De heffing ineens' van Bos c. s. drukt natuurlijk veel zwaarder, daar er 200 mil- lioen uit zou gehaald worden, maar heeft haar eigenlijke beloekenis verloren, die was van do oorlogskosten ineens af té zijn. Dit zou wel bereikt worden, ten minste op dit oogenhlik, door het amendement Van der Tempel e s. De sociaal-democraten willen toch de heffing van het vermogen verdubbelen. Eindelijk is er een amende ment-De VeesterPatijn, om do heffing van de vermogens reeds te beginnen bij f25 000, waardoor een kleine 30 millioen meer zon worden verkregen. Het wil ons voorkomen, dat de Regee ring 'zich op het j"'ste standpunt plaat ste, door de heffing zoo te maken, dat ieder die uit zijn inkomen zal kunnen be talen, zij bet dan ook, dat hij een tijd lang wat zuiniger zal moeten leven, maar dat doen wij, Voor zoover wij gen oor logswinst maken, (och reeds allemaal. Toch is er een fout in het wetsontwerp, en wel deze dat de belasting over 21/2 jaar loopt, terwijl de aanslag maar eens wordt vast gesteld. Dc Regeering gaat dus van de fictie uit, en dat nog wel in dezen tijd van ongewisheid, dat ieders inkomen het zelfde zal blijven. De heer De Geer deed dan ook een goed werk om voor te stellen het ontwerp zóó te wijzigen, dat men drie jaar lang een verhoogde inkomstenbelas ting zal hebben, dan zal zoowel hij wiens inkomen vermeerderd, als hij wiens inko men verminderd is, billijk behandeld wor den. Daarenboven zullen do pogingen tot ontduiking te krachtiger zijn als één aan gifte over het gelioele bedrag der extra heffingen heslist. i De he,er Marchant Meld een knappe «1 zeer gedocumenteerde rede om het voor stel der vrijzinnig-democraten te verdedi gen, maar zooals wij re.eds zeiden, de mr. J. Limburg (V. D. aEtr.J 14.264; mr. iM. de Vos (U. L. ƒ14.266Ai Roest "Ürollius (V. 1>.J 727; J. R. Snoédfc Henckemans (O. H.j 11.9.43; mr. A. O. iï. Tel legen (R. |K.) 11.512. Zoodat gekozen zijn do heeren Albania (S. D'. X P.j, Dekinig Dura (U. L. jaftr.), 1 fenny {V. L. aftrj, Limburg (V. D'. aftr.) en De Vos (U. L.j. - v Dordrecht. Aantal kiezers 8628. Uitgebrachte geldige stemmen 6578. Hiervan verkregen E. van der Gijp Baremdrecht (U. L. aftrj 3536, Z. van Schelt (A. R 2930, H. J. Wie hors j(U L. aftrj 318 en J. IL F. van ,Zadelhoff (S. n A. P.j 3388 stemmen. Zoodat gekozen zijn do heeren Van der Gijp I'arendrecht (U. L. aftrj en Van Zadel- hoff (S. B A. PJ. Gouda. Aantal kiezers 14 635. Uitgebrachte stem- men 12.654. Hiervan békwmen dr. T. Bce- henkamp (U. LJ 5936. O. L. van Willens- waard Cz. (C. HJ 6718. Zoodat gekozen is de heer Van Willens- waard (C. HJ. Rotterdam 1. Aantal kiezers 14.191 Uitgebrachte gel dige stemmen 9733. S. Bosman (S. D. A. P.j 4S50, mr. Cl F. A. Hoogewegem. (R. (K. aftrj 4322; mr. A. do Jong A. R) f4419; 11. Wi Stol le (S. Dl A. PJ 4980. Gekozen de heeren Bosman en Stolle. (Bij eerste stemming waren 8393 stem men uitgebracht Rotterdam II. Aantal kiezers 16.637. Uitgebrachte gel dige stemmen 11.847. B J. Gerretson (O II. aftrj 5906; B J. van Staptele (S. jD. A. P.J 5941. Gekozen de heer Van Stapele. (Bij eerste stemming waren 11.059 stem men uitgebracht. J "Rotterdam III. Aantal kiezers 6386. Uitgebrachte geldige ons de kans op aanneming, indien die er ooit geweest is, geheel vervlogen. En de eveneens knappe rede van den heer Van der Tempel-zal natuurlijk het voorstel der sociaal-democraten niet redden. De heer Marchant beriep zich op hetgeen in En geland