oorl® 69"" Jaargang, Maandag 3 Juli f916. No. 15180 Het al te goede hart. Desa courant verschijnt da gel ij ks^met uitzondering var" Zon- en Feestdagen, Prijs per Kwartaal! Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week:«Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent - Abonnementen worden dagelrjks aangenomen. Advortentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een .uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fL 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Oroote letters naar de plaat3 die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cent3 per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze. advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opg£> geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. MILITIE. Vrijstel ling van Kostwinners. De Burgemeester van Schiedam; mankt bekend, dat omtrent de hieronder genoemde ingeschrevenen voor de militie, lichting 1917, dezer gemeente op hun aan vrage om vrijstelling van den dienst we: gens Kostwinnerschap door Gedcputeeule Staten dezer provincie do achter icilers inaam vermelde uitspraak is gedaar Pieter Jacob van Aaken, Gijshert kerssc- meijer, Cornells van der Itraan, Jacobus Casparus Pil, ieder voor één jaar vrijstel ling van den dienst bij de militie verleend. Van deze uitspraken kan gedurende Uien dagen, te rekenen van den" datum dezer bekendmaking, bij de Koningin in beroep worden gekomen; t - lo. door den ingeschrevene, wien de uit spraak geldt, of door zijn vwJer, moeder, voogd of curator; 2o. door elk der overige voor de (ge meente in geschrevenen of door zijn rader, moeder, voogd of curator; 3o. door den Commissaris der Koningin in de provincie, De personen, onder lo. en 2o. bedoeld, moeten het verzoekschrift, waarbij in be roep Wordt -gekomen, behoorlijk met rede nen omkleeden en ter secretarie dezer ge- meende, afdoe ling Militaire Zaken, Nieuw, straat 26, inleveren. Verzoekschriften niet ingericht of' niet ingeleverd op! de hierboven aangegeven wijze, kunnen geen gevolg hebben. Schiedam, 8 Juli 1916. i De Burgemeettcr voornoemd, M. L'. HONNERLAGE GRETE. Aan Heeren Branders! Op last der Regeering verzoek ik U dringend, om het koopea van binnen- landsche granen (larwe, gerst of rogge) nalelaten. Het kan niet warden toe gelaten, dat, zooals plaats heeft, inland- sche granen tegen hoctge prijzen worden opgekocht, teneinde de producten van die granen buiten N. O. T. verplichting te kunnen verzenden naar het buitenland, ter wijl dit met de door de Regeering ver strekte granen niet het geval is. Ik ben gemachtigd onmiddellijk tot in bezitneming over te gaan, tojt door de Regeering aangegeven prijzen, en zal dit ook zeker doen indien aan mijn verzoek geen gevolg mocht worden gegeven. Bo vendien zullen dan geen regeeringsgrancn meer beschikbaar worden gesteld. Ik vertrouw, dat dit ernstig Jioroep op Uwe medewerking niet te vergeefs moge zijn. Schjedam, 3 Juli 1916. 1De Burgemeeeter voornoemd, i JL L, HONNERLAGE GRETE, Roman naar het Duitseh van Marie Diers. 37; „Ho„ 'hlo, ouden dag!"