De oorlog. 69*" Jaargang. Dinsdag 4 Juli f916. No. 15181 Het al te goede hart. <- Be®S courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zen- en Feestdagen, Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advorlentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). Pnj3 der Advertentiën: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cent3. Reclanies 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven Merv&n zjjn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het' Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge- gevén, slechts 2 maal berekend. f' Intercommunale Telefoon No. 103. Verpachting vischrecht der gemeente. Burgemeester en Wethouders van Schie dam zijn voornemens op Donderdag 6 Juli a.s., des namiddags 2 uur, voor den tijd van vijf jaren, bij inschrijving te verpach ten het vischrechl der gemeente in 2 per- ceelen I. Het Gemeen tewater, gelegen ïn de grienden in het Zuidergors en in de gemeentegronden, liggende ten Koor den van den verbindingsweg tusschen de St. Liduinastraat en het Sterre- bosch bij de Boschwachlerswoning. II. Wilhelminahaven. De pachtvoorwaarden zijn verkrijgbaar ter Gemeente-Secrelarie (aid. A). De gezegelde inschrijvingshiljetten moe ten in een gesloten enveloppe, waarop een aanduiding, dat zij een inschrijvingsbiljet bevat, vrachtvrij worden ingeleverd in de ten Raadhuize aanwezige gesloten bus, vóór des namiddags 2 uur van den dag van ver pachting. Kennisgeving. f j I f j r.r - 1 I Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester ein Wethouder van "Sahie dam; Gelet op dei hepalingiAr der Hinderwet; R rangen toy algemcene kennis, dat op den 3©n Juli 1916, aan d© Firma GOUKA SQOMERS en hare rechtverkrijgenden, vergunning is verleend voor het oprichten. Van een rij wiel fabriek in de panden, staan de Loimbaudsteeg nos 2 en 4, ka laster Sectie B, no. 2884. I Schiedam, 4 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, t at EL HONNERLAGE GRETE» De Secretarie V. SICKENGA, BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Djuitsoh legerbericht. De V|OOrtztottmg van de aanvallen door dio Engelschc-ri. en' Franschen aan weers zijden Van de Spmme bracht hun in het algemeen ten noorden van de rivier geen .vjoordieelen. Do vijand leed hier huiten- gewoon zware, bloedige verliezen. Ten zuiden van de rivier trokken die 'Duitschers gisternacht de naar de at si uitstelling overgebrachte divisie terug naar leen 'twleede stelling. Roman naar het Duitsch. yan Marie'Diers, 38; v f „Meteleeren?" vroeg hij en keek haar mbt teen vage, vluchtige onrast aan. „Wat Wil je diaarVan loeren? Je hebt er loch ■niets aan. Na'te je zult me maar ver- iwlennten'. Doe dat niet, wees liever een beetje streng!. j ILetzfelfde ©ogenblik lachte hij over zich zelf, 'tjcten hij aan al haar eigenzinnig, hiedten dacht. „Och, neen, wees liever niet streng, mijn lief, wild katje. Wees goed, Wees lichtzinnig, d|Oe alles meezat ik doe." De voorjaarsavonden zetten dan de kroon pp den dag. Dan jWas hij vrij en door niets- gebonden. Hij nam dan een bail, [Verkleedde zich van het hoofd tot de W|otoüen en Was Wieer de cavalier. Het W'lerd nog Vro'eg 'donkter, dan zaten zij bij lelklaar, .alsof zijl elkaar een lieelc we reld tie Vertellen hadden en alsof hun, ietenig© izjorg [Was daarmee klaar te ko- mlen. i t Renafe leerde ongeloofolijk .snel paard- rijden. Eerst dacht hij, dat zij aan den' oenen [kant 'iop het paard en aan den andoren jkant ©n wieer af zou komen. Maar zij zat bedaard en stevig, alsof het niet anders kon'. Hij liet-haar paard in teen is?