69"* Jaargang, Zaterdag 24 Juni 1916. No. 15173 Tweede Blad Uit de Tweede Kamer. Aangifte van leerlingen Defe'e cotavant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen- Prijs pea* Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per Week: Voor Schiedam en Vlaardinron 10. cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen, Adrartenlién voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advortentiën: Van i—6 regels" fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan hot Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Voor de openbare scholen Voor uitgebreid en; meer uitgebreid lager onderwijs. Ouders, voogden of verzorgers, welke leerimgen voor bovengenoemde scholen wenschen aan te gevten worden verzocht zich vóór of op 8 Juli as. aan te mel den: Voor School G U. L. O. aan de school aan de Huijsmansstraat bij het Hoofd, den heer M. Martens, op Dins dag des namiddags van li/23 uur en op Vnjdagj des voormiddags van 81/211 Va uur; Voor School A. M. U. L. O, aan het oude Kerkhof, toegankelijk voor jongens en meisjes, aan de school bij het Hoofd, den Heer A. van Slingelandt, op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrij dag des namiddags van 45 uur; Zij .voor wie plaatsing wordt verlangd moeten geboren zijn vóór 1 Januari 1911.. Do cursus aan beide Scholen vangt aan 1 September a.s. t De SchoolgeMhelfing zal geschieden naar het volgende tarief: lo. aan de School voor Uitgebreid La ger Onderwijs f 15 per leerling per school jaar. Voor hem, die naar het oordeel van tBjurgemeester en. Wethouders behoorentot de minvermogenden, bedraagt liet School geld f'50 per leerling per schooljaar. Van on verm oge nu en wordt geen school geld geheven. 2a aan de School voor Meer Uitge breid Lager Onderwijs bedraagt het School geld per leerling per schooljaar: a. bij een belastbaar inkomen van ten hoogste f1000, 120. bi bij een belastbaar inkomen vanbo- vien f1000 tot ten hoogste £1500 f25. 1 a hij een belastbaar inkomen vanbo ven f 1500 tot ten hoogste 12000 f30. d. hij een belastbaar inkomen vanbo ven f2000 tot ten hoogste £2500 f35. e. bij een Belastbaar inkomen vanbo- vten £2500 tot ten hoogste £3000 £40, L bij een belastbaar inkomen van bo- vten f3000 tot ten hoogste f3500 - f45. gj. bij een belastbaar inkomen vanbo ven f3500, 150. Voor de leerlingen van de 7e of I100- gere klassen, tot welk© klassen onver- mogenden kosteloos worden 'toegelaten wordt punt a. hiervoor gelezen als volgt a1, bij een belastbaar inkomen van ten hoogste f500, 115. a2. bij ©en belastbaar inkomen van boven fÖOO tot ten hoogste £1000 f20. Het belastbaar inkomen wordt berekend Volgiens de regeling van de gemeente in komstenbelasting Voor het belastingjaar 1916/1917.. Voor de teerlingen, niet behoorendetoc de werkelijk© bevolking der Gemeente, be draagt bet schoolgeld per leerling per leerling per schooljaar £50. 1 Indien Van do leerlingen, vallende on der de .groepen Vermeld onder 2° sub ad (a1 en' a2 inbegrepen) oE van die Vermeld ©ruler 1°, twee of meer nit een ig|ezin gelijktijdig scholen als boven be doeld bezoeken, dan wordt het school geld vioior ieuer van; hen tot op 80 pet. Verminderd. In gelijk geval heeft voor de leerlin gen niet behoorend© tot de werkelijke be volking der Gemeente en voor üe groe pen 0g Vermindering tot op 90 pet. plaats. Als onvermogerwlen boven sub 1° en 22 bedoeld, worden, beschouwd zij wier Werkelijk inkomen, dus zonaer aftrek Voor levensonderhoud, en kinderen min der bedraagt dan £500. Schiedam, den 21sten Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, MfrL. HONN&RLAGE GRRTE, De