LIMONADES, I. T. Ortb Zones, Coolsfngel No. 29. I gf e Bü ZES LIEDJES 9a M. Landbauw-Uletgeting. Kerk en School. Sport Gemengd Nieuws. fSSSL «"wudii. Koloniën. v Handel en Bedrijf. Rotterdam» wwm i. F. ÖÖP08T. BSjuri«& Wifriooit HK& met Pianobegeleiding. Prijs p. nummer Veertig Cent. i NED. HERV. KERK. Beroepen te Wezep (Geld.) ds. D. Boonstra te Schoonhoven; te Vriezen- veen ds. N. lA. Becht, te Arnhem. Bedankt voor.het beroep te Be Rijp js, W. A. Kastein, te Wervershoof. Aangenomen het beroep te Oost- voome de heer J. P. C. Poldervaart, cand. te 's-Gravenhage. CHRIST. GEREF. KERK. Beroepen te Dordrecht ds. P. de Groot ie Rotterdam; te Bunschoten ds. N. Bijde- mast, te Maarssen. EVANG. LUTH. KERK. Aangenomen het beroep te Nieuwe Pekela ds. J. M. Lindeijer, te Groede. HOOGER ONDERWIJS. Universiteit te Leiden. Eindexamen Ned. Inö. Adm. dienst de heeren P. Brouwer en F. J. Muller. Te Leiden' is bevorderd tot arts de heer J. Vogelezang. Universiteit te Leiden. Doet, ex. rechten de heer C. J. Bjennink Bolt en, A. H. Kramp. t Universiteit Utrecht. Doctoraal examen rechtswetenschap, de heer J. Eggens. Universiteit Utrecht. Doctoraal examen geneeskunde de heeren M. J. M. Stassen en J. J. F. A. Nruning.. Universiteit te Groningen. Bevorderd tot doctor in de rechten op stellingen de heer W. L. Bruist, geboren te Stad-Almelo, Te Groningen is bevorderd tot arts mej A. C. Lucifer, geboren te Diever. Universiteit van Amsterdam. Doet. exa men rechtswetenseahp de heeren K. I. Edersheim m H. M. F, Peltenburg en mej. E. ThieL f Technische Hoogeschool te Delft Ge slaagd Voor het inigenieurs-examen voor scheikundig ingenieur, de heeren J. ;W. JL Ader, A. G. Blinnendijki M. Hannik, KL Janssen Van Raaij,, Chr. van Loon (met lof), C. de Pater, Wj. L: Utermark JrP (met lpf), H. G. van, der Vaals, mej. A. H. Bponjs, de heer E. Bunschoten (met lof, mej. J. J. J. Dingemans, de heeren L. A. vjahj der Ent, H. C. J G, Gelissen, G. Goetttsch, P. riap| ,Gro'ningen, mej. H. jWj. de Grjoot, mej. (H. W. Grotendorst en; de heeren B. A. J. Hiefink, H. W Hofstede, Wi. Bo ogenblijk, Jr., S. L. L'an- gedijki (met lof), C. Vao Loon, mej M. M. J. Posthumus en; mej. W. A Rakhorst, de heeren Chr. P. Riiter, J. J. Schilt huis, mej. J. Tromp, ep de heeren H. .Van der Veen en H. Zandstra. Cricket. Ned. Crickethond. Morgen wordt gespeeld: Xsb& Haarlem: Rood en WitH. C. Cl Schiedam: HennesHaarlem. 'Amsterdam: V. V. V.V. R. A". 2de klas. Den Haag: H. C. Cl lib—Hermes IL Rotterdam: V. O. C. IIAjax. Den Haag: JL C. G Ila—H. B S. Vervolgxngs waanzin. Gisteren veroorzaakte iemand te IJmui- iden groole opschudding door op een, dak de klimmen en vanaf zijn hbo ge zitplaats Snet dakpannen te werpen, paar de politie en eenige burgers, die trachtten hem naar (beneden te krifgen. Toen. dit ten slotte was gelukt, bleek hel Iemand 'uit Amsterdam afkomstig te rijn, lijdende aan vervolgingswaanzin. Door de zorg van de IJmuider politie werd hïf naar zijn "Luis teruggebracht. Auto-ongeluk. Gisteren is te Langerak bëz, de Lek }le auto van dr. A-, Wj R. R. H-, uit Alblas- serdam, waarin deze met zijn dochter ge ge ten was, na