De oorlog. rgg*" Jaargang, Maandag 26 Juni 1916. No, 15174 Het al te goede hart. Dez« dourant verschijnt dagelijks, met .uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per pes' R* 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een nar aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advextentien bij abonnement op voordeslige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te hekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. -v iS Ir Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Jnli B.s.} voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. BUITENLAND Tan het Westelijke front Duitsch legerbericht. Van gisteren: fe. den sector ten Zuiden van het ka naal 'van La Bassée tot voorbij de Somme ontwikkelde de vijand een groote bedrij vigheid, die ook des nachts voortduurde, ïïtjf beschoot ons en onze voorposten met zwaar geschut. In de streek» van Beau mont, Mazel en Noordelijk van Albert Het hij zonder succes gas over "onze linies drijven. Op den linker-Maasoever ontwikkelde het geschut van den vijand, vooral in destreek Van den Mort Hommc, groote felheid, 's Nachts vonden gerechten op kleine schaal plaats, die met successen voor ons ein digden. Bij onze nieuwe, op den Oostelijken Maas oever veroverde stellingen ontspon zich een van weerskanten aanhoudende, krach tige arfciilerie-actie met verscheiden felle 'infanterie gevechten. Alle pogingen van de Franschen, om het verloren terrein door tegenaanvallen opnieuw in bezit te kriji* gen, mislukten, onder uiterst zware Moe- ■dige verliezen voor den vijand. Bovendien verloren zij daarbij nog meer dan 200 ge vangenen. Ten Oosten van St. Dié werden van een overval, uitgevoerd door een van onze patrouilles, vijftien Fransehe gevangenen binnengebracht. Fxansch legerbericht. Over den strijd bij de hoeve Thiaumont meldde de Fransehe generale staf Zater dagmiddag dat tegenaanvallen in de buurt van de hoogten 321 en 320 den Franschen in staat stelden een groot deel van het verloren terrein te herwinnen en de Duitschers terug te dringen tof de om geving van het werk Thiaumont, dat ze nog bezet hielden. Van gistermiddag-: links van de Mpas is een aanval der Buitschers op de Zuidelijke helling van den Mort Horrane door het Vuur van de Franschen tegengehouden. Op den rechteroever van de Maas heb ben. in den loop van den nacht de gevech ten in de buurt vau het werk van Thiau mont voortgeduurd. Daar stelden tegenaan vallen de Franschen in staat, eenige stuk ken loopgraaf ten Westen van het werk te Roman naar het Duitsch van Marie Diers. 31) i Alleen" mevrouwt Gropius Vond de zaak niet zoo ongewenscht. Zij1 had immers hlij moeten 'rijn, dat men haar in de nieuwe huishouding meenam, maar die! toekomst was vol doornen voor haar ge-! Wee si Een gedulde schoonmoeder! en in. een vreemd© stad, waarin rij geen ken nissen had. Nu kreeg zij op deze ma nier de voldoening] zich uit haar ach-, teruitgezfötte positie weer boven Renate te kunnen verheffen. Zij „verwonderde'" zich geducht en, met klem over zoo'im veranderlijkheid, over „de korte heerlijk heid", behandelde haar miet een sóórt. Van medelijden en deed alles wat men-, schen Kunnen doen, die uit nijd of kort-, zicht igheid eenl bittere zaakf altijd nog bitterder maken. Tiet was hier echten geen hittere zaak, Want het scheen 't meisje toe alsof rij' uit een benauwden droom ontwaakte en nog telkens Weer meende rij met schrik, dat haar aan staande kwam en rij weer voor geluk kig Verloofd -meisje moest spelen. Wat haar Verruimd deed ademhalen, jubelen en op gouden, bergen hopen, maakte haar 'blind en doof voor afkeuring, afgunst en alleKwaadaardige uitlegging. Maar dienzelfden avond; dat haarver- TofVinjg weid. verbid,koih sghreef rij, on bezetten. In hef dorp Fleury hebben de Franschen met handgranaten eenigen voor uitgang bevochten. Op het overige front aan de rechterzijde Van' de rivier houdt het hevige bombardement aan, maar had den geen infanteriegevechten plaats In Lotharingen is een sterke verkenning van