De oorlog. 69f Jaargang. Donderdag 29 Juni 1916. No. 15177 Het al te goede hart Ifcfcs eönrant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs per kwartaal: 'Voor Schiedam en Vlaardiagen fi.-l.25, franco per post fl. 1.65- prg3 per Week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 oenfc Afzonderlijke nummers 2 cent - Abonnementen worden dagelijks aangenomen. 'Advertentièn voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een sur aan het Bureau Bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven Ho. 141 (hoek Korte Haven). Rrijjs dear Advertentièn: Van 1—6 regels Q. 0.92; iedere rage! meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentièn bij abonnement op voordeelige voorwaarden, Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentièn opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentièn worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Ho. 103. BUITENLAND. Tan het Westelijke front Duitsoh legerbericht. Van het La Bassée-kanaal tot ten zui den van de Somme deed de vijand, onder veelal krachtige artdlleriie-besohieting, en aansluitende aan mijn-ontploffingen en on der bescherming van gaswolken, verken- ndngfcaajrvallen, die echter zonder moeite werden afgeslagen. Ook in Champagne nuslukten onderne mingen van, zwakke vijandelijke aMeeiin- gen ten noordoosten van Le J teste L T.inV-a van de Maas, aan de Morthomme, werden gedurende den nacht aanvallen met handgranaten van den vijand afgeslagen. Rechts van die rivier deden de Fram- schen, na ongeveer twaalf uur lang een hevig voorbereidend artillerievuur te heb ben onderhouden, gisteren den geheelen dag mei krachtige, gedeeltelijk pas-aange voerde troepen, aanvallen om de door ons op 23 Juni veroverde stellingen op de hoogte van de Froide Terre, het dorp Flenry en de daaraan sluitende linies te 'hernemen. Onder buitengewone verliezen door het spervuur onzer artillerie en in gevechten met de infanterie, wenden, alle aanvallen volkomen afgeslagen. Een vijandelijke vlieger jverel bij Douau- xnoat neergeschoten. Op 25 Juni schoot lui tenant Hókkidorf bij Raucourt 'ten noor den van Nomeny zijin zevende vijandelijk vliegtuig neer, een Fransche tweedekker. Bij nader onderzoek is gebleken, dat de mediedeeling, dat aan den aanval der vlie gers op Karlsruhe op 23 Juli ook Engel- sclien hadden deelgenomen, onjuist is; de gevangen genomen aviateurs zijn allen Fransohen. Erairfscih legerbericht. In het gebied ten zuiden, van Lassigny probeerden de Dnitscliers in don loop van den nacht herhaaldelijk 'een kleinen Fran schen ppsl te nemen. Alle pogingen mis lukten. In Champagne werd een sterke Duitscho verkenningslroep, die op den weg van St. jHüaire 2e Grand en St. Soupiet de Fran sche linies trachtte te naderen, door het Fransche vuur uiteengejaagd. 'Aan den linkeroever van de Maas had den artillerie-gevechten plaats irn de sectors 'Avocourt en GKattancourt, jan schermutse lingen in de buurt yam heuvel 304 en den Morthomme. 'Aam den rechter Maasoever werd eesn tegenaanval vam de Duitschers, die gedu rende drie uur de Fransche stellingen ten noordwesten van heuvel 321 bestookten door granaatvuur, afgeslagen. Een, tegen aanval, die zich' richtte op het gedeelte lusschen het dorp Fleuiy en den, wesèzoomi Van jiet Eaux-woudgedeelte, Werd onmid dellijk (ot staan gebracht door het Fran sche ppervuur. In den omtrek ram, het Thiaumont werk had in den loop van dm nacht een hevig gevecht plaats. De toestand bleef onver anderd. Roman, naar het Duitsoh yan Marie Diers. 