|0est gedeelte Van den' tuin om een De gevechtsaclie ,op <^c niet-aangevallen legerfronten is onveranderd gebleven. Ten (Westen van de Maas leidden po gingen yan de Franschen om den Duit- schers de door hen 'aan hoogte 304 geno men stukken- loopgraaf te ontnemen tot kleinere jnf an tori e-gevechien Ten oosten van de Maas deed de vij and 'weder verschillende vergeefsche aan vallen OP het Thiaumontwerk en de hoog te F reide Terre. Bij een dezer aanvallen drong hij, tijdelijk een der Duilschc loop graven, ongeveer 600 M. ten zuidwesten van het wterk, binnen; hij werd er ech ter onmiddellijk weder uitgeworpen. Ten «zuidwesten van Vaux is de „hooge batterij van Damloup" sedert hedennacht in handen der Duitschers. Daar werden 100 Franschen gevangen genomen en Ver scheiden mitrailleurs buitgemaakt. Fransch© afdeelingen, die aanvallen de den op de Buitsehe stellingen in het Le Piêtnebosch (ten noordwesten van Pont a Mousson), .Werden zonder moeite afgesla gen. t Jn de vele luchtgevechten, die gisteren plaats hadden, Werden zes vijandelijke vlie gers paar beneden geschoten, vier daar van in de Duitse,he linie. Luitenant Muteer heeft daarb'ij zijn ze vende, luitenant Parschau zijn zesde vlieg tuig naar beneden geschoten. Door afwloervuur is een vijandelijke twee dekker hovjen Douai en een andere eergis teren ten oosten van PerVyso (aan het Yser- front) naar beneden gjeschoten. Twice Fransche k'abelball-ans werden in de huurt van Verdun door de Puitsche vliegters naar heneden geschoten. Frartsch legerbericht. Ten noorden van de Soinme deden de Duitschers in den loop van den nacht igeen enkelen aanval op de stelling, die «lij Frartsdhon hadden verovtenl en die zij thans versterken- Ten zuiden van de Som- me wend het gevecht gisteren en in den afgeloopcn nacht met volledig succes voor de Franschen voortgezet. Do Franschen hebben op een front van meer dan, vijf K.M. twee linies loopgraven van de Diutsche stelling bezet van het bosch van Meracourt af, dat iai handen der Fran schen is, tot de onmiddellijke omgeving van Assevillers. Tusschen deze twee stollingen namen de Franschen in een schitterend ge vecht het dorp Herbicourt, dat «looi' de Duitschers in staat vjan verdediging was gebracht. Meer naar het z'uiden toe vorderden de Franschen in de richting Van Assevillers, welks noordelijke en westelijke zoomen in hunne handen zijn. Ten noorden van het dorp Estrées en tusschen dit dorp en Assevillers hebben do Franschen belang rijke vorderingen gemaakt. Zij namen in de laatste actie Duitschers gevangen en maakten Zware kanonnen buit. Volgens de ingekomen berichten hebben de Franschen op 1 Juli meer dan 39 iDuit- sche bataljons op het aanvalsfront opge merkt. Volgens verklaringen van krijgs gevangenen zijn 31 dezer bataljons tengte- g ras veld loopen en hield het aan oen zijteugtol vast. „Laat toch los", ziei zij Verontwaar digt!. „Ka, 'na antwoordde hij bezorgd. Zij zat in het 'eerst nog krom als een a'apjc ten Iqon de bewegingen van het dravten nog niet meemaken. Hij zei haar dat. „Dat Vieet ik wel", mpkte ze. Toen Wilde zij dadelijk! galioppeeren en in een «ogenblik, dat hij niet oplette, deed zij' dat iook'. Als hij aanmerkingen