De oorlog. 69"* Jaargang. Donderdag 22 Jurïi 1916. No. 15171 Het al te goede hart. Befcfe cfctaant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijai per kwartaal: Voor .Schiedam en Vlaardingen fl. 1.26, francs# r per post £L 1.65. Prijs per Week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nuiumera 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haren No. 141 (hoek Korte Haven). Prjjs der Advertentiën: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames SO cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden* Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen.' Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bjj vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze adverientiëu worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. 1 i Zij, die zich vet ingang van 1 Juli a.s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. landstorm. OPROEPING VOOR DEN WiERKELIJKEN DIENST. De Burgemeester van Schiedam; brengt bij' deze ter openbare kennis, dat de lands lormp]idhtige van de jaarklasse 1912, li HENDRICUS iALBERTUS VAN ANTWERPEN, in werkelijken dienst moet komen op 10 Juli 1916. Genoemde lands Lormp] i cKtigo wordt mits dien bij deze opgeroepen om op TO Juli 1916, dps* voormiddag® te 9 uur, te ver schijnen voor den Provinciale Adjudant in Zuid-Holland te Leiden, in hfet gebouw „de Graaabeurs" aan do Brugsteeg aldaar, ten einde in werkelijikem: dienst te worden gesteld bij het Dep&t van de Xde Infante- rie-brigade. i Schiedam, 21 Juni 1916. i De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, €hef Levensmiddelen bureau. Om zoo spoed'"® mogelijk in dienst te trederi gevraagd; i een Chef vian het levensmiddelenbureau alhier, tegen bezoldiging Van f25.per weekl i Sollicitanten worden er op gewezen, dat, Waar het bureau is opgericht in verband met de oorlogscrisis, de betrekking uiij den aard der zaak een tijdelijk karak, ter ^draagt, Eigenhandig geschreven sollicitatiën met zoo volledig mogelijke inlichtingen omtrent leeftijd, tegenwoordige en vroegere betrek kingen, enzl Vóór 27 Juni a.s. in te zen den, bij den Burgemeester. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Duitsch legerbericht. Aan verschillende deelen van het front tusschen de Belgische en Fransche grens en de Oise hfeersohte levendige actie van artillerie- en mijnengevechten on van den vliegdienst, Roman naar het Duitsch van Marie Diere 28) Mi!'1 f.' Maar meVrouW! Gropius' ergernis en wrok werden toch wieggenomen. Toen zij had gemeend, dat zij alleen in de bekrom pen Woning en in behoeftige omstandig heden zon blijven, had zij Vergeten, dat Nate nu eenmaal Nate was. Die Was, zSooals bekend, neig tot andere dingen in staat, dan zich en haar -aanstaandenman eén reeds op leeftijd zijnde, brommerige en Verbitterde moeder op den hals te laden, die toch volgens haar in geen ge val „alleen blijven" kon. Ofschoon Nate reeds in haar eigen dwaasheden onatevam, was zij toch ver standig en. berekenend genoeg genoeg om eerst met Blob dit moeilijke geval te be spreken. Dat Was ook zeer goed gezien, Want hij Was zoo ontsteld en gedroeg zich zoo Weerspannig dat zelfs, al Was mevrouw Gropius reeds ingewijd, al was z5] er zelfs bjj tegenwoordig geweest, hij zich niet zou bebeerscht hebben. „Neen, Nate, alle respect voor je wen- scben, mijh lieVo meisje, maar dat is puie onzin! Je walt het eigenlijk zelf im mers niet, je offert je maar weer op. Ik handel slechts uit goedheid Voor jou, Wanneer ik beslist Weiger. Jo bindt je daarmee vjöpr je niepwe leven, dat juist Bij patrouille-ondernemingen in de streek van Berry au Bac en bij Frapelle, ten oosten van St. Die, werden Franschen ge vangen genomen. Een Engelsch vliegtuig is bij Puisieux, ten noordwesten van. Bapaumfe, door ons af- weervuur neergeschoten. Een der inritten- den was