De oorlog. 69** Jaargang. Dinsdag 27 Juni 1916; No. 15175 Het al te goede hart. I* Ue®a böurant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per Uwjaltaalt Voor Schiedam en Vlaardingen fl, 1.25, fróacö sr post fl. 1.65. Prfs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen iö cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen 'worden dagelijks aangenomen. Advertenüén voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een Uür aan het Bureau Bezorgd rijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën big abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. f ll ~l I i mmsjxa I 'li Zij, die zich' met ingang van 1 Juïi a.s., voor minstens 3 maanden op d® „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Landstorm 1916. Ijn,d©elimg bij de Marine of bij de Veld-Artillerie. Dp Burgemeester yan Schiedam; geeft bij deze kennis- aan belanghebbende laridstorrnplichtigen van de jaarklasse 1916, dat, zoo zij in dienst wenschen te worden gesteld bij de Marine of bij He' Areld, Artillerie, rij zich daartoe moeten' aan melden aan de aüieelmg Militaire Zaken, Nïeuwstraat 26, (geopend van. 's morgens 8l/2 tot 's namiddags 2Va uur), vóór of uiterlijk op 5 Juli a.s. Voor toewijzing aan de Zeemacht en aan de Veld-Artillerie komen in de eerste plaats in, aanmerking rij, die voor den iliens!!; daarbij ïtfjt meejst geschikt worden' ge, acht. Voor de Veld-Artillerie zullen bij voor keur Worden, gekozen, dienstplichtigen, die mtefc paarden kunnen omgaan en vertrouwd of althans bekend zijn met hun verzorging; zij moeten.' ten minste 1.62 M. "lang zijn. De aanmelding op zichzelf, brengt echter niet mede, dat aan den wensch van dan landstortnplichtige zal worden voldaan» Scjhicdam, 27 Juni 1916. j De Burgemeester voornoemd, M. IA HONNERLAGE GRETR Attestation de vita yoor pensioenen. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat de aktestalïën de vjta, zoowel voor Nederlandsche- als voor Koloniale pensioenen, zullen worden afgegeven aan de afdeeling, B der Gemeente-Secretarie, gevestigd in het gebouw Nïeuwstraat 26, op eiken werkdag, des Voormiddags van Sy212V2 u,ur en des namiddags Van li/2 —2y2 uur. Schiedam, 27 Juni 1916. j JDe Burgemeester voornoemd, M. L'. H0NNERLAGE GRETE. BUITENLAND Van het Westelijke front Duitsch' 'legerbericht. De gevechtsoperatiies aan ons, naar het westen gericht front tegenover den Engel- Roman naar het Duitsch van Marie Diers. 32) i i f Het hrjacht Renate niet van do wijs, dpt hij niet ween schreef, en haar ook niet schrijven Kon. Zij gedacht hem zon der weifelen, of wjantóelen en met een bijna belachelijke trouwi en eigenzinnig heid, dte rij rechtstreeks van haar va der had geërfd, dezen, eersten held baars harten, die zich tot dusver niet zeer held haftig tegenover haar had betoond. itot Iwias in de laatste dagen van Oc tober. Stormachtig], vochtig weer. Erkwa men steeds meer zieken. Hunefeld, die zelf zeer verkouden, wjas, zocht daarvoor haat ibïj een steviger. groc. Hij wilde niet te bed blijven, wjat veel beter Was ge weest, ruaar zich met gewield genezen. ..Renate bad hot daardoor slechts te druk ker. Anders zou een andere dokter ge holpen, hebben, nu deied Hünefeld alles Wleen en hij deed hefc slecht. Hij wps beverig en on,attent. Renate moest, in plaats van eens rust te któnnen nemen, steeds tegenwoordig rijn - om fouten te voorkomen. Zij werd dan ook reeds ver drietig en moe. Dp eten najnidaag kwam rij nat en uitgeput thuis. Zij had een knecht uit i Rreitendamm, uie een trap van een paard tegen het scheenbeen had gekregen, bijna schen en den noordelijken vleugel der Fran- sche legers, was evenals do beide laatste dagen belangrijk. Ten Westen van den Mort Homme mis lukte een nachtelijke aanval van den vijand in het vuur onzer artillerie en mitrail leurs. Rechts vau de Maas eindigde in den avond een aanval van zeer sterke krach ten tegen de