De oorlog. I 69*" laargang. Dit muur tataat aii DRIE Maden. Eerste Blad. Zaterdag IJuli 1916 No, 15179 Het al te goede hart. p>^r^n^St /«f-- $3^5588^ B Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend n timme; moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No.'141 (hoek Korte Haven). -Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Verpachting viseh recht der gemeente. Burgemeester en Wethouders van Schie- j dam zijn voornemens op Donderdag 6 Juli I a.s., des namiddags 2 uur, voor den tijd S van vijf jaren, bij inschrijving te verpach ten het vischrecht der gemeente in 2 per- ceelen I. Het Gemeentewater, gelegen in de grienden in het Zuidergors en in de gemeentegronden, liggen.de ten Noor den van den verbindingsweg tusschen de St. Liduinastraat en het Sterre- bosch bij 3e Bosehwachterswoning. II. Wilhelminahaven. De pachtvocrwaarden zijn verkrijgbaar ter Gemeente-Secretarie (afd. A). De gezegelde inschrijvingsbiljetten moe ten in een gesloten enveloppe, waarop een aanduiding, dat zij een inschrijf ingsbiljet bevat, viachtvrij worden ingeleverd in de ten Raadhuize aanwezige gesloten bus, vóór des namiddags 2 uur van den dag van ver pachting." BUITENLAND. Van het Westelijke front. Duitsch legerbericht Ook gisteren en in den loop van den nacht sloegen onze troepen de Engelsche en Fransche aanvallen op verschillende plaatsen bij Richebourg door een onmid- del lijken tegenaanval terug. De vijandelijke gasaanvallen werden zonder resultaat voort gezet. Een sterke artillerie-actie duurde met pauzes voort. Ten Zuidoosten van Tahure en bij de boerderij Maisons de Champagne werden "vooruitdringende Fransche afdeelingen bloe dig teruggeslagen. Links van de Maas, bij hoogte 304, maakten wij eenige vorderingen. Rechts van do rivier hadden geen in- fanterie-acties plaats. Het geheele aantal der bij ons oprukken van 23 Juni en bij het aislaan der Fran sche tegenaanvallen gemaakte gevangenen bedraagt 70 officieren en 3200 man. Kapitein Böhlcke schoot itx den avond van 27 Juni bij Thiaumont zijn 19de vijan delijke vliegtuig neder. Roman naar het Duitsch van Marie Diers. l'-& 36) Max vk>n Quistorp had uit zichzelf een onderhoud met haar vterzpcM, ten haar ibp ©en zjeer nette, fatsoenlijke manier een stoort inkomen .aangeboden, omdat hij nu Renat© afnam. Dat inkloimen wasgoed gemeend, maar uit onkunde met de om standigheden erbarmelijk klein afgemeten. De jonge man mieend© zeer correct te handelen, toen hij het overschot, dat, naar hij venonderstfdde, na aftrek van Rena- te's onderhoud van baar salaris over- bleef, als basis voor zijn aanbod nam. Hij kon echter niet 'vermoeden, hoe weinig mevrouw, Gropius voor Ren'atie had uit gegeven en liioe vele ongeboeide inkom sten blaar dioor het waken 's nachts wa ren ten deel gevallen. Dit alles in aan merking genlomen, maakte het aanbod van den jlongen beer Yon Quistorp een treu rig effect Zij zat als verstijfd op haar stoel en wist niet hoe «zij er, zich zou uitred den. Op het ©ogenblik; waarin zij nog anet haar grenzenlooze teleurstelling streed, kwam Renate binnen, die nog steeds haar idee-Hxe had ten pp zich te van. bet ver- e vertrouwen en voortdurend alle UWerpingen trachtte te bestrijden. i« l«* Luitenant Parschau, ten noorden van Péronne, op 29 Jum zijn vijfde. j In do streek van Boureuilles in het Argonnenwoud, werd een Fransche twee dekker door ons aiweervuur neergeschoten. Fransch legerbericht. In België doden de Duilschers, tegen 11 uur in den avond, na een artillerie-voor bereiding, een aanval op den saillant der Fransche linie, in den omtrek van den weg NieuwpoortLombaertzrjdc. Een dadelijk ondernomen Fransche tegenaanval verdreef hen uit de loopgraven, waarin zij voet had den gevat. Tusschen Chaulnes en Roye had een krachtige Duitsche