maakte, werd zij boos. Het was geen gemakke lijke leerlinge. Maar de derde ktecr had zij hel wie gen pp de juiste maat reeds van jzelt in haar macht gekregen. Eigenaardig, het pieisjo had een instinct v|oor paardrijden. „Als je nn nog iets meer rechtop «zou wilien zitten, dan: gouden We er zijn", ■stelde hij vjefor, Natuurlijk) zei zij: '„Ik kan niet rechter zitten, dan breekt mijn rug'gograat djoor midden." „Och onzin Daar,op sloot zij plotseling vriendschap met het paard, beklaagde het, Wilde het alle «•ogenblikken ontzien, fluisterde het allerlei kwaads van zijn meester in 't por. zoo dat die ernstig boos en zelfs een beet je te jatoersch [Werd. Dan weer wilde zij steeds slechts van links beginnen te gatoppteeron en. nooit pp het een© paard,, dat wat korte poolen had, in leen' draf rijden. Hij W|as (dikwijls' geheel pp na die lessen. t j De jonge iandVrou.'wiei .Was den gehoelen bezig, maar zij deed niet juist het- volge van de z'ware verliezen, die zij heb ben geleden, totaal gedesorganiseerd. De meeste krijgsgevangenen, die de Fran schen den eersten en tweeden dag hebben gemaakt, zijn nog buitengewoon jong. Uit hunne verklaringen blijkt, dat de Fransöhe artillerie zeer krachtdadige uitwerking heeft gehad en niet alleen alle verdedigingswer ken heeft vernietigd, maar ook alle zij-ver bindingen met de achterste linies heeft weg gevaagd, de proviaraieering belet en de uil voering van bevelen onmogelijk heeft ge maakt. Terwijl de artillerie in actie Was, staken Fransche vliegers 13 Duitsche kabelballons in brand, waarvan twee op 1 Juli. Gedurende den aanval waren de Fran sche vervolgi rigs vlieg tuigen meester op het front. Er vertoonden zich' slechts negen: Duitsche vliegtuigen, maar geen enkele kwam over de Fransche linies. Een der vliegtuigen werd vernield. Ten zuiden van de lAvre, in de streek van Bancourt en het Rois des "Loges dron gen Fransche verkennersaideelingen de Duitsche loopgraven binnen en Zuiverden deze met handgranaten van vijanden, In de streek van Lassigny gelukte een coup de main op een Duitsohie loopgraaf in hel Werlet-bosch bij Cansny sur-Matz. Een andere Fransche patrouille maakte krijgsgevangenen in de streek van Moulin- sous-Touvent. In Champagne nam een Fransche pa trouille eenlge Duitschers gevangen in 4e buurt van Brunay en maakte tevens een mitrailleur buit. Aan den linkeroever van de Maas ver liep de nacht betrekkelijk kalm; alleen de Fransche stellingen ten westen van heuvel 304 werden besch'olen. 1 Aan den rechteroever werd hedenochtend tegen 3 uur 30, na een zware hescJüeéiing, door de Duitschers een hevige aanval ge daan op het werk 'Damloup, van hetwelk zij zich meester maakten. In «een tegenaan val echter, dien de Franschen: kort daarna deden, dreven zij' den vijand volkomen terug en hernamen zij het werk. Engelsch legerbericht. Uit het Engelsche hoofdkwartier werd gisteren gepield: i Op ongeveer het geheele Engelsch© front wordt het gevepht krachtig voort gezet. Bove|n de Ancre hebben geen belangrijke veranderingen plaats gehad. Be Engelschen hphben Thiepval zWuar bescho ten en tp La Boiselle is een hevig gevecht aan den gang. i Ten noorden van Rridourt vtojrlegdem lie Engelschen hun stellingen naar een 'hooger gelegen terrein; de toestand in llie straek is belovend Do z'ware bejstóhieting door de Duitschers van Momtauban duurt voort; naar het schijnt echter, zijn de Engelschen op dit punt stevig gevestigd. i Het aantal Duitsche gevangenen, die de Engelschen tot dusverre in het zuiden ge maakt hebben, be/draagt meer dan 4000 man. tiet weder blijft gunstig Voor de operaties. 