de Duitschers in het Chennnotbosch, ten Noord-Oosten van Pont-a-Mousson ver strooid. In de Vogezen is een poging, om de Fransehe stellingen in het Savedal aan te vallen, volslagen mislukt. In den nacht Van 23 op 24 Juni-heb- ben Duitsche vliegers bommen geworpen op Lunéville, Baccarat en St. Dié. De schade is gering. Er is acte van genomen, dat er te St. Dié kinderen zijn gewond, zulks met het oog op de weerwraak. Tan het Oostelijke front. Duitsch legferbericht Op het noordelijke gedeelte van het front •kwam hel op verscheiden plaatsen tot ge vechten, tusscben verkeimersafdeelingen, waarbij gevangenen en buit ons in Kanden vielen. Krachtige tegenaanvallen vair de Rus sen, tot stuiting van den vorderenden aan val van de legergroep Von Linsimgen, spe ciaal die welke ter weerszijden van Za- lurce door de Russen werden uitgevoerd, bleven ook gisteren zonder succes. Ten zuiden van de Plaszewka-sectïe (zuidoostelijk van Beresteczko) zijn de aan vallen, die door de Russen met aanzien lijke strijdkrachten werden ondernomen, on ophoudelijk afgeslagen. Rij het leger van Von Bothmer deden zich' geen bijzondere gebeurtenissen voor. Oostenrijksoh legerbericht. In de Boekowina hebben onze troepen lusschen Kimpolung en Jakobeny nieuwe stellingen betrokken. De hoogten ten zui den van Berhometh en Wiiznjtz hebben wij zonder re'chtstreekschen druk van tien vijand ontruimd. (Dit bericht be toe kent, dat het Oostenrijksch-Hongaarsche le ger van Pflanzer-Baltin verder naar do grens van Hongarije terugtrekt, terwijl de linie Jacobeni-Kimpolung langs de Moldawa en evenwijdig met de Roemeense!» grens loopt) Aan h'efc front in Galiciê de gewone werkzaamheid van. de artillerie, ten noord westen van Tamopoi mede gevechten met mijnen en handgranaten. Ten zuidoosten van Beresteczko (aan de Styr, vlak bij de rijksgrens; hebben wij ver scheiden vijandelijke aanvallen afgeslagen. Bij Stolatyn werden de h'oogtm ten noor den van de Lipa bestormd. De vijand had hier zware verliezen aan dooden'. Ten westen van Torczyn rijd onze troe pen de vijandelijke stellingen binnengedron gen en hebben 4 hevige tegenaanvallen af geslagen. Aan de Styr, stroomafwaarts van So- kal, is de toestand onveranderd. Russisch legerbericht. t De Duitsche artillerie hoeft verscheiden stellingen bij Riga gebombardeerd. Een sterke afdeeling Duitschers trachtte onza stellingen aan den westelijken oever van het Babitmeer te naderen, maar zonder bezonnen en met het hoofd vol opge wonden gedachten, op het postkantoor in, een van die nuchtere, akelige postkaart- brieven ©en paar wonderlijke woorden aan den luitenant in Bierlijn. „Ik! ben nu niet meer Verloofd, alles is uit en was dwaas heid en komt u nu maar, dan zal ik u alles vertellen," En dezen meer dan openhartigea brief hield de luitenant den volgenden middag op de binnenplaats? der kazerne in dei hand, scheurde de streep er af en las hem met zieer ronde oogen. „Dat kleine meisje is bepaald gek zei hij bij zichzelf. Maar het bloed was, hem naar het hoofd gestegen. Want hij' had toch een massa gedachten aan haar verspild en rich beleedigd en beschaamd gevoeld. Ja, het had hem meer gehin derd dan hij wilde bekenden, zoo pijn lijk gehinderd, dat hij haar niet had kun-! nen* gelukWensohen en gedacht had:„'Och. wat, ik heb immers in 't gieheel geen bepaalde verbintenis met "haar." En nu, na veertien onaangename da gen, werd dat alles plotseling weer op gewekt. Dit zonderlinge meisje wierp den dikken, beschuttenden mantel af, waar< in rij zich voor hem verstopt had,ging vrij en frank voor hem staan en zei dot hem: „Hier ben ik." Hij was een wieinig bleek geworden. Den brief stak hij in rijn jas. „Neen, dat is niets. Ik ga er niet been. Als zij geen geraffineerde coquette is, dan is rij mij tel naief. Al te naief, Daf is niets yjooy on% Een meisje metsrie succes. Ook aan de Duna,- lusschen Ja- eobsladt en Dunabuig, ontwikkelde de Vijand hevig artillerievuur. Vijandelijke vlie gers hebhen 20 "bommen geworpen op het slatnon Polotsjani, ten