34) I „Wat heb' je?" vroeg Max. Hij zat om zoo te zeggen niet vast in den zadel Het nieuWe beroep, waarin, hij, zich reeds hegon in te werken, stond hem yoor- loopig nog niet aam. 's Morgens vroeg in de kon op te staan em maar paarde-eri koestallen te gaan, kwam hem nog vreemd voor. Menigmaal, wanneer hij bij hethak- se!snijden stond, of van den rentmees ter inlichtingen omtrent bestellingen van zaad kreeg, overviel hem een. gevoel van Verzet. Het gaat toch niet aan, dat ik hu eiken dag em steeds door met dit Vervelende gedoe afgeef.. t Rij kjwjami dan neerslachtig en innerlijk Onrustig bij zijn meisje en hoopte dan zonder te klagen 'want dat verbood zijn fatsoen hem door haar opgebeurd td wjoidenl Maar jzij wiasi in een 'toestand, dat zij zelf moest opgebeurd worden. Zij was altijd geWend, dat men vriendelijk jegens haar was, zij had onbewust be hoefte aan een groote portie liefde, want a) had die nooit behoeven te ontberen on gevoelde zich' nu als verloren en ver raden, toen men zich overal, terwijl zij gelukkig wou. zijn, koel van haar afwend- «ès Alleen haar oude dokter bleef haar tromj en- -a hóe zonderling dat ook'Was Engelsch legerbericht. Gisteren invallen in de vijandelijke loopgraven pp verschillende plaatsen; wij beschoten den vyamd em brachten hem verliezen koe. Bij een overval maakten wij 46 gevangenen en veroverden twee mitraif- leuis:*,wij vernielden twee mijnschachten van den vijand en kregen sleehls twee gewonden. Van het Oostelijke front. Duitsch'leger bericht Door de legergroep—v. Linsingen wer den het dorp Liniewka, ton westen van Sokoel, en de zuidelijk van dal dorp lig gende Russische stellingen stormenderhand genomen. Overigens geen belangrijke wijzigingen. Oos tenrrjksah legerbericht Bij Koely herhaalde de Vijand zijn aan vallen met even weinig succes als gedu rende de vorige dagen. Verder in Boeko wina en Oosl-Galicie niets nieuws. Ten zuidwesten vam Nowa» PoczUjef sloe gen onze voorposl'.n vijf nachtelijke aan vallen van de Russen af. Ten, westen van Torczyn liep een krachtige Russische aan val dood in ons axLillerie- en infanterie- vuur. Ten westen van Sokoel bestormden Duitsclie troepen het gehucht Liniewka en verschillende atadete stellingen. Van het Zuidelijke front. Oostenr jjksch legerbericht Gisteren deden de Italianen tusschen Et'sch en ©renta op verschillende plaat sten aanvallen, zoo in het- Val di Foxi, aan dje Pa'subio, tegen, den Monte Ras la, in liet |Vo#>r terrein Van den Monte Zebio. Alle aanvallen werden bloedig af geslagen. -Blij een door sterke vijandelij Me strijdkrachten tegen den Monte Ras ta uitgjevoerden aanval vielen 530 ge vangenen, o.W. 15 officieren, in onzehan don. i Aan h)et Karin tfsche front herhaalde de Vijand zijn vnicktelooze pogingen in den Plócklerisec'tor. Zijn aanvallen waren hoofd- zaklel'ijk gericht tegen den Freikofel en grootem Pal. Op enkele plaatsen kwam het tot een handgemeen; de Verdedigeriï handhaafden zich in lal hun 'stellingen. Aan het Ku'stfront werd de artillerie- 'strfjd nu en dan zeer levendig. Onze vl legers bombardeerden het sta tion en militaire gebouwen te Trevjso, Monte Bieltuno, Vioenza, Padua; verder do verdedigingswerken bij Momfalcone. Italiaansch legerbericht Van de Etscli tot de Erenta wordt de tegenstand Van den vijand tegen onzen krachtigjen oprnarsch