betaald wordt in de belastingen, maar 'dat beroep lijkt ons niet op te gaan; als een land in oorlog is worden er offers geëischt, die geen rekening houden met de toekomst, en daaraan zijn wij geluk kig hog niet. De heer Van der Tempel verdedigd e zijn verdubbelden aanslag der vermogens onder meer met eon beroep op hetgeen de kleine man in dezen oor logstoestand heeft geleden. We zijn daar niet blind voor, maar heeft deze afge vaardigde, die zeker een aanwinst js voor de sociaal-democratische Kamerfractie, wel eens bedacht, dat zelfs de millionair, die de heffing uit zijn inkomen wil be talen in verlegenheid, kan komen. Iemand die twee millioen bezit, en daarnaar leeft; die dus van zijn inkomen zeg ,van fS0 000 -'s jaars er minstens 60 duizend Verteert, wordt nu 3 jaar lang gezet op een inkomen van f32.000. Zeker, we tee kenen er voor om het te hebben, maar als toen rijtuig-, auto en buitenplaatsen heeft, komt men er niet meer toe, daar gelaten dat het best mogelijk is, dat na den oorlog meer dan één land zijn schuld zal tierceeren, ©n er zit hier voor hon- derde millioenen aan builenlandscho effec ten. f 1 I De beer Visser Van IJzendoorrf sprak dan ook zeker haar Ket hart van het meerendeel der "Kamer, toon zijn' conclusie luidde: Ik zal om de buitengewone tijden met de Regeering meegaan in haar onge wone heffing, maar verder daU het ont werp ga ik niet, ai zal ik dan ook op geen vijf millioen zien'. En inderdaad, wie dat zou doen, in deze tijden1, is een kniesoor; men r.ekent thans nog slechts met miüiarden. De heer De Monlé Verloren ontwikkelde een eigen stelsel, dat wij" beoordeelen' zul len, els wij Ket gedrukt voor ons heb- Wen, en d,e Keer Koolten' was de ©enige die wezenlijk tegen het ontwerp inging, deze heffing-in-eens zou de liefdadigheids- betrachting zoo verminderen'. De Minister die in een even eenvoudige als knappe trede zijn ontwerp verdedigde, mocht dep af gevaardigde voor Graye antwoorden, dat de liefdadighfeidszin Van hem, die bij ver hoogde belasting zijn tekort in de eerste plaats op de armen verhaalde, niet veel om bet lijf had. Ondertusschen hebben" de Verschillende amendementen speciaal die Van de heeren De Meester, Patijn en van den heer De Monlé Verloren, en de opmerking van den Keer Do Geer den Minister genoopt een gewijzigd ontwerp aan te kondigen, 'wat wij nu hebben af te wachten'. De algemeene beschouwingen zijn dan ook geëindigd, zonder dat men daarop direct de behan deling der artikelen kon laten volgen. BMENym Audiënties. Do gewlon© audiëntie van den minister van buitenlandsche zaken zal op Vrijdag 30 dezer niet plaats hebben. Politie NoordzeekanaaL Het „Stbl." no. 190 bevat een Kon, besluit Van den 1 Men Mei lot v.ai+stel. li rig Van een bijzonder reglement van po litie voor het Noordzee kanaal. Statenverkiezingen Z -Holland. De uitslag der gisterea gehouden her stemming is als volgt: 's-Gravetnhage. Aantal kiezers 48.807. uitgebracht 27.223 geldige stemtoon. Verkregen hebben J. Wj, Albania S. Dl A. P.) 14.532; L'. Buurman (S. Dt X R) 1159; A. B. -Doting,Dura (U. L, aftrj 14.343; L. Duymaer v. "Twist (A. R.) 11.851; mn, J. J. H|e|n!n,y (V. L'. nftrjsl4.353; D. A. P,j 313. Gekozen de heeren Db Jongh en dr. Plate. fBij eerste stemming waren uitgebracht 3949 stemmen). r Rotterdam IV. Aantal kiezers 23.645. Uitgebrachte gel dige stemmen 16.065. H. Bos Kzin. (A. R. aftrj 8095; B. de Zeeuw (S, Dl iA. P.J 8970. Gekozen de heer de Zeeuw. I (Bij eerste stemming waren 14.577 stem men uitgebTncht). Rotterdam V. Aantal kiezers 9803. Uitgebrachte' geldige stemmen 6484. H. Mo! (S. D A. P.j |3Q87 J. v. d. Mol an (A. R *2934; J. (ter Laan (S. D A. P.j 3421; K. G. M (Van derf Vijver (R. K. aftrj 2835. Gekozen de heeren Ter Laan en Mol. (Bij eerste stemming waren uitgebracht 5740 stemtoe* j. Do samenstelling jn de Staten Zuid- Holland was tot voor do verkiezing 34 links en 48 rechte. Bij eerste stemming is in Leiden één zetel Voor links verloren gegaan; de her stemming bracht links twee zetels winst in Rotterdam I, één zetel in Rotterdam ,11, één zetel in Rotterdam IV en één zetel 'jn Rotterdam V. zoodat de verhouding thans is 38 links en 44 rechts. j De vrijzinnigen verloren één zetel in Dordrecht, één in Leiden en één in Rot terdam IV; de sociaaldemocraten Wonnen zés zetels in Rotterdam', één in Den Haag en één in Dordrecht. Do linkerzijde bestaat thans uit 28 vrijzinnigen en 10 sociaal'- democraten. Gelderland. De staten van Gelderland telden vóór de verkiezingen 26 leden links en 36 rechts, B|ij eerste stemming ging voor linies één zetel Verloren in ZaltBlornrnel, bij hen- stemming won links één zetel in Am- hem en één in Voorst De stemmenverhouding is dus thans27 links en 35 rechte. 1 1 D'ren the. De Staten Van Drente telden lot nog toe 35 leden, allen vrijzinnig. Gisteren) verloren de vrijzinnigen twee zetels in Assen aan de sociaaldemocra ten en twee in Hoogpveen aan rechts. De vrijzinnigen hebben geene reden, om zicli over het geheele yerloop van de ze verkiezing te verheugen het ver wijderde doelde „omzetting" Van de Stalen,' ;ifa Zuid-Holk-nd is niet bereikt, en een Verlies van 4 zetels beduidt nog al iets, al zijn cr daarvan dan ook twee vrijwillig ibij de herstemming afgestaan. Maar over den uitslag van de herstem ming mogen ze toch tevreden -zijn, om dat daarujt blijkt, dat ,ran eene terug- zwenking van het kiezerskorps naar de rechterzijde Vooralsnog weinig sprake is. Aan. de Eerste Kamer geven, verkiezingen als die te Rotterdam, 's-Gravbnhage en Dordt, (enl in Gelderland: Arnhem en Voorst) eene duidelijke aanwijzing, dieniet (ongestraft in den wind zal kunnen wor den geslagen. 1 ue strijdt tegen de daurte. Het bestuur van den Amsterdamschen Bestuurdersbond waarschuwt in een strooi biljet de arbeidersbevolking van Amster dam tegen hen, die de agitatie voor goed- koopere levensmiddelen „trachten te lei den in verkeerde banen, waaruit niets dan nog gTootere ellende voor de arbeidersklasse kan voortkomen.", 1 „Wanneer," aldus het manifest, arbei ders en arbeidersvrouwen zich er toe lee- nen, zij het dan ook uit domheid of uit lust om zich, hoe dan ook, in het open baar demonstratief te uiten, zich verlagen om hand- en spandiensten te verrichten voor handelaren, zich georganiseerd verzet ten tegen gemeentelijke maatregelen, welke juist beoogen aan de wenschen der arbei dersklasse tegemoet te komen, dan stellen wij vast, dat zulk een optreden een schan de is „De blinde partijhaat van de anarchisten en de syndicalisten gaat zoover, dat men de arbeiders en de arbeidersvrouwen opzet i gen de ecnige instelling („De Dageraad") die alles gedaan heeft in hét belang van een goede en doelmatige distributie van de levensmiddelen1 „Thans reeds is het eerste gevolg, dat men ons het recht ontneemt van open bare demonstratieDeze eerste stap is niet ver verwijderd van den tweeden, den staat van beleg. 