De oorlog. 89"* laargang. Vrijdag 30 Juni 1916. a No. 15178 Het al te goede hart. tr m II li J f'V: - Efefc® courant verschijnt d ag e 1 ij ks, met uitzondering van Zoii en Feestdagen, Prijs per kWartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fx 1.25, franco per post Q. 1-65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Adverlen tie n: Van 1—6 regels £1. 092; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Grooie leiiers naar de plaats die zij innemen. AdVertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. BUITENLAND. Tan het Westelijke front Fransch legerbericht. In de Champagne, in de richting van Tahuro en ten Westen van den Mesnil- heuvel, slaagden de Franschen er door een gelukkigen 'overval in, de eerste Duitsche loopgraaflinie te veroveren en op som mige punten zelfs tot do tweede linie door te dringen, waar zij verscheiden granaten lieten springen. 'Op den linker Maasoever was de sector valhoogte 304 het doel van artillerievuur, zonder dat de infanterie in gevecht kwam. Op den rechter Maasoever deden de Duit- schers om 8 uur 's avonds, na een hevige beschieting, die den geheelen middag duur de, een krachtigen aanval op de Fransche posities, ten Noordwesten van de schans Thiaumont. Zij werden door spervuur en een beschieting uit Fransche machinege weren tegengehouden. De Duitschers kon den op geen enkel punt tot aan de Fran sche linies doordringen. Zij leden gevoelige verliezen. In de huurt van Chenois is het bom bardement weer hevig. i Engelsch legerbericht. In het afgeloopen etmaal is een groot aantal onzer verkennings- en vechtkolonnes op verschillende punten langs het heele Engelsche front de vijandelijke loopgraven binnengedrongen. Ze hebben alle haar oog merk bereikt, namelijk den vijand zware verliezen toe te brengen en krijgsgevan genen te maken. In verscheidene gevallen toefden onze troepen geruïmen tijd in de Duitsche linees en sloegen tegenaanvallen in 't open ter rein af. l 1 Een overval is gedaan na ontwikkeling van gas, en toen de troepen de Duitsche loopgraven binnendrongen, vonden zij een groot aantal vijanden dood. Onze verlie zen zijn onbeduidend. Aan weerszijden is de artillerie in de weer. Aan de vijandelijke loopgraven is veel schade gedaan. De ontwikkeling van,rook en gas, welke van tijd tot tijd plaats vond, heeft het vijandelijke geschut in actie gebracht, waar door de vijand ons de opstelling van zijn batterijen heeft verraden. Tan het Oostelijke front Oostenrijksoh legerbericht. Brj Izworin, in de Boekowina, hebben onze afdeelingen een. Russisch regiment ca valerie verstrooid. In het gebied ten Oosten van Kolomea heeft de vijand gisteren over een front breedte van 40 K.M. zijn aanvallen in groote massa's hervat. Het kwam tot hard- Roman naar het Duitsch van Marie Diers, 35) De -opinie der menschen Was toch niet zulk een on overkomelijk ongeluk als Re nate had gedacht. Reeds op haai' ver jaardag jn November kwamen de vrien dinnen, brachten bloemen en lekkernij ten en Waren Weer hartelijk' jegens haar Een paar begonnen te schreien, toen zij Renate's blijdschap zagen. „Wij tlachten, dat je heelemaal harteloos %Vas ge'wor den'," Er had langzaam maar zeker een omkeer plaats. De oude Voorliefde voor hjet dappere d-oktersvrouwtje kwam Weer boven. Zelfs de oude. strenge dames Wa- ten nu gezind haar onbezonnenheid, do snelle verwisseling Van verloofde, te ver geven. „Zij is ook nog piepjong," Wterd ter toegevend gezegd. Men knikte haar jtfeer toe. Haar gelukkig, blozend gezicht je ontroerde oud en jongt Haar oude leermeesteres, die altijd ronduit zei, zoo- ZÜ 't meende, beweerde: 5,A1s de man maar goed voor haar is. Het is een ver wend© bengel. De ander zou beter ge- woest 'zijn.