Secretaris, y. SICKEXGAf. Bij het wetsontwerp „Bestendiging va*i den staat van beleg", dat niets anders dan een wijziging van den bestaanden toe stand beoogde, trachtte de Voorzitter han dig alle discussie af te snijden door de opmerking, dat nu alle beschouwingen over den staat van beleg als zoodanig, natuur lijk waren uitgesloten. Het gelukte echter niet geheelde heer Juten vond het noodig om. een nog al langdurige jeremiaklacht aan te heffen over den last, die de staat van beleg den burgers veroorzaakt, speciaal de inkwartieringde militaire autoriteit had goedgevonden daags vóór Pinksteren, des namiddags te 6 uur vele honderden mili tairen in te kwartieren teBergen op Zoom. 1 Itet doet waarlijk niet verheffend aan in dezen tijd een lid van de Tweede Kamer op een dergelijke wijze voor districtsbelan- gen te zien opkomen; wou de heer Juten misschien, dat als er troepen onder dak moeten worden gebracht aan de Zuidgrens, waarvoor geen kazernes of andere gebou wen beschikbaar zijn, dat men die naar Rotterdam, Den Haag of Amsterdam zond? Men zou het haast denken, want hij vroeg den Minister om ook de groote steden in staat van beleg te stellen, opdat deze ook eens den last daarvan zouden ondervinden. De Minister van Oorlog antwoordde hem droogjes maar zeer ad rem, dat een plaats of stieek niet in staat van beleg wordt verklaard om deze aan lasten te gewennen, maar slechts wanneer de defensie dit nood zakelijk maakt. 1 Van meer belang was het aandringen van dezen afgevaardigde op hooger vergoeding voor de inkwartiering, een aandrang, door den heer de Jong gesteund; 60 cents is niet genoeg. Nu is het wekwaar, dat het Koninklijk Besluit betreffend© de vergoe ding reeds is gewijzigd, waardoor het maxi mum van 60 cents kan worden verhoogd, maar om het daartoe te krijgen, moet die verhooging door de burgemeesters aange vraagd worden, en, daargelaten, dat met iedere "burgemeester altijd ook burger vader is, zijn er altijd onder deze regee- riiïgsambtenaren, die de regeering meteen dergebjk verzoek liever niet lastig vallen. Wij zouden dus wel iets voeten voor een algemeene verhooging, die rekening hield met den omvang der gemeente, waarbij wellicht de Massificatie, die wij voor de personeele belasting hebben, van dienst zou kunnen zijn. Van heel wat ftieer omvang en ook van heel wat meer belang was de discussie over de tijdelijke verhooging van het maximum der vergoeding wegens kostwinnerschap van dienstplichtigen. Het wetsontwerp is het gevolg van de aanneming zonder hoofde lijke stemming van een motie-Mendels om het maximum der dagelijksche vergoeding aan de gezinnen van gemobiliseerd© te brengen op f2. En bij dit wetsontwerp is dan ook voorgesteld de hoogste ver goeding te stellen op f 14 per week. Vroe ger was het maximum £1.50 per dag, d. i. dus f 10.50 in de week, en nu had de heer Mendels, die natuurlijk liet debat opende, aanstoot genomen aan de zinsnede, door den Minister van Oorlog in zijn Memorie van Antwoord neergeschreven, dat ondanks de prijsstijging, ook vóór dit wetsontwerp voldoende met vergoeding werd gesteund; hij zag daarin een gouvernementeel opti misme met de werkelijkheid niet in over eenstemming. De gezinnen zulten volgens spreker zelfs na aanneming van dit wets ontwerp, nog niet voldoende geholpen zijn Ten eerste omdat in vele gevallen die'f2 daags nog niet voldoende zullen zijn, maar ten tweede door het Koninklijk Besluit van 22 Februari 1912, waarin staat, dat de vergoeding niet te hoven mag gaan het bedrag der inkomsten, die worden gederfd, door bet in dienst treden van den kost winner, verminderd fhet de kosten van