De oorlog. Laatste Nieuws. 5 *81 6 Wordt gezegd wat opbrengst is, en in art. 8 wat winst is. In (art. 12 staat sm feitelijk, dat de bolrijfsonkosten ran de "1 I winst mogen afgetrokken worden. f5 - Spr. begrijpt niet waarom zooveel be- Iw* ziwaar tegen de door hem voorgestel ld r,'wijziging gemaakt wordt. D® heer Gos 1 inga: Een verandering moet een positieve reden hebben en die f 'heeft spr. niet gehoord. It Wij hebben in art. 12 gesproken van ,het zuivere bedrag der opbrengst. Als men ter verkrijging van eein csnt- r vangst, uitgaven moet doen, mogen die af- - getrokken worden van die ontvangst. Moet ik f500 gaan ontvangen In b.v. Groningen tan moet ik" daarvoor persoonlijk daarheen, dan mag ik de temaken reiskosten van die f500 aftrokken en wat er overblijft is jde opbrengst. Maar zijn eenmaal de onkosten om de ontvangst te verkrijgen gemaakt, dan mogen1 die onkoslen niet nog eens afge trokken worden, i Deheerjnr. Kavel aars handhaaft zlijn amendement. rn stemming gebracht wordt het Verwor pen met 13 tegen. 5 stemmen. Vóór stemmen de heeren mr. Kavelaars, Scheffers, Evers, Post en Houtman. Tegen stemmen de heeren v. Pelt, No'et, v. d. Schalk, Lagerweij, v. Westendorp, Goslinga, Beukers, Hinkelaar, v. d. Hoek. Kooptmans, v. d. Zee, Korpcl en v. td. Tempel. De heer Houtman merkt op, dat in, hetzelfde artikel nog een onbillijkheid voor komt, n.l. dat voor een verzekering mei meer mag worden afgetrokken dan, f 100, terwijl voor pensioen f400 mag worden afgetrokken. Onbillijk is deze regeling, omdat bei den toch een kapitaaltje kweeken. Hoe verdedigt men die onbillijkheid? De Voorzitter: Er is een merkbaai verschil in beiden. Die van zijn inkomen een pensioenbijdrage moet afstaan, is daarloe verplicht; die een premie voor een verzekering moet betalen, doet dat vrij willig. De heer Houtman: Vervult daarmede evenzeer een plicht. De Voorzitter: Die yeor pensioen moet bijdragen heeft geen vrije keuze; be taalt hif die premie niet vrijwillig, dan wordt ze van zijn salaris afgehouden. De heer v. d. Ilo'ek: Mea ziet het geld daarvoor niet eens. De heer v. d. S oh alk: Dat noemt dan toch' niet weg, dat beiden een kapitaal tje kweeken. De heer Post: Ook onze huishuur moe ten we betalen. De lieer Goslinga: Zoek de gelijk making in mijn. amendement op art. 22. De lieer v. d. Hoek: De aftrek voor Verzekering is uitgebreid tot het maxi mum Van f200. Arl. 12 wordt goedgekeurd. Art. 13 wordt goedgekeurd. Art. 14. De jieer mr. Ivavelaa rs merkt op, dat door den heer Houtman in diens ge houden algemeene beseliiouwmgeai gevallen ter sprake zijn gebracht, welke zeker mo gelijk zijn, zoodat hij in zijn opmerkingen daaiomlrent wel gelijk had. Als iemand een gedeelte van zijn vermogen, bijv. ef fecten, tusschen 1 Mei en 1 November om zet in onroerend goed, dan zal de aanslag voor de Rijks- en de Gemeen led ahorn sier - belasting niet meer gelijk zijn, want d bronnen van inkomsten op 1 November zijn niet meer dezelfde als op 1 Mei. Spr. stemt toe dat er wel bezwaar be staat oan den aanslag voor do Gemeente pp 1 Mei in plaats van op 1 November te stollen, omdat de Gemeente of te laat zal kunnen profiteeren van de cijfers van het Rijk1, of te laat zal komen, met haar kohier. Spr. mleent echter dat die bezwaren zou den te ondervangen zijn, door te bepalen, dat de aanslag geschiedt naar de bron men van