- Maar wie kan tegen de lief- dedZij z©i, dat he't „eerlijk'-' Van Na ts was om liever snel een ongeWesch- to Verbintenis te verbreken dan uit vrees voor een schandaal haar levenlang; te lie- gent- - - nekkige, wisselvallige gevechten. Op lal van punten is het door de offervaardige hulp van toegesnelde reserves gelukt den over- machtigen vijand in een handgemeen terug te werpen, doch in de avonduren moest ten slotte een deel van ons front in de richting van Kolomea en ten Zuiden daar van achteruit worden gebracht. In de bocht van de Dnjester, ten Noor den van Obortyn, hebben Oostenrijkscli Hon- gaarsche troepen twee Russische aanvallen afgeslagen. Eveneens mislukten alle pogin gen van den vijand, om de ten Westen van Nowo Poezajow verschanste afdeelin gen van het Cperjeser 67e regiment in fanterie achteruit te werpen. In Wolhynië is de dag betrekkelijk kalm voorbijgegaan. Russisch legorbetichti Gisteren (Woensdag) hebben de troepen, onder generaal LeUjitsky, na voorbereiding door de artillerie, ondanks oen wanhopigen tegenstand van den vijand, dezen een fei len slag toegebracht in do streek tusschen de Dnjestr en de Proeth, waar zij drio linies loopgraven vermeesterden. Hardnekkige gevechten zijn ontbrand aan het front van de Tsjerlowetz, zijrivier van de Dnjester, en aan do Tsjerniawa, zijri vier van de Proeth, zoomede in de streek van Kuty, waar onze troepen door stoute verrichtingen, waaraan allerlei soorten wa pens deelnamen, 'den vijand opnieuw zware verliezen hebben toegebracht. Tot gister(Woensdag)avond 7 uur wer den ingeschreven 221 in den loop van den dag krijgsgevangen gemaakte officieren en 10285 soldaten, zoomede een groot aan tal machinegeweren. Een onzer in den strijd geharde regimen ten heeft een zware batterij van 4 stukken met volledige bespanning vermeesterd. Eeze overwinning brengt het totaal der Oostenrijkscb en Duitsche krijgsgevangenen uit de gevechten van 4 Juni tot heden op 205.000 man, de officieren inbegrepen. Aan het overige front in de Boekowma en Galiciè artilleriegevechten op lal van plaatsen. In de streek van het dorp Liniewka, aan de Stochod, in Wolhynië, duurt de ver woede strijd nog voort. Aan het Duna-front heeft de vijandelijke artillerie het bruggehoofd van Ikskul, de streek van Jacobstadt en van f.ivenbof be schoten. Gisteren bij 't krieken van den dag zijn de Duitschers na beschieting van onze loop graven bij de dorpen Sokwitsj, Seltzo en het Bogoesjinsk-boseh, ten N.O. van Krewo, tot den aanval overgegaan, en zijn door ons machinegeweer- en infanterie-gewoer- vuur teruggeslagen. Tan hetZmdelijke front. Oostenrijksoh legerbericht Gister(Woensdag)middag begonnen do Ita lianen enkele deelen van ons front op de hoogvlakte van Doberdo feller te beschieten, Achter de ware streken en dwaashe den, 'die Renate's leven kenmerkten, kwa nten evenmin do mec-st wchvill enden als de strengsten. Er zijn goedhartigheden, die zoo ongerijmd zijn, dat men ze niet eens gelooft als men ze opmerkt. Zoo gihg het Max, Na drie korte dagen had hij reeds deze geschiedenis, die wegens haar vorm in 't geheel niet voor zijn hersenkas paste, zoo goed als Vergeten en, kon er in ernst geen beteekenis meer aan hechten. „Kijk eens," zei hij op zekeren dag tot Renato, toen hij haar van Hunefeld; had afgehaald en met haar door den No- vombernevel naar huis ging, „ik heb van daag op weg hierheen ovter mij' zelf na gedacht en ben text de slotsom gekomen, dat ik' eigen'ijk nog nooit iets gepres teerd heb of iets degelijks ben' geweest, Als ik mij bij jou vergelijk 1 Jij Waakt nachten ach teen, w'ascht wonden uit, je hebt zeker reeds menig leven gered. En dan ben je nog wel een meisje, hu zou je er toch je gemak van kunnen ne men of alleen aan je uitzet denken, maar neen, je blijft lof het laatste uur lij Hunefeld, Ut, kan dat niet aanzien zon der mij zelf te verachten.' (Hij had dikwijls; tijden, dat bij zulke redenaties hield, waarvan hij dan met af to bTengcn was. Do duivel dcrdiop- sto neerslachtigheid had hem dan te pak ken, zoodat niets hom helpen kon dan zich eens flink uit te spreken. Renate rond dat afschuwelijk. Zij vergoodde de mannen niet,, zooals vele met