dood. Een Franseh vliegtuig werd bij "Kemnaf, ten noordoosten van Pont a Mousson, tot landen gedwongen. De inzittenden wenlen gevangen genomen. Fransdh legerbericht. Van gistermiddag: Ten zuiden van de Somme trachtte een Duilsche afdeeling de Fransche loopgraven voor Haucourl te naderen, doch werd met geweervuur uiteengejaagd. Ten noordwesten van Reims lieten de Duitschers twee mijden springen en vielen toen de Fransche loopgraven aan bij hoogte 108, ten zuiden van Berry-au-Bac. De aan val mislukte volkomen, ten gevolge van het Fransche spervuur. Op beide oevers van de Maas vrij hevige actie van de wederzrjdsche artillerie. Op het Belgische en Engelsehe front mijn- en artiUeriesfcrijd. Engelsch legerbericht, De dag was uiterst kalm, behoudens behoudens ongereld© handgranaat en mijngjevechterr. Tan het Oostelijke front Duitsch legerbericht Legergroep Von Hindenburg. De aanvallen van onze troepen ten noord- weslen*~en ten zuiden van Dunaburg, in de omstreken van Dubatowka en noordoosten van Smorgon, evenals aan beide Zijden van de Krewo hadden succes, In de streek van Dubatowka werden versohillende Rus sische stellingen overhoop geloopen en meer dan 200 gevangenen gemaaki, mitrail leurs en mijdwerpers buit gemaakt. De bloedige verliezen van den vijand zijn zwaar. De stations Zalesze en Molodetsjno wer den door Duitsch'e vliegers-eskaders 'aange vallen. i Legergroep—Leopold van Beie ren. De toestand is onveranderd. LegergroepVon Linsingen. Bij Groeziatyn, ten westen van Koiki over de Slyr, werden Russische troepen, die ilaar oprukten, door een tegenaanval terugge dreven. Vijandelijke aanvallen weiden af geslagen. Ten noordwesten van Lusk bood de vijand legen ons opdringen kraohtigen te genstand. De aanvullen worden voortgezet. Hier en bij Groeziatyn verloren de Rus sen 1000 gevangenen. Ook ten zuiden van de Turya rukken wij Vooruit, i LegergroepVon Both'mer. Toe stand onveranderd. Oostenr ij ksch'leger bericht. In do Boekowiaa, Oost-Galicië en de streek van Radziwilow gebeurde niets bij zonders, In IVoliiynië wonnen de troepen, onder bevel van generaal V. Linsingen, ondanks ^leti zeer Ibevjigen tegenstand "kan den vijand, opnieuw terrein. Bij Gruziatyn sloegen de O.-Hi. troepen vrij en gelukkig moet zijn, een blok aan 't been, dat je bij elke schrede zal hin deren, Kind, meisje, wees eens eenmaal in je leven lief, luister naar je Bob, Je bent dom als een gansje. Men kan je niet altijd je zin geven." Ja hij zei de klinkklare waarheid, die Blob. Drie dagen na dit gesprek, toen hij de woning der Gropiussen verliet, wierp hij do deur zoo hard dicht, dat het tot beneden in huis dreunde en zijn woe dende woonden hingen nog1 in 't vertrek' en gilden de kleine, stijfhoofdige, bleeke Nate in de ooren,: „Nty dop wat je wilt, -ik z|al je niet ongelukkig maken." 's Avonds kwfim. hij reeds weer, kuste Nate op haar magere eigenzinnige kin derhand en zei teeder: „Wees weer goed, kleine Nate. Ifc zal er mij in schikken. Ik' zie irmntens in, -lat je riet leven kunt, als je Weet, dat iemand ongelukkig is. Ik! pad dat dadelijk moeten bedenken. Ma ma kan bovfen twiee mooie kamers krij gen mi moet odd met ons eten, als je dat wenscht. Zeg! haar dat 'nu, ik keur het Qoed.'' „Maar dat heb ik haar gisteren im mers reeds geziegd," zei Renato Verbaasd, jfffij Was! een «ogenblik stom verbluft, m!adr barstte daarop in lachen uit. „Jij oneerbiedig meisje!" riep hij uit. „Is dat de Ware verhouding tusschen man en vjuojujw!? En dis ik' nu eens bijman neen Was gfeble|Ven?V „Maar nu, is immens alles in orde,'''' Rjenate, een vierden aanval Van' een sterke Russi sche legermacht af en maakten daarbij 600 gevangenen, behbordn'de tot verschillende vijandelijke divisies. In het geheel zijn gisteren in Wplhyniö meer dan 1000 Russen gevangen geno men. Russ isch Ieger(berichm