De oorlog. 69"* Jaargang, Vrijdag 23 Juni 1916. No. 15172 Het al te goede hart. Bericht. Kennisgeving. BUITENLAND. Yan het Westelijke front. Van het Oostelijke front Yanliet Zuidelijke front. In Arabië. I tfegfl óctoant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs par Kw&rtaal; Yoor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, francd par post S. 1-65. Prijs per week: Yoor Schiedam en Ylaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Aivertentien vpor het eeirstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan bet Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 regels fl. 0.92; iedere rage! meer 20 cents. Reclames 30 cent -per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bjj abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan bet Bureau te bekomen.. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Zij, die zich' met Ingang van 1 Juli a.B., voor minstens 3 maanden op de „ScMedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Burgemeester en. Wethouders Vaii! Schie dam; Doan' to weten: {at dat die Raad in. zijne openbare ver-' gartering van tien 8sten Februari 1916 heeft vastgesteld die volgende I jWjIJZIGING der verordening op de I heffing eener plaatselijke belasting i I op de gebouW«ew eigendommen in i I de Gemeente Schiedam, welke zel- i vie of welker aanhoorigheden belen- l den, aan de openbare straten of l wiegen in de Gemeente (Gemeen. tebladen, no. 5 Van 1909 en no. 6 i j Van 1911). i Artikbl 1. Het eerste lid van artikel 3 der bo vengenoemde verordening wordt gelezen als volgtj: Het heffingspercentag© wondt jaarlijks door dien Raad vastgesteld, tot een maxi mum Van 5 percent van de belastbare opbrengst van het gebouwd eigenaom vol gens den kaaastralen legger. Artikel 2. Déze Verordening wordt geacht inwer king ta zijn getreden den. lsten Januari 1916» b. dat BoVem'staande heffings besluit is goedgekeurd bij Koninklijk besluit Van 3 Juni 1916 no. 14. En hiervan is afkondiging geschied, Waar het behoort, den' 22sten Juni 1916, Burgmeester en Wethouders van Schiedam, J4 L. HONNEBLAGE GRÜTB, D* S*er*tarit, Tk SIOKBNGA. Duitsch legeTbepicht. Een zWakke Engelschfe afdeeling is bij FreligKien, ten noordoosten van Armen- tières, afgeslagen, Een Duitsdhie patrouille bracht ten westen van' La Bassêe eenige gevangenen .Uit de Emgolsahe stelling terug. Ten oosten van de Maas ontwikkelden zich' infanteriegeVechtein, waarbij wij ton Roman naar het Duitsch van Marie Diers. ,29J Het hiad esr Veel van alsof zij dat al les in iangpt zei. Hij wilde zich over die Woonden Verheugen, maar een name loos Hemmend gevloeid hield hem gevan- liefste heel -anders om den hals vallen bij 'zulk een' Vraag, dio ieder doet en telkens zal doen, zoolang de oude aar de -h'aïten, Ipopi beschrijft Wie legt den ijiefste daarbij zpo angstig het zwijgen óp? „Kind, kind h!et is je bedoeling niet, maar je Verscheurt mij het hartl" .Eens kjWaml bij heel opgewekt en met gemaakte Vroolijkheid bij haar. „Hoppla, schat, nu willen wij eens lichtzinnig zijn." Hjj had een rijtuig besteld en reed met haar naan buiten in 't groen. Sluw. als de duivel, opdat Schoonmama hem niet mogelijk Weer op den h'als werd gescho ven, had hij een uur uitgekozen, Waarin hij Wjst, dat zij ergens op een koffle- Visito Vos," Renate moest mee zooals zij Was, in haar huisjapon, zonder handschoe nen, slechte met 'haar groofen, strooien hoed op, Waaronder haar bleek', Hein ge zichtje met de groote oogen zoo teer ,.1,1. westen van het fort Vaux voordeden be haalden. Door ons afweervuur zijn ten zui den van den Poivrenhbuvd ep. bij Duas twee Fransshe vliegtuigen neergeschoten. Do inzittenden van liet bij Duas neerge schoten vliegtuig zijn gevangen genomen. Onze vliegerescadrilles deden gisLermor gen vroeg een aanval op de mei troepen bezette plaatsen in het