De oorlog. 69"* Jaargang, Woensdag 28 Juni 1916. No. 15176 Het al te goede hart. Etózö ccrarant verschijnt dag el ijk' s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Ergs per kWartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 125 franco per post fl. 1.65. 00 Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middap vóór een uur aap. het Bureau bbzorgd zijn. Bureau: Laiïge Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1C regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Gxoote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeeüge voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aaa het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. Kennisgeving. Verkieiziipg voor dep Ge meenteraad. Re Burgemeester van Schiedam; brengt ter algemeen© -kennis lo, Dat de verkiezing voor ©eta Lid van den, Raad dezer Gemteente in Kiesdistrict lil, ter vervulling der plaats, die is open gevallen door het' als Zoodanig ontslag nemen Van den heer J. H. AL de (Graaff. door Burgemeester ©rt "Wethouders bepaald "'is op Wpetnisdag 12 Juli a.s,; r 2e, dat op genoemden dag Van des Voormiddag^ plegen uur tot des namiddags vier uur ten' Raadhuize overeenkomstig de artikelen 51 en' 52 der Kieswjet opigavten (va|n Coindidaten kunnen worden ingeleverd; 3a dat de formulieren, bestamil toot de bovenbedoelde "opgaven ter Seclretarie dier gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn van den 28sten Juni tot en mfet den 12ilert Juli a.s., van des morgens 8i/2 tot des (na middags 4 uur; i 4a dat door Burgemeester en Wteihou ders bepaald is, (lat, zoo noodig do stem ming on herstemming zullen geschieden, respectievelijk op Vrijdag den] 21 sten Juli ©nDmisdag den lsten "Augustus a. s. Schiedam, 28 Juni 1916. i De Burgemeester voornoemd, I M. L: HONNERLAGE) grete. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kannen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders Van Schie dam; Gezien hfet verzoek van: lo. iWj. KESTER, om vergunning tot het uitbreiden zijner bakkerij, staande Broers- veld nos. 8183, kadaster Sectie B nos. 2597 en 2598, door bijplaatsing van twee electxomotoren van respectievelijk 2Vs en 1 P.K.; 2o. de FIRMA BL'AD EN PRINS, om ver gunning tot het oprichten, van een fabriek tot het conservfeeren on drogen van vruch ten en groenten, in do panden Nieuwe Haven. nos. 73, 75, 77 en 79, kadaster Sectie M nos. 394, 393, 392, 390 'en 2276, met 2 stoomketels, elk van 100 M-2 ver- warmingsoppervlak ën 10 electron ia toren van totaal 90 P.K., drijvende 6 Ventilato ren en 4 srujtnaclnn'ës. Gelet op dfe bepalingen der Hinderwet, Doen te wfeten dat voormelde Verzoeken met de bijla gen op de secretarie der gemeente zijn, ter .visie gel'egd dat op Woensdag, den 12fen Juji a.s, des voormiddags ten HV2 urfe, ten raad- Kuize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen Wet toestaan van. die ver zoeken in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten; Roïüaii, ïioar het Duitsch van Mario Diers Ach' ja! Waar had Renate dat van daag toch al gehoord. Alles dwar- relde in haar hbofd dooreen. - En de toekomstige meesteres heeft geen ',,lust Voor landvrouw! te spelen, waar zij dusver huisdame was. Zij heeft ze van de oude kast daar ginds ge- !lT noeS en wil in oen groo'ia stad Wonen. <M>rrt 'had hem! in zijn verlegenheid gSvtaagd, of hij diet bezitting wou over 'lemen. Het werd hem wiel niet bepaald ^fSv*63,110®daan, maar het kwam er toch c/bijna op neer. Hij kon. zich daar vos -l^en, trouwen en. behoefde zelfs geen belasting ba betalen I' t .P3-' "was hom1 echter na de ervarin- Sfn), die hij tot dusver had opgedaan, zieker gjenoeg geweest Hij had zijn tot iets schriftelijks willen, noodza j®n> maar daartoe was dio niet tevin- l?5 evenmin als zoovele oud© hoeren band. Hij had' hem echter ter ïte^gje gerustgesteld. „Wees niet dwaas, jon- Had hij gezegd', „noem "wat je krij- 8;ll.r khnt' leh! "wees vergenoegd. Ik zal p' 5® niet lastigj maken. 