inkomsten op 1 Mei. Die beer Hou,tman: Men kan de be laslingplichligen op 1 November piet aan slaan voor bronnen van inkomsten dis dan niet meer bestaan? De heer mr. Kavelaars: Ze beta len toch over hot afgoloopen jaar. De beer II ontman: Vast slaat toch ook dat mien niet behoeft te betalen Voor inkomsten uit bronnen die niet bestaan Do Voorzitter merkt pan den heer Kavelaars op dat de industrieel in den regel wel zijn inkomsten zal opgeven naar diiens laatste balans, want deze heeft geen latere gegevens, maar anderen kunnen wel lOvter latere gegevens beschikken. Die beer V. d. Hoek: Het doel is toch om in hoofdzaak bet rijkskohier over te nemen Voor zoover dit dienstig is; dat behoeft niet voetstoots te geschiede ft. De beer Houtman: Het herleid baai- tijd vak is niet 'meer gelijk. Er kunnen tusschen 1 Mei en 1( November verande ring plaats hebben in de bronnen Van inkomsten, waardoor de aanslagen'een be langrijke vermindering moeten ondergaan. De Voorzitter: Het zelfde kan om gekeerd ook het geval zijn. Art. 14 wordt hierna goedgekeurd met algemeene stemmen. 1 I I [Slot volgt.) Gedurende de maand Juni 1916 werden genomen 2377 baden. 3ste Klasse: Kuipbaden 167. Regen- baden 175. "2de Klasse: Kuipbaden 376, Regenbuien 1541. 5 ets. Kinderbaden 118. In het eerste halfjaar 1916 werden ge nomen 14.085 baden, tegen 13.476 in 1915. Vangen, dat bij aan de gevolgen is over- j leden. De dader bevindt ach in arrest* AGENDA. Heden en volgende dagen. Circns Schouw burg, 81/4 uur. Gez. Spree.. De Kino Koningin, lieden tot 16 Juli. Casino, 8 uur. Henri ter Hall's Reviie: Halt, hier blijven 1 Heden en v,olgcncte avonden. Tivoli Schouw burg, 8V2 uur. Haagsch Blijspel Gezelschap. Louis Bouwmees ter Jr., Coralie C. 4 en 7 Juli. Rotterd. Diergaarde, 8 u. Aroind-Scfem.c©rt Rjo-tteroL Stedelijk Orkest B..,Verballen. 9 Juli. Rotterd. Diergaarde, 21/2 uur. Nam. 'Concert Residentie Haxmo nie Kapel. Op de slachtplaats aan den Buitenhavèn- weg, waar de regieeringsvarkfens geslacht Wonden, had de slager v. d. R. .gistermid dag het ongeluk, hoi heete Water, dat bij het slatchjen gebruikt wondt, over beide boenen te krijgen. Na ter plaatse verbonden te >.z'ijn, is hij pter rijtuig jnaar zijn Woning ,aan de Hoofdstraat gebtjadht Rechtzaken, Van rechtsvervolging ontslagen. In de medegedeelde Zaak van den arts, Jen heer D. G. Cohen Vervaart te Utrecht, die ten behoeve van dr. Quant te Sassen heim tijdelijk de praetijk beeft waargeno men"*en aan den burgemeester van Sassen- heim niet vertoond had liet bewijs van .be oogd heid, geviseerl door den inspecteur der Volksgezondheid van de provincie waarin hij gis geneesheer gevestigd was, heeft de kantonrechter te Leiden uitspraak gedaan en den beklaagle ontslagen van rechtsvervolging en wel op grond, dat bekl. niet als geneesheer gevestigd was te Utredhi en derhalve niet kan vertoonen een bewijs van bevoegdheid, geviseerl door den in specie ar m de provincie Utrecht. Gemengd SUctp**, De Kino-Koningin. In den Circus-Schouwburg-, op het Sta tionsplein, te Rotterdam, treedt thans op het Ned. Operette-Gezelschap directie M Vigeveno, met de aardig© operette i,,De Kino-Komngin", die reeds vroeger in Rot lerdam in een reeks van voorstellingen werd gegeven en een druk bezoek trok. Ook nu weer zal deze operette, zooals verwacht mag worden, succes hebben. De aardige muziek van