zuidwesten van Mo- iodetsjno. Een van onze vliegtuigen, is bij een stoutmoedige vlucht over de vijan delijke linies neergeschoten dcjör de vijan delijke artillerie. Onze dappere vliegers, kapitein Baukejef en luitenant Rafnof, of schoon beiden gewond, rijn, niettegenstaan de het voortdurend vuur van den vijand, nabij onze Vooruitgeschoven linies neer gekomen. Aan de Styr, drie werst "ten zuiden van- Zminy, >n de streek van het station Tsar- lorysk hebben wij door een coup de main een redoute genomen. Het garnizoen is na teen hardnekkigen tegenstand aan de ba- •jonel geregen. Wij namen in de redoute ftwee kanonnen van groot kaliber. Ten noorden van het dorp Zaturczy heb ben wij door een tegenaanval den vijand te ruggedreven, die, overladen met hantigra- fnalen, ernstige verliezen -had. Ten noor den van Puslomyty, ten zuidoosten van Swiniuehy viel de vijand gisteravond onze i linies aan, maar hij werd door ons gecen treerd vuur ontvangen, zoodat hij slechts op enkele plaatsen onze loopgraven be reikte, die door het vijandelijk vuur on derste boven waren geworpen. Zijn steeds toenemende verliezen noopten den vijand daarop op het heele door 'hem aangeval len front terug te gaan. Wij hebben hier tot nog toe 800 niet gewonde gevangenen geteld, van wie do helft Duitschers, 15 machinegeweren, veel lijken van soldaten met bajonetwonden vulden de loopgraven. Ten Noorden van Radriwilof, in de buurt van het dorp Riedkof, hebben onze troepen den vijand aangevallen en zijn in zijn per ste loopgravenlinie doorgedrongen. Bij dien aanval werd de dappere regimen ts-comman- dant, kolonel AvietsjLne, gewond. De vijand blijft bier hardnekkig tegenstand bieden; hij .past geconcentreerd geschutvuur, ook van zware stukken, toe. Ten Westen van Sniatyn hebben onze voortdringende troepen na (een. gevecht de dorpen Julikof en Toeloekof bezet Reeds op den avond van S3 Juni bezetten wij, na een verwoed gevecht, de stad Kimpolung; wij namen GO officieren en 2000 soldaten gevangen. Ook «werden 7 machinegeweren buitgemaakt. Aan het station van Kemp werd het rollend materieel vtorroeesferd, Door de vermeestering van Kimpolung, Koety en Wisnitz is de geheel© Boeko wina ïn onze handen. Er is geconstateerd, dat de vijand bij zijn overijlde vlucht in de streek van Ifs- kani, ten Noorden van Suzcawa, 88 ledige wagens achterliet en 17 roet maïs geladen wagens, verder 1 wagen roet hooi, 50.000 poed anthraciet, een enorme hoeveelheid timmerhout, groote voorraden paardenvoer en een aanzienlijk© buit aan verder oor log smaterieel. Tan het Zuidelijke front. OostenrgKioh legerbericht Aan het front in het kustland zijd onze men het ernstig] meent, moet houding heb ben. Nu willen wij toch eens zien, waar om de kerel daar achter wieer niet met den schimmel overweg kan. Akelige slun- gjel. Hoe zal ik dien nog door de ma noeuvres krijgen ZESDE HOOFDSTUK. Er waren maanden verstreken en Re- nate's overmoed was weer geheel ver dwenen. Zij leefde stil met haar moe der op de étage en deed. haar werkbij Hunefeld. Het was herfst geworden. In het stadspark vielen de bladen op we gen en grasperken. i In de stad was men Renate nog niet goed gezind wegens haar lichtvaardig ver broken verloving. Robert Andreas had ge daan wat hij kon om er opgeruimd uit te zien, al ging lig nu ook niet juist met Renate wandelen, om zich van den luitenant te laten vertellen. Maar hij tracht te grappen te makten over hun misluk te verloving, hot erbarmelijkste en on waardigste Wat hij kon doen. Hrj had ook den aard der Gropiussen, om zich zelf aan den Kaak' te stellen, als men een ander daarmee kan dekken.Hg, die zoo scherp critiek over Renate wist uit te oefenen, was zelf niet veel beten. Maar ook dit soort van, kracht, hoe welgemeend ook aangewend en hoe slecht die ook' werkte, had haar grenzen. Toen het zoo uitliep, dat hij voelde: hu wordt mg alle© .onverschillig, nu brul ik het uit iafs een dier en. dan neem ik' ghlo- stellingen tusschen de zee en Monte Sabo- tino aan van! tijd tot tijd levendig