Duitsche posities op don hoog te-rug der Froide Terre met ©en volslagen nederlaag voor de Franschen. Zij werden rn,'et groote verliezen, gedeeltelijk in een gevecht man tegen man in onze linie, over al afgeslagen. Duitsche vliegers-eskaders deden een bommen-aanVal op een Engelsch kamp bij Pas, ten Oosten van Boullens. Franseh' legerbericht Van gistermiddag: In de Argonnen werd een Duitsche po ging om een der kleine Fransche posten bij de Füle Alerte te overvallen, afgeslagen] door handgranaten. Aan den linkeroever der Maas plaatselijk artillerie-gevecht, dat vooral levendig was aan den Mort-Homme. Aan den rechteroever mislukte een Duit sche aanval op de Fransche stellingen (en W. van het werk Thiaumont, ónder ons spervuur en infanterie-vuur. Tusschen het bosch van Fumin en dat van Chenois namen de Franschen, bij plaat selijke operaties, eenige Duitsche loopgra ven. Van de andere frontdeelen werden slechts artillerie-acties gemeld. Aan het Engelsche front heterechte leven dige artillerie-actie. De wcderrijtische be schieting was vooral levendig in de streek NeuviUe-St. Vaast en ten zuiden van Vailly benevens ten zuiden van den weg Yperen Meen en. De Dui.tscbers hebben zeer krachtig artil lerievuur onderhouden, met loopgraafmor tieren en kanonnen, in de streek van het Bosch van Thieuval en Hamel.' Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht Afgezien van groote activiteit der artille rie op sommige plaatsen en eenige gevech ten van kleine afdetelingen, is van het noor delijk deel van het front niets van belang te vermelden. Legergroepvon Linsingen. Ten Westen van Sokoel en bij Satoerzi houden vcor ons gunstig verloopende gevechten aan. Het aantal krijgsgevangenen steeg se dert <16 dezer tot 61 officieren en 11097 man, terwijl 2 stukken geschut en 54 ma chinegeweren werden buitgemaakt. Voor het leger van generaal von B ot h- m'er bleef de toestand in het algemeen onveranderd. 'Oostenrgksdh legerbericht. In de Boekowiixa geen bijzondere gebeur tenissen. Op de hoogten ten noorden van Koety alleen moeten helpen en verbinden. Die had haar onoerwijl verteld, dat er met Kerstmis bruiloft bij hen zou wezen. Dp baas trouwde met juffrouw] Riermaan. Maar die wou niet op het landgoed blijven, had zij gezegd- Dat zou nu een mooie boel worden. Renate hinderde vandaag al dat ge praat. Reeds de naam Blreïtendamm deed haar pijnlijk aan. In haar afgetobden ge moedstoestand kwam haar alles even troos teloos Voor. Alles zoo zwart en leeg. Zij mocht ook niet aan Max denken, want do tranen kwamen nudadelijk bij haar voor den dag. Toien rij napr huis ging, begon het reeds donker te worden. De regen viel nog steeds in strotomen neer. Haar japon was doornat, haar vilten hoedje, zelfs haar 'hapr. Doop den wind kon !rij haar parapluie niet ophouden. Zij ver loor niet spoedig den moed, maar nu Was rij «pk op toen rij zich door ide natte straat, waar de wind door heen gierde, moest heenwerken en met natte schoenen door plassen waden. Zij' Was dan ook zeer ontevreden op haar dok ter, Want de ziekenverpleging, die bij zijn nalatigheid op haar neerkwam, ging haar krachten te boVen en drukte haar zwaar. En thuis Vond zij het ook niet behaag- lijkl i Tjoen rij Van de straat af tie lamp in de -wjoonkameï zag ma len, begreep zij, dat mama bezoek moes. hebben, want anders zou rij die niet zo» vroeg heb ben opgestoken. Zij ff.as op het pantin werden aanvallen der Russen afgeslagen; zij leden daarbij zware verliezen. Op het overige gedeelte van het front in Galicië Verliep de dag rustig. In Wolhyxtië bleef de actie grootendeels beperkt tot artillerie-gevechtenTen westen van Sokoel namen Duitsche troepen stor menderhand de eerste vijandelijke 'stelling, ongeveer drie K.M, breed. Zij sloegen alle tegenaanvallen op de stelling af. Russisch legerbericht In verschillende sectoren van de stel lingen Van Jacobs afdt en Dunaburg Krachtig