'kHeb de re- .'Menuen Van m'n mijn en 'kheh' genoeg mi den ouden rommel, waaraan zooveel ilepd© heriimeringen verbonden zijn, dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secreta rie der gemeente van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan. worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op eene beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zij ner leden zijn verschenen, ten einde him bezwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschifed, waar het behoort, dfen 2Sen Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, - ML U HONNERLAGE GRRTE, De Secretaris, 1 VL SICiCENGA. Burger-Avondschool Schiedam. f Aan bovengenoemde school worden ge vraagd met ingang van 1 September a.s., Leeraren in: j Handteekenen en Handvaktoekenen, Werktuigkundig Vakteekenen, Reolitlij nig Teekenen en Projedttelear. Aantal uren Waarsdhirnlirk, respectieve lijk 8, 15 en! 6. Salaris volgens verordening. Sollicitatiën vóór 10 Juli m te zenden bij den Burgemeester. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Duitsch legerbericht. Aan hot Engelsche en den noordelijken vleugel van. het Fransohe front Kwam. het herhaaldelijk tot pafxouilegevechten, Tal rijk© gas- en 'rookwolken werden op' ons af gestuurd; zij benadeelden de Diuitsche troe pen niet en vierden herhaaldelijk terugge dreven naar de vijandelijke loopgraven. Het Vijandelijke vuur •Werd vooral met bijzondere hevigheid gericht op onze po. si ties aan beide zijden Van de Sommie. Bij do beschieting van Mesle door ile Fraüschen werden 23 hunner landgenooten gedood of .gewond. t 1 Rechts van d© Maas bleven de Franschc aanvallen ton Noordwesten en ten Wjestan van' het Thianmont-werk, en ten Zuiden vfam het fort Vaux zomlder resultaat. In het Chapitre-bosch Werd een vijan delijke afdeel in g van 2 officieren en een doizijn man verrast en geVangefn genomen- Een Engelsche tweedekker wend, ten 0. van Atredht, in een luchtgevecht neerge schoten. Do vliegers weiden gewond en ge vangen genomen. i Frailsoh ïegerbericht Van! gistermiddag: 1 Op den linker Maasoever wend ©en Duit sch© 'naclitaanval met handgranaten, gericht tegen' een Fransehe loopgraaf ten westen van hoogte 304, gemakkelijk afgeslagen. Op den rechter Maasoever wisten de Fran- schen in dein loop van den nacht door plaatselijke operaties luim terreinwinst hij het Thiaumointwerk uit te. breiden,. In het Als "jij hot er maar uithoudt, jaagt geen mensch j© weg." „En nu kan ik /an het voorjaar trou wen, Rtenata Gropius." Onder het spieken was het hem ba- hagel ijk' en luchtig om het hart gewor den. Hij begreep nu, dat de groote stad, de dames die hij kende daar straits nog bij hem hadden, nagewerkt Hij had een paar minuten noodig gehad om aan dit origineel© prachtige, anders geaarde kleine ding te .wennen. Nu was het reeds als of hij onder ©en zalige betoovering kWam, Hij werd met elk© minuut meer verliefd op haar groote oiogen. op de lijnen van haar fijn stompnousje, op don mond Vol uitdrukking, die nog steeds hetzij uil eigen zinnigheid, hetzij uit pijn gesloten bleef. Zij zei niets op dat alles. Zij had zoo veel gedroomd, nu was de werkelijkheid zoo vreemdv „Meisjelief", zei hij feeder „wordt toch wakker, ik bedoel jou immers." Hij nam haar hand, Waarvan hij den vochtigen, garen handschoen aftrok, veeg de die aan zijn upiïortn af en kuste heel bescheiden die magere kinderhand, die naar iets Vreesdijfe, naar jodoform of wat het iwas, rook en zoo ruw Van het Werken Was. „Zouden wij het niet met ons beiden daar buiten op Bireitendamm kunnen vin den?" l „Fk! heb zoo Wat nooit geweten zei Renato als in een. droom. „Wel, ho© zots j© dat ook weten,? Ik heb bet Voor Veertien dagen ook, niet dorp Fleury vrij hevige strijid; de toestand ié hier niet veranderd. Op de Maa&hopgte mislukte eert' hamd- granatanaanval op de Fransehe stellingen, hpj Nouilly onder het Fransehe vuur. In België wierpen drie Fransdie vliegers 65 bommen op Duitstóhe schepen' bij