1 Met grooten tact hebben wij sinds Augus tus 1914 weten te voorkomen, dat het ge zag in handen van de militaire overheid zal komenWij kunnen thans niet lijd zaam aanzien, dat de syndicalisten, ge steund door enkele onverantwoordelijke drij vers naar, en droomers van revolutie, ons den grond onder de voeten weggraven „Deze weg zal ditmaal' niet leiden naar de situatie van 1903. Die kunnen zij niet bereiken zonder medewerking van onze 32.000 leden en daarop zullen zij tevergeefs rekenen." t Met nadruk waarschuwt het manifest te gen pogingen om den strijd tegen de duurte te doen ontaarden in een agitatie, voor welker karakter en wezen de moderne vak beweging niet verantwoordelijk kan zijn. letterland en de eerleg. Consent re chtopuitvoer Van visch. Gistomamiddag heeft de Zeevischveree- niging te IJmuiden vergaderd ter bespre king V,an het voornemen, een consent te heffen op den uitvoer van versche zee- visch. Blesloten werd, o.m. het volgende telegrafisch ter kennis te hrengen van den minister Van landbouw, nijverheid en handel Dat het der vereeniging is gebleken, dat do cpmmissie Van, '(Toezicht voort durend niet het gewenschte overleg pleegt met het bestuur der vereeniging en tel kens tracht, functiën, die volgens de sta tuten aan do vereeniging toekomen, over te nemen of te bektameren; dat o.a, de commissie van toezicht thans een uit voerrecht van 3V2 cent per kilogram bru togewicht voor haring en versche zee- visch heeft voorgeschreven, zonder daar over voldoende overleg te plegen met de vereeniging en zpnder aan te toonen, dat deze hoogo uitvoerrechten werkelijk in ver band met de behoefte noodig zijn; dat de commissie van toezicht hierbij tevens geen rekening heeft gehouden met het steeds door de vereeniging op den voor grond geplaatste feit, dat de aard van het versche zeevischbedrijf de belemme ring Van een uitvoerrecht niet kan dra- g|en, «althans niet zonder zeer groote, zoo niet onoverkomelijke schade; dat de com missie van toezicht geen rekening wil hou den met de door de vereeniging voorge stane splitsing tusschen haring er -*erschc visch en het verschil in behpefte daarvan voor Nederlandsch verbruik; dat de com missie van toezicht bij herhaling blijken heeft gegeVen, niet pp de hoogte te zijn Van het bedrijf en de ernstige belangen, die daaraan verbonden zijn; dat met al gemeene stemmen is besloten, de ver eeniging te ontbinden, indien de commis sie van toezicht voortaan niet meer over leg pleegt met de Zeevischvereeniging, onder erkenning van hare rechtten, en een regeling treft voor de behoefte Van het binnelandsch verbruik, welke de vis scherij klan dragen en welke tevens geen hoogere eischen stelt dan overeenkomstig de werkelijke behoefte noodig zijn. I Chilisalpeter. De met het stoomschip „Riouw" te ver wachten lading Van 8000 ton CMlisalpe- ter zal alleen Worden gedistribueerd aan die personen, die zie beslist noodig heb ben. De landbouwers, die de salpeter niet noodig hebben, moeten daarvan mededee- ling doen aan hun gewone handelaren, die ze voor hen zullen bewaren. Amerikaansch© bloem'fbalen. Het Rijk'sgraanbureau deelt mede, dat in de voorwaarden voor de openbare vei lingen vlan Amerikaansche blpem, te be ginnen met die Van 30 dezier, een be paling zal Worden opgenomen, betreffen de de teruggave Van de balen aan de regeering. Rijstj Namens de regeering zijn bij een fir ma te Groningen 10.000 Kalen rijst in beslag-genomen, welke gedistribueerd