een, kaaswagen aangereden te hébben, van den; dijk gestort" en in tie rivier de Lek terecht gekomen. De dok ter werd dood onder aan den, dijk opge nomen; zijn dochter bekwam slechts lut tele kwetsuren. Een waarschuwing voor de schooljeugd. Door den directeur der Gemeentetram te Amsterdam1 is een aanvang gemaakt met de Verspreiding van vloeibladen op Alle lagere scholen. Op ieder vloeiblad staan twee afbeeldingen. Bpiven, het eerste voorstellend een jon gen, hangend aan het achterbalcon Van ©en tram, staat het (opschrift „Oorzaak?, De tweede afbeelding met het opschrift „Giejviolgl", stelt den zelfden jongen voor, Verminkt met een hjouten been. Ieder pakket vloeibladen, is voorzien van ©en begeleidend schrij ven, wharin de di recteur der Gemeentetram den onderwij zers Verzoekt, zooveel mogelijk mede te Werken, tot bereiking Van zijn doel: de jeugd doordringen. Van het groote gevaar, .blootstelt Slaapziekte. Ook te MüMel harnis heeft zich eeh geval Va® sTaiip^tekte 'vooi^edaan. Na 4 5 dagen te hebben, geslapen, is de patiënt, Re 60- jange H. v, dj. kt, overleden:. Ontvluchte krijgsgevangenen, r Winterswijk rijn gisteren weer drie uit S '1^fstE?ciht ^Ju HonRendagnatóiidag 3 flfetvlpcihte Russen, aangeKomtaJI De II, Y. 8. U. en hel Scheidsgerecht In een Vergadering Van H. S. M.-persij- neel te Haarlem'is een motie aangeno men, waarin do vergadering haar afkeu ring uitspreekt over de handelingen der H. S, M..directie ter zake van <ie dienst opzegging Van. do magazijnknechts ^C, v. d. Veldt en H. V. Lieshout en het Bj. B| van de Nederlandsche Vereeniging op draagt, den Minister van Waterstaat met deze zaak' in kennis te stellen en aan Z. E. met den, meesten aandrang toVer- zoeken, maatregelen te treffen, dat de bovengenoemde magazijnknechts wederom in dienst der IL S. M. worden gesteldj De motie roept het geheele H. S. M. peif soneel op ziich bij de organisatie aan te sluiten en deze in de verder te ne men maatregelen te steunen. Deze motie houdt verband met het weg nemen van een fleschjo machineolie, waar voor de genoemde personen ontslagen werden. Het Scheidsgerecht vernietigde dit ontslag, waarop de werklieden weder aan de Centrale Werkplaats aan het werk werden gesteld; later werd hun echter den -dienst opgezegd en eervol ontslag verleend. De burgemeester hield er niet van In het dorpje Beesel met een uitslui tend landbouwende bevolking van 1000 in woners, werd voor den oorlog door een plaatselijken slager wekelijks een varken geslacht. Vaak had de slager nog moeite om het vleesch, maar vooral het spek, aan de ingezetenen van de hand te doen, wijl iedere landbouwer zelf ieder jaar één of meer varkens slacht. Tegenwoordig wor den er in hetzelfde dorp wekelijks drie regeeringsvarkens geslacht, maar heel vaak ïfe er geen vleesch, ja zelfs geen stukje spek te krijgen. Een der ingezetenen ging hierover zijn beklag doen bij den burgemeester. Deze, een genaturaliseerd Duitscher, oud-officier van het Nederlandsch-Indisclie leger, ant woordde den man in gebroken Hollandsch „dat is nog zoo schlimm met, ik geef niets um SchweinefMsch'"ï i i i j J Ongelukkeni De 17-jarige fetihiMersKnecht