levendiger en hard nekkiger, gdsteund door beheerschende stel luigen, welke flink in staat van verde diging zijn gebraiclit. Toch wonnen onze troepen ook gisteren aanmerkelijk terrein. Aan het Posina-Asticofront Veroverden onze troepen de vijandelijke stellingen op de bergen Gaindo en Cavïiso, die in het noorden Arsiero beheerschcn. Moedige ca valerie afdeel ingen wisten vooruit ite drrn- hij wist haar beter te troosten en te helpen dan de jonge Max, die zelf nog verward in 'c hoofd was en zich nog niet in zijn nieuwen toestand thuis gevoelde. Hij kon haar, wanneer zij be drukt en wanhopig was, toespreken, op fte „domme mensehen" schelden, die niets begrepen, niets inzagen, haar Max prij zen en haar toekomst zoo mooi en zoo heerlijk in kernachtige bewoordingen voor schilderen, dat haar zwaarmoedigheid Ver dween en haar hart lichter begon, te kloppen. Maar Max kon dat niet. Hij raakte bui ten zichzelf als zij niet opgewekt en vroo- Jjjk was. Eens begon zij hartverscheu rend te snikken. „Neem je malle bloe men weer mee, zij liegen immers toch maar. Niemand houdt meer van mip In plaats vpn. haar uit te lachen, hield hij dan ookl zulke malle redenaties als: „Ja, ja, ik zie wel, dat ik ongeluk over je breng. IkJ ben jou natuurlijk niet waard en dergelijk prikkelend en kwellend gepraat." Als twee geheel in het bosch vers'* ce de kinderen gedroegen beiden zich. De een Was steeds meer in de war en van streek dan de ander. Max leed bijna nog meer, omdat hij uit eergevoel absoluut niet over zijn innerlijke moeilijkheden m Bireitendamm sprak en toch Was voor zijn mededeelzame, luchthartige natuur verzwe gen leed dubbel leed. Maar hij zou zich als een hond geschaamd hebben, dat te bekennen. Hij zag slechts vol verlangen Vooruit: als hij Nate meer eerst daar gen op den weg door het Abticodal tot Tedescalo. Op het 'As i ago-plateau bezet ten wij den zuidelijken rand van deVal- larsa en bereikten wij de hellingen van de bergen Interrotto en Mosciagh, bezet gehouden door sterke achterhoeden Van den v'jj'andi. i Meer naar het noorden namen onze troepen in storm de stelling Van idenj Monte Colomb'ara en naderden zij het kleine Galgararadal. Op het overige front tot de ©nenta is de toestand onveranderd. 'Op het Karinthische front volgden op krachtige artillerievoorbereiding schitteren de aanvallen van onze infanterie, die in storm redoutes en een versterking van van vijand in de Freikofel zone verover den. i "'.lil III Aan het Isonzo front artillerie-actie en plaatselijke aanvallen.. Wij maakten 353 gevangenen, o.W. zeven officieren, en ver overden twee mitrailleurs!, i De duikboot- en mijnen oorlog. Naar Lloyd meldt, zijn de Japonstiho stoomboot „Daiyetsu Maru", het Italiaan- sdhe zeilschip „Aventino" en de Italiaan,- sdhe stoomer „Cjara" gezonken. Diverse berichten. Do declaratie wan L'onden. In het Engelsche Lagerhuis heeft gis teren Sir Robert Cecil meegedeeld, dat, pis geVolg van een gedachtenwisseling tus schen de Fransche en Engelsche regeerin- gein was besloten, dat het voor de (gealli eerden niet gcwenscht is hun gedeeltelijke handhaving van de Loniiensche Declaratie te doen voortduren en dat den koning (zöu worden geadviseerd de Orders m Council in te trekken, Welke tot dusverre zijn (Uit gevaardigd, Waarbij wijzigingen van de Declaratie werden aangenomen. De minister hoopte dat de andere geallieerden mót dit besluit zouden meegaan. Liobknecht veroordeeld. De