zul len weiden. Een Harwich-boot opge Kracht. Uit Vlissingen wordt gemeld Binnengekomen visschers rapporteeren, dat hedenmorgen om 3 uur de Harwich- boot van Rotterdam bij Schouwenbank door 9 Duitsche torpedobooten is aangehouden en opgebracht naar Zee-brugge. Engelsche geïnterneerden. Eenige in Groningen geïnterneerde En gelsche matrozen zijn door de militaire autoriteiten voorloopig disciplinair gestraft wegens het verkoopen van nieuwe militaire lijfgoederen, die toebehooren aan den En- gelschen staat. De matrozen zullen, 'in En geland teruggekeerd, voor den krijgsraad aldaar terecht moeten staan. 1 Uitvoer van landbouwpro ducten naar Engeland. 1 Uit betrouwbare bron wordt het volgen de medegedeeld: Naar aanleiding van onlangs in de Ne derlandsche pers verschenen artikelen om trent den uitvoer van Nederlandsch© land bouwproducten, vernemen wij, dat zoo er al onlangs een overeenkomst is getroffen volgens welke een zeker deel van den uit voer van Nederlandsche landbouwproducten naar Engeland wordt geleid, zoodanige over eenkomst een particuliere aangelegenheid vormt tusschen twee combinaties, ©ener zijds dc Nederlandsche exporteurs en an derzijds de Engelsche ijnporteurs. Wij ver nemen, dat er geen vertegenwoordiger van het Engelsche gezantschap in Den Haag deel heeft genomen aan de bespreking, die tot zulk een overeenkomst kan hebben ge leid. 1 Er valt niet aan te twijfelen, dat de hui dige tijdelijke voordeelen, verkregen door uitsluitenden verkoop aan Duitschland, geenszins een vergoeding kunnen bieden voor het duurzame verlies van de Engel sche markt. Hoewel de gemaakte overeenkomst van particulieren aard is, kan men slechts ver trouwen, dat de Engelsche autoriteiten ©r een bewijs in zullen zien, dat do Neder landsche landbouwers er naar streven, hun positie op de Engelsche markt te hand haven, zoodat hun handel na den oorlog geen ambtelijke moeilijkheden zal onder vinden voor zoover de Eagelscho auto riteiten aangaat. 1 Voorts is het te hopen, dat indien een belangrijk deel van de Nederlandsch© land bouwproducten naar Engeland wordt ge leid, de Engelsche autoriteiten geen be lemmering in den weg zullen leggen bij den toevoer van de noodig© hoeveelheid veevoeder en meststoffen naar Nederland tijdens den duur van den huidigen oorlog. STADSNIEUWS. Collecte voor den gewapend en dienst. Bovengenoemd© ooUecte, die telken jaro langs do huizen gehouden woillt, zal dit jaar plaats hebben op Maandag 26 Juni as. Ter aanbeveling dezer collecte en in de hoop dat daardoor de beurzen van hen die wat kunnen missen, wat wijder zullen geopend worden, dan dit in vorige jaren het geval was, iwillen wij iets mededeelejn uit het 'laatstverschenen jaarverslag. In het afgeloopcn jaar werden als nieuwe deelgereehtigden aangenomen 2 vermink ten, 3 infirmen en 32 veteranen, daaren tegen verminderde het aantal deelgerech- tigden met 10 verminkten, 15 infirmen, en 49 veteranen. 23 deelgereehtigden 'wenien geschorst als zijnd© niet meer onvermogend, terwijl 1 weder in 'het genot der gratificatie weid gesteld, wegens zijn ontslag uit liet Kon. Kol. Mil. Invalidenhuis ite Bronbeek en 3 wegens opnieuw gebleken hulpbehoevend heid. 1 De deelgereehtigden aan ,wie dc gratifi catiën Weiden, uitbetaald bostonden uit: Verminkten uit den strijd Kuiten Eu ropa (waaronder 234 van Atjeh) 281 Blinden uit de .Koloniën 1 Blinden zonder veldtochten 6 Infirmen uit de .Koloniën 63 Infirmen zonder veldtochten