d© Belgische kust. i Emgelsohlegerbericht Gister(MaandagjaVond is ten Zuidoosten van het vooruitspringend deel van ons front bij Yperen een Duitsdhe aanval af geslagen. Onz© patrouilles zijn. langs het heete front uiterst bedrijvig geweest en. op tal van punten in de vijandelijke linies door gedrongen, waarbij den vijand vele verlie zen werden toegebracht. Mijngeveohten bij Loos, waarbij de Duit- schers gevoelig welden, getroffen. Gisteren hebben tal van vijandelijke vlieg tuigen boven de vijandelijk© zijie van het front een ontmoeting gehad, met 5 onzer vliegtuigen, die van de 4 Fokkers er 2 neerschoten,; de beide ander© moesten ©vteneen]s dalen. Wij verloren één toestel. Tan het Oostelijke front. Duitsch Ïegerberichi Legergroep—v. Hindenburg. Duit sohe afdeelmgen, die lob de Russisch© po sities^ doordrongen, brachten ten zuiden van Kehkan 26 gevangenen mede, benevens 1 mitrailleur on 1 mijnwerper, en ton noor den van het Madziod-meer 1 officier, 188 man, 6 mitrailleurs en 4 mijrtwerpors. Vijan delijke patrouilles werden afgeslagen. LegergroepLeopold van Beieren. De toestand is onveranderd. Legergroepv. LinsingeM. Ten. zuid westen van Sokoel bestormden onze troepen de Russische linies en maakten, vele hon derden gevangenen. Vijandelijke tegenaan vallen hadden geen resultaat. Ooslenrjjksob Ïegerberichi Bij Jacoheny (zuidwestelijk van de Boe- kowina), ten noorden van Koety (zuidoos telijk van Galicié, ten zuiden van Kolo men) en ten westen van Nowo Rczajew, werden, aanvallen, der Russen afgeslagen De vijand leed overal zware verliezen. Bij Soko el (aan de Slyr, ten" noorden van Lusk) duurt de strijd voort. Overigens is de toestand onveranderder I.ebben geen belangrijke gebeurtenissen plaats gehad. Kus'sisüh Ïegerberichi Aan het front vaU de stellingen van Riga en bij hel Bruggehoofd van Ikskul artillo- rieduel. Aanvalspogingen; werden afgesla gen. Aan de stollingen, van Bunaburg opende de vijand op verschillende pun ton eern hevjg vuur; hij begon ten hoorden van liet Swen- ten-meer oen aanval, die echter geen succes had. In de streek ten noorden Van bot Mad- ziol-meer gingen de Duilschiers gister- (Maandagjavond oj> '1 terrein, tussch'en de Dol ja- en Wol tscMno-meren tot oen aanval over, die echter afgeslagen werd. Een latere aanval mislukte eveneens. In de huurt Van den weg! naar Sloebz mislukte eveneens een Dmtschb aanval. 'Aan het front van, Kolki en Bogoesjiew- geweten. Maar Wij zullen er spoedig aan wennen, hé?" i ,)0cJi och zei Renato hoofd schuddend. Zij was nog geheel uit haan evenwicht van verbazing. Op ©ens gleed er een licht© tinteling door haar; oogen. Trek eerst die uniform! uit, die is zoo stijf en hard. Ik ken. u niet daarin") „En ik wou j© juist daarmee impo- neeronl" zei hiji „Nu het zal wel altijd slecht afloopen met het imponeeren. 't Beste is, dat ik het maaT niet meer probeer." De blijdschap brak zich echter toch op eens baan. Den volgenden morgen na een nacht van doodzwaren, onverschilligen slaap, was zij er plotseling, alsof zij uit de lucht Wa's komen vullen, stralend van zelf spreltond. Renate sprong uit bed als een kind, dat jarig is, zij kon zich niet gauw genoeg aankloeden. Toon hij van Bireitendamm. komend, de kamer binnen trad, vloog zij hem tege moefc. Hij was reeds bijna hang en on rustig geworden. Gisteren was hij hier zoo buitengewoon zeker opgetreden en had toch eigenlijk niets Verder met haar kun nen komen. Den geboeten. nacht had de gedachte hem gekweld, of zij hem nog wel zou, willen hoblben, of niet alles voor hem in haar dood en weg Was. Die twij fel, waardoor zijn verliefdheid en zijn wenschen nog aan innigheid toenamen, maakten hem zachter en bescheidener dan hij gewoonlijk was, als het vrooljjke, aan matigende Van zijn verwend© jeugd bij b«im d© ibipivjeinb^ndi had,. Hj| kw«n Sn ka, aan de Stoch'od, blijft de vijand onze li nies met zwaar geschut bombardeeren. Aan het meer zuidelijke front ar Lil ierie- en infanterievuur. In