De oorlog. Laatste Nieuws. Diverse berichten. BINNENLAND. STADSNIEUWS. Ingezonden Mededeelingen. Waarom zoudt §t Uw Stoom- en Varfgooderen naar elders zenden» terwijl „De Phoenix", Telef.nummer 15, U exen goed en tlufi bedient Kunst en Wetenschap. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. Van het Westelijke front. Van het Oostelijke front. v De leïsch© kwestie. De conferentie van Ulstersche nationa listen heeft .rich met 475 tegen 2G5 stem- men verklaard voor aanneming der voor- stollen van minister Lloyd George betref fende een voorloopige oplossing derler- sche kwestie. i Corps diplomatique. In Hotel „Des Indes" te .'s-Gravenhage is aangekomen de heer Giovanni di Giura, laatstelijk attaché aan de Itatiaansche Am bassade te Londen, thans naar 's-Graven- bage overgeplaatst. Het „Toefeorast"«dos8ier. Onlang werd gemeld, dat de heer F. Wirtz: Jr., part. deteetiv© te 's Gravonhage, geweigerd, heeft aan don rech ter-commis saris voor strafzaken mededeel ing te doen omtrent de herkomst van het „Toekomst"- dossier, waarvan hij aan prof. J. A. van Hamel een afschrift deed toekomen. Kaai aanleiding hiervan heeft de officier van justitie hem doen dagvaarden, deelt het „Vaderland" mede, ten einde te onderzoe ken of hij bij die weigering volhardde pn toen dit gisteren inderdaad bleek, is de heer "Wirtz in gijzeling gesteld en naar het Huis van Bewaring gebracht Naar gemeld, wondt, is dei heer Wirtz. in hooger beroep gegaan tegen de be schikking, waarbij 'zijn gijzeling is gekist Mr. P. Groote van Amsterdam, zal daarbij als verdediger optreden. SalarUarf en 4* *#rl«£ Vergoeding wegens kost winnerschap. De Minister van Oorlog heeft ter kennis van de burgemeesters gebracht, dat, te re kenen van 26 Juni e.k., het vergoe dingsbedrag, toe te kennen aan Üe gezin nen van dienstplichtige onderofficieren, in plaats van 70 cent 40 cent per dag min der zal zijn dan het bedrag, hetwelk de vergoeding zou beloopen, zoo de betrok kenen geen rang of een rang beneden dien van sergeant bekleedden. Tegelijkertijd is aan de burgemeesters me degedeeld, dat, indien de eebtgenoote van een dienstplichtigen, loongevenden arbeid verricht, te rekenen van 26 Juni e.k. ten hoogste 25 pCt. van haar verdiensten bij berekening van het vergoedingsbedrag bui ten rekening kan worden gelaten. Levensmiddelenvoorziening. Het s.s. „Batjan", van d" Stoomvaart- Mij. Nederland, is door de regeering gere- quireerd voor den aanvoer van een lading graan uit Noord-Amerika naar Nederland. RljkspolItI#T«reeaIgIng. Heden werd te Utrecht de 19e algemeene vergadering gehouden van de Rijkspolitie Vereeniging, onder voorzitterschap van den heer Jac. van Waning, burgemeester van Ouderkerk a. d. IJssel en hoofdredacteur van „De Politiegids". Uit de openingsrede bleek, dat het ledental gegroeid was met den ernst der tijden en allengs gestegen was tot prn. 850, zoodat thans bijna alle korpsleden zijn toegetreden, Nadat de se cretaris en de bibliothecaris hun jaarver slag hadden uitgebracht, werd de rekening over 1915 goedgekeurd, sluitend met een overschot van f 294.331/2- Donateurs en bui tengewonen leden werd dank gebracht voor hun onmisbare medewerking. De begrooting voor 1916 werd vastgesteld, in ontvangst cn uitgaaf op f 2044.331/2, met bepaling der contributie over 1917 op fl.50. Financieel nleaws. De koers van de postwissels naar Diuitsch- land bedraagt van 23 dezer