verkenning plaats, die echter door de Franschen onder vuur ge nomen en uiteengedreven werd. Vooraf was zij een Fransche loopgraaf genaderd. Tusschen Oise en Aisne ondergingen twee andere patrouilles hetzelfde lot, een voor Quennevières, een andere ten N.O. van Vingre. In Champagne had een kleine Duitsche aanval met handgranaten plaats op de Fran sche voorposten ten Westen van de Batte de Mesnil. Deze aanval werd gemakkelijk afgeslagen. Aan dep rechter .Maasoever verdubbelden de Duicschers gisteravond en in den nacht hun aanvallen op de Fransche stellingen van het bosch van Avocourt tot ten Oosten van hoogte 304. Hevige plaatselijke aan vallen, voorafgegaan door krachtige be schieting en ontvlambare gaswolken, wer den door de Duitschers ondernomen op de voornaamste saillanten der Fransche linie. Tusschen het bosch van Avocourt en hoogte 304 werden alle Duitsche aanvallen afge slagen door het Fransche vuur, dat den vijand zware verliezen toebracht. Ten Oos ten van hoogte 304 slaagden de Duitschers erin, na verschillende vruehtelooze aanval len, zich meester te maken van een ver sterkt werk der Fransche voorste linie, waarvan het garnizoen letterlijk bedolven was door het bombardement. In een schit terenden tegenaanval, te 4 uur in den morgen ondernomen, veroverden de Fran schen opnieuw het werk. dp den rechteroever van de rivier was de beschieting zeer levendig in de sectoren ten Noorden van 'Souville, Tavannes en vooral in de streek van Chenois. Geen infantene-actie had daar plaats, Engelsch legerbericht Do Engel sche patrouille' werkennings- ten aanvanlsafdeelingen zetten hunne ac tie aan het geheel© front voort en dron gen pp verschillende punten de Duitsch© loopgraven binner,, Waarbij zij eenige ge vangenen maakten. Een sterk© afdeeling drong ten zuiden van Neuve Cliapell© de Duitsch© pnder- steuningslini© binnen, q Van het Oostelijke front Duitsch' legerbericht Behalve een vjoor ons gunstig verloo- tm. „Nu", riep zij vroolijk' de kamer in, „zeg u toch eens, mama, waarom kunnen wij niet reeds in Februari trouwen Of nu alle handdoeken niet klaar zijn Ik kan immers in 'Bireitendamm nog steeds doomaaien." „Jij, dwaas meisje," zei Max, opstaan de en ©enigtgszins verlogen lachend. Me vrouw Gropius echter, die nu van alle kanten den grotfid onder zich zag Weg trekken, begon eerst zacht te-zuchten, ging daarop tot kermen en" ten laatste tot een krampachtig snikken over --ter wijl zij intusschen docht: „Dat is ten slotte het allerbeste, 'dit zal meer hel pen dan woorden ten smeekbeden." Renate werd eerst bleek van schrik, doch het volgende oogenblik! gedroeg zij zich flink als oen kleine dokter. Toen zij haar moeder naar bed bracht, hing die zich aan. haar hals, drukte haan door tranen overstroomde Wang tegen de hare en smeekte: „Verlaat mij niet' Jul lie [gaatallen) Weg' Ik blijf ©enz&ajm, arm en ziek' achten" Nu volgde er ©en prachtig tooneeL Renate trad op haar verloofde toe en verklaarde ronduit, dat haar moeder mee moest, zij liet haar hier niet al leen. Als hij dat niet verkoos, dan bleef zij ook' hier. Hij had niet zooveel be hoefte aan hulp als de zieke vrouw. Max werd Woedend, Hij schreeuwde, dat zij ook al zenuwljjdster was- Maar aan zulk! gepraat stoorde zij zich niet Hij zag met schrik een. stijfkop voor zich, die niet meer met het badhuisje emal- ti' pen gevecht ten Noorden van het llsen- rrneer (Zuidwestelijk' ran Dunaburg) is van het "noordelijk! deel van het front niets te melden. Bij de Jegergipep-von Linsingen bleven tegenaan vallen der opnieuw uit hunne stel lingen ten Zuidposten van Liniewka ver dreven Russen zonder succes. jWjij namen meer dan 160 man gevan gen en .maakten 7 mitrailleurs buit. Ooslenrifksch legerbericht Ten noordoosten vlan Kirlibaba (Zuid westelijk van de Boekovina, aan de Hon- giaarsche grens) sloegen Oostenrijtsch-Hon- gaarsche afdeelingen aanvallen der Rus sen of. Bij Pistyn (ten Noordwesten van Koe- ty) hebben gisteren weder verwoede ge vechten plaats gehad. Wegens den druk der hier ppereerende overmachtige vijan delijke troepen Werden de 0.