üWzee. ton werd do, vijand tot den terugtocht go noodzaakt, waarbij hij wie dooien en ge wonden moe»ï achterlaten. Logergroepw. Linsingen: Sterke te- gen.iauvalten der Russen ten noorden, e|n. tun zuidwesten van Luszk vermochten den op. marsch der TJnitschors niet verhinderen. Groot© cavalerie-aanvallen mislukten jam merlijk. liet aantal gevangenen is met ongeveer 1800 man vermeerderd. Legergroep van generaal-v. Botluner: Ton zuidoosten van Flumacz (In Galieie. aan de lijn Stoclioi Iloesyahn; zijn do Duitsehe troepen in een gevecht gewikkeld, dat een voor hen gunstig verloop heeft Oostenrijksch legerbcricht. In do Boekowina is niets belangrijks voor gevallen. De gevechten bij Kol om ca naman in omvang toe. Een krachtige aanval van don vijand ten westen van Ostalt werd door een tegenaanval tot staan gebracht. Ton zuidoosten van Flumacz. waar Duit sclie en Oostenrijksch© troepen strijlen. liep eon aanval van Russische cavalerie op een frontbrcedte van l'*> K.M. dood m artillerie- eji infanterie-vuur. In de streek 'ten zuiden van Luszk .won nen do boiidgenooten in een aanval op nieuw terrein. Ton westen en ten noordwesten van Luszk werden hevige aanvallen der Russen afgeslagen. Ook mislukte een aanval van vijandelijke ruiterij ui de buurt van Zloezeaka. Ten noordoosten van Raranowitsji sloe gen Duitsclie en Oostenrijksch Hongaarse h troepen sterke, door hevig artillerie-vuur voorbereide aanvallen af. De gevechten zijn nog niet geheel en al ten einde,* Russisch legerberichML Tussehen de Slyr en de Stocbod en meer ten zuiden van de Stocbod duren de lie cure gevechten voort. Onder dekking van een uitend krachtig vuur is de vijand ook ten zuiden van het dorp Linewka lot het offensief overgegaan, maar werd door ons gestuit. In dit ge vecht zijn de dappere kolonels Pan poesjko, Dasjkevitsj, Tiret en Gorbabsky gewond. Wij hebben 16 officieren en moei dan 8800 soldalen gevangen genomen en 9 mitrailleurs veroverd. Bij Zoelnlno en Toerlsy zijn de Oosten rijkers, die in dichte drommen aanvielen, onder ernstige verliezen afgeslagen .'(Wij na men meer dan 700 man met 3 mitrail leurs gevangen. Ten oosten van het dorp Ougrinoff, van Milogne, Lusk en Gordkaft Ixdelten nieuw aangekomen vijandelijke troepen ons eern het offensief voort te zotten en zij be gonnen ons van nabij aan l,e vallen. In deze phase van het gevocht werd de voor uildringende vijand in de flank aangevallen door onze cavalerie, onder ommando van kolonel Korichenoff. Door een meedogen loo/.en aanval werd de tegenstander te ruggeworpen en voor het grootste gedeelb met den sabel afgemaakt. Deze schitte rende aanval van onze cavalerie slel-d- onze infanterie in staat het offensief t hernemen. Wij maakten hier ongeveer SO) gevangenen. ïn de streek van het dorp fssakoff, aan den rechteroever van de Dnjester, ten zuid oosten van Xym'of, ging een numeriek veil sterkere troepenmacht tot het offensief over. Wij deden echter een tegenaanval en in het hardnekkig gevecht, dat zich hierop 'ontwikkelde, word de wakkere com mandant van een kozakkenregiment, ko-lc nel Popoff, gewond. Volgens aanvullende berichten hebben d troepen van generaal Letsjin.ski in den strijd bij Petsenije, ten westen van Kolo- mea, zeven kanonnen en vier artillerie caissons buitgemaakt. i Wat de Russen, verloren. Uil het .Ooslenrijksch-Iiodigaarsche nor- logsperskwartier wordt gemeld: Op grond yan nadere gegevens kan nu worden aangenomen, dat achter het Rus sïsche front ,voor elke afdeelirig 50 tot 75 pCt. der sterkte aan reserve werden ge reed gehouden. (Een