af, tot nader bericht, 100 mark 45 gulden. VLAARDINGEN, 24 Juni. Op de giste ren gehouden paardenmarkt waxen aange voerd 163 paarden, 38 hitten en 2 veu lens. De prijzen waren voor paarden hoog ste prijs f950, laagste prijs f325, hitten hoogste prijs f450, laagste prijs f250, veu lens, paard met veulen, f700. Handel vlug. 1 VLAARDINGEN,, 24 Juni. De opbrengst vian de hier gehouden collecte voor dein gewapenden dienst bedraagt f77.79. Aanvoer Levensmiddelen Vanwege het levensmiddelen-bureau deelt men ons mede, dat de regoerings-rijst alom verkrijgbaar is, tegen den prijs van 10 Cents per pond. 1 1 i Heden is ook weder een groote partij bruine boonen aangekomen, welke onmid dellijk is gedistribueerd over de verschil lende winkels. i •Wjait deze voorname levensmiddelen be treft, mag worden geconstateerd, dat Voor- loopdg voldoende in de behoefte kan wor den' voorzien. Op de voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan school F (hoofd de heer B. v. Bochove), zijn -geplaatst:' 1. J. Eering, tijdelijk onderwijzer aan school F, te Schiedam; i 2. H. C. de Vlieger, tijdelijk onderwijzer aan school C, te Schiedam; i 3. W. Kremer, onderwijzer, te Lunteren. De afdeeling Schiedam voor het Onder wijzers-Genootschap, heeft, hiertoe door den nood der tijden gedrongen, don gemeente raad verbetering gevraagd der salarissen voor het onderwijzend personeel aan. de openbare lagere scholen in deze gemeente. Uitvoerig beschrijven zij in hun adres de motieven, die er toe leiden dit verzoek tot den Raad te richten en wijzen zij er op dat, blijkens uitspraken van bevoegde economisten, deze algemeen stijgende le vensbehoeften enz niet beschouwd moet worden van tijdehjken aard, maar dat wij een langdurige periode van buitengewoon duur leven nog tegemoet gaan. In de godsdienstoefening der afd. Schie dam van den Ned. Protestantenbond zal morgen, als spreker optreden de hoor J. C. Voorduin, Ned. Hervormd, predikant, te Naarden. De leden Van het departement Schiedam der Mij. t. N. V. 't Alg. zijn ter vergade ring opgeroepen tegen Woensdag 28 Juni Juni a.s., in het Volkshuis. In de Dondeniagavond gehouden vergade ring van aandoe 1 houdors in de alhier ge vestigde N. V. „Vooruit", Mij. tot exploi tatie van onroerende goederen, is het divi dend over 1915 bepaald op 5 pCt. (vorig jaar 4 pCt.). Hedenmiddag omstreeks 2 uur stonden een paar jongens op den stoep van het pand Korte Dam, hoek Hoogstraat (vroe ger werkplaats van den heer Smits), toen een derde verscheen, die dronken bleek te zijn. Deze schudde eerst hartelijk de hand van zijn beide kameraads en noodigde toen een dezer uit om mede naar de Lange Haven te gaan, dan zou hij hem eens flink „af drogen". Inmiddels begon hij alvast met slaan, wat door den ander beantwoord werd met een slomp tegen den neus, zoodat het Moed er uit stroomde. i Woedend geworden, gaf de beschonken© nu een slag naar zijn tegenstander, maar raakte inplaats van dezen, de ruit, tenge volge waarvan hij een hevig bloedende verwonding aan de rechter pols opliep. De beschonkene, de 20-jarige J. G. S„ wonende in de Fabristraat, werd naar het politie-bureau gebracht, waar een dokter de wond, die bleek een ongevaarlijke vloeschwond te zijn, verbond. Ook de heide andere jongens werden aan gehouden en naar het politie-bureau ge bracht, doch werden na verhoor weer ont slagen. I De beschonkene is ter ontnuchtering op het politiebureau gehouden. Ter zake -van den diefstal van lood uit een pand aan de Lange Haven hoek Keet- steeg, kan worden medegedeeld, dat de dader in Rotterdam is aangehouden. Hij deelde mede dat hij uit benauwdheid voor de gevolgen van zijn daad het lood onder weg had weggeworpen. Dit is ni<=t meer teruggevonden. 