-H. troepen maar Idie streek! ken Westjep en, t|an zuidwesten vap Kolomea te ruggetrokken. Ten noorden van Obertyn (ten westen van Horodenka) liepen verscheiden cava- lerie-aanvallen der Russen dood in bet vuur der Oostenrijkers. De Russen leden daarbij zware verliezen. 1 en westen vap Sokoel (aan de Styr) deel de vijand vergeefs moeite de een dag te voren door de Duitsche troepen veroverde stellingen te hernemen. De verliezen der Oosten rijkers. Iiet Korrespondenz-Bureau te Weenen zendt een mededeeling uit het oorlogspers- kwartier, waarin dit opkomt tegen de offi- cieele Russische opgaven van de door de Oosteunjksch-Hongaarsche troepen geleden verhezen. Het haalt o. a. het legerbericht aan van 27 Juni, dat wist te melden, dat het leger van generaal Broesilof tot dien datum 194.041 man gevangen genomen en 219 ka nonnen en 644 mitrailleurs had buitge maakt. i JtVas het na de eerste week van den strijd bij den grooten omvang, dien de ope raties hadden aangenomen, onmogelijk zich een juist denkbeeld omtrent de geleden ver liezen te vormen, sindsdien heeft men zich van alle bijzonderheden volkomen op de hoogte kunnen stellen. Nu behoort het in den modernen oorlog geenszins tot de uit zonderingen, dat de gezamenlijke verliezen 25 pCt. en meer bedragen. Hoe groot ook de waarde van elk mensehenleven op zich zelf is, bestaat er dus geen reden tot; ongerustheid, waar bij ons in een worste ling van drie weken de verliezen van 12 tot 20 pCt. bedragen. Een tamelijk groot deel van deze verliezen valt op rekening van de gevangenen en vermisten. Maar, als wij werkelijk, zooals de Russen bewe ren, 200.000 man aan gevangenen hadden verloren, dan zou er, als tfien er naar 3o thans bestaande verhouding de verliezen aan gewonden en 'dooden bijtelt, nóch in Wolhynië, nóch aan den Dnjester, op het oogenblik ook maar één Oostenrijksche sol daat meer over zijn. Zes-en-dertig moderne kanonnen zijn in Ie schatten, der wereld te imponeeren was. Hij daehti: „Al druk ik liaar nu ook tegen, mij aan, dat al haar ledejmatem breken, of al smeek ik haaT ook nog zoo lief en vriendelijk, het geeft alles niets. Ik ben machteloos tegenover haar als een kwajongen." Hij ging vtoor het raam staan en staar de naar buiten- Het liefst zou hij d© ruiten met zijn vuisten hebben stukge slagen. Achter hem zei Renate en baar stem zou hem in dat oogenblik gek heb ben kunnen maken: „Als je mama niet wilt meenemen, dan moeten we eerst wat •verzinnen, dat zij gelukkig en tevreden hier blijft. Eerder ga ik niet." Tot Max' ©er 'moet geaagd worden, dat hij hierbij niet 'aan gjeld dacht. Hij meen de haar op dat punt volkomen tevre den te hebben gesteld. Renate dacht daar natuurlijk ook niet aan, omdat zij er geen verstand vpn bad- -Nu stonden zij te genover elkaar en elk voor zich brak er zich het hoofd over om een goedo oplossing t© vinden- En eindelijk kroeg Max een inval. Maar* die .was zoo Idhvaas, daar hg in ©en opgewonden oogenblik ontstaan Was, dat Max in een kalmere stemming er geen oogenblik verder ernstig .over gedacht zou hebben. Maar nu bracht hij1 hem zelfs ten uitvoer- Hij 'zei Renate echter niet, wat hij voornemens Was en ging uit. Bij Hünefeld maakte hij halt. Hij zei: „Dokter, neem mij niet kWa- lijk, maar ik heb iets zeer dringendst, en ernstigs met u te bespreken," handen van de Russen gevallen, na te zijn vernietigd. Slechts weinig grooter is het aantal ingebouwde kanonnen van ouder model, dat in handen van de Russen gela ten is. Het aantal machinegeweren, dat