voorbeeld: het 53ste Russische infanterieregiment dolde 6 Juni 3250, vier dogen late nog maar 800 man. Het had aldus 2450 man of 75 pCt, van zijn sterkte verloren. Den 14en Juni werd hel met ,2200 man aangevuld, maar reeds den 21cn waren van de 8 compagnieën vijf geheel pn al weggeteerd, terwijl er drie maar gunntig tot vijftig geweren tel den. Alle betrouwbare inlichtingen stommen daarin overeen, dat do aanvullingsafklee lingen niet .meer voldoende zijn om th troepen op volle oorlogssterkte te hou den. HeL zuidwestelijke leger der Russen verloor in een maand nauwelijks minder dan 500.000 man aan dooden en gewon den. Van hotZnidöiijke front. Oostenrijksoh'legerbericht. De levendige pxlie van gescliut en mij- nenwerpers togen de hoogvlakte van Do herdo, in het bijzonder tegen den sector ten zuiden van den Alonte dei sei Bus: duurt voort; Jiicr en daar hebben ook hardnekkige gevechten (met handgranaten plaats geliad. In het ,1 lam o la.tag e bi cd en aan het Ita- liaanschc front tussehen de Brenta en de Elsch zijn weder verscheiden aanvallen van den vijand afgeslagen. In de buurt van de Monte Tnterratto kwam luitenant Kaiser met een patrouille van een welgeslaagde onderneming terug met 266 Italianen, waaronder vier officie ren, die li if gevangen had genomen. Op andere punten werden gisteren 14 officieren en 336 man krijgsgevangenen ge maakt. ItaliaanscH' lege r Ferie ht. In het Etsehdal bombardeerde de vijand gisteren met hevigheid onze stellingen vanaf de SeiTa-vallei tot aan Pasubio. En kele projectielen vielen op Ala. Onze ar tillerie antwoordde met goed gevolg. Do infanleriegevechten op de noordelijke hel lingen van den Monte-Pasubio werden met hevigheid voortgezet. In bef dal van (Posinp, hebben wij Epeon ten noordwesten van den Monte Pruche, Molino en de Zara-vallci en Scatolari in, de Riofreddo-vallei bezel. Wij zetten de operaties tegen de kern van, de vijande lijke verdediging in deze zone voort, te welen tegen de Corno del Coston, den Monte Scluggio en don Monte Cimone. Op het plateau bij Asiago drongen on /e afdeelingen over de noordelijke grens van de Assa-vaJlci. Op bet overig gedeelte van het front nam de strijd gedeclt lijk in hevigheid af, ten citnle voorbereidselen te maken voor den .aanval in dit momlijke terrein Op bet Karstplateau yjel de vijand gis teren onze nieuwe stellingen aan ten oos ten van Sokhij werd na een hevig handgemeen teruggeslagen. Onze vliegtuigen deden aanvallen in het noordelijk gedeello van de As-a vaihizij keerden onbcsrliadigd terug. Duikboot- en m ijnonoorlog. Volgens een Lloyd's bericht is het En- gelsrihe stoomschip ,.Moeris" (circa 3000 Ion) gezonken. Over liet lol der bemanning is niels bekend. BINNENLANP, If. M. do Koningin Moeder i« voornemens den 15en dezer naar So-stilijk te vertrek kern, ten einde eenige weken aldaar te ver blijven. Corps diplomatique. De gezant van het Duitsdie Rijk te ,'s Grn- venhage. de he'*)" von Kühlmann. is gisteren uit Duitschland in Den Haag teruggekeerd. Ter gelegenheid van «te viering lieden in Amerika van den Onafhankelijkheidsdag, was aan de Ameriknansche legatie gevlagd. Consulaire diers*. Do lieer Spalier, die benoemd is tol Consul Generaal van X.