Se oorlog. 69"* Jaargang, Woensdag 5 Juli 1916 No. 15182 Het al te goede hart. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, francd per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden, dagelijks aangenomen. Advertentiën voor Let eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. "Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën by abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen lot den prijs van 40 cents per advertentie,bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. SCHOUW; eve rW egen, Voetpaden en 1 Kunstwerken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam, Voldoende aan hel bepaalde bij art. 7 van het reglement op de wegen en voet paden in deze Provincie; Brengen het volgende proces-verbaal door aanplakking ter kennis van belanghebben den Op heden den acht en twintigsten Juni 1900 en zestien, is door den ondergetee- kende GERARD GERLACH, Directeur van Gemeentewerken van Schiedam, als daar toe gemachtigd door Heeren Burgemeester Cn Wethouders van Schiedam, bij hun be sluit van den vierden Mei daaraan vooraf-, gaande, ter voldoening aan het voorschrift vervat in artikel 6 van het Reglement op de wegen en voetpaden in de Provincie Zuid-Holland, en overeenkomstig de publi catie van den zeven en -twintigstcn Mei 1900 en zestien, de schouw gedreven over do niet onder beboer van eenig Polder- of iWalcrschapsbestuur staande wegen, voet paden en kunstwerken, gelegen binnen het grondgebied van de Gemeente Schiedam en dienende tot hoofdverbinding tusschen de verschillende iiebouwde Gerneentekommcn. Daarbij is gebleken, dat aan de na te meldenwegen en werken de aangegeven verbeteringen behooren te worden aange bracht om te voldoen aan de bij artikel 5 van gezegd Reglement gegeven voorschrif ten, j Do Hoogc Schielandsche Zeedijk, volg nummer 5 van den legger, onderhouds plichtige: de Gemeente Rotterdam. De straatweg is in orde bevonden. Do Delflandschc Maasdijk, .volgnummer' 15 van den legger, onderhoudsplichtige: de Gemeente Vlaardingen. 1 Herstellingen van den straatweg worden vereischt op de navolgende plaatsen: Tus schen de sluis en het tolhuis; tusschen het tolhuis en dijkpaal 453 en tusschen de dijkpalen 470 en 476 en 502 en 503. Wordende tevens bepaald, dat de her- schouw, bedoeld in artikel 8 van meerge meld Reglement, zal worden gehouden op den tweeden Augustus 1900 en zestien. Aldus opgemaakt ten jam en dage voor noemd. De Directeur van Gemeentewerken, G. GERLACH. En is hiervan afkondiging geschied, waar liet behoort, den 5den Jui 1916. Burgemeester en "Wethouders van Schiedam, M, li. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, VLSICKENGA. Roman naar het Duilsch van Marie Diers. 39j Na dit gesprek! had Renate nog Veel meer te doen. dan Voor dien tijd. fïïjj moest haar beschermelingen zoo dïrigee- iren, dat zij: niet hinderdenZij mochten slechts bp bepaalde tijden in den tuin zijn en dan alleen op.een afgelegen plaats onder oude beuken en wilgen. Zij zelf richtte 'zich pok! naar den tijd om- altijd bij de hand te zijn als Max kw&m. Bo vendien moest zij zich nu dikwijls ver- kieeden en vreeselijk Veel Wasschen op dat niets aan haar naar ziekenkamers! en medicijnen ipok. Het Was heel dik wijls'een gevlieg heen en weer, men zou niet zeggen, dat zij de jonge, rijke land-- vrouw was, die het zich gemakkelijk kon makten, maar eerder eert echt ziekenop- pastertj©, 'dat vjpor niets anders pp de Wereld 'is dan pan te loopen zoolang de zon 'aan den' lremel staat. Intüsschen 'wars' Max ook niet zoo aan de 'uren gebonden als een b'ureaumensch. Hij kkviam somtijds op oogcnblikken waar op niemand hem: verwachtte. Dan was. Nate jer niet. En als bij naar haar zocht hoorde hij: MevrouW] is in het dorp." Of teen armzalig Wurm liep hem in zijn eigen huis Vpor de voeten. Bpyiendien jWasj er onder Renate's tar- Kenn isge ving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kannen veroorzaken. Burgemeester en