J. V., van Wageningeti. die Donderdag te Heefeum Van een, ladder is gevallen, is in het Diatio- nessenhuis te Arnhem aan de bekomen verwondingen overleden. - r i i i V i 1 i I Te Waalwijk is de 21-jarige landbouwer H. do J. bij het zwemmen, in de (Maas Ver dronken. i Oorlogsvana, Volgens een bericht uit betrouwbare bron in do „Leipziger Neuesto Nachrichten", is de bekende Duitsche officier-aviateur Irn- melmann met zijn machine gevallen en over leden. Hij is 26 jaren oud geworden. Immelmann had den bijnaam van „de adelaar van Rijssel". Do Engelschen wa ren vol bewondering voor hun kranigen tegenstander. Meer dan een dozijn vijande lijke vliegtuigen heeft Immelmann geveld. Hij was een man van weinig woorden, die eenvoudig-weg de verbazingwekkendste dingen deed. Daardoor is hij in Duitsch- land een soort volksheld geworden. Immelmann had zich vóór den oorlog aan de techniek gewijd. Pas in den oorlog heeft hij leeren vliegen. Om zijn daden aan het front heeft hij de orde pour lo mérite gekregen. De gemeente Mannheim zal 100.000 mk. voor de aanschaffing van melkvee be schikbaar te stellen, um de mélkvjoorzie- nïng te verbeteren. in hél koninkrijk Saksen zullen naast de bestaande boterkaarten nu ook vetkaar ten per hoofd en per week ingevoerd wor den. De nieuwe regeling geldt voor alle soorten Van eetbare vetten, kunstboter en reuzel. Te Berlijn zullen, ten béKoev© van pa tiënten, die versterkende middelen noodig hebben, centrale ziekenkeukéns opgericht worden, die den door de doktoren jvooa:- gesch'revea ziekenkost zullen verstrekken. Randers LilienskjeH, ©en Voormalig po litiebeambte te Kopenhagen, te in hoogste mslantie veroordeeld tot 500 kronen boete, wegens hiel schrijven van een opruiend artikel tegen Duitsdhland. 1 t In een HaWasberidh't worden de verlie zen, die de Duitsdhiars tot 15 Mei .voor Verdun hebben geleden, op 370.000 mail gesjohat en het totaal der' Verliezen tot .31 Mei op 415.000 man. I i i I l Nu eerst is in' Engeland bericht geko men;, dat te Augustus 1915 op Galüpoli is gesneuveld brigade-generaal Loni Long ford. Hij heeft in; den Boerenoorlog ge* vochten als overste van de lersche Ruiterij Bij Linidley te hij gewond. t 1 Uit Stockholm wordt aati do „Lokal Amzéiger" gemeld, dat iie troepen' die te Archangel zijn .aangekomen, feitelijk geen Engelschen zijn, doch naar Canada geëmi greerde Russen. Ze zouden' het in Canada wegens de daar heersöhc-*, la ooconomiseho crisis slecht hebben gehad, terwijl hun aan vragen om steun door de autoriteiten wer den beantwoord met aansporingten oim Voor het front te teekenen. Er zou hun •fovtenp' zijn belet naar de Vereenigde Staten uit te wijkein. In den loop van den winter was aldus een troep van 2000 Man gevormd, die te Montreal door Emgelsdhe officieren wer den' gedrild. Volgens den correspondent Zou, naar een' Rits had medegedeeld, de! oefening kletter manschappen gebrekkig rijn', flimr do offtoterén zich Vpp? de Russen Piet voldoende verstaanbaar konden maken. Gerard, oud gezant Van Frankrijk te Tokio, sdhrijft in de „Petit Parisien": „Japan is in één groote werkplaats ver anderd, vanwaar kanonnen, geweren, gra