artille rievuur blootgesteld geweest. Ten Oosten van Polazzo kwam het tot gevechten met handgranaten Des nachts beproefden drie torpedobooten en een motorboot een overval op Pirano Toen onze strandbatterijen het vuur open den, namen de gezamenlijke schepen de vlucht. Op het Karinthische front, na het af slaan van de vijandelijke aanvallen op den Ploecken-sector, beperkte de ge\ echtswerk- zaamheid zich tot geschutvuur In de Dolonuten werd een aanval der Italianen tegen onze Rufreddoslelhng ig ons versperrmgsvuur gebroken. Tusschen Brenta en Etsch was de ge vechtswerkzaamheid gering. Op zichzelf Staande aanvallen van den tegenstander werden afgeslagen. In het Ortlergebied mislukte een vijan delijke aanval voor den kiemen Riskuegel Itaü&anffoh legerbericht Tusschen Etsch en Brenta was gisteren voortdurend toenemende werkzaamheid van de wederrijdsche artillerie. Onze artillerie heeft vemietigingsvuur ontwikkeld in het bizonder in de Vall' Arsa en het Posma- dal en langs het front op de hoogvlakte van Asvazo van het Canagliadal tot de strook van. Mandrielle ten Westen van Mar cesina. Vooruitgeschoven afdeelingen infan terie, die de vijandelijke stellingen waren genaderd, hebben levendige ontmoetingen met den vijand uitgelokt, die overal in ons voordeel eindigden. In de boven-Cordevóle krachtig artill© riegeveeht. In het Pusterdal is Innichen wederom door ons vèrdragend geschut getroffen. Infanterie- en artilleriegevechten m de boVen-Fella. Aan de Isonzo zetten onze afdeelingen hun stoutmoedige overvallen voort en ont nemen daarbij den vijand wapenten, muni tie en eenige gevangenen. Vijandelijke vliegers "hebben hommen ge worpen op Tolmezzo, Porto Gzuaro, Ponte Piave en de lagune van Grado. Geen slacht offers, weinig schade. Onze Caproni's bom- bradeerden de vijandelijk© kampen op de hoogvlakte van Asiago en keerden onver let terug. In den kanluisns. RuBsisch! leg«rberioh.t In den loach t van 23 op 24 Juni ver dreven wij door ons vuur de Turken ten westen van Platana. Dienzelfden nacht Verdreven do Turken ons uit een klooster in de buurt van Dzjiwizlyk; maar later joegen wij er hen weer uit met een tegenaanval. Alle la tere aanvallen Vau den vijand werden nf- 'geslagen met groote verliezen aan. rijn kant. Ook in Wet gebied ten zuidoosten' van Dzjiwizlyk werden den aanvallen der Tur ken afgeslagen. Wij' maakten daar gevan genen en ter werd een groote hoeveel heid wapen«en buijgemaakt Tiurksch legerbericht Aan het front in Kaukasïé was het aan den rechtervleugel rustig. In het centrum enkel plaatselijke in fanten ©gevechten. Aan den linkervleugel werd het offensief 'ogen de vgandelgke stellingen op den noordelijken oever van. de Tsjeroek voort gezet. De verovering van de vijandelijke stellingen, die wij ons tot doel hadden, gesteld, werd voltooid. Deze veroverde stellingen hggen '25 k 30 K.M. zuidelijk ran de plaatsen Oft. en Trebizonde, pp "den 2800 M. hoog en bergketen, die zich in de streek van hel oosten naar het westen uitstrekt en waarop tie rivieren ontspringen, die tus schen de 'beide plaatsen in zee uitkropen. Bij dit offensief, dat reeds sinds twee dagen met de grootste hevigheid over een front- breedte ran 50 K.M. plaats vindt, strij den onze troepen met de grootste dapper heid. Vooral onderscheiden zij zich in den strijd van man tegen man, waarbij zij van de bajonet gebruik maken en in alle op zichten hun meerderheid toonen. Toen de vijand vluchtte, wachtten zij met af tot hun het beVel tot vervolging werd gegeven, maar zetten welgemoed den aanval tegen het overschot van den -vijand voort, waardoor zij heL door hen veroverde gebied aan zienlijk uitbreidden. lil deze gevechten maakten wij rijken buit, bestaande uit uitrustingstukken en krijgstuig ran allerlei aard, anderhalf mil- hoen patronen en zeven machinegeweren, die tegen den vijand konden worden ge bruikt. Wij maakten 652 man, o. w. 7 officie ren, gevangen, ofschoon het terrein, waar in wij moesten opereeren, moeilijk was. De vijand had bijna 2000 man aan