'Twee militairen, die zonder verlof hun garnizoen hadden verlaten, zijn hier aan gehouden en tiaar him garnizoen, respec tievelijk Leiden en Naarden, teiuggezonden. CeroMlen TMnrtipn. Aan het Commissariaat van Politie te be vragen Kindenschopje, Pantoffel, Broodzlakje, Sleutels, Kinderschoentje, Baret, Armband- Pi ozon krans, Sdhippershaak. Bij vinders Porbemonnaie met inh., v'. Kuijkkloot, Kathol straat 18. Gouden hee rearing;, Noor- dijk, Nieuwstr. 21. Schotsche collie, Kleine- koor t, Rozleuburgschest.r. 25. Passer, Krab bendam. Broersvest 88. Dames blouse, Cle mens, Spoorstr. 42. Rozenkrans, Schoof, L. Haven 68. Huissleutel, v. d. Lee, Helena- straat 25. Katoanen zakje met sokken, V. <L Lubbe, Rott.dijk 105. Rmg, de Jong, Vlaar- dingferstr. 30. Rozenkrans, Visser, Ben- dradhtslr. 24. Broche, Kroes, Verl. Maria- straat 34a. Rood Kindersdhort, Bos, Dwars- str. 16. Tafelmessen, v. d. Vlies, L. Singel straat 32. Zilveren rozenkrans, achterge laten bij Brounts, Hoogstraat 27. Bruin tasdhjo mot inh., de Vlieger, Dam 7. Kin- dorzakje met inh., Broere, Maashofje 12. AGENDA. Vrijdag t,ot en met Maandag., Flora-Bioe- coop, 8 uur. Hoofdnummer: Weer gevonden. Heden wn volgende dagen. Circus Schouw burg, 81/4 uur. Gez. Spree. De lerende brug. Heden ©n volgend© dagen. Ti va li Schouw burg, 8.30 uur. Verkkde'e Klein Tcionaedl Heden en volgende dagen. Casino, 8tfi u. SpeinhofTs Klein Tooneél. 24 JujnL Lokaal K: Kerkstraat 3, 8 uur. N. Ct G. O. V. Gezéllige samen komst 25 Juni. Rotterd. Diergaarde, 2l/a uur. Nam. "Concert Residentie Harmo nie'Kxpleï. Met Rotierdamtch Toontel. Het Rotterdamsch Toneel zal in het speelseizoen 19161917 aldus zijn samen gesteld.: Directeuren: B. D. van Eysden en F. H. Taraud; regisseur: Jan Fabricius. Spelers: de dames: Marie van Eysden Vink, Alida TartaudKlein, Else Afauhs, Gusta ChrispijnMulder, Willi. Kley, Mar tha Walden, Vera Bjondam, Minny van Ollefen, Lena VervpomKarstel, Gusta van Gelder, Nanny, van Es, Nelly de Leur, Fransje HjOrninge, Wilh. van Zuylen. De heeren: Frits Tartaud, Nico de Jong, Louis Chrispijn Jr., B-art Kreelt, Henri Mprrién, Jules Verstraele, Hein Harms, Piet Bron, Louis Tervoorn, Jean Stapel veld, Mauris Parser, Jan C. ae Vos Jr., Willem Faassen, Victor Faassen, Anten van Zuylen. Décors: atelier Poutsma. Anton 'Blazer, kapelmeester. J. N. Mulder, costumier. Ch, Bamberg, kapper. De lieer Huib Luns, hpofdleeraar aan de Academie voor 'Beeldende Kunsten te R'dam, heeft zich welwillend bereid ver klaard tf>t het ontwerpen van costumes vpor verlooningen, die in ait opzicht bij zondere eischen stellen. Postdiefstal. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft heden vonnis gewezen in de zaak van J. V., gewezen brievenbesteller en H. S„ gewe zen assistent, beiden bij de posterijen te Leiden, door de rechtbank te 's-Graven hage veroordeeld, de eerste voorwaardelijk tot 1 jaar gevangenisstraf, roet een proef tijd van 3 jaren, ter zake van diefstal van 2 postwissels, de tweede tot 1 jaar gevan genisstraf ter zake van het gebruik maken van een valsch geschrift (de bovenbedoelde postwissels, die valschelijk onderteefeend werden). i Het vonnis werd bevestigd wat den eer sten beklaagde betreft, doch vernietigd voor wat betreft den tweeden beklaagde, en op nieuw rechtdoende, hij vrijgesproken van het hem ten laste gelegde. Dienstweigering De leden van het bestuur der vereeni ging „Dienstweigering", door het Gerechts hof te 's-Gravenhage veroordeeld tot geld boete, wegens deelneming aan een verboden vereeniging, hebben van dit arrest cassatie aangeteekènd. De zie ken fonds kwestie te Amsterdam. Tusschen de ziekenfjcmdsdoctoren en ver schillende ziekenfondsen te Amsterdam zijn kwesties gerezen* De doctoren willen oja. meer zeggingsschap in de fondsen, en hetere bezpMiging. In de Dpnderdag gehouden vergadering ran den Amsterdainschen raad heeft de heer E. Polak' over de kwestie geïnter pelleerd, Hij stelde een aantal vragen over een mogelijk ingrijpen van B* en W.,daar de kans bestaat, dat als gevolg van dit conflict groot© groepen der bevolking met ingang van 1 Jui ai.s. zonder geneeskun dige hulp en zjonder geneesmiddelen ko men. Tot toelichting1 zette de heer Polak den toestand uiteen. De door de geneesheeren gevraagde ver hooging van bezoldiging met 50 tot 80 pCt. brengt voor de ziekenfondsleden de waarschijnlijkheid mee, dat de premies zullen worden verhoogd van 10 cent tot 15 cent De advertentie in de bladen van de geneesheeren, die zich bij het A Z. A. het fonds dat aan de eischen der geneesheeren toegaf hebben ver bonden, heeft groote ontevredenheid ge wekt Tal van bij ziekenfondsen aange slotenen wemschen zich niet bij bet A Z. A. aan te sluiten, omdat daar hoogst waarschijnlijk spoedig tot verhooging van honorarium voor de doktoren, en dus ook van de contributie voor de leden zal worden overgegaan. Een aantal fondsen worden door de doktersactie eenvoudig terzijde gesteld. "Wethouder Jitta beantwoordde de vra gen van den heer Polak. Deze verzekering kon hij wèl geven: het A. 2. A. is op het gebied van de contracten vrij conser vatief; de huidige contributie dateert van het jaar 1847, en ook in dezen crisistijd heeft het A. Z. A. dezelfde contributie gehandhaafd. i De wethouder heeft met de besturen der ziekenfondsen tevergeefs geconfereerd. Spreker kon nog mededeelen, dat de ge neesheeren met opzet deze maanden, heb ben uitgekozen voor de totstandkoming van de door hen gewenscht© reorganisatie, om dat de ziekenpraktijk' in "den zomer het stilst is. i ï)e burgemeester begon met aflegging Van de verklaring, dat de meening, door den wethouder uitgesproken beo aanzien van het A. 2, A., diens persoonlijke meeninjg is, niet die van B. en W. De fondsbesturen hebben aan spreker gevraagd, bemiddelend op te treden. Hij kan dit echter alleen doen, als men hem dit ook van de andere zijde vraagt. Dr. Nuyens betoogde dat de toestanden in het ziekenfondswezm eenvoudig schan delijk zijn. i Aan het hoofd van A. Zi. A. staat een bestuur, dat belangeloos werkt; in den raad van toezicht zitten bekende en i achtens waardige mannen. Geen onkel© medicus heeft, roet betrekking tot dit fonds ooit een klacht geuit. Men hoeft hier 'b.v. nooit voor financieele benadeeling te vreezen. Daarnaast staan echter de directie-zieken fondsen, waar de directies wèl belang heb'- ben 'bij het werk. De derde soort zijn de demokratische ziekenfondsen„Zieken zorg", „Door en voor de Werklieden", enzi. Behalve in A. Z. A. nu