* zei de dokter haastig. Men wordt nooit te oud om zijn dwaasheden to doen. En wanneer die zijn van het g ren re-Nate, d.a'n willen wij die toch handh'aven. Overigens, en dat meen ik in ernst, jonge vriend: zoo verdub veld dom is het nu toch eigenlijk toch ook nog niet. We willen ons toch niet slechter maken dan \Ve zijn. Ik krijgdan toch een huisvrouw on ©en steun kan. mij oud wrak' volsterkfc geen kwaad. Er zal .nog 51 'wts dan geluk! en zegen uit voortkomen. Dus de geheime conferentie is nu af geloop en, nu komt hel officieel® gedeelte. Streng officieel, mijnheer de lui tenant, hé?" „Ja zeker, lieve goede oom de dokter. Weet u dat u dan ©en soort pa- pa' vian ons Wordt?" „Papa Drommels, dat is waar ook! Dat ook nog! Maar wat praat je toch ,Van leen soort ,papai. Dan moet ikj je toch v.erzoteiktenHet wordt ©en heel och, te papa, jongjen. "k'Zit dan midden in jullie niest voordat ik 't zolr weet, Ja, ja, God gefeft 't don zijnen in den slaap, dat moet .gezegd worden. Nee, kinderen, da Wereld Wordt nog niet zoo gauw oud, jals ler allo dagen1 nog zulke dingen ge- DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Schie dam Gelet o<p artikel 12 der Drankwet; Brengen ter openbare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoek van C. H. TH0N, om verlof voor den verkoop van alcohol houdenden drank, anderen dan sterken drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop in het beneden gedeelte van het pand Breedstraat 1. En herinneren dat binnen 2 weken na de/o bekendmaking tegen het verloenen van het verlof schriftelijk bij hun College bezwaren kunnen worden ingebracht. Schiedam, 3 Juli 1916. Do Secretaris, 7. 3ICK.KNGA, BOITENLAm Tau het Westelijke front. Het nieuwe offensief der geallieerden. Een Zaterdagavond in ons blad nog op genomen telegram uit Londen kondigde aan, dat dien morgen oan Kalf acht de aanval der Engelse he legers, welke door de ongewone levendigheid aan het Engel- 'sche front in de laatste dagen reeds ©eni gen tijd werd voorzien, was hegcinnen.. En uil d|0 nader ingekomen telegram menzoo als di(_e Zondagmorgen per bulletin werden bekend gemaakt, viel reeds op te ma ken, dat Kot offensief zeer krachtig1 cm, op grootschlp schaal was opgezet.^ „Ovter een front vain twintig mijlen, ten noorden vain de Somme," werd door de Brilsch|0 troepen tot den aanval overge gaan, zoo luidde het eerste officieele Reu- terbericht. Dit moest dus zij'n geschied oip het gedeelte der frontlinie van de plaats Albert tot aan de rivier. Eerst later bleek, dat de Engelsch© aanval zich ook ten zui den van de Somme had uitgebreid. Zoodat Rel aanvalsgebied zich bewind!, in destreek, dï.e door de Somme, lieL Somme-kanaal en de Ancre omsloten wordt. Ter verduidelijking dient in herinnering te worden gebracht, dat de grooto front linie in Frankrijk, die ziclii uitstrekt van h,el Belgische Niemvpoort tot aan Allkïrch in den Elzas, in het noordwestelijk deel van Frankrijk oyer een goede honderd vijf tig K.M. in dir,ect noord-zuidelijke richting loopt. Van Nieuwpoorl beweegt zij' zich naar het zuid-oosten tot Yperon, waar zij ziel ombuigt ,en langs La Basséc, Lens, Atrjecht, Albert, Roye tot aan de Aisne een strakke lijn vormt. Bij de Aisne wendt zij zich naar h,el oosten, langs Soissoms en tl oor Champagne en Argomne, om bij Ver dun om te buigen en wederom een zuide lijk© richting aan tc nemen. Van Atrooht tot aan den sector van Verdun vormt dus h,el front een wijden' boog, Waarachterxzicih h,el, door de Duitschers bezette gadeelüa van Noord-Frankrijk Bevindt, ZEVENDE HOOFDSTUK. I De lente schudde haar hoorn van over vloed uil. IB(ij den tuinmuur onder de struiken Was het blauw van viooltjes. Rluiten op bet Veld stegen de leeuweri ken omhoog) en het rook er naar aar de. Er was ook een lentewind en een Sust tot darten door den matten, onwil- ligen zin van den nieuwen, jongen land heer