eigen onderhoud van den gemobiliseerde. Spr. bad zeker geen gelukkig oogenblik, toen liij zeide, dat dit loon niet als maat staf mag worden genomen, omdat het maar al te vaak veel te laag wordt opgegeven om maar niet in de belasting aangesla gen te worden; want hier zou men kunnen zeggen, dat gerechte straf op de misdaad volgt. Maar wel bad "hij o. L gelijk, toen hïj er op wees, dat het niet aanging nog langer als maatstaf te nemen; de Ioonen, die op 1 Augustus 1914 wenden verdiend, omdat sindsdien de loonea door allerlei redenen gestegen! zijn, Zelfs in 99 v|aa de 100 gevallen.. (Voor een sociaal-demo craat is dit een bekentenis, waarvan hij naar onze bescheiden, meening hij andere gelegenheden nog wel eens last zal kun nen krijgen). Spreker wilde dus als maat staf nemen het loon, dat op dit oogen blik zou kunnen worden verdiend. Want het was en bleef maar een feit, dat tal van gezinnen van gemobiliseerden genood zaakt ,zijn geweest zich! tot het Nationaal Steuncomité pf andere lichamen te wen den. Hij zou dan ook willen, dat men den maatstaf, van gederfde inkomsten liet vervallen en dal men aan den burgemees ter binnen de grenzen van het maximum de jievo'egdfaeid gaf om voor elk gezin de vergoeding te bepalen naar de omstan digheden. Hij eindigde met zijn spijt te kennen te geven, dat hij. indertijd in. zijn ïmolie van niet meer dan, f2 had ge sproken, hij1 maakte zich toch sterk, dat bij de stemming, die toen bij de Tweede Kamer bestond, f2.50, ja, zelfs f3 er ook doorgegaan zon zijn. "De heer Jute moest van zoo groote bevoegdheid pis de heer Mendels aan de burgemeesters wilde toekennen, mets heb ben, zeker, er zijn vele goede burgemees ters, die meeleven met hun gemeentena ren, maar er zijn ook burgemeesters, die alleen burgemeester zijn om bet baantje en die alleen bij de autoriteiten .in hot gevlei trachten te komen, om later in, een gemeente, waar het traótement hooger is, benoemd 1e worden. Hij wilde districts commissies belasten met de regeling van de vergoedingendaardoor zou men de rechtsgelijkheid yan de inwoners van ver schillende gemeenten bevorderen.thans passen .de burgemeesters de regeerings- maatregèlen verschillend toe, ja, er zijn er, die liet heslissen in deze aan bun gemeente-veldwachter overlaten. En waar de provinciale commissies de mensclien niet kunnen hooren, omdat haar werkzaam heid pich over de .geboete provincie uit strekt, wensclitte hij in de grootere pro vincies meerdere commissies van voor lichting. De heer Duymaer van Twist deed weinig anders dan ue grieven over do maatstaf yan vergoeding, door den heer Mendels ,te berde gebracht, herhalen; al teen ging hij iels verder door een motie in te dienen, waarin uitgesproken werd, dal de Kamer van oordeel was, dat liet desbetreffende jvoni nhhjke Besluit in «.lat opzicbl poest worden herzien. Daarop be reed hij zijn oud stokpaardje, de vergoe ding aan de onderofficiersgezinnen. Na 18 maanden va®, oorlogstoestand is «lie vergoeding met f5 per week vormindeird. De Minister had volgens den afgovaar- de voor Steenwijk dezen maatregel niet moeten toepassen op ben, die reeds in dienst waren, maar op hen, die na 25 Febr. j.L, dat is de datum waarop de maatregel genomen is, in dienst kwamen. Daar ligt zeker wel "iets in, maar de heer Duymaer yan Twist vergeet, dat men in het begin van den oorlog met de toe lagen yoor allen, officieren en onderoffi cieren heel royaal is geweest, omdat men dacht, jiat de oorlog onmogelijk lang kon duren, en dat men, nu bet tegendeel bleek, wel over de geheele lijn tot inkrimpen gedwongen was. Ee heer Spiekman kwam met ettelijke