krijgsraad te Berlijn, heeft gisteren Liobknecht veroordeeld tot twee jaar, zies maanden en drie 'lagen tuchthuisstraf en verwijdering uit het leger, wagens poging tot Verraad in! oorlogstijd, ongehoorzaam heid onder verzwarende omstandigheden en verzet tegen het staatsgezag. Het met redenen omkleede Vonnis werd, na opheffiugi van de zitting met geslote^ deuren, tegen Vier uur gistermiddag bekend gemaakt. i Bij bepaling Van de straf is de (krijgsraad van het standpunt uitgegaan, dat LieD- Mnedht niet heeft gehandeld met eerloozte bedoelingen, maar dat politiek fanatisme lie drijfveer is geweest bij zijn misslagen:. Daarom werd de laagste straf, die mogelijk is, gegeven en werd ook afgezien van (Ont zetting uit burgerlijke rechten. Liobknecht kan in hooger beroep gaan. Het Gasemeht-procles. Gisteren gaf de Lord Chief Justicb 'zijn beslissing op liet betoog van den readsi man, dat de aanklacht wegens Verraad bui ten het koninkrijk ongegrond Was. Hij ver klaarde, dat, iralien een man de zijde had dan zou allee van zelf Wel beter Worden. Hij Was zoo afhankelijk als' een kind, nu hij zich onzeker en ellendig Voelde. Maar toch menigmaal en eigenlijk zeker dagelijks óén keer was het, als of liun wederzijdsch groot verdriet, dat hun beiden voel groober voorkwam dan het werkelijk Was, hen in het plotseling opkomend gevoel„Ik heb jou immers I" samenbracht. Dan hielden, zij elkaar om- Vat als twee vluchtelingen, die voor het hooge water of een dergelijke Verschrik king naar een bergtop waren gevlucht en voelden zich voor korten lijd gebor gen in hun wonderbaarlijk! maar doorstor men verontrust jong liefdesgeluk. Eens vroeg "Max aan zijn verloofde hoe zich eigenlijk do zaak met haar eerste ver., loving had toegedragen. Oindanks haar me dedeel ingen, waarbij' zij hem altijd de hoofdzaak had Verzwegen, was hij er niet achter gekomen. Hij' leed ook eigenlijk niet aan ijverzucht. In zijn. mooi jong leVen had hij daarvoor tot dusver be lachelijk Weinig gelegenheid gehad, zoo dat hij ook weinig belang stelde in die Vroegere verbintenis. Hij had vaag zoo iets als par dépit Verondersteld. Dit scheen hem toch niet roet Renate's aard overeen te komen. Hij drong bij haar aait, kroeg plots,eling, toen hij irterkto, dat zij "eenigszins hieVangen werd, een ongewonen steek in 't hart en dreef haar nu met roeier ongeduld tot eesn beken tenis. En nu, vertelde zij hem, tegeri zijp koos vaïi, 'skonings vijanden buiten het rijk, dezd man verraad pleegde Casement's raadsman zfeide toen af te zien van <ge tuigenverhoor, maar beklaagde zou een verklaring afleggen, Waarna de verdediger het hof zou toespreken. Onmiddellijk na 'de jjauzc las Casement, met doodelijk bleek gelaat en met w an aandoening trillende stem, een veiklaimg Voor, waarin hij ztedde den leren niern *r (e hebben aangeraden aan de zijde der Tuil on of Duitstihers te strijden, maar hen altijl erop gewezlem te hebben, dat zij geep «recht hadden te strijden, dan alleen voor Ierland. Hij had Diuitschland. armer verlaten dan hij er gekomen was; hij had nimmer een cent Diuitsdt geld gehad. Aangaande den opstand m Ierland ver klaarde hij, dat deze beweging niet door DuitscMaind was aangesticht; geen pfennig was hiervoor uitgegeven. BINNENLAND. Officieel. Verzending V,an versche vis>cfc naar het buiteplaniL Ter geruststelling van belanghebbenden Wordt medegedeeld, dat de minister van financiën aan do ambtenaren oer