de streek van Neswitsje, ten zuid westen van Lusk, is een. Oostenrijksch vlieg toestel neergestort, dat door ons geschut vuur was getroffen. Bestuurder en waar nemer, beiden gewond, Zijn gevangen ge nomen. In de richting van! Renowufcz bekhui onze [roepen den vijand over de Doedowetr, een zuidelijke zijrivier van de Rroeth, ge worpen, nabij Zablotoef. Volgens hel laatste bericht van generaal Broessilof bedraagt het totale aantal krijgs gevangenen, van 4 tot 23 Juni gemaakt 4031 generaals, officieren en vleugeladju danten, 194.041 soldaten, de buit 219 ka nonn,en, 644 machinegeweren, 196 bnmwer p.ers, 146 geschil [caissons- 38 zoeklichten. Tan hetZuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. D,e aanval in liet gebied tusschem de Brenta en de Rtsch is gisteren geëindigd Alle van Ilaüaansche zijde verspreide he richten omtrent v'eroveringen en andioie successen in dit g'ebied zijn, zooals blijkt uil de volgende mededeeling, die om im'i taire red'enen eerst Weden, kon wonten ge publiceerd, totaal onwaar. In den nacht vain 24 op 25 Juni begon de sedert oen week Voorbereide partieel© ontruiming van, de door een. aanval der O.-H. troepen g'en omen, maar in lit ter rein ongunstige eerste linie. Den volgenden middag ging de vijtod voort met de lx» schielmg van de door de O.-H troepen verlaten stellingen, 's Middags eerst begon nen Itaiiaainschie afdeelmgen voorzichtig in afzonderlijke frontgedeelten tusschen het Astaclf- en het Sugana-dal t'e naderen. In den sector tussch'en de Etsch en het -AstaclifiLal duurde de beschieting van de reeds lang verlaten stellingen don gan schen nacht, den volgenden nacht en hier en daar ook nog gisteren voort. Op beide diagen werd oj> hfefc geheele front met ge streden. De Q.-HL Lroep'en vei loren noch' geschut,, noch mitrailleurs, noch ander oorlogs materiaal. Th'ans ogeteron de Italianen tegen de nieuwe O.-TI. stellingen. Eerst hedenochtend deden zij een -aanval op Monte Fcsto, waar zij, met zware verliezen afgeslagen werden. In het Posina-dal werden! verscheiden ha taljons door hot O.-H. geschutvuur tot de vlucht genoodzaakt. 'Aaa hel kustfront mislukten! vijandelijke aanvallen aan de Km en op Mrzli Vrli Italiaansch logerberiohh Tusschen de Etsch en de Brenta zbtten de Italianen hunnen opmarsch Voort. In. Vallarsa rukten do Italiaansche iroe- pion gisterert op tot Voorbij de sterk" (Ver schansingen van den Mattasome en Anghe lieni en brachten de Verovering van den Mdnerle tón einde. Aart het Posina-front trokken Italiaansche troepen -»Vcr de lieek, bozletton Posma en Arsiero en, begonnen hu;n opmarsch van de helÜlngen! oarer de noonlzijde. Op het plateau Set to Conimumi Ixircikto de Italiaansche infanterie, die voorafgegaan eenvoudig, grijs civiel, en had iels over zich dat wel braaf en sympathiek was, maar niet geheel bij hem pas to. En nu zag hij op den eersten blik, dat toch alles zoo goed mógelijk voor hom stond. Hij kWarn echter nog niet dadelijk Weer in een overmoedige stemming. Door tien ongeWonen nacht Was hij nog onzeker en afgemat, Hij voelde zich beschroomd en dankbaar jegens haar. Want als een dreigend spook was plotseling de angstige vraag bij hem opkomen: „kVat doe ik op het ©onzam© en afgelegen Brcilen- damm, als ik geen vrouw! heb? En Wel k© vrouw zou ik daar beter kunnen heb ben, dan deze wonderbare kleine non, die pit len kracht genoeg hoeft om leven in de woestenij te brengen." Nu begon de tw©ed© verlovingstijd, Do geheele stad, behalve een paar goeie of zeer tolerante zielen, toonde zich kool en stijf. Men feliciteerde bijna wrevelig, soms spottend. Veten beweerdendal Re nato Veranderlijk Was. Anderen meenden dat zij nu wol zou vasthouden. Dit Was toch iets anders dan een doktersvrouwtje in een kleine stad. te zijn. Vriendinnen zeiden haar ronduit in haar gezicht: „Dat haddon wij niet Van j© gedacht!" Renato was, vheemd genoeg, in 't geheel niet ongevoelig voor dez© steken. Toen haar verloving met Bob was verbroken, Was