Jean Gilbert, welke tal van aardige melodiën bevat, zal daartoe in de eerste plaats bijdragen, maar ook de- smaakvolle, zoowel als de harlstochte! ijko dansen, zooals die gegeven worden door mei. B. Verswijver en mej. S van Dijk, welke laatste ook mooi Hartstochtelijk spe! geeft te zien. 1 't Stuk is goed voorbereid: goede bezat ting in de hoofdrollen, zoowel ton op zichlc van den zang als van het spel; di koren zeer voldoende en een uitstekend orkest tor begeleiding, onder directie van den lieer Anton Peers. De regio is zeer verzorgd; aardige too neeltjes komen in deze operette voor, waarbij van de heeren vooral André van Dijk als do Amerikaansclie millionair-fabri kant van geconserveerd vleesoh succes beeft. Een heel mooi decor is vooral het stads gezicht bij avond, waar de verlichte wol kenkrabbers een mooi schouwspel opleve ren. R' mmcercnric kunnen we zeggen, dat deze opvoeringen veel moois te liooren, en veel schoons op verschillend gebied te zien geven. Een bezoek is dus wel aan te bevelen. Een eigenaardige opvatting derleerplichtwet Men deelt ons mede, dat in een klei ne Zeeuwsche gemeente 07 kinderen gis teren de school verzuimden. Zij waren in dienst bij den voorzitter van de com missi e tot wering van schoolverzuim. Ongelukken. Te ,0ude-Peke]a is een Mnd onder de stoomtram .OldambtOude-Pekela geraakt, waardoor Jiet gedood weid. De kleine werd hel hoofd afgereden. Oorlogsvaria, Lord Kitdhenter blijkt bij testament een bezitting-, groot 5000 acres, in Oost Afrika, te hebben vermaakt aan kolonel Fitzgerald, zijn militaire secretaris, die met hem op de „Hampshire" is omgekoman. Weersverwachting. Verwachting tot den avond van Woens dag 5 dezer: Meest zwakke, veranderlijke wind; half tot zwaar bewolkt; mogelijk enkele regen- of onweerbuien; zelfde temperatuur. Ernstige brand. Gistermorgen werd de kapitale boeren - hofstede „Gooyenstein", bewoond door den heer J. Schoonhoven en gelegen aan don Stammerdijk, onder Diemerbrug. een prooi der vlammen. 's Morgens 7 uur maakte een aankomend, jongen den baas er opmerkzaam op, dal ter rook uit het achterhuis opsteeg. Maar voo" maatregelen konden wonden getroffen, had het vuur zoodanig om zjch heen gegrepen, dat aan stuiten voorloopig niet te donken viel. Wel werd zooveel mogelijk naar buiten gedragen, aa. een partij kaas, "maar het grootste deel der hofstede dn de hooi bom met oud hooi en enkele schuurtjes winden een prooi der vlammen. Do spuiten van Diemerbrug en Vinke brug bcu-KKfil -uitstekende «diensten. D-1 spuitgast Schippers van Diemorbrug kreeg bij het omhalen van een muur de (Vallend- massa op zijn licthaam en werd vcrpH tend. De ongelukkige, 34 jaar oud, Was ion middellijk dood. Ilij laat eejn vrouw met nog vier onverzorgde, kinderen achter. Omtrent de oorzaak is niets bekend. Die hofstede was verztekerd. Yolbsbadhuis. In de week 25 Juni1 Juli '16 .werden genomen 509 baden. Isto Klasse: Kuipbaden, 32. Regen- baden 38. 1 2de Klasse: Kuipbaden 83. Regenbalen 332. 