voorbeelden den wensch. van zijn partij genoot Mendels om1 meer steun te verkenen onderalreepein, ©n van Katholieke zijde kwamen de heerejn Kolkman en Kooien) om beiden te betoogen, dat nog veie gezinnen te weinig krijgen; de eerste kwam er met nadruk t» jen op, dat de Minister zich in zijn© Memorie van Antwoord op bet standpunt had geplaatst, dat er voldoende vergoeding werd gegeven als in het nood zakelijk© voedsel, enz. was voorzien* Wie zich op dat standpunt plaatst, houdt er toch geen rekening mee, dat behalve dat voedsel, ook al het andere, in do eerste plaats (Ie huur, is gestegen. Waar het natuurlijk niet denkbaar is, dat de s o-ei aal -dein ocrate 11 zich. ooit een© motie laten afsnoepen, kon men na de anti- revoluticonaire motie nog een dito sociaal democratische verwachten. Ze kwam van den heer Mendels, en ging natuurlijk iets vender dan die van den heer Duymaer van Twist, zb wilde de Kamer doen uitspreken, dat de maatstaf volgens welk© thans do vergoedingen Worden gegeven, geheel dient te vervallen- 1 De Minister van Oorlog begon met als zijne meening te kennen te geven, dat hij had mogen verwachten, dat een wetsont- ontwerp op de motie-Mendels opgebouwd, thans algemeene bevrediging Zou hebben gegeven. (0, naïeve Excelléntie, wanneer gaf een ontwerp dit ooit?) Men acht alge meen de vergoedingen te laag, en men heeft nu reeds in het Voorloopig Verslag gevraagd om ©en schaal te ranken!, maar een schaal Voor verschillende streken des lands zou zeer moeilijk zijn samen! te stellen met het oog op het -verschil! ia loonstandaard, niet slechts in verschillende streken maar ook in 'eenzelfde gemeente, waarvjan het ©ene gedeelte industrieel en het andere landelijk kan zijn, en een schaal voor het .geheeld land zon nog minder bevrediging schenken dan de bestaande regeling. Wat nu betreft, dat de loooaen Van Augus tus niet meer als maatstaf kunnen gelden, omdat 'zie sinds dien. zijn gestegen, wilde de Minister vragen, wat hij doen moest pis hij den maatstaf losliet, en de loonen weer daalden, wat toch in de onzekere omstan digheden, die wij beleefden, heel goed ma gelijk (was. Als dan de vergoedingen wer den (verminderd, wat zou er dan niet oen odium ikomen op den Minister, en als men, zooals Ide heer Mendels wille, elke be paling Wegliet, is het hek van den dam en is men overgeleverd aan het verschillend inzicht (van 1200 burgemeesters. Spreker achtte het beste nog de kosten van 'de (man van ih©t gezin, de zoogenaamde „zelfkos- fen" (door den heer Mendels ©en „germa nisme" en door den heer Kolkman een „barbarisme" genoemd) zoo lano* mogelijk in rekening te brengen. In alle gevallen wild© hij, al was de socïaal-democratischo motie voor hem onaannemelijk, daar er ©omge leidende beginselen voor de burge meesters moeten overblijven, en al tras de anti) repp! utionairo miotic voor hem on moedig, daar vermindering van de „zelf- koeten" 'niet mogelijk was zonder wijziging van het Koninklijk Besluit, nog wel eens ernstig overwegen, hoe aan de wenschen van in elk opzicht voldoende vergoedingen zou kunnen worden tegemoet gekomen. Wat de onder-officieren betreft, voor wie de hoer Duymaer van Twist, was opgekomen, de Minister bleef het billijk vinden, dat dezen een deel van hun gage zonden missen, en de heer K, ter Laan viel hem hier «bij- Tegenover de tegemoetkomende houding van den Minister in zake de vergoedingen werden de beide moties ingetrokken, en het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen. En toen kregen wij de interpellatie van den heer Hugenholtz in zake de uitzending van zeemiliciens naar Indië. De