gevaren, alsof met één ruk ergens een klep was opengetrokken. Reeds bruinde de Aprilzon Zijn blan ke huid. Van onder de blonde wenk brauwen Keken de 'blauwe ©ogen lachend over het ruime veld. Liet was hem als of hij plotseling bijna onverwacht, be grip en oog Voor de groote bekoring van dit soort leven en werk had gekregen. Er was iets fiisch, iets uitermate op gewekts in zijn geboete zijn. Des mor gens maakte die plotselinge levenslust hem reeds vóór den bepaalden tijd wak ker. Hij sprong dan het bed uit en snel de naar buiten in de nevelige buiten lucht Een paar malen haalde hij de grap uit, zelf de knechten te wekken. Die Wa ren zeer verbaasd. „Wat w,ordt dat vooir een nieuwe m-ode bij ons?" Maar oen paar van de ouderen lachten. „Dat zal niet zoo'n vaart, loopen. Dat luwt wel Weer." 7©oWcl in do kleinste bijzonderheden als in de groote lijnen Van het beheer, wil-' de Max Von Quistorp op eens doordrin gen, Zijn ongeduld, zijn plotselinge haast om op die hoogte van alles te komen, zijl) dush «pot zelf (je dirigeerep bezorg. Rot is duidelijk,, dat door de strijdende partijen dit uitgestrekte deel der linie tel kens weer voor offensieve doeleinden wordt gebruikt. Slaagt bier een doorbraakspo- ging der geallieerden, dan zouden de DuiL- schers hun voorn i (geschoven frontlijn moeten terug trekken. In September 1915 werd door de Engelschten in het gebied tus schen La Bassée en Leas een aanval ge daan, terwijl de FranscKen in Champagne hun lini,e naar voren wist^i te schuiven; in Februari j.l. ondernamen de Duitschers ii.el offensief bij Verdun. Thans hebben de geallieerden bol gebied van Ar to is en Pt- cardië uitgekozen voor hun aanval, die lot een groote actie leiden moet. I De sectoren, waarin de geallieerden voorshands de belangrijkste voortgang heb ben gemaakt, bevinden zich ten Noorden en ten Zuiden van de Somme. Ten Noor den van deze rivier hebben de geallieerde troepen reeds verscheidene dorpen bezet. Op den weg van Albert (uit vorige offensieven bekend) naar Péronne hebben zij de dor pen Fricourt, Mametz, Conlelmaison, Mon- tauban en Curlu vermeesterd, terwijl zij zich aan den zoom van bet dorp Har- decourt-au-Bois bevinden. Deze plaatsen lig gen allen tusschen den linker Somme-oever en den spoorweg AlbertBapaume. Aan di ze spoorlijn werd het werk La Boiseile bezet. Meer Noordelijk, in bet stroomge bied van de Ancre, veroverden de geal lieerden de plaats BeaumontHamel, ter wijl zij zich van de versterking Serre mees ter maakten, die onmiddellijk ten Zuiden van Hebutexne gelegen is. In deze "streek worden de aanvallen op het dorp Gomme- coui't nog voortgezet. Ten Zuiden van de Somme hebben de geallieerden eveneens niet onbelangrijke vorderingen gemaakt. Bij den spoorweg BrayPéronne vermeesterden zij Dom pierre, Becquincourt en Fray. Zij dringen langs do rimer naar Péronne voort. Het Dnitsche communiqué is zeer sober, hetgeen tot op zekere hoogte een bevesti ging van de Londensche en Parijsche staf- berichten is. Het deelt mede, dat in het Somme-gebied de geallieerden de voorste Duitsche loopgraven linie wisten binnen te dringen, zoodat er de „voorkeur aan is ge geven" om twee divisies uit de sectoren to laten terugtrekken Voor het oogenblik is liet natuuilijk geenszins mogelijk eenige gevolgtrekking te maken uit den inzet van het offensief. De aanval is nog niet uit zijn ontwikkelings stadium getreden. Wel is het opmerkelijk, dat de geallieerden onmiddellijk van een krachtigen tegenstand