HECLAME-MEUBELEN. Tandarts Orth Zonen „De Kroon' F J 1 s 5 1 m 6 MODEVAKSCHOOL. 9e Rotterdamsche ankvereenigir 3 GEBROEDERS CHAB3T Tan a De WISSEL en EFFECTENBAIK INCASSO-BANK. M louder twijfel SI. J. Wouterlood Co., SPAARBANK. LOOPUYTS BA NK Slavenbur Co. dan- ei verkop van Effecten Rekening-Courant. - Credietei ■4i?X Cis B i fieuwe aterweg, laatsclappij tot tartoini van le vestipjr van InöastriêD te ScUdan en Omstreken, 5 fl F a. Adverteert ii ie Sebttuuels Courant. f213319.84. Comm. Bankvereenigixig NOOROHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Aan- en Jerkoop van Panden en Industrieterreinen. aj 0 fl Q 0 B stelt zich geheel beschikbaar tot het inwinnen wan informaties, het verkrijgen wan betrouw bare vertegenwoordigers en het bevorderen -van den in- en export. Th.C VINK. Scheepmakerslïaven 66. Rotterdam. Rotterdam, INoordblaak 25. een zaak van vertrouwen. Safe Deposli-fnriehting* Verhuren in hunne Brand- en Inbraakvrlje Kin! Loketten van verschillende afmetingen en prijzen. ergoedt 4 rente op rente. Wij maken roor reclame in de maand Juni Hoogstraat 73. Bureel van Admhlstra- 17 B/VITflljCj - Public-Accountant - tieve ContröJe. L |i Leeraar M. 0. Boekhouden Handels- en Remhourscrediete». In casseering op Binnen- en Buitenland. Bekening-courant met rentevergoeding» Administratie van Vermogen»-: Neemt gelden Deposito, 1415 43 Verhuurt Safe-Loketten. Leuveliaven 103, ttotterdam. Biedt gelegenheid in haar brandvrije ei» inbraak" vrije kluis tot bewaring van Effecten en andere per jaar. Kassiers en Commissionnairs in Effecten. TalefooB 57. WESTTEST 86, adres. SCHIEDAM. Aan- en VerRoop van Buitenlandsche Valuta. Hotterdam 's-öravenhagè. Belast iioh met inoasseeringeii op tiet Binnenland Buitenland. Koopt en verstrekt vissols m cheques op het Bf tenland. Terstrekt handelscredlaten tegen mkelijk onderpi i Bézorgt telegraflschf uitbetalingen. Belast zichm de uitvoering vau Effectenorders. Verhuurt aan hare cHentéle Safeloketten. Neemt: gelden belast zich met 10398 30 lUntoor tifdeltfk svesiigd IIOOCSTRAAT 21, SCHIEDAM. Eiken. #»yït«Tel, groote maat, f 11.50, Theetafel», «Kitief, vanaff5. Eiken Styiaptcgel, maat van het glas 99 X 51, en 4 spiegels nog daarboven, ge wone prijs f25 nu flf.60. Massief eiken Buffet ff 32 AD. Eiken Salon' en Boeken kasten spotgoedkoop, Gepolitoerde Salontafels in mahonie en noten vanaf ff 9.5ft. Let op I Alleen de maand Juni déze prijzen voor reclame. ÏTAAI VEKBRAAH8TRAAT 4, ROXTKRD,M CM|n ÏOen3.} 1V\I RVIVEXsTRAAT 2b, ROTTERDAM 40284 24 s/2 pondspak. 9377 34 42 etst. per (oudst* firm nt), IC HIEKAWE O.2. 202a, nabjjde Delftschepoort, Rotterdam ND. Vroeger gedurende 14 jaar tevestied Schiekade O.Z. 2085. 