j 97 Veteianen 470 Oud-Strijders van België 1 Totaal 919 Het bedrag der uitgekeerde gratificatiën beliep f 35.735.041/2 (vorig jaar £38.335.19). Bovendien werd een bedrag van £7.71062V2 uitgekeerd boven de gewone gratificatie aan 233 verminkten van Atjeh en 1 weduwe van een gesneuveld© bij Atjeh. Totaal bedrag der kostein van het Inva- liedenhuiste Leiden f 23.990.40 of f 266.95V2 meer dan in bet vorige jaar. Het getal der verpleegden aldaar was: Infirmen (deelgereehtigden) 1 5 Oud-Militairen (nietdeelgcrechtigden) 68 Te zamen 73 Hei bedrag der collect e in 1914 bedroeg totaal f 15.124.06. De staat van. inkomsten en uitgaven over 1914 beloopt f66.117.08, met een voor- deelig saldo van f 1013.971/O. Ten slotte willen we nog mecbdeelen, dat op de staten van' sollicitanten voor komt een aantal van 111 personen, ver deeld als volgt: Infirmen uit de Koloniën 26 Infirmen zonder veldtochten 15 Veteranen' 70 Totaal' 111 Het hoofdbestuur ztegt in haar dezer da gen verzonden circulaire: Deze dijfers toonen aan, dat het Fonds steeds voortgaat den behoeftigen oud-sol daat of verminkten krijgsman te onder steunen, hetzij door een jaarlijksóhe grati ficatie, hetzij door opneming in het Militair Invaliedenliuis. Het is daarom te betreuren", dat de geld middelen' niet toelaten onze deuren wat wijder open', te zetten, zoodat wij steads gedwongen blijven de gestelde voorwaarden zco strikt mogelijk toe te passen' en dus dikwijls voor de pijnlijke noodzakelijkheid staan, hulpbehoevende oud-militaiiten een overigens Zeer verdienden steun te moeten Weigeren. Het hoofdbestuur spreekt dan ook van gauscher harte den Wensch' uit, dat in de tegenwoordige buitengewone omstandighe den, nu ons leger zoo zeer de sympathie beeft weten te verwerven, elk Nederlander meer dan ooit, zich geroepen' zat voelen, door een' milde bijdrage het Fonds ïn staat te stellen, bare taak in den gewensdhtem. omvang te Volbrengen. 1 1 1 Fl«ra-Bioscoop. Voor lieden wordt het programma ge- opend met een serie prachtige natuurop namen, ditmaal van New Jersey, Waarbij vooral vermelding verdient een zonsonder gang op zee. Hierna volgt een komische scène: „Een uitgaandertje dat nog goed afloopt", waarom braaf gelachen wordt Als hoofdnummer vóór de pauze „Do oude portier", een boeiend gespieeld drama Het gedeelte van het programma voor dé pauze wordt besloten met een zeer leuke comedie: „Een krachtige familie", waarbij vader, moeder eu dochters riiet te mis kennen staaltjes van hun kracht ten best© geven. Het grootste gedeelte-na de p&uztei wordt ingenomen door „Weergevonden", een zeer interessant en spannend drama in 3 acten, dat speelt in het donkere Afrika. Niet al- lpen het onderwerp boeit, doch opk krijgt men bij deze film een interessante na tuuropname te zien, terwijl Ket de wilde dieren in hun natuurstaat vertoont. Tot slot nog een nummertje om te lachen: „Getrouwd uit liefde", waarna men hoogst voldaan huiswaarts keert. ingezonden Mededeelingen. Wat is de oorzaak? De meesten onzer houden van verpod- zing, maar offeren dikwijls hun geld, nachtrust, spijsvertering en kracht er aan op. Het is niet altijd goed om medicijnen te gebruiken bij het eerste teeken Van kwa len. Een verkeerd© gewoonte kan er de oorzaak van zijn. Houdt daarmede op en gij voorkomt dikwijls den oorsprong. Ala uw maag, ingewanden, geest of zenuwen om rust vragen, geeft hun dan rust in plaats van medicijnen. Maar ais gij u dof, slaperig en zenuw achtig blijft voelen, als gij lijdt aan hoofd pijn, duizeligheid, rugpijn en waterstooi!