-Ierland te Xevv- York, zal zich a.s. Zaterdag met een dm booten van de Holland \nvrikn lijn naar zijn post begeven. Onze Harine. Rij het departement van marine is bericht ontvangen, d.at Hr. Ms „Xoord P.rabant", gisteren in Ned-Indië is aan» -kooi m Audiënties. De gewonA audiënties van de ministers van koloniën en van marine zullen d >ze week ui"l plaats lmbbcn. Onze ministers. De minisler van oorlog, vergezeld vaan den luitenant-kolonel Muiier Masxi% héofd van do Hde afdeel!hg van he! departe ment en den kapitein-adjudant Van Ever dingen, begaf zich hoden na.ar AmersfoarL, ten einde de oefeningen van de al laar ge legerde Iroepeu in ©ogenschouw te nemen Verdediging Ncderl Indië X.aar wij vernemen zal het wetsontwerp betreffende den aanbouw voor vla verdt-di ging van X-edetland«ch Indië, lmden hij d Tweede Kamer ingekomen. - Het omvat den aanbouw vaan een stH 1 o open len kraivr en drie onder/reboot "O Grondwetsherziening. Hoogstwaarschijnlijk zal liedenavcnd het gisteren door de Commissie van Rappor teurs uit de Tweede Kamer vastgesteld o afdeelingsverslag nopens de voorstellen tot grondwetsherziening in druk worden rond gedeeld. Verlof voor liet bijwonen eener retraite Het lid van de Tweede Kamer, de beer K. ter Laan, heeft, naar „Het Volk" meldt aan den minister'van oorlog de volgende vragen gesteld: Volgens het „Dagblad van Xoord-13ra bant" van 24 Juni deelt de aalmoezenier G. Huys mede, dat door den comman dant der Hide divisie goedgunstig het vol gende bepaald is voor de R.oornscbo mi litairen, die een der retrui ten tc Seppc wenschen bij te wonen: Aan hen, die het verlangen kenbaar ma ken .een dier retraiten bij to wonen, ver zoekt de divisie-commandant verlof te ver leenon op Maandag, Dinsdag en Wnens dag. Hun zal worden vergund des Zaterdags na afloop van den dienst te vertrokken, terwijl aan hen vervoerbevvijzen zullen worden verstrekt: a. Van him kantonnement naar Seppe. b. Van Seppe naar hun woonplaats. c. Van hun woonplaats naar het kan- lonncment. Xaar aanleiding van deze mcdodeelmg vraagt de beer Ter Laan: lo. Is het juist, dat de divxsie-cojm mandant voornoemd deze bepalingen heeft getroffen? 2o. Worden de hier bedoelde vervoerbc- wijzen VersLrekt voor rijksrekening? 3o. Is deze bepaling dan niet in strijd met punt 2 B van de Legerorder R 1915, no. 172, regelende het vervoer Voor rijks rekening en luidende: „Het vervoer kan uitsluitend worden toegestaan voor reizen naar de woonplaats of tijdelijke verblijf plaats Van den verlofganger, dan wel naar de plaats, waar de aanwezigheid Van den verlofganger dringend noodzakelijk is, of naar het dichtst nabij een-dier plaatsen gelegen station". 4o. Zoo niet, is de minister van oorlog dan bereid zijn medewerking te verleenen, dat dezelfde gunstige bepalingen ook wor den ontworpen ten aanzien van bijeenkom- slen van an'derb godsdienstige gezindten en van vergaderingen uitgaande yan andere groepen der bevolking? ledtrlaud «a i* oerlag. Gro en ten. Naar aanleiding van, de jongste dnciu- laïre van den minister van landbouw, nij verheid en handel betreffende de vaststel ling van maximumprijzen, yan bloemkool, peen, peulen, doperwten en vroege aardap pelen, hebben do "burgemeesters van de Zaansche gemeenten zich in een gemeen schappelijken brief tot den minister ge wend, waarin te kennen wordt gegeven dat aan de Zaanstreek de inkoopsprijzen 1: oog er zijn dan de vastgestelde maximum prijzen, zoodal bedoelde circulaire voor de Zaanstreek niet uitvoerbaar is te achten De burgemeesters hebben daarom den minister verzocht, voor die streek de Zaantlamsehe veilings prijzen «Is maatstaf aan te nomen, verhoogd met een zeker winstpercentage voor de kleinhandelaren. Aardappelen. Vanwege de Aardappelen vereeni gin g wordt meegedeeld, dat., nu de prijzen van de nieuwe aardappelen betrekkelijk laag zijn en de aanvoeren groeier worden, id ijkt dat op verscheidene plaatsen belangrijke hoeveelheden oude aardappelen te veel zijn, zoodal telkens nog ver/.oekon om uit vocrconsenten bij trc Aardappelenvereeni ging inkomen. Zooals eenigen tijd geleden reels is gepubliceerd, kan aan deze ver zoeken niet worden voldaan. Uil Duitschland teru.g. Donderdagavond worden met den snel trein om 11 u. 4 min. te Vlissimgen ver wacht 5 Engelschen, die geïnterneerd zijn geweest in hot kamp to Ruhlebon, bene vens 6 dames en 3 kinderen, aan wie ver gunning is verleend Duitscldand te veria ten. 