heeft'een genees heer in geen enkel fonds veel te vertellen. In „Z. Z." b.v. wensebté een medicus, die in een bepaald gedeelte van de stad woon de, te verhuizen, waardoor hij net op de grens van zijn bepaalden kring zou komen te wonen. Dat mocht niet. Toen hij liet tóch deed, werd hij ontslagen. Spreker zou ook andere voorbeelden kunnen aan halen. i De vereeniging van Ziekenfondsgenees- heeren "heeft nu besloten, alleen nieuwe contracten, te sluiten met A'. Z. A. Er (is toen een schema voor oen contract opge maakt, dat maar niet zoo uit de lucht (was begrepen, maar dat ook in de Nederl. Mij. van Geneeskunde bestaat. Do directeuren van de ziektenfonilsem hebben geweigerd mot de vereeniging voor Z teken fonds -geneesh e« re n te onderhande len. Mot ingang van 1 Juli wensohen thans de geneesheeren alleen lid te zijn van het A. Z. A. Dat de heele zaak door thefc A. Z. A. is opgezet, zooals beweerd is, (is omwaar. Ze is aangepakt door de genees heeren zelf, om verbetering van hun ho norarium te Verkrijgen. De Burgemeester verklaarde ten slotte nog dat B. on W( den waarborg geven, <al wat in hun macht ligt te zullen doen, itenj einde hulpbehoevenden bij den Gem. Ge nceskundigen Dienst bij te staan. Nog wordt gemeld, dat de leden der ziekenfondsen na 1 Juli niet van genees kundige hulp verstoken zullen blijven. Een aantal doktoren -vervoegden rich gister'ten kantore van verschillende ziekenfondsen, om te verklaren 'dat zij niet overgaan naar de A. Z. A, en bereid zijn de (ziekenfonds- leden te blijven behandelen. Het bestuur der Amstendamscho Spfe- ri al isiem-Veroeniging deelt mee, dat van 1 Juli af op de poliklinieken harer leden alléén riekenfondsleden van A. Z. A. te gen riekenfondiS-tarief zullen behandel!^ worden. De leden van alle andere, te Am sterdam gevestigde 'ziekenfondsen zullen van af dien datum slechts behandeld wor den tegeh -particulier tarief. De rozentuin van het Yredespaleis Men schrijft ons uit Den Haag: Wie de -tuinen van het Vredespaleis be zoekt, zal getroffen worden door den schoe nen aanblik, die zij bieden en door het rustige, voorname geheel, dat aansluit aan Je omgeving. De goede zorg, die onder bekwame lei ding aan de planten, wordt besteed, ver hoogt zeker dien indruk. Een belangrijk en aantrekkelijk onder deel der tuinen vormt de rozentuin. Zoo- als bekend, mag worden verondersteld, werd de beplanting van den rozentuin bij Ge stichting yan het Vredespaleis, door de Vereeniging „Nos Jungunt Rosa©" ten geschenke aangefjoden en werden toon de schoonste rozensoorten door de verschil lende kweekers in Jen lande bijeenge bracht, Ongetwijfeld heeft het vele schoon, dat bp dat gebied in den tuin te genie ten Viel, ertoe .bijgedragen de liefde voor de 'Koningin der "bloemen te verh'oogm. Toch' heeft men, pi gaande van de ge dachte kooVeel mogelijk de mooiste en nieuwste variëteiten onder de oogen van het publiek tie brengen, onwillekeurig ,de fout begaan het harmonieuse der beplan ting verloren te doen gaan en maakte dit deel Van den iuin door veelkleurigheid en ongelijken groei en bloei der variëtei ten een eenigszins bonten onrustigén in druk. Dit heeft aanleiding gegeven dat hot Bestuur der Carnegiestichting aan den heer G. A, van Rossum, te Naarden, opdracht gegeven heeft de beplanting van' den rozen tuin in dit seizoen te Vernieuwen. Bij "de thans uitgevoerde beplanting is wél ds waar Vastgehouden aan