moest worden vervangen, bedraagt meteen zesde van bet door de Russen als buit op gegeven getal. Toorts zijn al die breedsprakige schetsen van episoden, die de Russische berichten moeten opsieren, verzinsels. Vele gevechten staan daarin vermeld, die nooit hebben plaats gevonden. Niemand zal voor het overige willen loo chenen, dat de vijand in Wolhynië en de Boekowina zich op verscheiden successen mag beroemen. Het publiek heeft geleerd de wisselvalligheden van den oorlog op haar juiste waarde te schatten en ook in een kritieken tijd kalm te blijven. Het is ook niet noodig iets te verbergen, maar als de ■vijand zoozeer overdrijft, dan is dat een bewijs, dat het resultaat hem is tegengevallen. Van hetZnidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. De gevechten m den sector van de hoogvlakte van Doberdo duren voort en waren gedurende den nacht bijzonder hevig m de buurt van San Martin o <Pe 0 H. troepen sloegen weder alle aanvallen der Italianen af. Alleen ten oosten van (Sely zijn zij nog bezig met hen uit (eenige loop graven te verdrijven. Het bruggehoofd van Gorz wend heiig bestookt met kanonvuur en mijnen Pogingen van de vijandelijke infanterie om nader te komen bij de Podgora-stelling werden verijdeld. Aan het front in Karinthie mislukten aanvallen van den vijand op den Kleinen- Pal en den Freikofel. In het Pusterdal worden de plaatsen Sil- lian, Inmdhien en Toblach met verdragend geschut beschoten. In het gebied tusschen de Etsch en |ie Bronta zetten de Italianen de gewone actie voort. Sterke en zwakkere afktoelingen deden aanvallen op verschillende firantgc- deel ten- Bij een dergelijken aanval op de Borcola- stollmg vuurde de ItaUaanscihe artillerie krachtig op de aarzelend agcerende infante- rie-linies. In de gevechten vah gisteren maakten de O.-H. troepen 300 krijgsgevangenen, Onsder wie vijf officieren en veroverden zij zeven mitrailleurs en 400 geweren. Itialiaanseh legerbericht. Tusschen de Etsch en de Brenta zijn (de llaliaansdh© troepen thans in contact met stollingen, uit welke do vijand, aangeleund op sterke linies en verschansingen en ge steund door een groot aantal kanonnen en mitrailleurs, hardnekkigen tegenstand zal bieden. Het offensief der Italianen strekt zich thans uit over het geheele front van (liet oorlogstooneel. t fn Vallarsa bereikten do Italianen giste ren den Val Morbia en de zuidelijke (hel lingen van den Momte Spil. Aan den Pasubio duurt het hevig gevecht tegen de vijandelijke versterkingen in de Cosmagnon-zone voort. Aan, het Posina-front bezetten de Italia- „Wat kan dat zijn?" vroeg de dok ter en beredeneerde bij zichzelf: „Hé? Nate en nieuwe Verwikkelingen „Mevrouw Gropius kan niet met ons meegaan. Zooals zij is, zou zij ons ge heel huiselijk! levten verwoesten. „Mijn ver loofde staat er echter op Jiaar gelukkig te weten vóórdat Wij trouwen. En als zij op zoo iets staat ,',Ja, ja", zei de dokter. „Dat kapittel kon ik. Verdere uitlegging overbodig Hebt u oJ ©en plan.?" „Ja", zei do jonge Quistorp en kroeg nu toch een kleur, „zoooals ik mevrouw Gropius heb leeren kennen, reken ik, dat er voor haar slechts één geluk moge lijk is „Hm zei Hünefeld. „U bedoelt ze ker, dat zij trouwt. Dat zij hertrouwt." „Ja", (gaf Quistorp half verlegen toe. „Niet verkeerd gezien- En hebt u ree is een' gelukkige uitverkorene?" „Ja zei" Max, maar hij liet ©n haastig op volgen: „Neen daarop aarzelend: „Eigenlijk ja maar natuur lijk' ik „Hm zei' Hünefeld. E r heersch© ©en tijdlang stilte. De pau ze begon reeds drukkend te wordem EindelijK schraapte Hünefeld 'zijn keel en zei: „Waarom zouden wij eerst lang heen en weerpratea. IJ bedoelt vermoe delijk mij?" Max Quistorp's gezicht wfts nu vuur rood- „Ja «eigenlijk! ja stotterde hg, „Goed", zei Hünefeld; stond op en ging nen