het teVen 's Avonds vuurden verscheidene zware "bat terijen op den Monte San Michele en het gebied van San Martino. Nadat dit vuur zich tot de geheelc hoogvlakte had uitge breid en de grootste hevigheid had be reikt, ging de vijandelijke infanterie tot den aanval over. Nu ontsponnen zich vooral op den Monte San Michele, hij San Mar- tino en ten Oosten van Vornigliono uiterst verwoede gevechten, die nog voortduren. Alle vijandelijke aanvallen zijn, ten deele door tegenaanvallen, afgeslagen. Bij het bruggehoofd van Gorz hebben de Italianen liet Zuidelijk deel van onze Pod- gora-stelling aangevallen en zijn de Voorste loopgraven binnengedrongen, doch er weer uitgeworpen. Tusschen de Brenta en de Etseh hebben vijandelijke afdeelingen van afwisselende sterkte op vele plaatsen ons nieuwe front aangetast. Dergelijke aanvallen in het ge bied van den Monte Cobio, ten Noorden van het Posi na-dal, op den Monte Feste, in het Branddal en op de Zugna-rug zijn afge slagen. In deze gevechten hebben onze troe pen omtrent '200 krijgsgevangenon gemaakt Italiaansch legerbericht. Tusschen de Etsch en Brenta is onze op- marsch gisteren voortgezet, ondanks den toenemenden tegenstand van den vijand uit tevoren voor een hardnekkige verdediging ingerichte, gunstig gelogen verspon ingsslcl- lingen. In de Yalï'arsa hebben onze Alpenjagers na een verwoed gevecht stormenderhand de cterkle Matlasone en het terrein ten Zuiden en. ten Westen daarvan genomen, terwijl onze infanterie-afdoelingen den rug van den Monte Trappola namen. Een ver woede tegenaanval des vijands in 't gebied \an de Zugna werd met zeer zware ver liezen afgeslagen. Langs het Posina-fronl hebben terrein- moeilijkheden zoomede het vuur van het zware geschut van de Borcola ons offensief vertraagd. Niettemin zijn onze troepen, die den vijand van rots tot rots verjaagden, tot den Grisox doorgedrongen en hebben de sterke stelling van de Cima Besta ge nomen op de helling van den Monte Maio. In de Vall'Asico hebben wij Pedescalo bezet. Op de hoogvlakte van Sette Communi heeft de vijand het Noordelijk deel van het Assa-dal krachtig versterkt. Gisteren hebben wij de bezetting Win Zuidelijken zoom der Assa-vallei voltooid en ons meester go- maakt van sterke verschansingen hij den kam van den Zebio en van den Zinga- rclla. Langs het overig front tot aan den Karst is de toestand onveranderd. Op don Karst zijn onze infanteristen in schitterende go- vechten in enkele Vijandelijke loopgraven doorgedrongen c-n hebben andere genomen. Wij hebben gisteren 656 krijgsgevangenen gemaakt, waaronder 21 officieren, en 4 machinegeweren en een overvloedige hoe- onbekende of hysterische vrouwen dat som tijds doen. Maar het stemde haar ook niet vroojijk! als haar Max een nietswaar dig mensch, een halve schurk Wilde zijn. Het optellen Van haar deugden, waar in hij dan Verviel, kon haar Woest ma ken; de eerste maat had zij eindelijk' toon hij er niet af te brengen was, van machteloozc toom geweend. Ntt kende zij hem reeds. Hij liet zich. mot tegenhouden. Maar als hij had uit gepraat dan werd hij ook Weer k!alrm Etj moést hem faten begaan. 'Ook' Voel, de zij, djat niet alles voor hem Was-,; zooals hfet zijn moest, daar buiten op djat landgoed. Hij aou anders niet zoo onrustig zijn geweest en iiiot^ zoo (aan zichzelf getwijfeld hebben,. Dus liep zij met gefronst Voorhoofd naast hem, dn liet zich h|aar lof verkondigen zooveel hij wikte, i 1 „Ik daarentegen", ging hij voort „Be denk! toch eens Njato Wat ik ooit go- diaan heb 'k Heli mij laten verwennen. Dien beer gespeeld! Geld uitgegeven. Als moeder kljaagde of schreide heb ik den, sjabel omgegespt en ben het huis uitga- looperx.'k Heb altijd slechts gedaan, wat •k wilde. De ©enige dWiang, die mij werd opgelegd wjas de dienst en zelfs die werd mij pi te voel Ja, goed beschouwd, IwjH ik' eigenlijk nooit geweten wjat plicht is* of zelfverzaking. Is zoo'n kerel eigenlijk wel het brood W,aard, dat