Wethouder van 'Schie dam - Gezien het verzoek' van: lo. M. KRAjNEN, om vergunning tot liet oprichten van eene inrichting vpor liet drogen van groenten en aardappelen in het pand, Elzensteeg 4, kadaster Sec tie C. no. 1008; 2o. de N. V. KAUFMAN'S HUIDENHAN- DEL, om vergunning tot het oprichten van een opslag- en bewaarplaats van ge zouten, gedroogde, bewerkte en onbewerk te huiden en vellen in do panden Noord- vestsingel 133 en' 135, kadaster Sectie IJ. no. 716; 3o. de N. V, TEREENUGDE OLIEFA- BRJEKEN, om Vergunning tot het oprich ten van eene inrichting voor het drogen van groenten en aardappelen in het pand West vest 100, kadaster Sectie C. no. 350; 4o. A. DIRKZWAGER, om vergunning lot het oprichten van. eene inrichting voor het drogen Van groenten en aardappelen in het pand Groene veegje 4, kadaster Sec tie A. no. ,1097; 5o. A. DjlRLZWAGER, om vergunning lol het oprichten van eene inrichting.voor het drogen van groenten en aardappelen in het pand Westerkade, 20, kadaster Sec tie M. no. 363; 6o. de N. Vu GLASFABRIEK „DE BA TAAF", om vergunning tot het uitbreiden barer glasfabriek', gelegen 's-Graveland 185, kadaster Sectie H. nas. 7,30, 731, 733 en 736, door hijplaatsing Van een stoom ketel van 85 AIS verwarmingsoppervlak'; 7o. C. OFFERMAN, om vergunning tot het oprichten van eeno inrichting Voor het drogen, vian gdoenten en aardappelen in het pand Noordwest 121a, kadaster Sec tie A. no. 614; 8o. de FIRMA BLAD EN PRINS, om vergunning, tot het oprichten van eene inrichting voer het drogen van groenten en aardappelen in het pand Nieuwe Ha ven 75, kadaster Sectie M. no. 393; Eb. de FIRMA WEjNNEKER Co, om vergunning tot het oprichten van eeno inrichting voor het drogen van groenten en aardappelen' in het pand Sohie 100, kadaster Sectie A. nos. 185 en 186; lOo. de N. Vu HOLLANDSCHE ASBEST- EN CEMENTFABRIEK, om vergunning tot het oprichten van een 'asbest- en cement fabriek in de panden Sluisweg. nos, 1, 3, 5 en 7, kadaster Sectie M. no. 1G20, gedreven door 7 elcctromotoren van totaal 87 P.K.; Gelet op de bepalingen, der Hinderwet; Doen te weten dat voormelde verzoeken /net de bij lagen op dé secretarie der gemeente zijn ter visie gelegd; i dat'op Woensdag den 19en Juli a.s.J We, die begon op te komen, geen ge ringe hoeveelheid onkruid. Het eerst ver onachtzaamde én toen plotseling zoo ver wende borpsvolk gaf zijn weldoenster een heele lijst van ondeugden te zien: In dringerigheid, valsdiheïd, kruiperij, bab belzucht, laster, leedvermaak en onver bloemde leugenachtigheid. En Max ztol ge ërgerd en spottend: „Zie 'je, dat heb je er nu van! Geef nu, toch eindelijk dien onzin opt"' I Het 'was een kunst op zich zelf in het oude reuzongobouW den weg te vin den. Toen Renate er reeds meer datl ■een 'maand woonde, kwam zij .onverwacht nog telkens weer in oen Vertrek, in een hoek 'of bjj oen geheimzinnig trapje, wiaar zij 'nog nooit gelweest was. Menigmaal be gon 'zij de vertrekken te tellen; maarzij verivarde ér dan spoedig in en' JoVaim er hooit' mee klaar. Be dienstboden, die zij 'het vroog, wisten het 90k niet; en Max 'evenmin. Hij zei: „de kamers liier kan 'men niet tellen, dat heeft nog nie mand gedaan." -Renate had ook Vol strekt 'niet het gevóel, dat zij de mees teres 'oVer dit alles wUs, daarvoor stond hier 'alles te Vast en te lang pp don- zélfden 'voet, als wan oeuWen her. In alle Vertrekken stonden meubelen, dikwijls oude prachtstukken, die nu eert onschat bare 'waarde vpor liefhebbers hadden en ook' Wankele en versleten stukken. Ineen geheel ongebruikt Vertrek stond een zeer beschadigd maar prachtig rococo ameu blement. 'Do zijden overtrekken' waren vol scheuren, "het Verguldsel Was afgestooben, des Voormiddag-s ten pTyj iïre, teiï raadhui- ze gelegenheid zal warden gegeven om bezwaren tegen het toestaan Van die ver zoeken in te brengen on die mondeling of schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen Vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secreta rie der gemeente van de schrifturen, die ter zake mochten rijn ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een© bfeslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of mieer zij<- ner leden rijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten.- En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort den 5 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M, li. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Djuitsch legerbericht. Van gisteren Terwijl de vijand ten noomlen van de Ancrebeek zijn aanvallen niet herhaalde, rukte hij met sterke strijdkrachten op tus schen de Ancre en Sotmime tegen het front Thiepval (La BoisclleJ en het boschje van Mamers en zuidelijk van de Sornme tegen de linie Barleux-Belloy. Zijn groote verlie zen in ons artillerie- en infanterievuur wa ren het gevolg van den inziet van .Veel irten- schonmateriaal. De aanvallen werden overal afgeslagen. 1 Om het bezit van Hardedourt noorde-< lijk van de Sornme werd verbitter! gestie- dep; de binnengedrongen Franschen wer den er uit geworpen'. Ten noordoosten van Yperen, westelijk van La Bassóe en ten zuidwesten ,vam sLeps, werden plaatselijke vijandelijke aanvallen, oostelijk van de Maas krachtige aanvallen tegen.' de „liooge batterij van D|amloup" volkomen afgeslagen. De herhaalde Fransélïe officiëele berich ten over de herovering van het Thiaumont. werk en de bezetting van Damloup, rijn evenzeer fabelen als do opgaven over het aantal gevangenen bij de Sornme, Duitsclho patrouilles drongen ten oosten en zuid oosten -van Armentières in de Engelsdhe stellingen door, verkénningsaJdefelingen bij Exbrüctko (westelijk van Mülhausenin de Fransche stellingen. Hier werden een offi cier pn 60 jagers krijgsgevangen gemaakt. Negen vijandelijke vliegers werden naar be neden geschoten, van wie vijf in een (lucht gevecht, zonder eigen verliezen, vier door afvuurgeschut. Zes buiten' gevecht gesteld» vliegtuigen' rijn in onze handen gevallen. Fransch legerbericht. Van gistermiddag: Ten' noorden en tén ziiiden Van do Sornme is de nacht kalm verloopen, Re gebroiken beeldjes van herders en herde rinnen lagen in het rond. Max nog in rij laarzen liet haar dat zien. „Hier is fijn huisgehouden", 'zei hij. „Mijn oudoom Pa- gel Was een dolle kerel. Maar kom Mee, hier -ben je ,te góed voor. Dezle toerei meubeltjes ïouden je Woeste geschiedenis sen kunnen vertellen." 1 „Och ja", zïei Renate verwpnderd, met kinderlijke nieuwsgierigheid. 1 1 Zij Vond het oud© sloit grenzeloos in teressant, maar als. een snuffelend kind,, niet 'als ©en goede huisvrouw, die er, or de 'wil scheppen en haar eigen stempel overal 'drukt. Ia enkele vertrekken huis den 'Stof en spirtnetWebben en zielts dat schoen haar eerwaardig toe,, 'zij Kwam in Sict geheel niet pp de gedachte er emmers 'en bezems heen to zenden om er. ouderwefstóh© netheid aan té brengén.; Over het heimelijk bang .rijn en' huive ren fen zidh' .Vreemd voelen, dat zbo'n jonge huisvrouw) licht had kunnen over vallen,- IdwUm zij pngepnerkt heen', om dat haar dag te bezet Wfl,s. -Zij had eigen lijk noioit .tijd omi hier zoo rond teljoo^ pen, als zij gaarne zén gelwild hebben. Menigmaal khvam de Just bij haar k>p om 'op een van die Wonderlijke sofa's te 'gaan zitten en zidh de oude fooneoi len Vpor te stellen, die ,7.1'ch hieje had- hadden 'afgespeeld. Max 'wjad zjoo vervélend kjort van stof, hij Vilde toch niét het rechte vertellen. Daardoor Vond rij het des .te Wonder baarlijker ten geheimzinniger. Maar als zij naar hjovten sloopmét het plan; er pons Duitschers deden geen enkelen aanval op de Fransche troepen. Dezte versterken de stellingen, die rij gisteren hebben genomen. Bevestigd is, dat de Fransdien een bui tengewoon groote hoeveelheid materieel hebben buitgemaakt. Behalve de reeds ver melde batterijen, zijn nog drie andere ver overd, waarvan twee Zware. Steeds duidelijker blijkt hoe vernblond de beschieting is geweest. In ©en ravijn