naten en projectielen in elk kaliber, als ook uniformen, dagelijks over den Siheri- schern, spoorweg naar Rus'rnd worden ge zonden. De geallieerden kunnen Japan nooit dankbaar genoeg zijn voor den overvloed dien zij Rusland's onmetelijke legers toe voert." t Brieven, uit Jeruzalem ontvangen zegt de „Times" melden, dat vlektyphus, kinkhoest en pokken er zoo snel toenemen, dat liet Turksche bestuur alle scholen heeft gesloten. De „Times" klaagt er over, dat terwijl in Engeland de voeling voor het volk om ie duurte zooveel zorg geeft, .do hotels en restauraties niet alleen in Londen, maar in alle steden van beteekenis en op de bad plaatsen, nagenoeg op denzelfden voet als voor den oorlog lange menu's opdienen en er druk gebruik van wondt gemaakt. En er irdt nog altijd voel champagne en andere dure Vrjn gedronken. Dat officieren, met verlof van 't front terug, het er van nemenj, acht de „Times" nog te begrijpen, maar het gastroeren van burgers in dezer, tijd vindt ze hinderlijk. Do bisschop van Birmingham heeft i>'s- dag in oen toespraak gezégd, dat de hovgo prijzen. Van levensmiddelen een klein aan tal menSchen rijk maken ten koste Van hun medomenschenHg' had gegevens, die Hem boivazien, dat de arme mensdien Voor allerlei veel minder zouden behoeven te betalen. Eon ctommissie uit arbeiders heeft op gegevens van het ministerie van handel uitgerekend, dat de gemiddelde uitgaven voor levensmiddelen in een arbeidersgezin, dio in 1914 op 22 sh. 5 st. werden (bere kend, in Juli 1914 tot 25 sh. waren (geste gen. en in de groote steden in Mei sl916 tot 40 sh. 6 st In het Lagerhuis Heeft minister Harcourt op een vraag van een arbelderspartijdon gezegd, dat hij er niet voor was vleesch- kaartetn in te Voeren. Het National© OorlogS'p'aarcondté in En geland, doet eetf oproeping om1 de week, beginnende op 16 Jnli, te bestemWen tot oen bi tonde re spaarweek. Elke burger wordt uitgenood!gd too mogelijk voor 15 sb. 0 st. ooriogspaarbOwifzen te koopen of lid te votdeii van een oorlogtspaaxvereeniging1. De lersche kardinaal Logue heeft, te Dublin het woord voerende, het getuigenis van politie-ambtenaren, dat vele jonge Ka tholieke priesters met dejrï jSmn-Fedn-opstand sympalhiseeren, als laster tegengesproken. -a-snt 1 I Ginnell, het lerscho Parlementslid, deed Dinsdag een vraag aan een minister, ter* wijl hij een lint in de Siim-Fein-kleuren in het knoopsgat droeg. t Een ander lid vroeg den voorzitter of dat dragen van rebelsche Sinn-Fein-kleuren in het Huis geoorloofd was. i De voorzitter anetwoordde, dat hij niets te maken had met do kleederen, die de leden verkozen te dragen. i j I t 1 Churchill vertelt in een brief aan de pers, dat hij zijn lezing over den zeeslag in het Skagerak openhaar had. gemaakt op verzoek van Balfour, den minister van marine- Eerst was het hem gevraagd door den secretaris van Balfour. Die vroeg of Churchill zich in staat achitte '„een ge ruststellend interview ten bate van do neu trale pers" te geven. Hij raadpleegde eenige menden en zei, dat hij het doen zou, als de minister het hem zelf verzocht. Wat dan gebeurde. Churchill ontwierp toen het stuk en liet het