Maasdal, ten zuiden van Verdun; hedenmorgen vroeg op de sta tionsinrichtingen en troepenkampen te Re- vigny, Fransch legjerbericht Van gistermiddag: Aan beide oevers van de (Maas werd de nacht gekenmerkt door een reeks aanval len van de Duilschers, na een zeer hevige beschieting. Aan den linkeroever vielen de Duilschers de Fransche loopgraven aan op de zuidelijke hellingen van den Mort hémme. Tijdens levendige gevechten met hand granaten verdreven de Fransehen de Duil schers en behielden al hun stellingen. Aan den rechteroever weiden de hevige gevechten in de streek ten westen én ten zuiden van hét fort Vaux voortgezet. Gisteren, tegjen hét einde Van den avond, slaagden de Duilschers erin, tijdens een krachligen aanval door te dringen in een hoschje ten zuidoosten van het Bois de Fcunin. Bij 'n olnïniddelhjkondemogenFran- schen tegenaanval werden de Duilschers er weder uit verdreven. Tegen middernacht werd een' nieuwe offensieve actie ondernomen op de Fran sche stellingen van het bosch van Fumin lot ten oosten van Chenois. De Buitsohers, die met bloedige verliezen weiden terugge slagen bij Fumin en Chenois, slaagde er in voet te vatten in enkele gedeelten der vooruitgeschoven Fransche stellingen tus schén die beide bbsschen. Tegen 2 uur mislukte een aanval met handgranaten tegen een Fransche stelling, ten noorden van hoogte 321, onder het Fransche vuur. De nacht was kalm aan de rest van bet front, behalve in Champaglne, waar de ar tillerie-actie zeer levendig! jvas aan jEiiêt front Maison de ChampagneMont Feta. Aan hét Eogelsche en, Belgische front mijnenstrijd en artillcrie-actie. Engelseh legerbericht. Na leen buitengewoon groote mijn tot ont ploffing te hebben gebracht, is de Vijand vanochtend onder dekking van zijn geschut onlzle loopgraven bij Givenchi binnengedron gen. WeÜsche fusiliers hebben! onmiddellijk een tegenaanval1 uitgevoerd en heomi er w<eer uitgeworpen. De vijand leed. zware ver- liezen. „tWij hebben 's avonds een mijn Men ontploffen bij de Hohenzollemsöhans en don rand Van den krater bezet. Vandaag overal rust, 1 Duitsch legeïbericht. Aan hét noordelijk deel van het front had, behalve welgeslaagde Duitsche pa trouille-ondernemingen, niets bijlanders plaats. Op de spborwegib-rug over de Pri pet, Dat zij er ook, maar niet Weer zoo bloeiend wilde uitzien als hij haar van vipagjer kénde! En toen hij nu in 't rij tuig zat, overviel hem de gedachte, dat zij geweend had. I Hij klemde zijn tanden opeen, hij pil de niets Vragen, hij wilde er niet in 't geheel niet aan denkfem. Hij had immers VTOolijk met haar willen zijn! Ach, dat zjon immers1 alles verstoord hebben, als hij ?pu moeten denken, dat zij schreide en hem niet zei Waarom; dat rij heimelijk iets doorleefde, waarmee hij niets had te ma ken en dat hem onbekend wast Zij wilde n,u Vnoolijkj rijn, dat merkte hij wel. Zij zei: „Os, Wat is het heerlijk zpo te VijdienJe hebt werkelijk koste-- lijke invallen. Zij béwonderde de Vorming der wolken bbvén de zwijgende veen st reek, door welkte rij reden. Het Was een be dekte, windstille, Warme dag, juist jge-' schikt om te rijden. Zij lachte, ftoen een der paarden schich tig werd voor een grooten lap, die aan den kant Van dm weg. lag. Zij zei ook elk oogenblik iets, maakte opmerkingen over heel gewCne dingen. Toen de zon voor korten tijd te voorschijn kwam, sprak rij daar ook over. „Kijk eensi, Bob, -die b'eide denner. lijken wel een echtpaar, dat elkaar afrost.'