'De verzorging van de Bel gische v r o u w e n t e A m e r s o o r,|t. iXaar 'aanleiding van een mededeeling dat 'de verzorging van vluchtelingen en vrouwen Van geïnterneerden te Amorsfoor uit 'Nederlandsche in Belgische handen zal overgaan, 'schrijft de Haagsche rorrepon dent 'van het „IidbL": Aanvankelijk 'werden vluchtelingen en vrouwen van geïnterneerden onder één rubriek gerangschikt, maar nadat nfen meel en meer overging tot het samenbrengen van de geïnterneerden en hunne vrouwen in gezinnen, moesten deze vrouw'en on der één administratieve rubriek met de geïnterneerden Worden gebracht. En toen nu de Belgische regeeiing mededeelde, dat ook liet onderhoud van de vrouwen na den oorlog zou worden vergoed, terwijl bovendien 'de kostenberekening voor ge zinnen met inkomsten gecompliceerd werd oordeelde 'men het 't best, dat de Ver antwoordelijkheid voor de koslen van on dei houd mode werd gedragen door Delgen met name Belgische officieren. Het sWscl, dat nu wordt toegepast, is het volgende: Het (in 't vervolg Belgische) plaatselijke comité geeft aan het regee rings comité in Den Haag op, welke in kon-Dn elk gezin heeft ('t zij uil loon van tewerkstelling,, 't zij uit eigen inkomsten of uit inkomsten der vrouw,^itl DenHaa, wordt 'dan nagegaan, welk inkomen zulk oen 'gezin (naar gelang van de groot te) redelijkerwijs moet hebben (daarvoor is, in .overleg met deskundigen, een schaal gemaakt,) en wat er dan, na aftrek van de eigen verdiensten, tekort mocht ko men, Wordt van regeermgswege bijgepast liet 'spreekt vanzelf, dat dit laatste bc drag 'lijooger Wordt naarmate de bedra gen der eigen inkomsten later worden op gegeven, en daar het dus een vrij deli ca te zaak geldt, «enerzijds tegenover d< gezinnen der geïnterneerden, maar ander zijds ook tegenover de Belgische regee ring, die de bijgepaste bedragen te zijnet tijd 'te restitueeren krijgt, heeft men d verantwoordelijkheid Voor de opgaven van de inkomsten in Belgisch© handen willet tegjgen. De kleedingverzorging echter blijft bu ten 'deze regeling. Boarvpor zal, plaat selijk, 'een gemengde Hpllandsch-Belgischo commissie 'worden ingesteld. Tabak-dis l rib ut ie. De Tabak-commissie, die reeds gexui men tijd de mogelijkheid overwoog om de sigarenfabrikanten, die minder dan vijf si garenmakers in him dienst hebben, te be trekken bij de distributie Van vulmateriaal Ier vervaardiging van de goedkoopste si garen, is bezig gegevens te verzamelen in overleg met do nijVerheidsconsulienten, ten einde vast te steUen of de uitvoering daarvan al dan niet mogelijk is. OVERSCHIE, 4 Juli. Hedenmorgen kwam de schipper T. Van ter Tooien tot de ont dekking, dat uit het vooronder van zijn WesUandsche schuit was ontvreemd oemig beddegoed en een wekker. Zijn knecht liet bovendien tevergeefs op zich' wach ten, zoodat vermoed wordt, dat tussclien beide feiten .verband bestaat. OVERSCHIE, 4 Juli. Gisteravond is. hier komen aanloopen en door do politie in be waring genomen een grijlze keeshond, voor zien van een zwaren lederen halsband