Lm noorden van A-ssevilIer en vooral op da hel- lingen ten noorden van Herbaoourt leden de Duitsdhers ontzaglijke verliezen. Ten noorden van Frise schoot een Fransch vliegtuig 'ecu nieuwen Duitschen kabelballon.' in den brand. Tusschen de Avre en de Aisne traden Fransch© verkenningsafdeelingen zeer actief op. Zij drongen door tot in de eerste Buit- sche loopgraven en zélfs tot in de steun- Ioopigraven ten noordwesten van Bcuvraigne en tegenover Vingré, van waar zij gevan genen mede terugbrachten. Aan den linkeroever van de Maas mis lukte ©en aanval op een Fransche loopgraaf op de zuidelijke hellingen van den Mort- homme. Aan den; rechteroever van de Maas js ilcti geheelert nacht levendig gevochten in het gebied ten noordwesten van het Thiaurnont- werk. Zes achtereenvolgende aanvallen, bij welk© ten laatste gebruik werd gemaakt van brandende vloeistoffen, bleven zonder succes. Dé Duitschers, die als weggemaaid wérdein door hef Sper- en het jnfanterie- vuur, leden izWare verliezen', zonder dat zij bij machte waren do Fransche» uit hunne stellingen te verdrijven. Bezé bleven totaal in handen der Franschen. Op den: zuldoostelijken.' zoom van het Funiin-bosdi maakten de Franschen in den loop van den nacht ©enige vorderingen, pij wierpen de Duitschers uit een klein gedeelte loopgraaf ten noordwésten vajti jde batterij van Damloup. i Engelscb legerberioh t. Van gisteren;:' 1. t Hevige onweersbuien en stortregens be lemmerden ©enigszins de offensieve ope raties De toestand ten zuiden van de An cre is over het algemeen dezelfde ge- zelfde gebleven. De operaties in den loop wart den dag van heden bestonden in hoofdzaak pit minder belangrijke plaatselijke acties, die ten doel hadden het gewonnen terrein te behouden. Hel totale aantal gevangenen bedraagt thans meer dan 5000 i Het Engelsch'—Fransohlo offensief. De bovenstaande legerberichten, waar in geen vorderingen der geallieerden meer worden gemeld, rijn al aardig in. over eenstemming met de „sobere" artikelen, gelijk een Reutel-telegram meldde, derEn- gelsche bladen, waarin werd uiteengezet, dat de geallieerden bij hun offensief een terreinwinst niet van direct belang ach ten, Zoo zij slechts het initiatief bij de krijgsverrichtingen weten te behouden. Dé „Frankfurter Zeitung" schrijft als slot som Van teen overzicht: Dit zijn tot 'dusver de waarneembare eten poos te blijven, dan bad rij dade lijk meer gewetenswroeging, omdat zij haar tijd verspilde en er beneden zooveel op liaar Wachtte. Neus en gemoed nog vol van de eigenaardige, aantrekkelijke muffe atmosfeer, 'ging zij dan als een zoet kind naar beneden. Zij noemde den hieu,Wén stiefvader niet papa Het kwam niet in ernst bij lixar op, 'dat zij dat doen moest. Dien naam had ter Vpor haar sléchts eenmaal be staan, Maar rij Was uitgelaten blij over het huwelijk. 'Zij wist \miet wat zij beiden al vpor liefs en goeds zpu aandoen. IZij hielp ken Woningig zoeken en Werd zoo dn beslag genomen' door allerlei toebe reidselen, dat Max in dien' lijd geërgerd zied: „Je eigen huwelijk schijnt je nu wa rempel bijzaak." Hoar Moodier, die door deze wending in 'haar levlan gped gehumeurd was, zei ©ens tegen Renate, dat zij tech „vader" tegten den dokter moest zoggen, maar Re nate nam dat als scherts op. Zij noem de hem nu; pom den .dokter. t Het Was zeikter belachelijk, maar het hinderde den dokter. Hij had zich reeds in tallen ernst vjoprgesteld, voor zijn help stertje 'nu Werkelijk eon papa te worden. Van teen familieband had hij gedroomd, die aan zijn leven zonder houvast hecht heid ;zpu' geven. Ja, hij beschouwde zijn huwelijk' slechts van dat standpunt. En nu ging hef tzpp! Toen zij Ihetm Vpor de eerste miaal sprak, ztender, don den gewen schieö naam daaraante wer en meetbare uitkomsten van den gewel digen aanval: In den Engelschen sector hebben de aanvallers plechts weinig gewon nen en in dan Franschen zijn weliswaar aanmerkelijke, dodi geenszins bedenkelij ke vorderingen