- nissen, vragen uw nieren om hulp en dienen zij behandeld te worden met Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen. Met behulp daarvan en een eenvoudig dieet, meer rust, slaap en voldoende lichaatpsoefe- ning, en door het vermijden van te'veel inspanning, zorgen en buitensporigheden, kunt gij spoedig uw normale gezondheid herkrijgen, en hebt gij minder behoefte aan medicijnen. Het is niet moeilijk zich aan een geneesmiddel te wennen, maar Foster's Pillen werken spoedig en het is rfiet noodig om haar altijd te blijven gebruiken. Te Schiedam verkrijgbaar bij Kappelhofl 1 Hovingh. Toezending geschiedt franco na ontvt v« postwissel 1.75 voor één, of f ld.voor ziea doozem. Eischt de echte Fos ter's Rugpjjn Nieren Pillen, weigert elite doos, die niet voorzien is van nevenstaand handelsmerk. Rechtzaken. Ontsnapping van ten geïnterneerd officier. Voor den Krijgsraad te AmKem hleeft Vrijdag terecht gestaan de eerst© luite nant der reserve, Ruiling», van Ket 5e bataljon landweer infanterie ter zake van het feit, dat door zijn schuld een ge ïnterneerd officier ontsnapte. Op 29 Maar was beklaagde als com mandant van de vachit aan het Militair Hospitaal te Utrecht belast >met de bewa king van den Franschen luilenant-aviateur d'Ilumières, die, als bier te lande geïnter neerd militair van een buibenlandsahe mo gendheid, op openbaar jgezag in dat hos pitaal van zijn vrijheid was beroofd gedu rende den tijd (dat hij niet op eerewoord was vrijgelaten. De consignes van den officier-wachtcom mandant hielden in, dat de bewaking begon na de intrekking yan Ket eerewoord en dat daarna verschillende posten, moesten wor den uitgezet. 1 Bij do behandeling (der zaak Voor den; Krijgsraad bleek, dat beklaagde 29 Maart even vóór 9 uur* 's avonds luitenant d'Ru- mières zijn eerewoord jbleefl teruggegeven en daarna diens kamer heeft verlaten, zonder evenwel de kamer te Kobben onder zocht en evenmin; d© ijzeren tralies voor de ramen. Bekl. liet dit na, omdat hiet z. i» niet kiescW was tegenover ©dn,' Kuiten- landsch' officier, die zijn eerewoord gege ven Kad en (belooM had in,' zijn vrijheid geen voorbereidende maatregelen, te zul len treffen om te ontvluchten. Bekl. gaf bevel (le posten uit te zföfr ten, sloot de Jmnmr en',begaf zich' naar zijn eigen kamer, gelegen, naast die Van" luitenant d'Rumières. Enkele minuten daar na rapporteerde een pengeaipt, dat de lui tenant waarschijnlijk was pntvJu.oht Bij on derzoek bleek zulks JM go/al (twee tra lies Van hel raam waren doorgevijlft). D© ontvluchting moet hebben, plaats gehad nog voordat de posten in; den tuin wa ren aangekomen'. Een hospitaalsoldaat, die toevallig naar buiten Jceek, zag een' ge stalte langs een touw naar beneden glij den. De vluchteling verdween in een steeg nabij het hospitaal. De auditeur-militair, mr. ,Wi. F. V, Meurs;- eisclite ter zake van als ambtenaar belast met de bewaking'Van iemand, die op open baar gezag van zijh vrijheid is beroofd,* de ontsnapping van dien persoon aan zijn schuld le wijten hebber/, veroordeeling tot een geldboete van f 100 subsidiair 1 maand hechtenis. 1 -I'll Het dienstweigeringsmanifest Dr. 'A'. R. de J. is door Ket gerechtshof te 's-Hertogenhbsch! Veroordeeld* tot f 100 boete of 4 weken hechtenis. De easch waa* 2 weken gevangenisstraf,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2