5 Cts. Kinderbaden 24. Yan het Westelijke front. Fransch legerbericht. PARIJS, 3 Juli. Het officieele commu niqué van hedenavond luidt: Ten noorden van de Somme geen en kele infanterie actie. De toestand is onveip ander gehlei en Wij hebben onze successen ten zuiden van de Soanme vervolgd. Wij hebben ten oosten van het Mercaucourtbosch het Cha- pitrebosch en het dorp Feuilljère geno men, terwijl wij meer naar het zuiden Assevillers bestormden. Dit is het middel punt ©ener sterke verdedigingsorganisatie. Wij 'veroverden ten zuiden van Assevillers de tweede Duxtsche stelling in de buurt van Esstrées. In den middag overschre den wij de tweede linie en namen Bus- court tea oosten van Feuillère en Flan- court. Het gewonnen terrein is 5 K.M. diep. Vijandelijke versterkingen in de buurt van Belloyen Santerre en andere plaatsen ten 'oosten van Flancourt werden uiteen gedreven. Het aantal ongewonde gevan genen is gestegen tot 8000. Zeven bat terijen zijn buitgemaakt, w.o. 3 zware. Voorts leen groot aantal mitrailleurs, loop- graaftnortteren en andere batterijen. Op gieen der beide Maasoevers had in fanterie actie plaats. De artillerieactie werd niet sterker. Bij den PodVre heuvel hevig bombardement. Ook' bij Jiet Thiaurnont-werh en de batterijen yan Damloup. De Damloup zelf werd niet aangevallen'. Engelsch lege rberichf. LONDEN, 3 Juli. (Offidëel, 'savomdi). De strijd Werd in ilen namiddag met (afwis- se]end. succes voortgezet bij La Boisello en ten zuiden van Thiepval. Over 't alge meen was de strijd in lien voormiddag ern stig. Bij een vijandelijken aanval tan zuiden van Thiepval werd. een énkele oirizier troe pen verdreven uit de stellingten, die Wij in. den ochtend hadden^ genomen. Vel© vijan delijke aanvallen zijn op andere punten afgeslagen. 1 De EngeTschen vorderen, het aantal ge vangenen is meer dan 4300. Eetn belang rijke hoeveelheid wapenen zijn buitgemaakt. Op de overige deelen van het front, be halve hier en daar hevig Kanonvuur, niets bijzónders. - t 1 De Engelschen hebben een wijantdel ijk© WaarnemingsbalIon vernield. Over het ge- heole front hebben tde Engölseihan sinds het begin! win den slag 15 machines (ver loren. Het F ransch-E nge 1 s0h.e offensief, PARIJS, 3 Juli. (Havas.j. Terwijl de Duit sellers bij! Verdun door ©en sterken! aanval erin geslaagd waren zich' lijdelijk Van, het veivledigingswerk Damloup meester te ma ken, doch om er bijna weer onmiddellijk uit jtc worden, geworpen, vfolbzoeht liet Fransch-Engelsche offensief den derden dag do belofte, In 't algemeen gesproken is de tweedo linie der Duitschers over een frqjnit officieten en 1400 manschappen gevangen genomen en vier kanonnen buit gemaakt. De strijd is nog aan tden gang. In de streek van de beneden Lipa, half weg DubnoSokal hebben .oaze troepen den vijand, na zijn tegenstand te hebben gebroken, opnieuw teruggeworpen in wes telijke richting. In den loop van den nacht hebben wij 11 officieren en 992 soldhten gevangen genomen en 5 mitrailleurs buit gemaakt. Diverse berichten. Bommen, op Sofia. SOFIA, 3 Juli. Hedenmorgen 8 uur ver scheen. een vijandelijk vliegtuig boven de stad en -wierp acht bommen op verschil lende wijten, zónder schade aan te rich ten!. Door onze kanonnen beschoten, aam het dadelijk de vlucht. In Arabië. 1 KONSTANTINOPEL, 3 Juli. Officieus wordt /het volgende gemeld De Éngelscihe pers geeft opnieuw een he wijs yan hare gewone brutaliteit, wat het verdraaien (Ier feiten betreft, door overal leugenachtige berichten te verspreiden, vol gens ,welke dhe Cherif van Mekka, onder steund (door de stammen ran Centraal- en Oost-Arabië de onafhankelijkheid dezu landstreken* (zou hebben geproclameerd. Ziehier waarin deze feiten testaan, di plotseling in de streek van Dj.