gemaakt in de richting van Péronne. Doch wij -weten, het: Wij staan pas aan het begin van den slag. De eerste stooten plegen do gevaarlijkste to zijn, doch bet spreekt vanzelf, dat de inzet van de stellig zeer aanzienlijke re serves der aanvaislegers nog een zwaro taak aan de verdediging zal stellen. Zon der twijfel zuilen do Eiigelschen bij hun nieuw offensief rekening trachten te hou den met de ervaringen uit den mislukten stag l>ij Loos. Een Renter-telegram meldt nog d.d. gis teren uit het Engelsch© hoofdkwartier: D© vijand, versterkt met talrijke batal jons, van andere sectoren va In hot front aangetrokken, blijft een zeer taai Verzet baden aan onze troepenop allo punten. Gedurende 'len nacht had een hevig gevecht plaats inde omgeving van LaBoisellc. On zo troepen streden met groote dapperheid tegen de hevige aanvallen van dentvijand, die een klein gedeelte van do vcidcdigingswerken ten zuiden van het dorp berovende. Voor liet overige bleef de toestand hier ongewij zigd. .Meer zuidwaarts werd ©enig terrein, ge wonnen. Gedurende den nariht veroverden onze troepen ©en boscti en maakten zich verder moester van oorlogsmateriaal ©n maakten krijgsgevangenen. Op het 'overig gedeelte \-an het front voortdurende loop- •iravenstrijd; verschillende overvallen wor den gedaan, waarvan er vooral twee sne- owoJ waren bij Armentières. Een na een lievige beschieting beproefde vijandelijke overval werd afgeslagen, cenigo gewonde krijgsgevangenen bleven in onze handen. Bij Fricourt heeft zich een heel bataljon (800 man; van het 186ste Pruisische infan- i'ioregiment overgegeven, dat in de loop graven "onvoldoende dekking vond voor het vetiiietigende Engelscb© infanterievuur. De F ransche t e ge na a 11 val len bij Verdun. 1 1 Aan den „Berliner Lokal Ank." wordt uit het groote hoofdkwartier d.d. 29 Juni geseind: „In een' reeks van groote ©n stout pig©. zette acties der Franschen', in den lóóp vaar den strijd om Verdun ondernomen, om on:s opdringen tot staan te brengen (en verleren stellingen terug te winnen, be lmoren die tegen het werk Thiaumont, het dorp Fleury ©a op het gebied ten |Zuid- Westen van de vesting Vaux tot de jbelang- rijkste. Zij waren: naar één plan opgezet, steunden op zeer sterkte strijdkrachten en werden met ongeëvenaarde verbittering uit gevoerd. Alles, wat ©enigszins tot suaves kon leiden, had men in liet oog gehouden ©ri verliezen aan mensöhenlevens schoon de vijand dezen keer niet to willen tellen, i Reeds den 26en Juni jn de avonduren togomnen de Franschen deze stellingen mtet oen woest artillerievuur te overstelpen. Alle kalibers hamerden op: het door ons gewon nen terrein op do Terne Froide, pp jle re doute van Thiaumont en op de linies', jiie hinden, twterd hij onrustig en zenuwach- lig. Rij staarde naar haar lippen en het z'weefde hem op de tong te zeggen: „Wel, hoe heet ik nu?" Maar die soort Van kieschheid, die hem zelfs hij zijn groot ste verval nooit geheel had ver laten, twteerhield hem ook nu'. Hij brom de ',wiat (onverstaanbaars ert keerde rich om. „Wat is er? ,Wal; ztei u?" yroog Re nate. t t „Och niets", ztei hij norsch. ,,*t JiVos maar een dwaze inval. Niet d© moeite waard'.' Daarbij zag hij er uit, zooals Renate hem al kondo. Dan ging er iets dieps treu- rings in litem om. „Oom de dokter, geg tocli wat uhobL", vroeg rij teeder ,en kinderlijk. Maar nu ritep .mevrouw Gropius uit de andere kamer: „Hij bedoelt zeker, dat je hem papa ,moet noemen. Dat zout j© toch ook Rest Jainneiï doen. Ik heli 't jo immers ook' nJ gezegd." „Nieen 1bedoelt ,u dat riep. Re- na te verschrikt. „Och beware, geen sprake v'anl" loog Ilttnefeld. Hij schoof met zijn kosossaak lichaam radeloos heen en weer. „Hoe- kom jo daar <jp I" stamelde hij. „(k zou luet niet eens willen. Nee, dat gaat niet"1 „Neen, dat gaat niet," zei Renate met tranen in haan ptem. f ,Jn geen geval", Zei Ri&iteMdL; i l Ofcordt WöRdlSin COURANT.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1