de oorspronkelijke gedachte om in de beide gelijke helften, uitgaande van de Jroekvakifen, de kleur Van donker haar lichtere tinten te doen overgaan, maar thans heeft men getracht dit doel Ie bereiken door het gebruik van een beperkt 'aantal .Variëteiten, welker kleu ren beter 'harmonieeren en zijn de Vakken óf geliefd 'mot één Variëteit óf slechts met (lenige Variëteiten beplant. Dat het beste op roijengebied daartoe gebruikt werd ligtf voor de hand. De kleuren gaan over van donker en Jnelderrood lot koraalrood, oranje, zalmkleurig, geel en wit. Alle va riëteiten zijn van duidelijk Ifêesbare naam platen voorzien. Bijzonder trekken de aandacht "de nieu we Mme. Eduard Harriot (koraalrood), waarvan een ruim gebruik gemaakt is, ver der o. m. Prince de Bulgaria (oranje-rose), Generaal Janssen (karmijn), Laurent Carte (karmijn), Sunburst (oranje-geel). Het kan den rozenliefhebbers zeer wor den aanbevolen den rozentuin in den bloei tijd te gaan bezoeken. Een tuindorp bij Rotterdam De „Bouwwereld" weet mee te deden, dat er volgens berichten te Rotterdam kans bestaat op de totstandkoming van een tuin dorp ten oosten van den Groene Hilledijk aan den straatweg naar Dordrecht. De in 1913 opgerichte >N. V. Eerste 'Rotterdam- sche Tuindorp, wil thans met medewer king van de gemeente, 12 H.A. van haar bezit in exploitatie brengen. In totaal is dit groot 16 II.A., waarop 560 woningen kunnen verrijzen. Volgens de „Msb." biedt het dorp groo te verscheidenheid van woningbouw en gevels, pleintjes, fonteintjes en bruggetjes; gerekend is op een badhuis en een ge meenschappelijke wasscherij, op een kwee- kerij, een kinderspeelplaats, een school, een vereenigings- en administratiegebouw, ©en werkplaats voor de onderhoudswerkzaam heden en een warenhuis. Het is de bedoeling dat dit tuindorp niet alleen een arbeiderskolonié wordt, maar ook woningen voor den middenstand «al bevatten. i De zomertijd. !Di! herhaald Verzoek heeft de arrondisse- ments schoolopziener in het arrondissement Tholen goedgekeurd het plan Van de Chris telijke school' te Poortvliet,waarbij de aanVang der schooltijden, wordt bepaald op 10 -uur des morgens „en 3 uur des middags. Deze wijzigingen zijn" aangebracht, omdat de ouders der kinderen niet Vol gens den offfeieelen tijd, doch' Volgens den zonnetijd leVen en anders de maaltij den in de war worden gebracht. Ongelukkeni Te Valtliermpnd (Dr.) is het 3-jarigkimi van den arbeider J. Klaassea in een on diepe slpet geraakt en in het slijk re- stikt. V I Gisteravond wist in een onbewaakt oogen- blik de achtjarige J» d. Ji, zijn narader te jontloopen, die bij de Wilhelminasluis te Vreeswijk' sfpnd te praten. Na her haalde waarschuwingen, die niet mochten haten, geraakte het kind in de binnen- haven, terwijl geschut werd, met het pn- gelukkig gevolg, dat het verdronk. Na een half uur dreggen werd het lijk pp. gehaald. WrerfTerwaohtlag. Verwachting tod den ayohd jan Zondag 25 Juni: Zwakke tot matige Westelijke tot zuidelijke wind; «Waar tot half bewolkt; wellicht een enkele regjen. pf oaWpeisbui; Iets siarmen, i j -Tm het hef. H. M. de Kpiningin H. K. JL Prinses Juliana Vullert reeds 1 Juli as. yilla, ..Duinlust" te Katwijk betrekken* De villa blijft pnjvjerajnjdeni. I 'ff f I f Voor het gevolg Vain H. AL de Koningin is een villa 'gehuurd op de boulevard van Tutein Nolthenius. - i De Koninklijke Familie "zlal gedurende (ie