-dJnh en Mekka gijn voorgevallen en waarvan de oor- Vaak te rinden is in de omfcooping, il- naar gewoonte (door Engeland aangevend D Engels then, hebben de haven van Djd ia li gebombardeerd en verier hebben zij alle mogelijke middelen in praötijk gebracht om d© paburige stammen, die door den oorlog nadeel hebben ondervonlen, voor hunne zaak ito winnen. Zij zijn erin gedaagd deze sta(tn!moa tegen onze strijdkrachten, die zich ja beperkt aantal to Bjeddah bevinden, te doen oprukken. Volgens de laatste berichten van den commandant en gouverneur yan Iledjaz ontvangen', zijn de noodige maatregelen genomen in overieg met den Cherif van Mekka om den opstand der stammen, die door de Engelschen zijn opgeruid, te on derdrukken. Hetgeen dus door de Engel sehe pers beweerd wordt, dat de Cherif de onafhanke 1 ijkheiid zou hebben gepro clameerd, lis dus yan eiken grond ontbloot behalve (le omstreken yan Bjeddah ei Mekka. Er ds geen verandering gekomei En den normalen toestand van. het Yilajet vai Hedjaz en de spoorwegyerbitndingen tus schen Medina en de centrale provinciën vnn het Rijk blijven zonder ©enige stoor nis plaats vinden. 3 Juli. Maria Lemmen, oud 9 weken, Bakkerstraat. Een levenloos kind van 11. J. Zondag en M. J. Wijzenbroek, Haga- straat. 1 BEURS VAN AMSTERDAM 4 Juli 1916. STAATSLEENINGEN. - Handel en Bedrijf. Bears .van Schiedam. 1 DINSDAG, 4 Juli. Officieele noteering van de Commissie uit el- Kamer van Koophandel aan de Beurs. MOUTWIJN: f43.— pier H.L. contant, Bonder fust en zonder belasting. ROGGE: Geen opgave. GERST: Geen opgave. MAïSs Geen opgave. Namens de Cómm. voor de notecring. P. A- J. WITTKAMPF. Ndteering der Vereeniging t,-J3ond van Dis tiUateurs", gevestigd cfe Botterdam MOUTWIJN: f46.— pier H.L. JENEVER: f50.— pier H.L. AMST. PRiOEF: f51.50 per H.L. Namens de flomm. voor de noteering. MQUTWjIJNStemming traag. SPOELING: fl.SO. SPIRITUS: f67—f190. RUWjE SPIIinjUSf32.50. Noodlottige vergissing. Dp kóópman Ci BL v, d. B. ,te Sohorc, dropk dezer dagen bij vergissing uit ecu flescih met azijaessencp. De man is na .lievig lijden overleden. 1 De zang in het leger. Op Donderdag 6 Juli a.s., 3es namiddags 2 uur, zal op de Maliebaan, te *s-Gravon- hiage, door militairen van versoliilletnjdc korj)sen uit hot ^garnizoen van Den Haag, onder leiding van den lieer G. J. van Trigt, en met medewerking vatn htet muzieik- korps van liet Depót III Inf. Brigade, pem uitvoering gegeven worden, teneinde aan autoriteiten, genoodigderr en \reidore he- langste]lenden de rc-sulta.ton te doen hioo ren, die aldaar verkregen zijtn met de door den Opperbevelhebber Iwyvolen po gingen tot bevordering van den zang in j bel leger. J - Noodlottige messteek 1 Een 'bewoner van! Tilburg^ Hoes ge naamd, heeft toen hij zijn. kostbaar Van Hoof miet een mes aanviel, van dezen een zóódanige messteek in de borst ont schors wordt de terugtocht erkend. Het' aantal gevangenen bedroatgt 8000; een dertigtal kanonnen, waarbij, zes zware, werden buitgemaakt. De rol, die de Fransch'-Engelsche vliegers bebbfeln. is -be langrijk, Geen enikole Duitsch© vlieger kón Eedierl 1 Juli over onze linie vliiégen'. Volgens berich'Len Van, aviateurs jmoeten nog slechts twee of drie verdedigingsliniess worden doorgebroken, voordat eetn! gevecht op Ket vlakke veld mogelijk is. Mien, moet toch' aannemen', dat de vorderingen lang zaam zullen zijn, aangezien een groot© aan val geregeld voorbereid, moet worden en met meth'ode móét geleid worden. Van het Oostelijke front. Russisch legerbericht. PETERSBURG, 3 Juli .