invoer rechten aan de grenskantoren heeft op gedragen, naar het buitenland bestemde Zendingen Versche visch 200 kort mo gedjjk op te houden. i Van het hof. Gisteren beeft do Koningin Moeder een bezoek gabiacht aan het GemeenteMusd- ran in den Haag, waarbij zij Werd rond geleid door dien directeur en dc adjunct directrice. Er werd een rondgang gemaakt, waarbij vooral veel aandacht gewijd nerd aan de Verzameling Haagsch poicekin, Delftsch aardewerk, glas en Haagsch zil Ver, en aan de in de laatste jaren ge restaureerde schutter- en regen (stukken, he nevens de nieuwe aanwinsten van mo derne schilderijen. Bechterïgke macht. JBJij" Kloni. besluit van 27 dezer is aan mr, fP. M. F, Bjauduin, 111 verband met zijn 'benoeming tot procureur generaal Lij het htof Van Justitie in de kolonie Sn riname, met ingang van 7 Juli, eenre) ontslag Verleend uit zijne betrekking var substituut-officier Van justitie bij de af •tondissemente-rechtbank te Haarlem, e» zijn benoemd met ingang van 7 Juli A tat Substituutofficier Van justitie by de 'arnondissements-rechtbank' te: lo. Haarlem, mr. J. L. Nysingh, thans substituutofficier Van justitie bij «leaf rondisssements rechtbank te Tiel: 2o. Tiel, mr. C, Van Nievelt, (hans ambtenaar van het openbaar ministerie bij de kantongerechten in liet arrondisse ment Arnhem, ter standplaats Arnhem; Bt tot ambtenaar Van hot openbaar mi nislerie bij do kantongerechten in het ar rondissement: 1 1 schojuder geleund, het gebeurde, zooals het zich in haar leycn had afgespeeld. Max Von Quistorp wildo haar met een schaterlach in de rede vallen.: „Zoudie niet Van je gehojuden hebben? Domme, kleine meid! Begrijp je niet, dat hij je dat Voorgelogen heeft Maar plotseling bedacht' hij zich, wat iets zeldzaams bij zijn impplsieven aard was. „Neen, Jat mag mm haar niet zeggen. Zij is in staat geheel VaW mij af te zien en hem dan ha .r openhartige brievm na te stu ren. Zooals rij dat bij mij gedaan heeft. Drommels, men moet voorzichtig met haar rijn! Dat moot ik, om het niet te Vergeten op alle mm schrijven, tenmin ste tot dat de trou\vjd&gl achter den rug is. En ook dan nog. Als ik dat maar k'an Volhouden 1 Maar dat moet tochi" Hardop zei hij: „le bent een proble matisch persoon tje en kuste haar op 't haar. „Hoe zoo?" vroeg zij onbestemd. „•Omdat men niet zeker van je is. Te 23edf bent 't immers niet eens. Je ver looft je omdat een ander dal gaarne wil. Je hebt immers in 't geheel geen richt snoer in je." 1 „Je preekt als! alle anderen," zei Bena te" klagend. „Zoo?" Hij lachte plotseling!. „Preekik? Dat heeft mij n.o@ niemand gezegd! Dat moot dab. uit angst om jou zijn, jij 011- hetrojuwiHaar kind."- 1 1 Rertate rij niet, dat hij geen angst om haar behoefde te hebben. Zij hief slechts eep. Weinig hapr, hoofd op en, kieek hem. lo. Arnhem, ter standplaats Arnhem: a, mr J. Versteeg, thans ambtenaar an let openbaar ministerie hij de kan tongerechten in liet arrondissement Tiel, ter standplaats Tiel; h. mr. A. R. Andringa, thans amb tenaar van het openbaar ministerie bij de kantongerechten in het arrondisseme.il Heerenveen ter standplaats Heerenveen: 2o Heerenveen, ter standplaats Hee- ren\een, mr. J. N. Meinder<sma, advo caat en procureur te Winschoten, waar nemend griffier bij het kantongerecht al daar. beeedigd klerk ten parkette van den ambtenaar van het openbaar ministerie bij de kantongerechten in het anonlis- sement Winschoten, leeraar aan