O» o*ar de Officieel» Priitfootearlof r*n d# Venea!gis< toct den Eifectenlmndeb 21 Juni 1916. STAATSUEKNEïGEN. HX N«d«r!»sU VK. UK. Ned. W. 3. ObL 1X00 6 1027% 702 1026,'is Ned W. S. Obl f1000 5 102% Ned. W. S. Ob%. 3% 837/g 63 Ned. W. OMlf. 8 736/8 741/8 Ned W. S. Certif. ...8 73% 737/8 Ned W. S. Cerüt 8% SSS/m 64 Oo*Madi6. 1005/s 100% 100% Roeland. Iwsn. Domb. G R. 625 4% 70 Ob. Tb 100 Nle. Sp, 64 63 ObL Gecone. R. 886 "80 4 583/4 57 Obl. Zoidwvet SSJ 4 571/18* 56 Ceae. GR 685 *89 4 66%a 66% Obl. "89-90 Hope «25 4 65% 66% W. Ween. Sp. 826 "90 69% Rotb. 'H 6e Em. «25 Q 4 641%8 Tnrklj». 50 Obl. 1911 tr. 600-2800 ...4 China. Gondl. Ruee. Gar. 1896 4 72% Japan. SO Obtig. le eer. i, 100 41/g Mexico. 31% 100-1000 AH Obl 6 21% Brazilië Fond 1914 20-169 6 73% 737/18 PROV. EN STED. LEENINGEN, Nederland. Ameterdam 1916 8 100%. INDÜSTR. ONDERNEMINGEN. Bnltesland. Am, B. Sn*. C. v. j. A. 857/m 86 Amerfcan Can. Co. Cerl t. gew. A. £1% 66% Am. Car A P. C. r. A. 58% 58% Am. Bide C. r. p. A. 453/w 45% Am. Sm. A a C. r: A. 90% 92 Anaconda Copp M.C. t.A. 168 189 Bethleb. Steel C. T. A 418 Centr. Le&th g. A. 658/s 635/8 Stand. MUI C, A, 94% 133 Stud. Corp C. g, A. 1341/4 On. Cigar. C. T. At 533/4 54 U. S. Steel C. g. A- 783/18 791/8 MinJBOüW-ONDERNEMfNGEN. Nederland en Xolonifin. 0t)iM Goud. gew. A. - S7 37 Kelabeen Mijnb. pr. A. 39% 40Vï Ps'oleh Mijnlt. c. A. 18 19% PETROLEÜM-ONDEBJÏEMINGEN. Gecons Holl. Petr. M. A. 243% iL M, t- E. Pet br. A. 523% 520 Perlak Pelr. M. A. 43% 44% Z. Perlak P. pr. A. 781/j 76% RUBBER-MAATSCHAPPIJEN. Nederland en Koloniën. Amaterd. Rubber A- 21® Dell Bataria Rb. A; Java Caodtcb. Cy. A. TABAK-ONDERNEMINGEN. Nederland en Koloniën. Amet Dell Co. A. 249% Dell Maatschappij A. 637 Padang Tabak-Mlj. A. 86 Rotterd. DaU-MQi A345 DIVERSEN. Buitenland. Maxw. L. G. Reet.- 82% SPOORWEGEN. Nederland. Holt IJ. Sp.-M. A. 93 -B. Bo.et.-W. 1 b. O. Slls 98 Wem 9o b. O. 6 18% Amerika. Atch. T. It S. Té. C. T.' f. Aj Denm Rlo C. t. A.- Ede Spw. p». A. Kana C, Sontb. Ar Kansas le b. OS Miss. K. Tax. C. v. A, N.-Y. OnU 4 Weet. A. Sontb. Pao. A. SoutUern Rallsr. Cy. Vet Tr. Or. jew. A: Union Pac. Rr. C. y.g.A. PREMIELEENINGEN Nederland. PaL T» Vottarb '47 114 Pal t. VoSiavL "09 t 2.80 Wllte Km!» A 74% BeljlA Antwerpen 1887 fttii 62 Hod i r ij A. Tbeiaa Rej. Gee. 1880 4 114 Afrika. Congo loten 1881 se.— Prolongatie BSl/i 461/4 134 79% 44 624 219 158% 166 170 241 81% - 937/a - 93 931/g 18% - 1041/4 151%) 85% 25 96% 69*18 ®7% 961/j 17 135% 103% 141/8 - 36% 36% 86%, 6% - 281/, 95»,% - 188% 134 8 pQt, Miïsl 6'^ -"W*^ KAtT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3