* I „Ja, een waarschuwing voor ons om ter harte te nemen", beweerde Dob. Hij antwoordde op alles, ging op haar Heine gedwongen grappen even onhandig int Toen de koetsier Vroeg of hij een rijweg inslaan en zoo met een, omweg naar huis rijden zou, zei hij: ten zuiden van L'uninietsj, zjjn bommen geworpen. Legergroep—v. Linsingel: Russische aanvallen op de stellingen aan het kanaal, ten zuidwesten van Logischin, mislukten, evenals herhaalde aanvallen, ton vresten van Kolki. Tusschén Sokal en, Linief- ka zijn de .Russische stellingen door onze troepen genomen, en tegen sterke tegen aanvallen gehandhaafd. "Voortgezette pogin gen van den vijand ons de successen ten noordwesten van Lusk te betwisten, hieven zonder succes. Ter weerszijden van' de Toerija en verder zuidelijk over de al gemeen© linie SwinloelsjyGorotsjof zijn. da Russen verder, teruggedrongen. Bij het legerV. Rot hm er zijn her haalde sterke aanvallen van den. vijand van de linie-HaworonkaBoh'oelintsje (ten. noorden van Przewlokaj niet zonder zeer zware verliezen voor den vijand afgesla gen Oostenrijksch legerbericht Gisteren zijn J>ïj Goerahéemora Russi sche aanvallen afgeslagen'. Overigens ten zuiden van don Dnjester geen bijzondere gebeurtenissen. Ten W< vian Mstuowczyk viel de vijand opnieuw met sterke strijd krachten aan. Zijn stonhkolonnes stortten meen ten deele in "het Mersperringsvuur der artillerie, ten deele in den' strijd met de Duitsche en Oostenrijksch-Hjoingaarsohe infanterie. Hij leed zware yerliezea'. Bij Boekanof sloegen onZe troepen nachtelijke aanvallen der Russen af. De .in Wolhynië strijdende verbonden strijdkrachten maakten ten! noorden Van Goroekof, ten oosten vain de linie LokacZy- KiseJin en bij Sokal verdere vorderingen. Zoowel op deze gevechtsterreinen als bij Kolki mislukten alle met groote hardnek kigheid "herhaalde tegenaanvallen; der Rus sen. Russisch legerbericht i ln de streek van het bruggenhoofd Ikskul hevig artillerievuur der Duitschers. Heden nacht gingen de Duitschers, na voorberei ding door de artillerie, over tot het offen sief tegen de stellingen bij Dunaburg, langs den spoorweg naar Ponewice en den zoo- genaamden "VVarschau-spoorweg. Zij werden overal afgeslagen. i ln de streek van Boebatowska, .twaalf werst ten zuiden van het Wisjnowoskoje- meer, gingen de Duitschers na hevige ar tillëristisehe voorbereiding tot het offensief over en maakten zij rich meester van een deel van onze loopgravenaangekomen ver sterkingen echter dreven de Duilschers naar hun loopgraven terug. Ten 'zuiden van Krevo trokken de Duitschers over de rivier Krevlianka, maar door ons vuur kon den ze niet verder voortrukken en trok ken ze terug op den westelijken oever der rivier, Aan het Oghinskkanaal en de 'Yassalda artillerie- en geweervuur. i In den "loop van den dag schoot onze artillerie twee Duitsche vliegtuigen neer, die binnen onze linies vielen, i In de streek van Gruriatin ging de vijand in dichte massa's tot het offensief „Neen nog een eind Verder, tot iaan 't eind van het kreupelhout" Met een gevoel van doodsche leegte in het hart zette hij zijn meisje een uur later hij haar huis ai. Dien nacht om drie unen begon het te regionen, gelijkmatig ruisohend en dicht Het ntselde op de bladeren Van den, grooten notóboom, die voor Dob's raaïn in den tuin van het ziekenhuis stond. Hij had tot dusver nauwelijks gesla pen. Een ondragelijke pijn beklemde hem de borst Nu lag hij geheel Wakker, hoor de het ruiscben en herkénde in het toe nemende morgenlicht élk Voorwerp afzon derlijk in de kamen. In dit huivéringJwleKkend uur, voor het aanbreken van den dag. Waarin alles zoo zonderling overhelder en beangstigend dui delijk' zich afteekendo, wist hjj plotseling, dat de Verbintenis tusschén hem en Na- te onhoudbaar was. Dat die op schuim en nevel op de een of andere (On verklaarbare dwaPng berustte. En dat al die krampachtige en Wanhopige pogingen om haar in stand te houden, toch als 't er op aan kwam, niet konden helpen. Hij lag roerloos op zijn legerstede, met zijn ©ogen naar het raam toegekeerd. Niet eens zijn lirikérhand, die onder zjjn hoofd lag, bewoog zich. i Koud zweet stond op rijn voorhopfd en hij dacht er over na dat rij giste ren in het rijtuig