artillerievuur, In de streek1 ten oosten Van hefc dorpj Goroditsje, ten noorden van BaTanowitsji, ging de vijand, na een hevige beschieting] van de Russische loopgraven' hij de hoeve Sorobof, over tot een aanValhij wend ech ter afgeslagen. i Tezelfder tijd trachtte een vijandelijks afdeeling aan den weg naar SloezK tie Rus sische loopgraven aan de Söz'ara te nade ren; die poging werd echter door het vuur der Russen verijdeld. In de streek ten noordoosten van het jWiy- gönowskoje-m eer dieden de Duitsdhers gis terochtend. een aanval van het dorp Lipck; zij werden, echter afgeslagen'. Tegen den middag herhaalde da vijand hier zijn. aanVal over een' uitgestrekter front en ondier bedekking Van het 'vu,ur van zWare en lichte artillerie. Aan de Styr van' de streek Van Kolki [af tot aan Sokoel zettan de Diuifcsdhers de (be schieting van de Russische loopgraven met zwaar geschut voort; rij doen hieï en, daar plaatselijke aanvallen, die echter overal af geslagen wonden. Herhaalde aanvallen, van talrijke troepen in de streek van LineWka aan ide Stodhod liepen dood in het vuur der Russen. Eén Russische compagnie vervolgde daarbij den vijand over een afstand van een hal ven werst eni maakte, 45 manschappen met een officier krijgsgevangen Iin de richting van Lusk en meer paar het ztudiöa is de toestand dezelfde gebleven. D,e Russen sloegen een partiieelen a,anval van den vijand op Satoersk af. In de krommingen van de Dn jester ten, zuiden van Soelsjat, bezettende Don kozak- tóen, die aSdeebmgen. van de voorhoede van den vijand teruggeslagen hadden, de dor pen Scekeigm en Petroewe en namen vijf officieren en "350 soldaten gevangen. In de buurt van Kimpoloeng bea'ette 3e Russische cavalerie ha een gevecht een stel- Ling vai? den vijand bij Poporit, acht tien- wersten ten westen van Kimpoloeng. Volgens nadere berichten zijn aan dêh spoorweg Goerahoemora-Rasjka ten noord westen vah Goerahocntora m de stations Molit en Treem os groote Voorraden hout en 31 Wagons buitgemaakt, die door den vijand Waren achtergelaten. Voorttrekkend in zuidelijke richting zijn de Russen gena derd tot de passen] aan' da wegen naar Zevenbergen. j Van hetZuidelijke front.' OostenrijksdK leger bericht. Teneinde bun volledige vrijheid van, han delen te behouden werd het front op het gevechtsterrein tusschen Brenta en, Rtsch tranen uit te barsten. Nu ook' nog bezoek Dan wenschto haar moeder altijd dat rij er bij bleef zitten en mede voor de con versatie zorgde. i l Zij dacht er in haar Verslagenheid reeds over terug] te Keeren en bij Hüne feld op de sofa te gaan liggen. Daar zou zij toch ten minste ©en paar uren in 't donker kunnen rusten. Maar dan moest rij weer dienselfden, natten Iweg afteggen. 1 Met loom© schreden klom rij de trap op. In de gang boven was de lamp ook al aan, alle® zag. er uit naar bezoek Toen dacht ze.: „Ik sluip naar mijn slaap kamer, ik )can er niets aan doen, ials mama later boos is." Maar rij had toch zeker te veel geraas gemaakt, want rij was nauwelijks binnen of haar moeder riep om haar. Zij kWam dan ook binnen, zooals zij was in haar nat manteltje en met het vilten hoedje op het plat gedrukte haan Daar stond in het schijnsel van de hoog opgeschoven hanglamp een schitterende verschijning. Een. officier in dragonder uniform, en rij begreep in het eerste oogenblik] nog niet eens, dat het den geen Was, aan wieu zij dag en nacht, vol innige, romantische, zalige trouw, had gedacht Zij stond Verschrikt ©n Verbijs terd, half Versuft van moeheid en haar Verwaaiden toestand, in de deur. Mevrouw Gropius was verlegen en ze nuwachtig. Deze jonge man had nu reeds een uur bij haar gezeten en zij was steeds yprlegener ep geraelijkps gorden. door de Oostenrijkers ingekort. Dit ge schiedde ongemerkt, ongestoord en zonder verliezen. In de Dolomieten, aan bet Karin tïsri e er. het kustfront duren de artilleriegevech ten Voort. Twee