aan de admiraliteit over er mee te doen wat zij goed vond. Sir Arthur Evans, de voorzitter van het Engelsche Numismatische Genootschap, heeft £100 uitgeloofd voor een penning ter gedachtenis van de overwinning bij het Homsrif, den zeeslag in het Skagerrak. Admiraal Jellicpe is ridder-grootkruis Van de Victoria-orde geworden en admiraal Beatty konxmandeur. lp loorlogstijd, kan aan werkstakingen op eenvoudige Wij zo een einde Worden, gemaakt. Onlangs legde het personeel Vair de particuliere tram-onderneming te Waij- scliau het werki neer wegens allerlei grio- ven, waaraan de directie niet tegemoet wilde komen. Het Duitsche bestuur stelde do tram onder dwangbeheer^ willigde een dool der eisclien! in en ontsloeg de di rectie. Toen' de Werklieden der gemeen telijke waterleiding ook wilden gaan sta ken, zorgde het Duitsche bestuur er vioor dat zij loobsverh'ooging kregen ten liier- mode Was ook deze staking bezworen. Ktn kamlat op een anlatent. De „Deli Ct." Van 2 Mei schrijft: Hedenmorgen Jiocft een Javaansdi koelie op de onderneming Sei. Poetih.' getracht mot isen mos, eeu parang bengkok en oen gras mes, een mandoer te vermoorden en daarna Iwee assistenten Wonden toe te brengen. Bij het houden van de rol hedenmorgen, men lette er op, dat hét weer een rol- perkara is gingi de Javaan alleen aan den anderen kant van' den weg zitten en klaagde, dal hij' een ziek been had, zoodat hij moest mankeeren. De assistent..de Keer Moseder, wüde hiel heen bekijken en "be merkte/dat de koelie onder zijp. baadje een mes verborgen bad. Daar de man bekend stond als een gevaarlijk sujet, die een paar maanden geleden uit de gevangenis js ont- slagen, waarin bij drie maan<fen heeft ge zeten wegens een xnooadaaHslag op ©ein ka- wan in het donker bij 'de posndok, riep de assistent den mandoer en beval hem het mes af te nemen. De koelie sprong op en stak met het mes naar den. mandoer, juist gan den haxt- kanl; de mandoer bracht er waarschijnlijk het leven af, door de toevallige omstan digheid, dal het lemmet uit_ net heft viel en de stoot dus alleen met'vuist en heft frofï - i 1 i Daarop greep de koelie oen parang beng- kóh van de gereedschappen der koelies, sprong op den heer Benning of, die als assistent ook op de rol aanwezig was en trok zich eerst terug, zoodra de heer Ren ning ter verdediging een. bijl greep. De héér Moseder liep nu toe «n kreeg van den koe lie, die de parang voor een grasmes aan een steel verwisselde, een slag met dit wapen op ten am\ waarvan de punt trof en tot op het been doordrong. l)e wond bloedde vrij heftig, doch levert geen ge vaar op, als infectie uitblijft. Na het toebrengen van dezen slag vlucht te do koelie, die tot hedenmiddag nog niet gevonden was. De politie uit Loeboeq Pa kam Zoekt hem. De eenige reden voor den aanslag kan men vermoeden in de meening van den koelie, dat zijn sdhuld was afgelost, zoo als hij op den laalsten betaaldag zeide. terwijl hrj in werkelijkheid nog iets schuldig was aan Voorschot, waarvoor hem ook het con tractueel© 'deel van zijn loon werd gekort Die meening moet stellig op oen misver stand hij den koelie berusten. Andere oor zaken kan men niet vinden. 