de Rijks- hoogere burgerschool te Sappemeer; 3o Tiel, ter standplaats Tiel, mr. J. A Rijkens, beceedigd klerk ter griffie van de arrondissementsrechtbank te B|reda; 4-o. Dordrecht, ter standplaats Dordrecht, mr. F. G A. AI Tilmian, thans rech ter plaatsvervanger in de arrondissements rechtbank te Bireda, wonende aldaar, mpt toekenning van eervol ontslag uit laatst gemeld© betrekking, met ingang "an .i»a dag, waarop lnj zijn© nieuwe functie zal aanvaarden. Nederlandsche ambulance-trefn«c. Het nationaal comité tot aanbieding van ambulant© tremen aan dc regoermg laat, /ooals reeds noeger is gemeld, twee trei nen bouwen, een bij dc Werkspoor to tltrerid en oen hij Gebrs. Beynon te Haar tam, 1 1 De/o tremen, die hun voltooiing nade ren, zullen op 23 Augustus aan de icgee- rmg worden aangeboden en wel lo Amster dam in liet Weesperpoortstation, waar zij co mogelijk eemgen tifd ,voor belangstel lenden zullen zijn te bo/ichtigen. Eon m druk verschenen verslag van bet ccnnté bevat het rapport va;n de technische commissie, oei rapport omtrent de Duitache ambulance temen, bezichtigd door prof Saliot, dr. ïan Spanje, den heer TrieheLs on dr. Iluygens, op 29 en 30 Dedcrober, |c-n oen rapport van prof. dr. H Treub, dr. kS. StïU'kop en. den ingenieur J. R. Osinga, be treffende hun bezoek aan Engelsolio en, Fransdie ambulancetrcinen m, opdracht van de technische commissie. Grondwetsherziening;. Na de eerste lezing, welke de commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer no pens de voorstellen tot GrondwetsilHerzie ning, Donderdag heeft gehouden over het door haar uil te brengen afdeolmgsverslag, /al de commissie Maandag 3 Juli weder bijeenkomen lot definitieve vaststelling van. het sectie-verslag, dat zeer waarschijn!ijk enkelo dagen daarna verschijnen zal. Staking uitzending n Ned.-Indlë van perso neel voor de grew, politie. 6< Dc Minister van Koloniën brengt ter ken nis, dat voorshands goene uitzending naar Nod.-lndie meer zal plaats hebben van personen ter plaatsing als Europeesch de!adlienieu.tscoiirimaudarit dor 2c kl. bij de gewapende politie daar te lanilo. aan. Eon lief, grappig, Verbaasd lachje lag op haar gezicht Nu Werd hij als dof. Hij had geen zwcom: angst ruecr om haar. Mogelijk om dien Bpb? Mogelijk om wien ook? En al die mooie Voor nemens, al do wijsheid, die hij op do had willen sdirijvcn, vervlogen in den wind. 1 i 'flij boog zicli overmoedig naar haar toe cm zei: „Meisje, de man heeft je natuurlijk wat voorgelogen- Hij houdt ra zend veel van je. Daarop zou ik! dur ven zweren „Je bent dom," zei Renate rondweg en onverstoorbaar, „Je Wöot er toch niets anders van dan wat ik jo verteld heb." „Nu, hoor eens, ik bezit toch mijn oom- bi natie vermogen en dat is beter dan dat Van jom," zei hij gieergerd. Nu, was hij er op uit om haar juist datgene aan 'I: verstand te brengen, Wat hij voor ftvtee minuten 'angstig voor haar had Willen,1 verzwijgen. j „Wat heb jo nog meer," zei zij spot tend, terwijl zij liera aan dor punt van zijn neus naar zich toe en tioki eh hem,'* een allesbehalve eerbiedigen kus gaf.- Ilij zei h'alf l>oos: „Ik heb zoo'n kind als jij bent nog nooit gezien. Je bent 'allerliefst in je driestheid, ^1001: hoe dat nog met ons huwelijk worden moet, dat Weet do duiylek" i j „Hoe zal liet dan, wprdön?" vroeg Re- natte Verbaasd,, i (Wordt vorvolg'dls smiiedamsche courant,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1