De VerWoede gevechten in de streek ten noorden Van Gadomitschi aan de Styr duren Voort. Hot dorp Gruziatyn is herhaaldelijk Van de eene hand in de andere overgegaan. Gisteren tegen den mid dag vielen de Russen dit dorp binnen, namen er 11 officieren en 400 soldaten en maakten zes mitrailleurs buit liet he vige vuur der Duitschers noodzaakte hen echter het dorp opnieuw te ontruimen) "Met verwoede hardnekkigheid deden de Duitschers in de buurt Van het dorpWo- rontschin ten noordwesten van Kiselin (tus schen Wladimir Wolynski en Lusk), onder bedekking van het vuur hunner zWara en lichte kanonnen, herhaalde aanvallen, In den avond, van 20 dezer echter sloe gen do Russische regimenten in een on- stuimigen aanval hen op de vlucht. Zij maakten daarbij gevangenen, beboerende tot verschillende regimenten. Den 21slen Juni te drie uur's nachts deed de vijand in do buurt van het dorp Raymiesto aan; de Stochod, ten noorden Van Worotsjin een aanval in dichte for maties. Het gevecht ging ten slotte óver in een handgemeen en de Duitschers, die tegen den druk der Russen niet bestand, waren, namen do vlucht en lieten gei wonden en gehangenen, wier aantal nog niet is vastgesteld, in handen der Rus- In de streek van Kiselin en meer naar het zuiden zijn hevige gevechten panden gang. De uiterste linkervleugel der Russische troepen is over den Sereth getrokken. - In den tijd van 44 tot 17 Juni zijn door do legers van genraal Biroesilof 3350 of ficieren en 169.134 soldaten gevangenge nomen en 198 kanonnen, 550 mitrailleurs 189 bommen, en mijnenwerpere, 119 cais sons, 34 zoeklichten en ander oorlogsma teriaal buitgemaakt Aan Juet Dwina-front beschoot do Duil sche artillerie hevig de streek Van heil bruggfehoofd Ikskul en den noordelijken sector van do stellingen van Jacobsstad. In den nacht van 20 Juni gingen do Duitschers na een hevig© beschieting van de Russische lienies ten zuiden van Smor gen. tot don aanval oven Het gelukte den vijand in één sector do Russische loop graven, binnen to dringen, door een tegen aanval en artillerio-actio Werd hij er echter Weder uit verdreven en moest hij naar zijn punt Van uitgang terugkeeren, In de andere sectoren van dezestreek werden allo aanvallen van don vijand af geslagen, nu eens door vuur, dan we der met de bajonet. Vijandelijke aeroplanes wierpen eenvfeer- „Ja nu bromde Rij, Hij was echter toch niet gelukkig in dezen tijd als hij had moeten zijn. In het eerst had hij zich nog zoo dee moedig tegenover zijn grooE geluk ge voeld, t hij voor Renato's wijze van doen un 't gheel geen oog had. Hij koes terde nog altijd een zeke" wantrouwen, ten opzichte Van zijn beteekenis Vooir haar en vermaande zichzelf: „Stil, houd je in, het zal wel komen. Als hij haar op haar lippen kuste Waren die koel en vreemd als kinderlippen en rij trokken fich een paar malen onbewust terug. Dan dacht weer aan" 'zijn' oud," weemoedig licd- t Onschuldig als een kind door 't leven' Doch ook harteloos als een kind Toen braken er dagen aan, waarop hij troost moest zoeken. Zij is nog zoo jong. Zeventien jaren, wat is datl Zij we|eüi immers nog Van niets at Zij slaapt nog 1 Maar dan moest hij er weer tegjsm strijden, dat zijn eigen troostgronden niet bij hem aanleiding gaven, tot-de grootste onrust, die hem half gek maakte. Neen, zij wieet Werkelijk Van niets al Zij verlooft zich alsof het een spel is. Zij kust, zooals kinderen kussen# vluch tig, plichtmatig, een bootje ongeduldig: is •>t nog niet spoedig gedaan? Zij weet niet Wat zy dost, terwql zij besluit een hm wetijfe aan te gaan En dan, als ©enig redmiddel can bij al die plotselinge angst en zprg hfetj Iiopfd tigjtaf bommen op ftc-t station Wileika, Aan het Ogh in ski-banaal enkele gevech ten en hevig wederrijdsch artillerievuur. Tan het Zuidelijke front. Gors ton rij ksch legerberi