(Officieel.) De Duitschers hebben hedennacht het artille rievuur geopend in de streek ten zuid westen van het Naroczmeer. Op den noor delijken oever van het meer van Sjnevs- koja hebben do Duitschers in den nach't getracht onze loopgraven te naderen, doch zij werden door ons vuur verdreven. Wij hebben in de streek Van, Smorgon en Kre< wo krijgsgevangenen gemaakt en mitrail leurs veroverd. 1 In de streek noordwestelijk van Barano- witsji hebben wij na een hevig gevecht 59 4siq dism 132 531y4 508/8 6»Vs 485/g 81 168 Fé. 21/2 pot. ROTTERDAM, 4 Juli. Op de Veemarkt te Rotterdam waren lm den aangevoerd 56 paarden, 2 veulens, 67*2 magere runderen, 550 vette runderen, IS t vette kalveren, 361 nuchtere kalveren, 4 schapen, 4 varkens, 142 biggen en 3 bok ken. Besteed werd vootr koeien 130115- 105 ct., ossen 130110100 et, stieren 120—105—100 ct., kalveren 140-120—100 cent, handel redelijk. Melkkoeien f245400, kalfkoeion f260 440, slieren f 160—550, ^pinken £95'- 140, vaarzen £120175, werkpaarden f 180400, slachlpaarden 125—250, nuoh tere kalveren f1018, fokkalveren 120- 28, biggen Ï1019, handelmaüg. Botermarkt. Aangevoerd 33 achtste en 4 zestiende ton en, 150 stukken. Van ruim 15 K.M., vanaf Montauban naar I fRf',f6°' f 58 en V0OT d° sLllk" EsLrées, in onze banden. Dotor de Duit- Eieren. (Beurs). 219803 Rogeeringsoieren. Kippeneieren f 5.50—5,80, eendeneieren f6.95. i 22256 V. P, N.-eieren. Kippeneieren f 6 90 7, eendeneieren, £77.25. Vis s cli cri j SCHIEDAM, 4 Juli Vertrokken ter lia- ringvisscherij SCH 255, Martina, sch. J. Westerduim SCH 300, Prinses Juliana, scli P. Bal, beiden voor do 2o ro-s. Burgerlijke Staud. SCHIEDAM. Geboren: 1 Juli. Jeantie Maria, d. v, L'. Roet man en J. van 'tSant, Van Smalevel(straat. Aaltje, d.v. A. van den End en A- Stijsig©r. Hoofdstraat. Leonardus Jadobus,zl v A. Nobel en, M. Jr Guit, MariastraaL 2 Juli. Theodoras Aloisius, z. v. Th. van der Tuijn en G. C. A. van .Geene, Gas straat. t 3. Juli. Konstantia JoAnna Maria, d. v. A D. A. Govaart en K(. J. M. yan de Poll, Vaardingerstraat. - 1 O verleden» 30 Juni. Coenraaid Lodewijk Roelofs, ouil 72 jaar en' 7 maanden, Hoofdstraat. 2 Juli. Een, levenloos Kind van G. tW. Mejjbooimi en,' H. J. Iliensch, iVestfrante- lajnntóclhteBtra^ts, i j j Dtigelijksch Beurshftrïcht. Amsterdam 4 Jall. Gelijk gisteren had pok lieden de beurs een aangenaam verloop, \"oor Atneiik. vaarden werd de invloed ondervonden van de bolero N. IJ-Slotkoei"- wn van igislerert, waardoor tl o Union ra its en Eries 2-r'/H en p/_> pet. verschil ten, gunste te zjeri gaven. i Terwijl de belangstelling yoor marine waarden mirt bijster groot was, viel toch ©enige verbetering waar te nemén. tan Locale waarden waren Tabakken in vaste stemming. Van Rubbers waren Ainst'm R. vast, maar later 2 5 3 pot teruggaand. Pelr. aand. yoor Koninklijke zeer vast en 3 5 6, pet. boter. Gecons. IIoll. onveranderd Cull. aand. kalm. Vorstenlanden iets zwakker. Scheepv. aand. hadden eeiikalmi verloop en hieven zonder belangrijke koers verschillen. Kon. Boot góed geopend; de markt liep later terug wegens gcringen! handel. t Mijnwaarden iets luier. Maxwell waarden ftvillig. ,N. AVj. S. stil, de d1/» en 5 pet. Staals- lccning kalm. Russ. en Oostenr. onveranderd. Prolongaties 2i/a' pot. Pfew-Yorksclie Ueart. Notecring van: 30Juni IJuli 3Juli Atch. Topeka Car and Foundry BeLhlelm St. Corp. Denver and R. G. Erie Kansas Sily S. Miss K. en T. Miss Pac. N.