1 I j Veldmaarschalk Haig berichtte, gistermid dag om half drie: - j D© slag ten zttidep. vim 0e Andre gtoen men van haar verwachtte. Van fcjo- k'en hield zij niet, zij had het Rooit goed gekend, er thuis nooit tijd voor gehad ten stelde er geen belong in. Dp oud© juffrouw" Wilm, die iets vriendelijk' op dringerigs had en Vond, dat zij de piep jonge Vropw toch Wat bemoederen moest, Verklaarde haar, dat zij zich juist miet deze dingien moest bemoeien en ze hij de huishoudster leeren moest. „Ten min ste de lievtolingsspijzen yian mijnheer." Al le getrouwde mannen zijn daarop gesteld. De weg naar jiet hart gaat door de maag." Renate was wjeerspannig pis altijd. Zij Vond, dat haar Max genoeg at. En" Zij had steeds andere dingen in 't hoofd,, waarmee haan dag meer dan bezet Was: Vee en menschep. Het was alsof een aangeboren', eigen zinnig instinct haar steeds met onfeilbare zekerheid, Waar zij pok Kwam, in det zelfde richting dreef: zij had n.l. altijd dadelijk uitgevonden Waar men haar noo- dig had, waar zij helpen Kon. •Zij had niets ,van veefokkerij geloerd ien toch wist zij onmiddellijk' wanneer een knteeht of een meid daarbij in iets te kort schoten. Na acht dagen was zij reeds met het Voeder op de hoogte, zij bracht 'een halven nacht jn den stal door, toen een koe kalfde, zij bemoeid© zich met de hondten en beging met gezag haar domheden, door zie beter te laten voe den dan geWponlijk1 hij ketting- en waak honden gebruikelijk is. Zij liep in het dorp in ton sloofde zich daar af Met de 'zieken, met d« oude vrouwen, met duurt voort; er wordt buitengewoon hevig gestreden. Alle stellingen, gisteren door de Engelschen genomen, zijn door hen behouden. Er Wordt zeer hevig gevochten in «le buurt van La Boiselle en Omlters. Giste ran (Zondag) drongen tie .Engelsch ui hel dorp La Boiselle binnen. Het gevecht in het dorp houdt nog aan. f Bij Orvillers zijn verscheiden mrrosren behaald. Door één aanval, vroeg in d©n ochtend, maakten de, Engelschen zich mees ter van de versterkingen van den vijand Vierhonderd gevangenen zijn aangebracht De Engelsch© vliegers betoonden zich gisteren zeer actief. In verschillende aan vallen van vijandelijke, vliegtuigen en groote afdeelingen weiden de aanvallers teruggedreven tol ver achter de eiaen linies, voor zoover ze, die nog bereikten Elf machines werden naar beneden gescbo ten. Om kwart voor vijf berichtte Haig: Het heng geyecht houdt aan, maar heeft een voor de, Engelschen bevredigend ver loop, Vooral in de buurt van La jBoLselle. Waar het overschot van het garnizoen zich heeft overgegeven. Op andere gedeelten Van het slagveld zijn veder ejenige vorderingen gemaakt en nog ©enig© verdedigingswerken op dein vijand veroverd. Het E,ngel scfyFransche i 1 1 (offensief. Zooals uit bovenstaande legerberichten vialt op te maken, hebben de Engelschen troepen top enkele plaatsen tusschen Gommtocourt, '(16 K.M. ten Zuiden van Atrecht) ton de Souime en de Franschen leven ten zuiden van die rivier nog vor deringen gemaakt, maar van verrassend grooten omvang zijn ze niet. De Engel sche bladen wijzen er op, dat zulks ook niet ïn het krijgsplan der geallieerden ligt, die