doo- den. Onze verhezen waren, daarmede ver geleken, uiterst gering. In Zuid-Perzié dl on gen onze vooruitge schoven afdeelingen de "Russen terug tot een uur oostelijk van de stad Sermile. De Russen doen alle jiogingen om zich oostelijk van Sermile-te handhaven. Zij zijn zeer druk in de weer met het ver sterken van hun reeds vroeger in gereed heid gebrachte verdedigingslinie. Ter See. Italiaanscth© hulpkruiser en tor pedojager vernield. De Oostemrijksche marinestaf meldt In den ochtend van den 23sten heeft «een van onto duikbooten in de straat van Otrainto een! hulpfcruiser va n'tiype „Prin cipe Umberto" vernield. De hulpkruiser werd begeleid door een. torpedojager van het type ,;Foircho". Die torpedojager z©tfje do duikboot na en beschoot haar Vervol gens keerde hij naar de plaats terug, waar de hulpkruiser gezonken was en weid dapr eveneens in den groind gpboorjl. Italiaansoho kust bo schoten. Naar officieel uit Weettten wordt gemeld, beschoten O ostenrijksch -Hon gaaxsch© torpe- dohooten in den vroegen ochtend van 23 Juni aan do Italiaansdhe oostkust bij Giulia- inova een, fabriek en een in bfenveging "rijmde» goederentrein. Door de beschieting ont stond een ontploffing in de lodomotief ran. reform hield hij met deze krankzin nig© graining op. Hij werd scheepsdok ter, bewaard© daarbij tegenover kennissen znlk! een onberispelijk» houding, dat zelfs de moest medelijdenden, dat zelfs zij, die het heftigst tegen Renate waren gekant, 'weer begonnen te twijfelen, of hij niet geheel koel en onverschillig onder 't ge val bleef, zocht een uur uit, waarin Re nate niet thuis Was, maakte een afscheids- visite en was den volgenden morgen ver-, dwenen. Do onpersoonlijke, koel barmhar tig!© yïeemde omgeving nam hein tot zich!,- t Ron,ate ontving, vief weken nadat zij aan den luitenant had geschreven, ©en brief van hem, Hij schreef als een fat soenlijke kerel, openhartig en deugdzaam uit een kleine manoeuVreplaats in Sak sen, In ©enigszins stijve bewoordingen, als of hij den vbrm niet geheel in de macht had, schreef liij haar, dat hun eigenaar dige, sterk geprononceerde verhouding, een luchtiger, oppervlakkiger omgang onmoge lijk maakt©.. Dat ©Ik samenzijn noodlottig zou. kunnen worden en dat hij haar daar om Vroeg, zijn verzoek om haar te mogen, bezoekenals niet gedaan te be- schouwen- Dm haar van zijn omstandig heden op de hoogte te brengen, deeldq hij haar nog mee, dat hij- wel door de Veranderde gezindheid van zijn oom je gens hem, die hg haar te dankten had, goed VAU geldmiddelen was voorzien, doch daaromtrent niet de minste zekerheid had. Hij Kon er niet aan denken op dat fun dament een huishonden op te zetten, Dpar hij haan dus niet met ernstige bedoe lingen mocht naderen, zonder onverant woordelijk te handelen, moest hij er dus toe besluiten, zich geheel op een jaf- stand te houden. Uit de Zakelijk© koelhteid van dezen brief klonk toch een hoopvolle toon. Hij beweerde tegen het meisje: IK zon heel veel v]an je houden, ik' zou j© trouwen, als de omstandigheden dat niet vlerhin- derdero Het wjas evenwel niet bijzonder bemoe digend en ook niet vleiend voor een jong, onstuimig li(art, dat zijn geluk reeds zoo dichtbij h-ad meenten te zien stralen, dat het er paar kon grijpen. Maar die la chende, zjaligo hoop was in d© hang© weken vjan het kWtel'iend wachten lang zamerhand Verflauwd en nu Was door dezen brief de patste flikkering daarvan u i Igodoofdi. Doch ja' het geluk, waarvan zij had gedroomd, Wjas in Werkelijkheid nog vreemd,, nog Vaag voor haar geweest, zg had hei zich bijna niet kunnen voorstellen. Zij wist nog in 't geheel niet Wat het w-il zeggen: liefhebben en tevens ook be zitten,; Onbestemd en primitief was nog haar behoefte aan gelukt Het kon, evten- ,als de rendieren in IJsland, teren op «halmen onder de sneeuw; Met zeventien jaren is het geluk Steg goedkoop i t En het wjas standvastig 1 1 i i i i 1 U&yiW j ij A B8&& it* COURA IT. I i -.Ij *v1 J".v .W'.Ssls wss% -Hip

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1