4228 12 42& Schiedamecheuseg, Botterdam, Meeren»BËade~Maga «5 U 0 S3 u Cl p Stroohoeden. lm. Panama's. Prima Vilthoeden vanaf f 1.95 tot f 4.75. Engelsche Petten. Maco Goederen. Piqué Overhemden. Gekleurde Overhemden in de nieuwste dessins. - Katoenen en Wollen Sokken Sport-Gordels. Bretels. Groote sorteering Dassen mei en zonder hand. 9 Linnen Gummi Papieren Enorme sorteering Zelfbinders. Boorden. Fronts. Manchetten. Ziet heden JBtalage. gr 0 0 Ondemfdesiiag der Ysreeniging ran Mod*-' Vakschol*» te VHms, Goedgekeurd bjj Kon. besl. van 28 Ang. 1911. Dagelyks inschrijving van leerlingen ter epleidittg voor Diploma's van Coritu- ■iire, Coupeuseen Leerares. Ook Ktegenheid dek voor olgon gebruik t* kwamen. 8102 18 De Leerares, H. M. Tb. VAN ALPMEM. SCHIEDAM. Rotterdam - Amsterdam 'sGravenhage - Naaldwijk BIJKANTOOR SCHIEDAM VLAARDINGEN. 10430 150 Reserven f41.000.000. Telefoonnr. 114 - 195. Telegram-Adres: Robenko. Hoofdvertegenwoordiging van de NATIONALE BANK VEREENIGIN G TE UTRECHT EN AL HARE VESTIGINGEN. RUSSISCH-HOLLANDSCHE BANK (Russko-Gollandski Bank Banque Russo-Hollandaise) TE PETROGRAD. HOLLANDSCHE BANK VOOR ZUID-AMERIKA (Banco Holandés de la America del Sud) BUENOS AIRES EN AL HARE VESTIGINGEN. - JAN HAVELAAR ZOON, iiasslers en Makelaars in AssorantlCn, ROTTERDAM, Incasseeren op het Binnen- en Buitenland. - Koopen en verkoopen Wissels op het Bui tenland. Voeren Effectenorders uit. Nemen gelden k deposito t met één dag opzegging I 1 pCt, tien dagen 11/, voor langoren termijn onder nader overeen te komen voorwaarden. 1223 12 Gevestigd sedert 1894. etc. 1220 20 Kantoer x le Tnlnslngel no. 19, Schiedam. latere. Telephoon no. 184 Inrichten, bijwerken, in orde brengen, controleeren en geregeld bijhouden ran administratis van welken aard ook. Leeraar in Staat huishoudkunde en Statistiek, Boekhouden, Handelsrekenen en Handelsrecht Opleiding voor Sxamen en Practijk. ianhevelendy 10344 80 Kassiers en Makelaars in Assurantiën. met één dag opzegging 1 $jr voor langoren termijn tot nader overeen te komen voorwaarden. 9407 36 Zonder voorafgaande opzegging 1 pCt. met 10 dagen opzeggingIV* met 3 maanden opzegging 3 3ife 9 r nraovilaT) nw Yrnwlitinuf JoamIaa a. m a MM SC het keeper; van Diamantwerken, If*rl*gei, Goud en Zilver, Pendnlei, Klokken, ens.,. Daarom wjjzen wjj onze lezers bjj «oortduring op het ken deze sedert 25 jaren zonder «enige reserve aan te bevelen adres van SCIREVDKB dk »A*»T B innenrotte 170, Rotterdam. Telefoon interc, J8®f, 1225 20 8607 M JLange Haven SO, (Schiedam. Reserve-kapitaal op 31 December 1915: »AJTK-I.eBUBTTI51ï t* huw vanaf ff 2.— per Jaar. 10849 30 A K««Telutve* W.Z JOï, K«i(erd «78 88 OnXBIXTKWi BMJPOtUTO 9% w r CORRESPONDENT te SCHIEDAM T>, KOK, Lanffe Haven 16. Zuldblaok se. f 400 10.— Kueuterdyk 18.' <H 0 s o V» M» in Pt 0 0 1. Hi ■x MUivauvu vu 1 VI UUUJL V UtUll bVU &VJkQilA7U TftUll A TELEGRAM „BALO TELEFOON INTERC; No. 65 en No. 463. 8294 30

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4