jljihans in 't Oosten' (Ruslanü), Zui den (Italië) en Westen de centralen ge lijktijdig aantasten en langzaam maar ze kier hen (onder den duim zullen zien to krijgien. De '„Westminster Gazette" wijst op hel vierschil van het EngelschFransche of fiensiet imet de plaatselijke aanvallen in hel afgeloopcn jaar op Neuve Chapella ien Loos, zoomede in Champagne onder nomen. Men kan niet binnenkort heslis stonde Iresultaten verwachten. „In een pc riode van doorloopenden strijd hopen wij niet alleen bodem te winnen, maar oóH bij te dragen tot de Verslapping van de vijandelijke weerstandskracht. Terreinwinst is van minder belang,, mits wij het ini tiatief weten te behouden en in een reeks operaties de bovenhand hebben. Ook mo gen we nu de hoop koesteren, dat tus schen alle geallieeiden op alle oorlogs terreinen thans innige samenwerking heerscht." i Ook' de „Plail Mal lj Gaztett©" ziet in de gedragslijn, di© nu wordt gevolgd, een methodisch beraamden stoot. Sinds Ype ren, Neuve Chapell© en 'Loos werden we vieel rijker aan ervaring. Wij' hopen, dat teringlijders, kinderen", kraamvrouwen, als- |Of zij nog bij haar vader of bij Hü- ntofeld in btotrelddiig Was. 1 Dto menschen waren dat hier niet ge woon. Dto Pagels waren geetï onmenschen geweest, maar om oud en ziek' volk, dat in arbeidershuisjes om hen heen woonde, hadden zich niet bekommerd. Het Was dus wiel iets heel bijzonders voor deze aan vteiWaarloozing gewende wezens, dat ter plotselingj zooveel werk van ken werd gemaakt. - Dto klein© mevrouWl von Quistorp ver heugde zich bijzonder over één ding: zij had hier een Veel kleiner gebied dan in Hüntofeld's praktijk, waar de zieken bij dozijnen waren te tellen; daarom k'on zij zich mtot ieder afzonderlijk' veel meer bemoeien. Oude, uitgedroogde, halfblinde vrouwtjes kton zij voorlezen, kennende kin deren urenlang ronddragen of mede in het slot of in den tuin nemen. Ook oen teringachtigen kleermaker en, een jongmeis je in het laatste stadium gaf zij er huis vesting, i iWito al heel Weinig verrokt was ovtor di© manier Van doen Van Renate, Was haar jonge echtgenoot. In het eerst merk te hij er Weinig vian, omdat hij zelf tot diep pver zijn ooren in! het werk slak ien urenlang, afwezig Was. Ook was het oude, reusachtige huis groot genoeg om «eigens in ©en afgelegen bo©kj de stum- ptords medelijdend in 't geheim pp te ne men. Maar na ©enigen tijd liep hem hier ©f daar leen atrrizalig Wezen in den weg; yan dton. yjjjvtor, waar hij zich toens bij de tegenstand der Buifcchers voet voor voet zal worden gefnuikt. Aan Duitsche zijl© maakt in het „Ber liner Tageblatt" majoor Mörath o. a. do volgen-te opmerkingen over het nieuwe offensief: De vijanden zegt hij staan nu arm m arm tegenover om, de Engelschen Noor delijk op 't motive gevecht-terrein, de Fran schen Zuidelijk op datzelfde terrein. De jui-te grens tusschen de beide strijdmachten valt nog met te onderkennen. Het schijnt veeleer of gedeelten van het Fransche le ger m Engekch verhand vechten. De be langrijkste planteen a< hter het Engetech- Fransolie front zijn Beullens, Amiens en Albert. Het spoorwegnet, dat dm vijanl voor aanvoer van reserves, munitie en le vensmiddelen dient, is zeer gunstig en be schikt over verscheidene Verbindingslijnen tusschen do vleugels der strijdende legers. Yoorloopig vallen er twee vijandelijke groepen te onderscheiden. «Ie Noordelijk© tusschen