zoo vriendelijk! tegen hem Was gewieest. Dat zij eigenlijk lede ren dag meer gewild vriendelijk Werd- En toen schoot hem als een donder slag de vernietigende gedachte door jf over, maar hij werd uiteen gedreven en vluchtte, vele ijken en gewonden achter latend. i In de streek ten westen van Sokal aan de Styr sloegen wij door tegenaanvallen het Duitsche offensief af. Wij maakten onge veer 600 gevangenen en veroverden eemge mitrailleuses. In dezelfde streek hev g vuur van de zware artillerie van den vijand van Mylok uit. In de streek van Raymiesto aan de Stochod, ten westen van het dorp Svidmki en ten oosten van Worontsjm duren de uiterst hevige gevechten voort. Wij namen 4 officieren en 214 Duitsche soldaten ge vangen. Dit geringe aantal gevangenen is te verklaren door de uiterste verbittering van onze soldaten, die geen kwartier gaven aan de Duitschers, omdat deze ontplofbare kogels hadden afgeschoten. Aan dezen aan val nam ook deel de dappere afdeeling der territoriale reserve van Jareslaf, welker commandant, hoewel gewond, toch zijn ge lederen niet verliet. i Aan de Strypa ten westen van Gaivo- ronka vermeesterden onze troepen enkele vijandelijke loopgraafdeelen. Aan onzen uitersten linkervleugel zetten wij de vervolging van den vijand, voort Wij bezetten de stad Radantz Bij de ver volging van den vijand namen wij 22 offi cieren en een duizendtal soldaten gevangen en Vermeesterden we 3 mitrailleurs en 27 pakken mitrailleursmunitie. Oostenrjjkseh legerbericht Geen bijzondere gebeurtenissen. Italiaansch legerbericht In de Ledro-vallei deed do vijand in den nacht op 21 Juni een aanval op deze stellingen aan de hellingen van de Monto Sperone. Na een heftig gevecht werd hij volkomen afgeslagen. Tusschén Gardameer en Astico artille rie-duel en botsingen tusschén infanterie- detachementen. Wij vermeesterden geweren en munitie en een. mitrailleur. 1 Op de hoogvlakten van Asiago behield de vijand gisteren, behalve dan i eenige kleine aanvallen in de richting van den Mont Magnaborchi en in de Mandnellezöno (ten westen van Marcesina), een volkomen defensieve houding, voet voor voet en zeer hardnekkig den opmarsch onzer troepen betwistend. Ons zwaar geschut bombardeerde het sta tion Roblach in het Pusterladal. i Aan de Isonzo geen belangrijke gebeurte nissen. i OpstandtegendefTurken.» Volgens een Reutertelegram uit Kaïro is daar het officieele bericht ontvangen, dat de Groot-Sjerif van Mekka, gesteund door de Arabische stammen van West- en Cea- traal-Arabié, de onafhankelijkheid van hoofd: „Zij offert zich weer op. *>'Eeni- ga minuten lag hij nog stil. Het scheen alSjOf zijn lichaam Verlamd was. EenWoes- ste, "afschuwelijke grijzende kobold vér rees, dien hij in de strakheid van zijn diep gewaarworden hoorde schreeuwen: „Wpl jai, 'wel jal Je ként toch haar aard. Dat is Nate zooals zij gaat en staat Zij" offert zich op doodeenvoudig, rij pffert zich op. Voor jon, mijn jongen. Heb je haar niet Wat worgekérmd. i He ja, zie "je! Wanneer dan? iBfrief ach zoo Wél jal. Dus ook! dat nog. Een ander opgegeven. Offers, offers, steeds offers önnpozelo dwaas jij, dWaas, dwaas', dwaas. Gaan je nui een paar lichten op? Hoo rij kwam aaaigjeloopen, ja? Je iwou je niet Verwonderen, je Wou maar dat de zaak in orde kwam. Zie je nu hoo verkeerd het was? In do gang sloeg een klok'. Het was vier uur. Bieb richtte zich langzaam, als verstijfd op. L Nu brak' de dag aan en hij had dit alles niet gedroomd. Het regende nog steeds. Alle steeneïi glinsterden Van ma/theid. Jn de goten stroom den Heine beken, Zonderlingerwijze dacht Bob Andreas, toen hij door de straal liep: „Wat is het toch goed, dat wij gisteren hebben geneden, Vandaag zou 't niet gegaan zjjn." En meteen schoot hom de onzin te bin nen, dien hij gedacht had. jWlant nu moest er een eind aan ge maakt worden. had die®, morgen