Ooslenrijksche watervliegtuigen wierpen bommen op versterkingen aan do Adrialische Zee. ItaliaanscK legerbericht. De krachtige actie der Italiaansche artil lerie op 24 dezer werd heden gevolgd door een Qiriken opmarsch van de infanterie van Vallarse tot aan het plateau Sette Com mute. De vijand trekt zich haastig terug, maar biedt achtereenvolgens op de daar voor gunstige punten nog tegenstand, die echter door de onstuimige pressie der Ita liaansche troepen overwonnen wordt. In VaÜarsa namen de Italianen Raossi en de zuidwestelijke hellingen van den Monle Menerle, die door den vijand krach tig versterkt waren. De vijand liet de brug van Fori in de lucht vliegen en schoot Sant' Anna en St. Aineri in brand. Aan hei front Posina-Astico begonnen Italiaansche afdeelingen, na kleine vijan delijke aanvallen aan het begin van het dal van Monte Pruehe te hebben afgeslagen, hunnen opmarsch het Posina-dal ïn. Groote" vorderingen werden gemaakt aan den rechtervleugel, waar de Italiaansche troepen den beng Priafora namen en afdee linigen doordrongen tot de eerste h .lizen van Arsiero. Op het plateau Sette Commute, ten we len van de linie van den Monte Longar zijn Gallio, 'Asagio en Cesuna llians ,n ons bezit. De noordelijke hellingen Van de Busibollo, Belmonde, Panoccio, Barco en Gengio hebben wij b'ezel. Wjj namen in bet noordoosten den Monte Cimone, den Monte .Castellaio en den Monte della Contese (westelijk Van do Ci ma della Caldiera), De verschansingen langs het geheele front waren vol lijken van vijanden. De vluchtende vijand liet een groote hoeveelheid wapens, levensmiddelen, munitie en ander oorlogsmateriaal ach ter. De actie duurt met groote hevigheid Sjoort, 1 i A r ti II e ri eb e dr ijviglieid in Kanintliie en aan de Isoazo, die aan den Boven-Bul vooral zeer groot is, waar wij ontploffingen en branden veroorzaakten, in de vijandelijke linies. Vijandelijke vliegmachines, lieten eenige bommen vallen op de omstreken van Ala en op Padua, Fonzaso, Primolanoi en Grigno, waarbij" echter geen slachtoffers gevallen zijn mi geen materieele schade werd aangericht. Italiaansche vliegtuigen hebben bommen geworpen op de vijandelijke vliegpUrkeai aan den Monte Rover, ten zuidoosten van Caldonazzo, op het station Ober-Drauburg, en op depóts te Dellachj waar overal branden ontstonden. De vliegers zijn on gedeerd teruggekeerd. Van het Balkanfront. Engelsch legerbericht» Patrouille-gevechten hadden plaats hij Luimto.lza aan den West-V ardar, ,en be schieting Van de omstreken van het And jan- meer in hëL gebied van Kalinovo. W|at zij al tegen hem geredeneerd had, wist zij zelf niet eens. Slechts één ding Was haar duidelijk en wel, dat er een tweede schoonzoon uit de lucht Was komen Vallen en dat die niet zoo eer biedig met haar omging als de eersto. Die Was in staat om haar hier in de leelijke woning te laten zitten. Toen het kleine, vterreg]endc meisje daar in do deur stond, tóón, de jonge Qu is terp v]an schrik en verbazing en lichtelijk ge èrgerd, zich niet weerhouden schamper te lachen. Zag zij er zoo uit? Zoo bit ter weinig damesachtig? als een weer spannige kleine deugniet? Hij wist opeens wteer niet of hij haar eigenlijk werkelijk Wiel liefhad, of dat hij zich dat maar in dezen tijd had ver beeld. Als een meisje met wie men minnekoost, aan wier lijntje men Verliefd spartelt, zag zij er toch in 't geheel niet uit. Of kwam dat door dat gekke man teltje, dat verwaaide haar? Hij had iich hier echter, in het ver trouwen op rijn leigjeh, gevoelens, reeds zoo zeer bij de moeder in gewerkt, dat hij zïch mioeielijtó Wleer kon losmaken. Nu begon rijn toekomstige schoonmoeder ook reeds de gebruikelijke, inleidende phrasen te gebruiken. Eerst tegen Rena te. Zij had bezoek gekregen, maaT wat zag zij er uit, zij móest zich toch eerst opknappen en daarna tot beiden: dal zij nog leVien wieg moest om! iets in, orde te brengen. 