Gommecourt en La Boirelle, die geen noemenswaarde voord ©eten heeft be haald. volgens het Duitsche communiqué zelfs zware verliezen geleden, de Zuide lijke, die in het Sonnnegebied aanviel en de Duitschers ten Noorden en ten Zuilen v'an de rivier noopte twee divisies terug te trekken. j Tot 1 Juli 's avonds hebben de Engel schen 1500 krijgsgevangenen geteld. Dat is, vindt, majoor Mörath, voor de groote front- bicedte van den aanval en de bij i©on dergelijk offensief steeds meewerkende ver rassing een zeldzaam gering getal. V f Parijsche bladen schrijven over h"?t bui tengewoon heftige geschutvuur aan het En gelse lie front Op enkele plaatsen, met name tnj Thiepval, vuurden de Engetechc-n 16 pi ojeclieien in de seconde af In steleru •q> 40 K.M. van het front, tulden de hui zen en d© bewoners voelden den grond onder hun voeten lieven. Van liet Oostelijke front Duitsch legerbericht. Rushisi ho torpedobooien en liet linie- schip „SJawa" beschoten zonder succes du ku.4 ton oosten van RaggosPT» (aan d©,Golf van Riga, ten oosten van Fockkoem). Zij weiden door de Duitsch© kustbaltenjen kiachtig onder vuur genomen en door vlie gers ©scad.nlles a■ingevalI- n. De „Slawa" weid getroffeji. Verschillend© gedeelten der legers van genei aal 11 m de,n 1> u r g wenden door den vijand weder .staker ondar vuui genomen. Ook deed hij ver.-thillenile ann...ten, die echter slechts hij Mini (ten noordon van, Smorgoii) leidden tot een gevecht in de Duitsche linies. De vijand werd echter dade lijk met. zware verhezen weder daaruit verdreven. Hij verloor '213 man aan gevan genen. Legergroep van prins Leopold v. Beieren: Do Russen hebben ten noord oosten en ten oosten van Goreclisjtsjc en aan beide zijdm van de spoorlijn Bara.no- uutsji Snew, na een urenlange artillensli- sch© voorbereiding, een aanval gedaan. Te gen de ten noordwesten van Gcralisjtsje hinnengodrongen afdeelingen is ©en te- gen aan val aan den gang. Op de andcrejpun- h'pt bc^otsliuisj© had willen doodschieten, klonk bet lioesten vari den zieken kleer maker. Renate maakte ook volstrekt geen geheim van haar liefdewerk', zij deed als of dat alles Van zelf sprak. En Wat lief ergste van alles was: zij waren nog geen drto weken getrouwd of het kwam twee maal achtereen voor dat zij er in 'tgo-, li'oel niet was, toen hij blijmoedig cnuit- gtehongtord 'smiddags thuis Kwam en zij li'em van. uit het. dorp Itet zeggen, dat zij niet kon komen, haar hulp «was daar dringend njoodig. j „Neen", zei hij, „mijn aapje, dat gaat niet." Hij zei dat zoo zacht en lief, hij was nog ia bot geheel niet boos op haar. Hij lachte zelfs. ,',Je haalt -fitreken uit als zeven kwajongens." „klaar Max", ztei zij geheel Verontwjaar digd, „Lizie kreeg een bloedspuwing, ik! kon juist, toen niet wieg." „Welke Li ze?" 1 „Wel Li ze Matz, Yan den schaapher der Matz, immers." i „O zoo, schaapherder Matz." Hij liet haar begaan, doch spoedig be gon hij zich Weer 1© ergeren. „Ik Yer- lang, als ik met j© in den" tuin ben; daar geen ziek! Volk te zien Wndloopeinj Bovendien ruiken je handen naar die zie ke menschen, dat vind ik afschuwelijk; Noen, Kale, je, bont mijn vrouw1 Als ik van mijn Wterk kam, wil ik j© al leep' voor mij hebben en je niet met zieshonj dm! Kreupelen deelen. Dót heb' ik niet voor mijn geluk noodig." j (Wordt ytmolgdl^ A COURANT.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1