gewagen; zelfs wordt reeds gesproken van een „afgeslagen tegen aanval der Duitschers bij Montauban". Een geweldige slag werd nog niet geslagen, zoo als dit op bet Russische front dezer dagen bet "geval is geweest, toen onverwachts gemeld werd, dat de Russen dertienduizend Oostenrijkers hadden gevangen genomen. Trouwens de inzet van hot Fransche offen sief in Champagne, op 26 September 1915, den d'en renfcm'eesfcor "Wjlm hoofdpijn. De jonge .landh'eer gaf blijk! van een verba zende Werkkracht, hij hield het den ge- hie'elan dag vhn Vroeg tot laat jn iets opgiewekste stemming uit, hij begreep ook alles vlug en zonder moeite; "Wat deze man, die langzaam maar taai iwas in' zijn werk, mieer bewonderde dan hij liet merkten. M-aar heb kwam hem te plot seling, tic grillig voor. Nog geen veer tien dagen geleden had "zijn jonge mees ter nauwelijks geluisterd als men hem wat uitlegde, had met een gemelijkenblik v'an onder zWare oogleden over de din gen heen gekeken, Was altijd dadelijk moe en voor p'ausecren te vinden geweest. Ja, zeker dat kwani door de jonge vrouw! En dat was ook heel goed,maar .het had wel een beetje kalmer in 'zijn werk kunnen gaan, Wilm Was zulk een onrust ®n ongeduld niet gewoon. „D© ma tuur neemt immers ook] den tijd, mijn heer", z'el hij. „Ik ben de natuur niet", beweerde Miax von Quistorp. Als hij er aan Kwam zletten. werd het men ouden man reeds beklemd te moede. Dat haas tig gevraag, dat van den hak op den tak, .dat plotseling er tusschen schreeu wen pet die dreunend© commando-stem. Men Was hier tocjh piet op het exer citieveld, Re jonge lieer maakte hem al de Knechten nog onrustig. Als hij thuis! klwiam, ,was zijn opgekropte woede aan zijn prikkelbare stemming merkbaar. „Wilm je wordt warempel zenuwachtig", zei zijn vrouw. Hij staarde haar met open mond aan. Zenuwachtig!" Hij had zestig Ja tten lang geen; zenuw-en gekend^ an pisij was ook sensationeel©!-. daar de Duitsche linie toen eensklaps van één tot vier KM. werd ingedrukt en hot aantal Duitsche ge vangenen benduizend bedroeg Daar staat tegenover, dat thans 5000 Duitschers in Engelsche handen gevallen zijn. Belangrijk is voorts, dat de Dutten en Franschen over het geheele aanval-front gemeenschappelijk in de gelederen tijden. Zoowel in de Fransche als Engeteche be richten wordt van deze samenwerking ge wag gemaakt. Bovendien zijn de Framchen bij Verdun met onstuimigheid aangevallen en hebben op don rechter Mnasoc-vei het werk Thiaumont ten Zuiden van het fort Yaux heroverd, dat in de laatste dngen viermaal van bezitter gewisseld heeft Den 24en Juni werd het door de Duitschers vei- meesterd, terwijl het den len Juli door de Franschen werd hernomen en verloren, om thans opnieuw door hen te worden bezet. De gisteren uitgegeven legerbenchte-n la ten we hieronder volgen Duitseh legerbericht. Over een breedte van omtrent 40 K.M. begon Zaterdag het maandenlang met on beperkte middelen voorbereide groote pn- gelsch-Fransohe offensief, na een zeven- daagsclie inleiding met allerhevigst, artil lerievuur en ontwikkeling van stikgas, op de beide oevers van de Somme, zoomede aan de Ancre-beek. Van Gommecourt tot in het gebied van La Boiseile behaalde de vijand geen pee- menswaardige voordeden, doch leed wel zware verliezen. Daarentegen gelukte liet h'em pp enkele plaatsen binnen te ilrin.