hij eet? Er barmelijk tuig zijn wij toch, Wij njke jon gens!" tpoen kwjam het derde gedeelte Van zijn Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertenhen worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maai berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. veelheid wapens, munitie en ander ma teriaal buitgemaakt Ter Zee. De duikboot en mijnenooTlotg jBilrjkens een mededeelïng \an JJovJs, zijn de Italiaansche sloo.nsclrpen ,'Mon iebelfo", (2603 ton) „Roma" en l'ino' (1706 (on) in den grond gehooid Diverse berichten Het C asemen tpro-ces Het Biritsche hooggerechlsbof heeft Sn Robert Casement schuldig bevonden aan hoogverraad en hem ter Jood (tot 'den strop) veroordeeld Vereen. Staten en Mexico Een Reutertelegram uit Washington meldt, dat een onmiddellijke breuk tus- schen de Vereenigdo Staten en Mexico is afgewend door do vrijlating van de te Carrizal door de Mexicanen gevan gen genomen Amerikaan scho soldaten. Ei is geen officieel© nieuws over de hou ding, die Carranza aanneemt ten opzicli te van bewegingen der troepenmacht van generaal Pershing, anders dan in noor delijko richting!. Na het antwoord van Carranza op hel Amerikaanseh© ultimatum van jl. Zon dag, is de toestand, dat, mocht Carran za in Verdere onderhandelingen over de moeilijkheden met de Vot. Stalen treden, het bekend is, dat de Ver. Staten ei op zullen staan, dat de Ameiiknansebe troepen, die zich thans in Mexico be vindon, daar vrijheid van beweging zulten hebben. Elke ppging om haar te bemoei lijken, zal met geweld worden gekeerd Het congres te "Washington heeft wets ontwerpen aangenomen, waardoor de mi litie-manschappen hij het slaande leger Worden ingedeeld, en 271/» mil li oen dollar wordt toegestaan voor lnm ovei breng mg paar de grens, Welke in altenjl plaats yindtl. BINNENLAND."" Oonralalre dienst Bij Kort. besluit va,n 8 dezer is de (h-' rar. L. A Gastman, adsparanl Viro consul, bevorderd tot vice-consul der Nederlanden in algemeenen dienst. Rechterlijke macht. Bij Kort. besluit van' 29 dezer zijn jbe- noemid: lo. tot substituut griffier hij de amvn- dissemonts.reehtbank a. te Rotterdam1, mr. F. R Cromtnehn, Hums substituut griffier bij hel kantonge recht te Rottendam; b. te 's-G raven liage, mi'. Cli A' E iM.nl land, thans substituut-griffier hij hol kan tongerecht te Rotterdam; 2o. tot griffier hij liet kantongerecht te Winschoten, mr. A. van dor Sluis, (hans griffier hij liet kantongerecht te Diruten. redevoering „Mjaar, Nate, als jo maar eenm,aal hij mij bont, dan word ik een •ander mensch,. Dan zal ik mot lust wcr ken, door den mest slappen en don ge heelen d,ag op het akkerland slaan, ab of Ier niets' heerlijkers -op de geheelcwé reld bestond). Er is dan ook' niets heer lijkers! Vermoeid, met afgejakkerde lode m';aton thuis te komen en door jou ont Vangen te Worden, dat zal een onge ëvenaard geluk zijn. En Zondags of 's (avonds rijden wij te zamen over hei veld Je zult leeren rijden, ja? Van mij? En op een heeten zomerdag baden wij ginds onder do wilgen, Vjaar het groenroodo badhuisje staat" Renjato morde niet meer over zijn ge pijaat, het maakte haar niet meer boos Zij Ji»p .stil in den novel, naast hem Een zeldzaam groote golf kwam aanrol len en Verslond hjaar persoonlijk geluk, het denken aan zichzelf. Haar «u g eril ij ko natuur, die ondoordacht voislandige en domme dingen dood, liet zich plof soling weer gelden,. Als een stoot trof hot kaar hart: hij heeft mij immers noo- dig. Eensklaps bleef zij midden op straal staan. Nu hadden er menschen kunnen vooi'b'ijk'ömen en lynr boos als basihs ken laanksjken, nu ha/1 do geheelc wereld zich v(an haar k'unnen afwenden, zij zon het in 't geheel niet hebben opgemerkt Al kaar gedachten Waren op één punt geconcentreerd,. „Max," zei ze ademloos, „we zullen gauw! trouwen"' l Hij JteeK blaar yjerbaasd aan. Hij dacht, Post naar Amerika. Laatste busbehting aan het hoofdpost kantoor te Rotterdam voor Noord