Griso, de zuidzijde van den Mout jMajo «i het klein© Zara-dal, de sterke hellingen van den Monte dei Calgari en van jSagli Bianchi ten zuiden van den Monte Seluggio. In de Sugana-vallei bezetten de Italianen de «hellingen van den. Monte Cl var on, na men zij 175 man gevangen en maakten gij verscheiden hondenden geweren, benevens munitie en een groote hoeveelheid oorlof- materieel buit. In Karinthië namen de Italiaansche troepen gisteren, na een aanval te hebben afgeslagen op de stellingen aan de Boven- But, die zij den 27sten Juni hadden (ver overd, stormenderhand den Zellenkofel- kam «en maakten daar 156 man, waaronder 10 officieren, krijgsgevangen. Op den Karst werd een verwoede tegen aanval in het gebied van den Monte San Michele en den San Martino bloedig afge slagen. Wij maakten 403 man krijgsge vangen. In den sector van Selz en Monfalcone is het felle offensief, door ons in den avond van 28 dezer begonnen, gisteren bekroond met de vermeestering van hoogte 70 ten Westen van den Monte Cosich en van de stelling op hoogte 104 ten Oosten van het kasteel Monfalcone. Wij maakten 660 gevan genen, waaronder een twintigtal officieren, en namen wapens, munitie en oorlogsmate riaal. Vijandelijke vliegtuigen hebben bommen geworpen op Brescia en Bassano. Er is een Slachtoffer gemaakt en geringe schade berokkend. Onze Caprone-toestellen hebben vijande lijke kampementen in het bovendeel van het ,£ssa-dal gebombardeerd en zijn onver let weergekeerd. Irt den Kauknsus. Turksch legerbericht Aan het Kaukasische front op den rech tervleugel geen gevechtsactie. In het cen trum patrouillegeveehton, waarin wij eenige gevangenen maakten. Op den linkervleugel gaan onze troepen voort vorderingen te maken en vijandelijke stellingen te bezetten. Hier werd het kamp van een Russisch bataljon onder werkzaam artillerievuur ge nomen er- het bataljon uiteen gedreven. Drie vijandelijke oorlogsschepen in de wa teren van Smyrna kruisend wierpen, zon der succes, granaten op do kust. Onze sche pen beantwoordden bet vuur. In Perzië Turksch legerbericht De Russische strijdmacht, die ten Oosten van Sermii was teruggegaan, kon zich door de krachtige vervolging niet staande hou den in de stellingen hij Kevendi. Ten W, van Kerendi werden Russische achterhoeden door ons verdreven. Onze troepen, die door Kerendi trokken, ver volgden den vijand in de richting vanKer- mandsja. BINNENLAND. Hofberichten. De Kiomngin-Moeder heeft gisteren een - bezoek gebracht aan het Mauritsliuis in den Haag. naar 't raam. Max keek hem met ©en beklemd ge moed na. Nu 'zag bij dat do,breedeschou ders van den dokter schudden. Was dat van zenuwachtigheid of van lachen Daar draaide die zich om. God zij lof en dank hij lachte warempel. 1 „Wel, mijn jongen", zei Hünefeld, „Jij bent, dat weet God, de rechte persoon voor Nate. Door h'aar dwaasheden to) in merg en been. aangestoten. Nu dan zial ik! er mij ook wel niet aan kunnen ontrekken en moet in den nar renstoel. mee marchceren. Maar nu eens in ernst Wat mijn overleden, hoogver eerde collega heeft gekund: ml. dievxouW door 't leven dragen, dan kan ik als 't er op aan komt dan toch ook. Als 't jullie wat helpt, kinderen, ajs 't mijn kleine bengel gelukkig maakt Dan ben ik oud© kerel toch ook tot wat nut 'kj Had ntet gedacht Hij was zoo 'aangedaan, dat zijn stem beefde. De jong© «man Was opgespron gen, zijn blauwe tongen stonden vol tra nen. „Dat is toch kolossaal hegion hij:. „Nee, goede God, nu Vind ik het toch eigenlijk akelig- 't Was «een echte jon gensstreek, dokter. Neemt u 'f niet ernstig op. Het gaat taimers toch niet U kan p toch pp uwi 'ouden dag) (Wordt vervólgd). zïSdFm. •«•J-W-yw i s J* -c«A"" \*y |.'V u &Ui&>'f fi^ife -* t ■r f TV r-f';1.. Sfe. 4 J&

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1