'Als een staaltje Van de minachting van den koelie voor het leven van een ander, deell men ons nog mede, dat kort geleden een koelie Van Soengei Pioelih een kawan wilde overhalen om wteg te loopen en toen deze weigerde, hem van achteren besloop onder het werk en hem eenvoudig neer stak. Een JavaansdHe vrouw, die mei een Chi nees leefde en hem tijdelijk verlaten had, bracht dezen man, toen hij op haar ge drag aanmerking maakte, een steek boven het hart toe, bracht het mes naar de pon dok en ging rustig aan het werk. Toen ze werd aangehouden, zeiden ze, dat die praatjes haar verveelden. Prettige mensejhien om mode te werken. Indische berichten. In Verband met de benoeming van twee niet onderwaters in de commissie voor het klein ambtenaarsexamen opponeerde de af deeling Solo van liet N.-I. O. G bij den resident tegen de samenstelling der com missie. De onderwijzers besloten, wijl de resident de samenstelling toch handhaafde, dat dUe onderwijzers voor de commissie moeten bedanken, waarop de resident alle oorspronkelijk aangewezen onderwyiers toch benoemde. De zaak zal hij het depar tement van onderwijs worden voorgebracht. (Deh Ct.) Aan het „bafch. NbM." wordt uit Soera- ba ja geseind, dat in den stadstuin een fancy-fair werd gegeven ten bate van de Karlinischool. Op den eersten avond werd reeds 6000 gulden ontvangen, V In Djokja wordt op 15 Mei een verplichte lijkschouwing mor niet-Europeanen inge voerd. j (Deli Ct.) £fjh gevonden. Uit Malang d.d. 22 April aan „De Loc© motief" Gistermorgen ïs op do koffie- en rubber- onderneming Goenoêng Sari een met won den (overdekt lijk gevonden van een jon gen man, Weraas genaamd, en zwager van den onderndrninis trateur. Drie (inlanders, onder wie een hadji, worden Van den moord verdacht en, zijn gearresteerd. Do vermoorde heeft blijk baar een poging tot zelfverdediging gedaan met een revolver, welke echter ketste,1 De vermoorde is veertien dagen geleden door een troep inlanders aangevallen, doch hij joeg hen met een revolver op da ylurM. Do begrafenis heeft hedenmiddag alhier plaats gehad. De assis tent-resident van Malang is voor &n onderzoek naar de onderneming ver trokken. 1 1 HET] WRSTLAND, 22 Juni. Veilingen der Vereeniging „Wostland," Aardbeien 28 52 per kilo, witte asperges 3548 fct, blauwe 3032 ct. per pos, peen 15 f 11.70, rabarber 14f 9 per 100 bos, aar dappelen f2.50-—/3.40 per kin, bloemkool lo soort f8f12, id. 2e soort f4f6.50 per 100, princesseboonen £2.70£3.70 per 1000, _J 'AMERSFOORT, 24 Juni Eierenveiling. Exporleieren. Aangevoerd 72.190 eieren. Hoogste prijs f7.80, laagste prijs f7.40. Slachtgerögelto. Mirijtenpnjs. Slachtkïp- pon fi.10, Jonge Hanen fl.85 per K,G. Regeeringseieren. Dinsdag, Aangevoerd 208.600 eieren. Hoogste pnjs f6,90, laag ste prijs Ï6.1Q per 100 stuks. Vrijdag. Aangevoerd 201,921 eieren. Hoog ste pigs 16.50, laagste prijs f6 per 100 stuks. LOTEN PANAMA KANAAL-MIJ. van 1888. Hoogwater te Schiedam. Juni 24 vm. 12.03 am, 12.39 >25 1.00 1.12 26 1.49 2,20 27 2.52 3.18 Hoogte van het water op de rivieren. Berichten van 23 Juni. KEULEN llu v m. 3.32 Gew 0.02M KuBLSM, 6 u. v.m. Gev M