met nikkel beslag en h'ondenpenning no. 360, Schiedam, 1916. De hond zal eenige da gen voor den eigenaar in. bewaring wor den gehouden. STADSNIEUWS. Gemeenteraad. Openbare vergadering van den Gemeente raad van Schiedam op Vrijdag 7 Juli (1916, des n.m. 2 uur. i Verdaging van de notulen lier vergade ringen van 6, 27 en 30 Juni jl916. Mededeeli n gen. Ingekomen stukken. Agjemda: 1. Installatie Van den heer P. de .Bruin als liid vanl dep R'aald. i i 2. Benoeming van een onderwijzeres aan' school D (Hoofd de heer J. Schuur- mans). t I Voorgedragen worden: 1. Mej. EL G. van Dusseldorp te Pot terdam 2. Mej. E. de Langen te lAmmer- stol; 3. Mej. J. van der Meulen te Zalk. 3. Voortóêying der behandel in» van het voorstel van Burgemeester en Weihouders tot herziening van de Verordeningen op de heffing en invordering van eene plaat selijke directie belasting paar het inko men, met de daarop ingediende amende inenten. 1 4. Voorstel van J3urgemcesfcer en Wet houders en het door tie Schiedamsche Tramweg Maatschappij gevraagde .uitstel voor den aanleg van lijn G (Emmaplein Beurs) te verlengen tot 1 Mei 1918. En verdere voorstellen en medolcelingm. 9. Z. 0. De nog jeugdige Schiedamsche Zwem- club heeft. Zondag deelgenomen ,uin de Zwemwedstrijden, welke de Leidsche Zwem club had uitgeschreven ter gelegenheid van liet 30.jarig beslaan dier club. Door 6 telen van S.Z.C. werd deelgenomen, al volgt ingedeeld lo. AI. Oranje voor 100 motor snel zwemmen op de borst. 2a. M. Oranje en P, Sanders Wz. voor 80 meter snelzwemmen op den rug. 3o. AI. Oranje, K. 'Oranje, G. Stahlie P. Sanders en bet 13 jarig adspironllid Al. Plooy voor estafette. De twee laatst genoemden vielen in, dooi afwezigheid van twee der ingeschreven leden, ,dic verhinderd waren aan dezen wedstrijd deel te nemen en tol do hoste "zwemmers behooren, waardoor de kan sen voor Schiedam dus werden vermin den], vooral ook doordal de invallers geen gelegenheid hadden gehad zich voor de zen wedstrijd tc oefenen. Bij liet 80 AI. rugzjwemmcn, waaraan door 12 personen werd deelgenomen, werd de 3e prijs, zilveren medaille behaald dooi den heer P. Sanders Wjzl Van S.Z.C, die daarmede bereikte dat de Schiedamsche Zwemclub niet zonder prijs terugkeerde De estafette werd verzwommen door de Rotterdamsche Zwemclub en de Schiedam sche Zwemclub en werd met slecbL-> 20 seconden verschil gewennen deer eerst genoemde club. Alogc Schiedam hier du niet de overwinning hebben behaald, do uitslag was, met het oog op de samen stelling van het 5-tal, toch bevredigen 1 en doet de beste verwachtingen koeste ren voor vofgende wedstrijden. In den wedstrijd op 100 AL werd-on ze stadgenoot, die al spoedig een baan voor was en nu meende do verdere ba non rustig to kunnen afzwemmen, ver- rast door een spurt van den prijswin ner, die h>m op do laaste baan vooruit schoot. Waneer Je leden van S.Z.C. in dit sei zoon geregeld oefenen dan zal deze club de ervaring in Leiden en in hét vorig seizoen he ft dii geteerd, dit jaar welceui ge prijzen kunnen winnen. En hoe meer leden zich voor wedstrijden voorbereiden hoe grooti. r de opgewektheid voor allen bij de oef* uing n zal zijn. Het motlo vooi alle leden van S Z.C. moet Uus zijn:üefe nen en nog eens oefenen. Gcm. Tiiclirerkoop. Aan liet tentje aan de Koemarkt zal Woensdagmiddag worden verkocht gerookte Schelvisch a 20 cent per pond. Ter inlichting diene, dat er gemiddeld 3 stuks per pond gewogen worden. De verkoop zal *e ongevety 2 uur aan- vav-igetm f Gisteravond omstreeks 7(4 uur is spe lende te water geraakt de 