- gen ,in de voorste limes der heide aan de Somme rakende divisie-sectoren, zoo- da' er de voorkeur aan gegeven werd om d'eze divisies uil de volkomen stuk geschoten goorste loopgraven in de tus- schfen de eerste en tweede .stelling gele gen jverbindingsslelling terug te trekken. HJet in de voorste linie ingebouwde, trou wens onbruikbaar gemaakte materiaal ging daarbij, gelijk steeds in zulk een geval, Verloren. Met d'eze groote kxijgsvemchting ston den tal van getechutvuurovervallen. zoo mede Verscheidene kleine pan r al s on <1 er ne mingen in verband op de aansluitende fronten ien ook! ten Westen en ten Zuid oosten van. Tahure. Zij mislukten overal. Links vian de Maas Werden ©p hoogte P01 Fransche loopgraafstukken genomen en een Fransche handgranaataanVal af geslagen. Ten Oosten vtan do Maas heeft de vij and gisteren meermalen, zoomede vanoch tend in de Vroegte, opnieuw met gebruik making Van sterke strijdkrachten, de Duit sche linies ©p de hoogte Froide Terra, in ,'t bizonder bij de sterkte Thiaumont, aangetast en moest in ons spervuur met ziware .verliezen terugkeeren. De vijandelijke vliegdienst ontwikkelde groote werkzaamheid. Onze eskaders heb ben den vijand op vele plaatsen tot een gevecht gedwongen en hem zware verlie zen berokkend. Vijftien vijandelijke vlieg bij op ©ens Wat dat was. Om palf acht 's morgens kwam de heer von Quistorp Van zijn eerste morgenbezig heden terug. Hij had reeds uren met een bijna nuchtere maag, een stuk droog brood in den zak! van! zjjn buis', rondgeloopen. Hé, Wat deed die lronger goed! Hoe rekte en strekte zich het geheel© lichaam, tvlanneer men zoo voelde Hink wat af gedaan te hebben. Van laarzen en Wee ding ging een frissche, bijna al 'tefris- sch© reuk' van stal, land en veld uit. Hij wierp de van het zweeten vochtige pet in de hal ©p een stander en ging zijn .handen Wasscben. Slechts de handen en jhiet gezicht, nl het ander bleef zooals bet .wtas. Hij had immers maar ©ven den tijd. - Dian Kwam hij met opengesperde neus gaten pp de Veranda. Hij rook, den heer lijken ikoffiegfeur reeds Van verre. En daar stond in ©en luchtig vitte of lichtblauWe morgenjapon zijn jonge vrouw, zijn jhuismiusch, zijn bruinharige dwars kop ten Wachtte op hem of liep ihelm te jgewoet. En hij ving haai- dan in zijn •arm'cn ©p en Kuste haar halfdood. En kuste de zachte, Van slapen roode vangen, do 'schitterende ©ogen en" do handen die-zo© fijn rokten en geen paardenrug ,en geen 'mestvork padden aangepakt. En praatte allerleidwaze, gelukkige onzin. Zoo lief als .zij daar (gelegen hart, toen hij in alle (Vroegte Wegging, als een slapend, klein engelachtig heksje, Waarvan men niet wbet wat het zal uitvoeren als' hc-tWak ker Wiordfc, kwaads of liefs. En reedst buitel ,zijnd©t ;gia:3 hij nogmaals terugga tuigen zijn neergeschoten, "meerendeels in den omtrek van het aangevallen front, zoo mede in het Maasgebied, waarvan 8 En gelsche en 3 Fransche binnen onze linies. Ecrste-luitenant baron von Althaus heeft zijn zevenden tegenstander buiten gevecht gesteld Wij hebben geen vliegtuig verlo ren, al zijn ook enkele bestuurders of waar nemers verwond. F ranselt' legerbericht. Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: t Ten noorden van de Somme is van nacht verbitterd gevochten. De Duitscbers richtten hevige tegenaan vallen tegen de nieuwe Fransche stellin gen bij de toegangen van Hardecourt. Fransch sper en infanterievuur bracht zware verliezen toe san de Duitschers, die in wanorde moesten fcerugkesren, met achterlating van 200 krijgsgevangenen, waaronder 6 officieren, in de handen der Franschen. Op den rechter Somme-oever zjn de Franschen voordeden blijven behalen en hebben zich na een fel gevecht meesterge maakt van het dorp Curlu, dat zij in zjn geheel bezet houden. Ten zuiden van de Somme hebbed de Fiansehen alle stellingen, die zij gisteren \eroveiden, behouden, "en in den loop van den nacht eenige vorderingen gemaakt tus schen Herbecourt en Asseviller. Volgens nadere gegevens is het totale aantal ongewonde Dmtschers door de Fran sche troepen Krijgsgevangen gemaakt, gis teren boven de 50Ö0 gestegen. Tusschen de Oise en de Aisne hebben jie Franschen een Duitsche patrouille, die bij Yailly hun linie wilde binnendringen, ge,- vangen genomen. i in Champagne hebben do FranscKen cal van verkenningen aan het Duitsdhe front uitgevoerd. Verscheidene verkenners konden de Duitsche loopgraven binnendringen, ilie zij met handgranaten schoonvc-egden. De Fransdien brachten nog gevangenen me© terug. Op- den Imker-Maasoever hebben gister avond de Duitsdiers een aanval onderno men op de Fransche stelling ten Noord; oosten van hel bosoh van Avoccurt Nadat zij' er La geslaagd Waren in gedeelten ,van vooruitgeschoven Fransche loopgraven door te dringen, werden zij door Fransche tegen1- aanValten volkomen teruggeslagen. Op de Oostelijke- hellingen van den Mort- liomrae hebben iktePranschen een overrom peling uitgevoerd, die ten volle is gelukt. In den loop van oen gevecht, dat jin eenj Duitsche loopgraaf werd geleverd, wenden 50 Duitsdiers gedood, 20 door de Fran schen gevangen genomen en meegemamejn naar hun linies. Machine-geweren vielen den Franschen eveneens in handen. Op den rech ter-Maasoever zijn verschei dene aanvalspegingen der Bjmtsdiei-s, ge,- richt ©p 'de schans van Thiaumont, waarin de Franschen zich hebben ingericht, gemak kelijk afgeslagen. In deze streek is een sterke Duitsche troep, die het hbofil had gestooten tegen Fransdie loopgraafslukken der voorste linies, verstrooid, na gevoelige 'slopen en had door de reet van' de deur gegluurd len daarbij vol triomf gedacht: dat mag niemand anders tusschen hemel ten aarde doen als* ik}l En dat hij hü uitgehongerd Was en niets anders verj langde aan bergen eten, niets anders, niet eens Wat zij zich mogelijk! verbeeldde eliz. Zij zat daar dan bij als een Boos aardig kaboutermannetje eri telde degroo-, te koppen koffie die hij dronk, de dik ke sneden brood en de ham, de honing) ten de harde landKoeKen', die hij In brn gelooflijK korten tijd pterslond. Zij zeij: „Max je Wordt te diK, schei nu iuit." En koffiekan en Broodbak voor zijn neus wegnemend, vloog zij er de kamer mee uit, hij brullend haar achterna. 's Middags Was hij Werkelijk echt moe, maar 'h'et was een Heerlijke, gezonde, Wel dadige Vermoeidheid. Die ontspande voon een uur de gespannen spieren. Hij Kon! dan Werkelijk niet veel spreken", maar at weer des be meer. Wat hij dan nog'zfei, betrof (enkel den landbouw, zoo nuchi ter mogelijk en dan nog verward., juist zooals het h'em voor "den mond kWam. Hij v'oeld'e dian ook, dat hij zich niet zeer welopgvoed gedroeg en zei daarom: „Vergeef me. IK ben nog als eert School jongen iin dit Werk en verveel je met alle 'bijzonderheden. Maar ik' hen er gauWj door, dan zul je 'er niets meer VaU hoo- nen. „Maar dat 'wil Jik| juist Igraa!"'*, triep Re na te geheel ontsteld. „Ja moet er al tijd ©ver praten. Ikj wil het meeleeren," l SCHIEDAMSCHE COURANT Burgemeester en Wethouders voornoemd, it L. HONNERLAGE GRETE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1