FRIER, 9u. Gew. M 'U'SBURG, 8 u 'saaorg. Gev. M -OBITH, 11 si 's morg. 12.16 Gev 0.14 M Zon en Maan. lomojf Juni 25 49 vm ond.g. 9.25 Cm 26: 4.40 9.24 274 41 9.24 30 Juni N M 8 Juli E. K. ADVERTENTIES. He bekende, voortreffelijke Citroen-, Frambozen-, Ananas- Grenadine en Champagne van de vroegere firma VAN KATWIJK en VERLOUW, zijn thans uitsluitend verkrijg baar bij 10052 13 JANSEN W0UTERE00D, Groote Markt 35. fAIVABTS (Kwultsadea u fleMftw), Door de Firma H. A. M. ROELANTS, te Schiedam, wordt uitgegeven Toegelicht uit de officieels Parlementaire Bescheiden en de jurisprudentie, door Mr. Dr. K. J. FREDEIUKS. Prijs bg inteekening per vel druks van 16 biz. h f O.ïtt. Dezer dagen is van dit werk verschenen Deel IVb DE BOTERMERKENWET. Vroeger zjjn uitgekomen de deelen A Plnntcnzlcktenwct, C. Sleeldsnwwct, De Vogelwet, De San «fosê-ScMM- Inlswet, De Nuttige DIcrenwet, De Aardappel wet, E. De Wruill uisivet, die evenals deel IVB, De Botcrjnerken- wet, afzonderlijk verkrijgbaar zijn, resp. A f 1.80, ffl.80, fï.50,fl,ÖO, fO.75, fO.OO, £9,75 en f 1.05. Zooeven verschenen en voorhanden: Woorden en Muziek van J. P. J. H. CLINGE HOORENBOS (DB CANTED). 1. Het vogeltje op Nelly's Hoed. 2. Arm Paatje. i 3. Brief van ©en Rakvisch ïwCa sen, Rafc- visch over de Inkwaxtioring, 4. Harten met Opschrifteru 5. Brief van een ouden Eanjdweermaa (San een jongen Landstormer. 6. Zijn Vaderlandsche Vlag, Elk nummer Met een eprekend titel- blad, geteebend door SÖLLX SLUI TER. 8175 30 Wn RTfinn oo wJaTi moor ©1 4a WaaI tv» WJ Vervolgd Do volgende 200 Nos. elk" fr 400 695 6176 29403 37368 43531 46288 49574 68186 61771 68721 73592 79778 86148 91359 122275 135176 137743 155658 178592 178824 184374 184721 188887 190418 192537 193659 198977 223840 243946 252262 259777 260719 2G1120 270504 284261 287262 294356 299691 303380 350205 356810 357164 362105 378605 379747 419753 422126 428313 443101 444843 453341 468152 469207 470071 481126 497395 517628 620031 524546 534315 536279 541275 549143 552329 555510 571055 585048 598264 613177 617397 623473 652880 658056 658259 661932 662931 674733 682924 687639 704003 725366 730661 759936 761587 165534 7SQ472 781753 791Q4Q 8Q86U 812008 821379 828541 829296 875306 8S2C96 925846 942388 956829 1000830 1009062 1021276 1037213 1044916 1046096 1035193 1073072 1079138 1083010 1122301 1125028 1143789 1150422 1168546 1189104 11S9877 1197115 1211384 1223438 1225359 1233G50 1288523 1316716 1328860 1333375 1337310 1310206 1350432 1331934 1377090 1390983 1398001 1403102 1427643 1158061 1460686 1460972 1474707 1484757 1502980 1303343 1524413 1526837 1532146 1334733 1539416 1541182 1550146 1501813 1586607 1587751 1596819 1598475 1606100 1648103 1661704 1687917 1688923 1G93025 1714175 1717509 1744542 1744692 1768876 1771176 1790081 1794220 1803294 1864179 1896009 189695 1909273 1943712 1962363 1971502 1974093 1977505 1990205 1992380 1996034 Betaalbaar 15 Jum 1916 88942S 1019650 1050523 1096563 11C1031 1199646 1270915 1335054 1352260 1109923 14G2X9S 1508946 1936629 1372380 139S908 16S8374 1731140 1783428 1877S04 1935844 1986823

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3