cS#. In den. Plöeken sector hebben levendige artillerie-gevechten plaats gehad. Aan bet Dolomieten-front sloegen de O, H. troepen bij Rudfreddo een aanval af. De vijand leed zware verliezen. Tusschen de Bkenta en de Etsch heb ben geen belangrijke gevechten plaalsge had. Enkele op zichzelf staande aanvallen der Italianen mislukten. Er werden twee vijandelijke vliegers naar beneden geschoten. Italiaansch legerbericht. Tusschen de Etsch en de Astico arüi- leriegaveehten, Afdeelingen Alpenjagers hebben zich bij den oorsprong der Rosina tijdens eenon- Weder Van een sterke stelling ten Zuid- Westen van den Monte Truche meester gemaakt. Öp de Westelijke hellingen Van den Monte Cengio hebben Man tieriegevechten plaats gevonden, die een voor ons gun- stigen afloop hadden. Ten Zuidwesten van Asiaga heeft de Vijand in den nacht van 19 op 20 Juni tot driemaal toe pogingen tot overrompe ling Van onze stellingen op den Monte Magni Bkischi gedaan. Telkenmale werd hij met zware verliezen teruggeslagen. Ten Noorden Van het Frenaela-dal heb ben onze troepen gisteren, met taaie vol harding hun moeilijken opmarsch door het zlware terrein voortgezet en herhaalde te genaanvallen van den vijand afgeslagen. Langs het overig front geen enkele ge beurten is Van belang. Vijandelijke vliegtuigen hebben bommen achter onze lienies geworpen. Er zijn en kele mensehen gekwetst en er is geringe schade aangericht Onze eskaders vliegtuigen van het type Caprone, Savoia en Farrnan, 34 in lo taal, hebben het vliegkamp Pergine, bij het boveindo Van het Sugana-dal gfebom) bardeend. Alle vliegtuigen zijn, hoewel ze aan een overvloedig artillerievuur en aan vallen van vechtVliegtuigen hebben bloot gestaan, onverlet teruggekeerd, na schit terende luchtgevechten te hebben gelevérd en 3 vijandelijke toestellen te hebben ge veld. In Oost-Afrika. Engelsch legerbericht Generaal Smuts bericht: Generaal.majoor Bodkins heeft den 19den Juni Handen be zet De vijand zet zijn terugtocht naar den centralen spoorweg voort, na ven liezen te hebben geleden in oen achter hoedegevecht Geen nieuwe berichten uit Rondo Irangj. 'Gp het zuidelijk oorlogstooneel bezette boven Water te houden kwam, als gje- vleugeld de krachtig© trots. „Óch, wat, dan leert zij dat alles Van mijl Als liaan ziel ontwaakt, dan zal haar eerste blik op «nj Vallen. Zij is dikwijls een eigen- zinnige stijfkop, maar haar hart is goed en zacht Dat dóet geen dwaze, licht Vaardige sprongen. Zij houdt het meest van dengeen, die haar liefde noodig heeft. Zij zal mij ook loeren liefhebben, dat is 't" i Renato legde met hem varlovingshezoe- ken af- Zij zat dan als een zoet kind, een beetje stijf en angstig <en wat to kool voor een jong verloofd meisje. Hij keek haar dan steeds aan als de men- schen zoo aardig over haar toekomst als jonge doktersvrouw redeneerden, over haar huis, oWer alle dingen, die daarmee sa menhingen, hij wierp haar dan aanmoe- digende blikken toe: „Spreek toch behoor lijk! Ga er levendiger op in! Toon ooik) een beetje blijdschap, wees een3 vroolijk. Jo bent immers nog een kind, je kunt daar toch niet zoo plechtig zitten Menigmaal kwam er oen kwellende er gemis over haar in hem op. Het maakte hem ook al zenuwachtig, dat de men- schen zich soms wat verwonderd toon den- Hun blikken gingen van hem naar haan Een oude, onvervaarde juffrouw, die Nate's leermeesteres! Was geweest en ér voor bekend stond, dat zij de dingen zoo onomwonden zeide, riep plotseling: „Kin deren, rijn jullie ook! zoo vervelend pl? je samen alleen bent?"' De dokter wilde ril11 meisje dan óp een colonne Van de strijdmacht van ge neraal Northey Alt Langenburg dicht bij het noordelijk uiteinde van het Nyassa- meer» Den 13den Juni en den daarop volgen den dag deed de "vijand een tegenaanval; hij werd echter afgeslagen en trek terug in