een paar aan- Arahie heeft afgekondigd, nadat het on'lor het Turksche wanbeheer en het gebrek aan optreden zoo lang had geleden. De opera ties, omstreeks 9 Juni begonnen, hebben geleid tot een belangrijk succes van de troepen van den Sjenfr Mekka, Jedda en T.nf zijn genomen; de garnizoenen gaven zich over, behalve die van twee kleine for ten bij Tarf, die, naar gemeld wordt, nog tegenstand bieden. Het aantal troepen die zich te Mekka en Taif overgaven is nog mef bekend, te Jedda werden 45 officieren en 1400 man gevangen genomen, 6 kanon nen buit gemaakt. Medina is, volgens de jongste berichten, nauw belegerd, en alle verbindingen met Hedjaz zijn m handen van den Sjerif Het feit, dat Jedda m het bezit van den Sjenf is, maakt het mogelijk dat de betrekkingen ter zee worden hersteld en de handel met de harens van Hedjaz wordt hervat Turksoh legerbericht Een Engelseh oorlogsschip drong de golf van Sjeik Memye aan de kust van Medina binnen en beschoot het mausoleum van Sjeik Hamidzje. i Ter Zee. Een Duitsche duikboot in Spanje. Een Reuier ietegram uit Carthagena meldt d.d. gisteren: I 1 I De Duitsche onderzeeër „U 35" kwam gisberavjemd hier aan, om te dokken en gerepareerd te Wprden. Het schip werd bezjocht door den secretaris der Duitsche ambassade, aan wien do kapitein mede deelde, dat hij belast Was met het over brengen van een eigenhandig schrijven van den keizer aan koning Alphonsc van Spanje, waarin hij dezen dankt voor d# zorg;, die de Spaansehe koning betoond heeft vpor de behandeling der Duitsche gevangenen in Kameipea. De (Onderzeeër verliet hedenmorgen de haven; torpedobooten, buiten de haven liggende, volgden de bewegingen van do duikbpot De „Hampshire." Bij de bespreking van een vraag in zake den ondergang van de „Hampsnre'' vroeg do afgevaardigde Dalriel, of hef de admiraliteit bekend was', dat een schip, dat de Nederlandsche vlag voerde, op de plaats van de ramp was, onmiddellijk voor dat de „Hampshire" daar aankwam en of de admiraliteit verdenking had, dat dit schip een mjjnenlegfeer was. De, heer Macnamara antwoordde, dat hij mededeelïn- gen Van dien aard in de bladen had gelezén,. In de Zwarte Zee. Een (officieel bericht uit Petersburg meldtj: t i i In de Zwarte Zee boorden onze tor pedobooten vijf groole beladen zeilsche pen in den gipmd. )Vij m'aakten gevan genen. 1 t Vallen Van zdelszWlakto gehad; hij had, het hoofd in hot zand willen steken en niets Willen zien en Weten, Alles Van dien moo'gen, in dat uur Voor het aan breken Van den dag moest hij gedroomd hébben. Of uit zelfkwelling hebben saam- gesteld. Nate doet zeker Veel verkeerd uit goed hartigheid, maar dat zou zij toch niet dpen. Dat 'is iminjers te avontuurlijk', te lichtzinnig. Zij moést toch begrijpen, wtelki een ontzettend gevaarlijk' spel zij speelt. De heiligste gevpelens zou, zij levenslang moeten huichelen, "dengeen dien rij ge- gelukkig wilde maken, dagelijks, élk uur hef gteheele levén door bedriegen, Dat zou niet {alleen onbedacht ©u lichtzinnig van haar werén, zooals zooveel, Waartoe liaan .goed hart haar hals oven kop bracht, maar het 'zjou wreed, misdadig zijn. Het zou haar geheel© bestaan ondermijnen, het zou onzedelijk! wezen. Hoe sterke bewoordingen hij vond, dea te lichter werd 't hem om 'f hark Eni daarna kwam. toch Weer de inzinking, „Maak je zeif nu maar zoo lang weer wat "wijs, tot je er opnieuw inrit I"1 zei hij spottend tot zichzelf. „Je weet toch eigenlijk best, dat alles waar is, Be,oor deel het, zpo als je verkiest, maak haan slecht" en geef haar naar believen slech-. te benamingen, hét hlelpt alles niets. Het is zoo. Neem er toch de proef van. Neem die jajsj jij jeztelf (vertpouwt „Ja ik' zal die nemén. (Wjordt vervolgd^ SCHIEDAMSCHE COUR/141". „O, feed, liefhebbend meisje moest haaT i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1