6-jarigo G. V., wonende aan de Nieuwe Haven. KoaT daar op is hij door een agent van politie |op gehaald en heeft deze dadelijk gepoogd de levensgeesten weer op te wekken. He laas te vergeefs. Een spoedig verscheno'n dokter kon slechts den dood oanstatooron. Door de politie is in de post aan (de Iyoe- markt gistermiddag voorloopig verblinden de 7-jarige J. K., wonende in liét Ileere pad. De knaap was aangereden door oen fietsrijder, waardoor 2 ringers van de rechterhand waren ontveld. Aan de politiewacht aan de Hoofdstroal werd gisteren voorloopig verbonden de 7 jarige H. de B., wonende in de Strijen- seheslraat. In de Brouwerstraat wap hij door een wielrijder'omver gereden en had daardoor een gapende wond aan de rech lerhand gekregen. Gisteravotnd omstreeks 9 uur zag een per soon op dan Dam1 iemand op eert rijwiel rijden, dat 'hij herkende als dat wat Jiem op 16 April 's avonds omstreeks 9 uur te DeMft (was ontstolen, toen hij het eien o ogenblik onbeheerd voor een café had Ja- ten s taan'. Het rijwiel is in beslag genomen. Dp politie stelt een nader onderz'oek in. In den afgeloopen nadht zijn verschillen de houders van familietuintjes onaange naam verrast door een bezoek, tijdens hunne afwezigheid van omgewejiisahte gas ten'. In een der huisjes waren ruiten inge slagen en de deuren opengebroken en wor it daaruit Vermist een bos sleutels. D,e politie stelt een onjdierzbek in. IJlt den Gemeenteraad. 1 XI' .lil Progressieve heffing. i In komstenbei as ting. Ill, Art. 9, i D© heer Houtman wehsdht eert enkel woord te zéggen over zijn amfendement. Als iemand een gift krijigt, wendt dan door den, begiftigde daarvan belasting be taald? De .Voorzlitter: Dat is niet altijd het geval. I De heer HoutmaK: Todh Zou ik dat willen. Spr. adht het niet meer daji billijk; die gift is Voor den begiftigde het inkomen. Jlaar ook den gever moet z. i. daarvan (be lasting betalen, liet is een luxe van dcq vader, om de kinderen uit giften telaten leven. 'II Lf'l'J" De Voorzitter: Dus dubbele belastin» heffen? De heer Houtman: Wel degelijk wil beide laten betalen, tri Zulke gevallen moet dan maar tweemaal betaald worden. En dit zou spr. graag ondubbelzinnig in de ver ordening uitgesproken willen zien, zoodat de begiftigde weet dat hij betalen moet evengoed als de gever. De Voorzitter: IJ Wilt dus dubbel laten betalen voor het bidrag van do gift. Nu is de regeling zoo, dat ,uf rle een óf de ander betaalt. i De heer Houtman: En als nu de gevtr buiten do stad woont? De Voorzitter: Dan betaalt de be- giftigde. De heer Lager we ij zegt, dat dit dr steen des aanstoots was. De knoop zou doorgehakt zijn, wannnecr het voorstal. Houtman wend aangenomen, maai dan moet men afstand Idoen Van het stemilpunt dat over één object niet tweemaal belasting geheven mag worden. Spr. gelooft wol, dat men dan niet meer zal krijgen, de onaangename ontmoeting dat op hel kohier verschillende personen voor komen die vrijgesteld moeten wor len. Om het euvel in te korten, hebben p. on W. reeds vastgesteld, dat, als de gever buiten de gemeente woont, de begiftigde hier moet betalen. Deze mededeeling geeft spr. uit zijn ervaring. De heer Houtman zou nu het beginsel van zijn amendement in stemming willen gebracht zien; de redactie voor-het op nemen in de verordening kan daarna be- paakl worden. I De beer Gos 1 inga begrijpt de meening van den heer Houtman niet. j Art. 4—4o. zegt wal inkomen is; Art (9 is een verduidelijking van art. 4. Het (amen dement Houtman lijkt hem nu iets als een porie brisée deur. Wat de heer Houtman wil, moet hij hij art. 21 voorstellen. Spr. leest de artikelen 9 er 21 voor. j Do heer Houtman heeft de strekking van zijn amendement duidelijk aangegeven en er op gewezen, welk beginsel daaraan ten grondslag ligt. Over dat beginsel zou hij Je beslissing van den Raai willen, j De Voorzitter: Vindt de heer Hout man goed dit aan te honden tot iftrt. 