1 ■Zij wist, dat zij hier overbodig Was, maai bij alk* ergernis, xjomd rij het toeh Gister werd, tia de berchieting van Poroy een Bulgaarsche infanterie-aanval afgesla gen; de beschieting van Poroy werd heden hervat, Biulgaarsah legerber icjht De toestand Op het Macedonische oor logslooneel is onveranderd. Enkele kleine gevechten tusschen patrouilles lang® het front. In den Yardar-sector het gewone artillerievuur. Tusschen He plaatsen Petka en Palrmrseh dreef onze artillerie een vijan delijk bataljon uiteen. Vijandelijke -vliegtui gen wierpen op landen in het Merkadal, en tusschen Porto Lagos en lepedjih bom men, doch zonder succes. Ter Zee. Deen scli schip aan gehoudeh. „Politiken" van Kopenhagen meldt uit Halmstadt, dat de Deensche schoener ,,Sva nen", met hout voor de loopgraven van Zweden naar Engeland op weg, Zater dagnamiddag buitengaats van Voederoo door twee Duitsche torpedojagers werd aangehouden. De bemanning wórd aan boord van eau der torpedojagers genomen en de schoener m brand geschoten. Toen de Duitsch© oorlogsschepen zich verwijderd hadden, bor gen Zweed sche motorbooten rlcn schoe ner. liet vuur werd gebluscht Een dol der lading werd gered Gezonken scholen. Lloyds bericht nit Lowestoft: Het stoom schip „Astrologer", (912 ton) is gezon ken, Acht man van do equipage zijn ge land, de rest is verdronken. Uit üarUiagena bericht Lloyds: IlelGriek- sche stoomschip „Nitsa", (3370 ton) is gezonken ter hoogte van Ormfons; de be manning is gered Volgens ingekomen berichten zijn delta haan sche schepen „San Francisco" en „Giuseppino", en bet Fransche zeilschip „Chimciiella" gezonken. Ito Italiaansche zeilschepen „Sanlissi- ma", „Sagrado" en „Faimolia en het zeilschip „Jagsanespera" van onbekende nationaliteit, zijn gezonken. Reuter seint uit Rarcelona: i liet Engelscho stoomschip „Canford Chi ne", (2398 ton) vain Cardiff is gezon- •ekii. De Kapitein en 12 man Van c leqto- pagie zijn gered. I Italiaanjsclie a(anVal óp de roede van Dujlrazl'zoi t Italiaansche zeestrijdKracIiten zijn naar een Stefan i telegram meldt hel verstel kite deel der roede van Durazzo Invmenge- rlrongen en hebben er 2 stoomschepen lot zinken gebracht, eon. Van 5000 On een van 3000- ton, geladen met wapens en munitie, niettegenstaande do aangebrach te" versperringen» 'Ondanks het verwoede vuur van don vijand zijn onze schepen schepen onbeschadigd en zonder ver liezen aan manschappen naar hun punt Van uitjgjang teruggekeerd. ook Wteer streeJend, ook tegenover do kermissen, dat Renate z'oo'n voornaam hu welijk 'ztou doen. En nu - stonden rij als door een ne vel gescheiden tegenover elkaar. Zij nog altijd nauwelijks begrijpend wat er gebeurd Was en met do Werkelijkheid als met een te sterke macht Worstelend Hij door zijn eigen gevoelens als ineen rad rond gedraaid, daar hij In dit go» wichtig uur van zijn leven niet eens pre cies wist, of hij nu Werkelijk wilde of dat (het slechts een gril was en bei den naar elkaar tastend als twee half- vreemden, die den jujslen toon voordat oogenblik nog niet kunnen vinden. Maar hij Was toch de eerste, die ver standig werd. Hij wierp dat plotseling zon derling getwijfel ever boord en berede neerde bij zichzelf: Och wat. Ik kan geen betere krijgen, rij is een lief schepseltje."- En toen ver- tolde hij haar onomwonden, ja, zonder haar eigenlijk! recht begroet te hebben, dat hij, om zoo te zeggen, ia één nacht m staat gesteld Was ,te trouwen. Maar hij móest er dan zrj'n militaire loopbaan agn goven. jW]at echter niet veel wilde zeggen, daar hij eigenlijk biet iemand! was voor do om in, de strakke teugje]^ der disciplines to loepen en daarom reeds* allerlei onaangraiaainheden had gehad en nog vteel meer izou, hebben, 't (Wasech ter nu zóató zich! in, een nieuw] beroep in' to werken. jOoim zou met Kjersfiniir trouwonv j™ 1 1 I i f i i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1