-Y. Ontario en West Rock Isl. R.w. Sou Ui. IVic. South' R.Wt. Union Pac. U. S. Steel Corp. Amer. Con. Co.' Un Cigar Co, 1047/8 |1047/S' ,1053/8 541/j (531/2 (531/4 435 (440 ,442 12 (12 (13 3Gi/g i3G7/s (36 i/a. 253/g (25V2 ,26 45/g ,48/g (4 Va 65/s - (63/4 163/4 271/4 073/4 ,278/4 221/4 (221/8 ,221/a 973/f ,971/4 ,9Si/g 233/4 ,21 ,247/e lBSi/s Sl373/i' (139"* 853/4' (851/2 (SGi/a ,528/4 52 53 (52 '52 fiï.4 nitar dn OffIcie€tI« Pnj^noteortsg vaa da VeresnlgiRfc voor den Effectenhandel,* Kederland. VJC L.K. HjL Ned. W. S. ObL flOQ 8 10237, 102»;, N«L W. S. ObL f 1000 5 102% 1027,w 102% Ned. W. S. Oblig 3'/2 84% Ned. W. S. Ob%. S 73% 731/j 737» Ned. W. S. Orüf S 78 737,(6 6315, Ned. W. S. CerüL 21/2 83% 637,s OostlndlS. obtij W16 noo lööS'j 1003', ObHg. 1916 11000 100% 100% Rusland. Iwan. Dornb G R 623 41/2 597/3 58 01> k, 100 NIc *67-69 4 621/-, 627/13 Obl. Gecons R 625 "80 i 55% 56 Obl. Zuidwest tSCj 1 64% 57 C«ns. GR 626 "89 4, 08% 63 Oü/W 691/3 64, 60 74 SS Obl. '89—90 Hope 625 4 W. We»D Sp 625 '901 RoUi. "94 6e Em. 625 O 4 Tnrkf[e. Obl 1911 fr. 600-2600 ...1 China. Goudl. Rose Gar. 1895 4 Japan. Obüg. Ie eer. 100 4f/jt 88tyj Mexico. S 100 1000 An. ObL SOI/o Brazilië. Fund 1914 20100 6 703/4 PROV. EN STED LEENINGEN Nederland. Amsterdam 1915 6 103 103 INDUSTR. ONDERNEMINGEN. Buitenland. Am B Sag C v. g X. American Can Co. Cert. v. gew. A. Am. Car d F. C. v. A. Am Hide C v. p. A. Am Sm. ét R. C. v. A. Anaconda Copp. M. C v.A. Bethb h. Sleet C v. A. Centr. Leath g A- 5 land Mill, C. g. A. ^tcd Corp C g. A. Iln Cigar- C. v. A.* U. S. SteeL C. C. g. A. MIJN BO U W-ON D LKN LmUN k. i-N Nedorlnnd en KoIontCn. Gnyana Goud. gew. A. 351'» 33Vg Ketabo^n Mijnb. pr. A. 35 SOl/2 Paleich Mgnb. g. A. 101/s IÖl/2 PETROLEUM-ONDERNEMiNGRN. Gecons Roll Petr M C A 5>i93/4 220 K. M L E. Pet br. A. 5287/ö 535 Per lak Peir. M A. 43Vg 4^5/g Z. Perlak P. pr. A. 77tyg 771/6 RUBBER MAATSCHAPPIJEN. Nederland en Koloniön. Amsterd. Rubber A- jHÖPj 216 DeH Batavia Rb. A. Ü55 157 Java Caoulcb. Cy A. 1C5 TABAIC ONDERNEMINGEN. Nederland en Koloniën. Amst Deli Co a. 2451/2 Deli Maatfichappii A. 540 Padang Tabak-My. A 55 Rotterd Deli-Mij; A- 247 Dl\ ERSEN. Buitenland. Maxw L. G Reet* 827/jq SPOORWEGEN. N ederl and. Holl IJ. Sp. M A. 89 N -B. Boxt-W. 1 h. O. 4l/2 «47/8 «43/15 - 841/- 621/4 607/15 89-1/4 !081i2 418 6S)3/8 50 £9% 135 687/8 80% 2 491/» 64» 250 84 491/4 108% 597/g 81 53 539 433/4 2183/4 547 258 86 Idem So h. O. Amerika. Atch. T. ft 8. C. v. g. Ar Denver Rio C. v. A: Ene Spw. gew. A. Kans C. Sontb. A. Kansas 1© h. O. Mies. K. Tex. C. v. K. N.-Y. Ont. ft West. A. Souib. Fbc. g. Sonthcrn Rattw. Cy. Vol. Tr. Or. gew. A. Union Pac Rx. C. v. g A. PREMIELEENINGEN Nederland. PaL v. Volksil. '57 11»% Pal. V. Volisvl -«9 t 2.45 Witte Krols A 75V4 BelgIS. Antwerpen X887 'i'j2 04-V< H o a g a. r 18. t The!*». Reg. Ges. 1880 4 119 Atrlka. Congo loten 188S 20 10 Prolongatie 171/s 17% - 102U/,e 117/(6 359/16 251/ie 66% 6 S0 94 17 185% 1021% 141/2 38 201/18 301/16 951/s fll/g 30%. 187 110 28.20 £0 80

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3