21? De lieer Houtman legt zidli daarbij neder. i Artt. 10 ©n 11 worden goedgekeurd. Art. 12. j De heer mr. Kavelaars acht aanne ming van zijn amendement niet alleen noo- dig, maar hoogst noodzakelijk,- omdat de nu gegeven redactie tot vele ontduikingen aanleiding zal geven. Spr. geeft toe, dat de bedoeling dui delijk is, maar de leller van dit /artikel laat do mogelijkheid om te handelen in strijd met de bedoeling. Niemand zal de opbrengst van een bedrijf winst noemen; ook niet de bruto opbrengst. In art. 8. al. 1, staat wat ,op b reng s tl is: De opbrengst van onderneming en ar beid omvat de niet on Ier art. 6 vallende vuordeelqn,*.die als winst, honorarium in wolken vorm verkregen worden uil be drijf ,of beroep, enz. Do fout schuilt dan ook yi dat jart. 8, door Jict gebruik van het woord win'st, omdat ,in art. 12 opbrengst pu moet verstaan (wonden als winst. Daardoor Zulten de bedrijfslasten tweemaal kunnen wonden .afgetrokken. 1 Daarom .stelde spr. voor ia te voegen,' de .woonden .„voor zoover bij liane bereke ning je dier zake. nog 'geen aftrek jheefi plaats .gehad." De heer G os 1 i n g a begrijpt, dat de beer Kavelaars bedoelt de bepaling te verluide- lijken ter voorkoming van misbruik; maar men kan ten slotte'zoo gaan verduidelijken, dat men onduidelijk wordt. Er wordt in de leerste alinea gesproken van de berekening van het zuiver be drag der opbrengst en dat geeft duidelijk aan, dat daarvan niets meer mag afgetrok ken Worden. Wondt in een bedrijf b.v. een ton /oorlogs winst gemaakt, dan mag daarvan 30 pCt. als opgelegde oorlogswinstbelasting door do firma wonlen afgetrokken, zoodat de zuivere oorlogswinst dus wordt f70.000; maar dan kan men daarvan niet nog (eens 30 pCt. aftrokken. it JDat is toch duidelijk. De heer mr. Kavelaars is het met den heer Goslinga volkomen eens, dat de bedrijfslasten niet tweemaal mogen wonden afgetrokken en dat is ook juist liet (beginsel dat ten grondslag moet liggen aart li© /re geling. Dat is ook bedoeld, maar het (is verkeerd uitgedrukt en. daaroimi vreest spr. dat daarvan misbruik gpmaakt zal won lent Het is duidelijk dat de bedrijfsoihkostelnf van de opbrengst mogen afgetrokken wor- dent vi 1 De heer Goslinga: Wat blijft dan! over? De heer mr. Kavelaars: De winst. Maar de heer Goslinga leze nu de /eerste alinea Van art. 8. t Ee heer Goslinga: Art. 8 is weer ©en' explicatic^van art. 4. Gesteld, men beeft een bedrijf, dat f 10.000 bruto winst geeft, daarvan wonden de bedrijfsomkosten ai f3000 afgetrokken, dan blijft f7000 als winst oyer. Dlat is Je opbrengst van het bedrijf ©n dat wordt belast. Het is naar spr.'s opvatting zoo helder als Kristal. M l Spr. begrijpt echter Wel, wat de heier Kavelaars bedoelt. Tot nog toe .mocht men' eenige belastingen van de bruto winst af trekken, zooals de grondbelasting en de oensoineele belasting, maar nu moigen geen iclasfiinigcn meer afgetrokken worden. Er mag nu niets anders meer afgietriokkten worden dan.' de onkosten, uit het bedrijf Voortvloeiende. Spr. gelooft, dat de lieer Kavelaars hang is, dat ook die belastingen nog zullen worden afgetrokken. D© heer mr. Ka,Velaars: In; dg agtt^ i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2