noordoostelijke richting. Gp het noordwestelijk1 oorlogstooneel heb- !»en Belgische colonnes de linie tusschen het noordelijk gedeelte van het Tanganyika, meer en het zuidwestelijk uiteinde Van het Victona-meer bezet Ter Zee, Duikboot- en mijnenoorlog. Uit Stockholm wordt gemeld, dat blijkens nauw keung onderzoek het Duilsche stoom schip „Eins" binnen de Zweedsche terri toriale wateren door ©en Engel schen onder zeeër in den grond is geboord. De „Ems" zonk op anderhalve mijl afstand van den wal. Naar Reuter meldtj is hfet Corton-Iicht- schip, op enkele mijten afstands van Great Yarmouth, door eén mijn of torpedo m den grond geboord. Vijf man van de équipage zijn om het leven gekomen; de anderen zijn, zwaar gewond, aan wal gebracht. Diverse berichten. Het Duitsch'e oorlogsdoel. De Duilsche socialistische afgevaardigde Scheidemann heeft in een redevoering ge sproken over de verklaring van Vander- velde in de „Humanité", die uit de rede voering van von Belhmann Holhveg de conclusie getrokken had, dat liet oorlogs doel van den rijkskanselier de verovering van België en al het bezette Franscho gebied zou zrjh. Scheidemann zeide, dat men den rijkskanselier groot onrecht doet, wanneer men tem deze plannen toeschrijft. Ik weet, aldus Scheidemann, dat hij niet aan zulke plannon denkt. Toon voor een jaar zes economische veraeaigingen tien rijkskanselier hun bekende veroveringsplan nen voorlegden, werd ik met ©enige vrien den uit de partij door den rijkskanselier ontvangen om togen deze plannen te pro- tesbeeren, Waj hadden de voldoening om uit den mond van den rijkskanselier te hooren, dal hij met die veroveringsplannen niets te doen wilde hebben, dat hij ten ver van zich afwijst en dat hij ten, evenals alle dergelijke plannen, op de moest be sliste wijze afkeurt i Het Grioksch'e kabinet. Uil Athene wordt aan de „Daily News" bericht, dat het kabinet-Skoeloedis is af getreden. i Vereen, Staten en Mekico, Volgens een draadloos telegram uit Was hington aan de „Köim. Zitg.", heeft Wilson Zondagnamiddag de militie van bijna ulle sLaten voor den dienst aan de Mexicaan se he grens opgeroepen. In hooge officieel© kringen wordt gezegd, dat dit beteekent# dat het ultimatum van Carranza, volgens hetwelk de Amerikaansohé straf-expedities niet verder naar hfet oosten; westen of zuiden mag oprukken, een; crisis veroor zaakt heeft. Een oorlogsverklaring wordt straat verwijten doen, maar hij uitte zfóïiietj Zijn eigen gesloten aard belette hem da/ en neg iets anders 1iets anders Een onhfestomde angst, dien hij stief onder Woorden durfde brengen, Waarover hij niet eons verder durfd© nadönkfem| Toen het eenmaal zoo ver Was, Werd het steeds erger. Hij redeneerde met zich zelf, todat zijn gedachten in oen uitge sleten, pijnlijk spoor steeds in den zelfden kring in zijn brein rondgingen. Hij wilde zich Van zijn goluk! overtuigen. Alles Wat hom hinderde Was slechts schijn en moest toegeschreven Worden aan haar nog niet geheel ontwikkeld zijn. Welk ©en leven vol geluk stond hem te waehtenj Een geliefd beroep, een mooi huis, ecu aan gebeden Vrouwt En dan nog meer kinderen, ttie Nato hfem zon schenken, do dragers Van rijn geheel© toekomst! Mooi, Wondermooi klonk dat alles. En toch wilde zijn hart niet mee, 't lag eigen-' zinnig kreunend op don grond of ging met verterenden angst de kleine, Heao© toekenen na, di© niet spreken moesten en toch spraken! Hij Vroeg Renate: „Heb jo mij* ook wer kelijk lief? Zeg 'tl Zeg 't een maal zoo, dat ik 't geloovfen kant" Dan 'keken haar oogon zoo verschrikt en sperden zich open, dan sloeg zij haar armen om zijn hals en legde haar hoofd tegen zijn schouder. „Ik houd veel, keel veel van. je, iBSobl J© (moet dat gelioo- veh. je moet niet zoo vragen."' I (Wordt v«rdoïg3^ j SCIIEDAMSCHE I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1