zij dat Wel geweest. Maar toen maak te haac nieuWe, krachtig!» hoop op ge luk haar doof en blind ten opzichte van dë jgabeete SsstoWs Dta bad er alsi eep was door cavalerie, de linie Punta Gorbia TrescheConea—FondiCesuna len zuid westen van Asiago. In het noodwesten trokken zij lot Voor bij hel N os-dal en bezetten zij den A font© Fiara, den Monte Taverle, den Keserle- Spite en de Cima Saeiti. Aan den rechtervleugel namen de AI- pim na een hevig gevecht stormenderhand de Cima Orella Caldïora en He Cnna Cam- panella. In de Sugana-vallei geen veranderingen. Aan de Boven Vanoi l>ezetten do Ita lianen Je Tognola berggroep:. Div«rse berichten. Ongeregeldheden in Roemenie. Te Galatz zijn bij oen door de politici i ei bod on lioioaging tegen dc duurte en het gebrek aan levensmiddelen, botsingen met de militaire macht voorgekomen, waarbij vier arbeiders werden gelood en vijf ge wend. Eén soldaat werd zwaar gewond. De Gouv.-generaai van Canada. Do hertog van Devonshire volgt den hertog van Connaught op als gouverneur- generaal yan Canada. Vereenigde 3tnten en Alexidoi Uil. (Washington wordt aan de Paiijsche editie der „NewYork Heralil" gemeld, dat Villa d© door Carranza verleen Ie amnestie heeft aangenomen on zich met zijn strijd krachten bij den president heeft aangeMo ten. De Amenkaansehp kolonie heeft de stad Mexico verlaten. Vertegenwoordigers der entente-mogenl- helen ti ach ton bij Carranza invloed te opfonen om ei'ii oorlog te voorkomen, meldt ■de „Associated Press". BINNENLAND. Audiëntie». De, gewone audienti© van den minister an staat, minister van birtnenlandsdhel /aken, en die van den munster van justitie,, zal Zaterdag a s. met plaats hebben!. Kamerverkiezing; Almelo. De .Minister van Staal, Minister van Bin- nenlanttsehe Zaken, ovenregende dat, ten gevolge van hot aannemen door den heer mr P J. M. Aal barse, bd dier Kamer, jVan zijne benoeming tot gewoon hoogleesaar a/mi de Technische lloogeschool te Delft, in het kiesdistrict Almelo eene Verkioziinp moet plaats hebben voor con lid Van tie Tweed© Kamer, heeff bepaald dat die verkiezing zal plaats hebben Dinsdag 18 Juli, de stem ming Dimsdag 1 Augustus, de herstemming zoo noodig, Dinsdag 8 Augustus. Statenverkiezing. i Noord-Hollartd. Do Staten van Noord I lol huid telden tot nu toe 54 leden Imkjs (26 liborale.il, ,12 vi ijz-democraten onj 16 sociaal-democraten), en 23 Joden: rechts (9 anti-revolutionaircii, 6 ch riste! y k- his toi i sc hen en 8 rooinsc.h-ka thol ickcn1 i D© liberalen liebbcn één zetel gewonnen, m Ainstordam VII, één verloren in Den Helder, in Amsterdam V en. in Haarlem. De vrij zmtaig-deinocraten hebben één zetel ge- krachtige beschermer Voor gezorgd, dat niets haar kon gebeuren. 1 Nu was die hoop Vervuld en, nu scheen zaj uit een droomwereld terug te koe ren. Geheel aardsch niet al haar kracht en al haar zwakheid zag dè wereld haar, in 't aangezicht i Wellicht was er iets "onderlings in 't spel 5 iwellicht Was do man, die haar hoop en vervulling Jiad gebracht, niet zoo krachtig als die hoop zelf geweest Wps^ Hij liezat niet do macht, die zijn scha duw, die liet enkel denken aan liemhacL Renato had zoo gaarne gewild, dat ieder een zich met haar verheugde, zij zou van huis lot huis hebben willen toppen om overal gelukwenschen op te halen, blijdschap en glimlachende liefde to zien, die met haar meevookto, Nu ontmoette zij koude, vertoornde blikken. Alen Was boos op haar en liet haar dat Voelen I Een paar malen streed, zij er, als wan hopig om, dat men weer goed, weer zoo, vriendelijk en lief liegen haar zou We zen als bij haar eerste verloving). Toea had zij niet igfenaeg potten ©n vozen) gehad voor al do Moomen, die men liaan bracht Nu Was het bijna November, ja. En do bloemen zou zij ook) wel hebben kunnen missen. Zij kreeg immers genoeg uit do Bireitendammer broeikassen Die. wenschto zij nu bijna) niet, i Wordt vervolgd)^ 6s p s COURANT. i i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1