zomermaanden te Katwijk Verblijf houden. Vereen. Staten en Mexico. WASHINGTON, 23 Juni. De voorzitter der militaire commissi© heeft in het Huis van Afgevaardigden gevraagd, dat het Huis besluiten zpu te handelen volgens de re solutie, waarbij de president giemachtigd wprdt om naar zijn eigen oordeel de man schappen van de StaatsmiLitie in het le ger der Vereenigde Staten den. eed vian tr,ouw te doen afteggen. Deze vraag heeft een levendig debat uitgelpkt, waarhij een amendement werd ingediend, dat verklaart, dat de noodzakelijkheid waardoor deze ac tie gewettigd wprdt, reeds voorhanden is. De leider der republikeinen Marin onder steunde onmiddellijk dit amendement en betoogde, dat de oorlogstoestanfti feitelijk reeds is Ingetredien fn Noordelijk Afexico. Het amendement werd met algemeen© stemmen aangenoen. - Duitsch ïegerbericjht- BERLIJN, 24 Juni. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen Ten Westen van de Alaas gingen onze troepen mot het 10e Beiersche infanterie- regiment en het Beiersche jiifanterie-lijfre- giment aan het hoofd, na -krachtige ge- schutvoorbereiding, op den hoogte-rug Kalle Erde en oostelijk daarvan tot den aanval over en stormden tot voor bij het geheele verdedigingswerk Thjau- mont, dat genomen werd, veroverden het grootste deel van het dorp Fleury en won nen zuidelijk van de vesting Vaux terrein. 2673 gevangenen en 160 officieren wer den aangebracht. i Op het overige front plaatselijke, leven dige geschut- en patrouillevuurgevechten en vliegeractie. Bij Haumont werd een Fransch gevechts vliegtuig bij een luchtgevecht neergescho ten. Luitenant Wintgens schoot bij Blamont zijn zevende vijandelijke vliegtuig naar be neden. i Fraasöh legerbericht PARIJS, 23 Juni. Het offiriëele communi qué van hedenavond luidt: Aan den linkeroever van de Maas haii den geheelen dag een hevig© ariillerieboi sdhieting plaats. N Aan den rechteroever hebben de Doit- schers na een hevige artitierievoorbeoeidinjg gedurende den geheelen nadht hedenmor gen om adht uur verscheidene aanvallen ge daan op een front Van 5 K. Alj, ,Van (heuvel 321 af tot ten oosten Van de batterij (hij Damlonp. Krachtige, verwoede aanvallen! volgden elkander op, niettegenstaande dp zware verliezen, welke dein, DiuitSdhdrs werden toegebracht door het artUfeie- en, madiinegewcervuur van de Fransehen. Na verscheiden© vruchtolooz© aanvallen heb ben de Duitsdhers zich meester gemaakt van de eerste linie loopgraven tussühcn d© heuvels 320 en 321 en van het Thiaumont- werk. Bij een krachtigen aanval hebben cte Buitsehers het dorp Fleury bereikt, doch' £iij 'werden echter door een! tegenaanval] teruggeslagen. Aanvallen op de bosschen van Vaux, Chapitre, Fu,mSn en Chenods en- de Dam- lonpijbaijtgjrfj winden door h©t FxanSdhcj vuur gestuit en mislukten totaal'. Duitsoh legeTbericht BERLIJN," 24 Juni. Hjet groot© hoofd kwartier meldt hedenmorgen Legergroepv. Hindenburg. Russi sche parlieele aanvallen werden ten: zui den van Illoeksl en ten noorden van Wpdzl- ny afgeslagen. Een eskader Duitschfe vliegtuigen viel liet station Bologany, toni zuidwesten yan MoLodetzno, aan, waar'troepenladingen 'wjer;- den waargenomen. Ook wierden bomtofen geworpen op de spjoorwdgwerjken van Luni- niec. i 1 Bij de legergroep—von LinsingpM. werd dé aanval' vooruitgeschoven tot voor bij de algemeene frontlijn Zufeihro—

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 6