Minister van Marine wil namelijk 50 miliciens als schepeling bestemmen voor den dienst in Nederlandsch-Inctie, en dat heeft, volgens den afgevaardigde voor WeststeLmgwerf, groote ontsteltenis veroorzaakt in dekrin gen der belanghebbenden. Het is treurig maar waar, toen de Minister 50 miliciens opriep otn zich daarvoor vrijwillig aan te geven, hebben er zich maar 17 aange meld; moesten jongens van dien leeftijd het niet heel aardig vinden Indië eens te zien, maar de Hollandsche jongen uit de volksklasse heeft een vooroordeel tegen de „zwartjes", en blijft liefst bij Moeders pap pot, en het is dan ook wel teekenend dat de 17 die zich vrijwillig aanmeldden, tot de betere klasse behoorden. 1 Het groote bezwaar van den heer Hu genholtz was dat men door dezen zoo- genaamden noodmaatregel een. precedent stelde, waardoor men des te gemakkelijker naderhand de zeemilitie zal kunnen invoe ren. Het beroep van den Minister op de relletjes te Soerabaya om te bewijzen, dat vrijwilligers niet te vertrouwen zijn, wees spreker af; al keurde lnj die ongeregeld heden af, de Regeering draagt daarvan de schuld, omdat men aan de gerechte klach ten over de behandeling in het hospitaal1 aldaar geen gehoor heeft verleend. En hier kwam de aap uit de mouw dat niet gehoor verleunen is de schuld van het systeem van den Minister, die de or ganisatie heeft uitgeschakeld waardoor die grieven op. kalme wijze tot uiting zouden zijn gebracht. (Nu, de Matrozcnbond zal zelf wel eenigszins verbaasd staan van het bevret van bezadigdheid, dat hem door zijn beschermheer bij deze gelegenheid werd uitgereikt.) Met deze opmerking kwam do discussie op het terrein, waarop ze hoorde; do Ma- trozeabond is als de dood voor de zee militie, want men kan natuurlijk wel een krachtige vakvereertiging maken met men- schen die jaien lang iif dienst blijven, dus met matrozen van beroep, maar niet met een zeemilitie, die uit den aard der zaak telkens ander personeel geeft. Het was dus zaak voor den heer Hugenholtz om zich tegen elk precedent in deze te ver zetten, en vandaar dan ook zijn motie om geen andere zeemiliciens uit to zendon dan zij, die daarom zelf hadden «verzocht. Wij voor ons behoeven niet voor onze lezers nog eens uiteen te zetten, waarom wij, hoe warm voorstander ook -van de vakorganisatie, deze in het militaire on mogelijk achten. Hier toch staan niet tegen over elkaar werkgever en werknemer, maar Overheid en burger, en aan de Overheid moet steeds onvoorwaardelijk worden ge hoorzaamd. Minister Rambonnet bec'" stevig van zicli af. Hij was ruet van plan, de zeemilitie in te voeren, al geloofde- de heer Hugeu- hultz dat dan ook, omdat zulks in „Het Anker" had gestaan, en omdat „Het Volk" dit had. overgenomen. Hij zou loyaaL pogen een vrijwilligerscorps te scheppen, en meende dat een kort dienstverband kans van slagen gaf, maar slaagde hij niet, dan bleef de zeemilitie de eenige uitkomst. En als bij niet slaagt zal dat voor een groot deel te wijten zijn aan de keer Hu genholtz en consorten, die de beste be doelingen van den Minister ondergraven. Tegen het gaan naar Indië is~ nu weer stelselmatig stemming gemaakt. Op 26 blei trad de administrateur van den Matrozen- bond als spreker op voor de miliciens en waarschuwde togen het gaan naar In dië. De matroos zon daar geminacht wor den, het was de bedoeling om de matiozen te vervangen door miliciens en deze aan den dijk te zetten, enz., enz., het zaaien van wantrouwen ui de bedoelingen can het Marinebestuur is den heer Michels op perbest toevertrouwd. De Minister wees er op hoe in het begin van den oorlog en onder den indruk