Amerika imr ss Maartensdijk", 30 Juni, Ie 10 [urn 's avonds. Aan den ingang van hel terrein der (Ho1 lendAmenha lijn kan dien avontl van 11 tot 12 uur noz gewone corre-npondenti© voor dm© verzending li r pod worden bezorgd. Aamreleekende slakken en postpakketten kunnen worden aangeboden tot 9 uur s av cn Is IA ij/© van verzending op de stukken te v ermel Jen. Luulboaw-expert-lmreau. Ci id ei voormiddag is in Den Haag opge- nthl, voor don duur van 3 jaar, de ver eeniging Landbouw expnrthureau. Besloten weid, op de slatutcn do Koninklijke good- keunng aan Ie vragen. Nederland en de osrlog Postverkeer van de Belgische gein tem ee r|de n. Van Duitsche zijde 5v,ordt gemeld- 1» den afgeloopen herfst moest voor de* in Nederland geïnterneerde Belgisch© soldaten wegens talrijke Joor hen gemaak te ïniMmukcn, speciaal wegens het dooi renden van berichten uit en naar het vijandelijke buitenland, het postverkeer met het ycbied van liet generale gouveme inent worden verbleken. De generaal gou verneur heeft mhisschen m «veieenrtem- mmg met de Xederlandsche regeeung de volgende menwe regeling van het post- vteikeer dei gj unlet neerden goedgekeurd Aan eiken m Nederland gemtuaircidim I Mg i se hen unklaut, die gedonucilieeitl is in hel gebied van den genei aal gouvefr iieur, ra! maandelijks een dubbele kaart van geclacthigo kleur met omlordiuk over handigd worden Deze mag hij aan een adios naar veikienng in liet gebied van den generaal gouverneur verzenden, om ersclnllig of de bedoelde gemeente ove rigens bij hel jvrxslv eikeei met Nedeil.-nd aangesloten is of mot. De ©ene helft van do dubbelo kaart is voor do mededc* lingen van den geïnterneerde, do andeic vont het antwoord bestemd. Nadrukke lijk wordt er de aandacht op gevestigd, dat uitsluitend voor het poslveikcer met den geïnterneerde deze geelachtige kant - teil met onderduik' worden toegelaten. Wie (te van een geïnterneerde ontvangen ant woordkaart verliest of zoek maakt, zou niel kunnen antwoorden Aan tvv oordkaar ten van dez.e soort, dio aan geïnterneerde Beigi«c.ie soldaten ge licht zijn, kunnen naar allo plaatsen in het gebied Wan het generaal gouvernement met inbegrip van liet aan geschakelde Fransche gebied van Manbeug©, Fumay; •en Givol, aan do post vVorden toever trouwd, ook in plaatsen', dia anders gein postveikcer met Nederland otuleihoudeu. Bel bi icfkaartenverkeer is vrij van port. Kaarten, die mot goed leesbaar zijn geschreven, kunnen Van bestelling word cn dat het rijden 'en bot roodgj-oert© bad huisje li,aar hadden bekoord. „Ja," zei luj, „begm April,) d,at Weet jf, immers."* „Zou liet niet ©©rder kunnen?" „Al (eerder.vroog hij verbouwereerd. Na tuin lijk ging bel niel ©order. Alles wlas er nu eenmaal op berekend. Het zou een ialleizonderlingsten indnik' gemaakt en domische vermoedens hebben gewékt. Zelfs Max was een weinig uit 't veld geslagen. GevVoonlijK dringt een nel meis je van goeden Jnyz.e, dat verloofd is, niet tegen alio rogelcn on wely'ocgelijk- Iijklwid op liet huwelijk aan, zooals een klom kind aandringt naar den korslbbom. lo jg.ian. lli| kwam. zicli Toe-is lieel vla- uerlijk ernstig ten geposeerd voor, bij baar vergeleken, Want m zijn hoofd spookte altijd n'og liet roodgroenp badhuisje en lnj geloofde nijets ergers, maar ookniedd beters van zijn kleme Nate dan dat zij n'og een ©edit, wild kmd Was. Maar nu kwam er iets OnviohwacbLu tusschenbeidjpi. Mevrouw Gropius had 7-ich tot dusver uiterst nobel gedragen. Zij had niet ovter „meetnokken" gesproken (huiverde zij voor do eenzaamheid op Bgeilendamm?) en op Nate's onrustige vragen, hoo hel nu met baar z'oni gaan, steeds een berustend, sla tig afwerend: „Laat dat maar," goant- wloerd. Zij hooplo in stilte op ©en „re venue" van d*en rijken schoonzoon. jNul tnof hol, dat er twieo dingen ongeluk kig hij elkaar kvyamenl I (W.ordl viTvolq&y t 1 Pt sf Al SCHIEDAMSCH .fj fcti - w I - i/j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1