daar van de geest op de vloot uitmuntend was, en daardoor werd de actie van den Ma- trozenhond zeer verzwakt, op de verg alte ring „van 1 ^Nov. 1915, in den Hekter, kwamen slechts 24 man van de 4C'0 op. Wij zouden willen vragen of er beier be wijs is te geven, dat de Matrozcnboml geen goeden geest kweekt? Het Bestuur zag dit verschijnsel dan ook met sc'ixik. aan, bleef dit zoo, dan kon toch bet zaak je wel opgedoekt worden. Daarom kwam „Hel Anker" van 6 November mot de vraag, die over alles heen van opruiing was, of er niet meer onrechtvaardig weid gestraft Dé organisatie diende dus met meer om gerechte klachten tot de kennis van de Regeoring te brengen, maar om mensclien, die voor zïohzoLE vonden «lal e geen reden tot klagen was, toch daar toe te nopen. En terwijl de Regoering alles deed 0111 dp verbetering van do misstan den iii Itet hospitaal te Soerabaiju te be spoedigen, schrpef het blad van den Ma- trozenbond, na de relletjes te Soerabaija, dal de Minister in de Kamer de s mengen, janboel had vergoelijkt wat geheel met do waarheid in* stnjd is. Was het wonder, dat de Minister op ,een toon, waarin de verontwaardiging niet geheel verborgen bleef, verklaarde dat de actie tegen de Marine uit moest zijn, dip haar stelsel matig en kunstmatig clèmoralispert' En, dat het ©en combi© zou zijn als de order thans niet werd uitgevoerd, want de mili taire tucht ontlepnt haar macht daaraan, dal, indien men z.elf heeft gehoorzaamd, men de zedelijke kracht vindt om anderen te doen gehoorzamen. Onmoedig to zeggen, dat deze rede in hoog© mate den toorn opwekte van den heer Hugenholtz', voor dozen koer gesecon deerd Hoor zijn partijgenoot Mendels. De eerste 'noemde de leiduig van den Minister schandelijk, waarvoor lnj door partijgenoot Schaper, die in de avondvergadering, waar in deze zaak behandeld weid, den voorzit- torsstoel bekleedde, tot de orde geroepen) werd; de heer Mendels ging herig te keer, en béiden maakten tegen do Ilameileden Ter Spill en Vander Voort van Zijp, die de houding van den Minister verledigde, een wezenlijken heibel. Toen hot op stemtmen over de motie aan kwam, die terecht door den heer do Meestér onaannemelijk verklaard was, na de verklaring van den Minister ilat met de uitzending van deze 50 zeemiliCiens ia geen enkel opzicht werd gepraejudicceid, had men mogen verwachten, dat ze alleen de stom zou gekregen hebben van de sociaal democraten, edoch do vrijzinnig-democra ten voegden, zicih daarbij, alius liet stand punt prijs gevende, dat Dp. Bos bij. zijn leven innam om 111 zake de defensie de dei- ding van do Regeering ie volgen, zloolang lip oorlog duurt. Het debuut van den nieuwen leider der vrijzinnig-democratische Kamer fractie lijkt cms dan ook niet gelukkig. Al deze zakeh ,en ook do interpellatie- Schaper over de levensmidielimvoorziening hadden do behandeling van de lie fling in eens onderbroken, te weten twee ontwerpen waarbij onder* den naam vcpiedigingsbc-i lasting, vermogens en inkomens extra wor den belast. Tegel jk wordt het voorstel Bos ds. Behandeld. De Regecririg wil er 85 millioen uithalen, te betalen in 10 drie-* maandeitijksdie termijnen. Betalen is de boodschap; iemand die twee millioen bezit zal reeds f 48000 hebben te dokken, en lie belasting begint bij do gelukkige bezitters van, f50.000, die f100 zullen hebben neer te tellen. Bij de inkomens begint men öl «bij f 650, dan moet men f 1 betalen, maar bij f4000 inkomen is reeds f97 verschuldigd, terwijl' iemand die f25000 inkomen heeft, f 1087 (naar den fiscus zal hebben te bren- SCHIEDAMSCHE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1