De oorlog. 69"" Jaargang, Donderdag 6 Juli I9Ï6. No. 15183 Het al te goede hart. ■4 I r P DeSS ehterant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs per kwaxtaals Voor Schiedam en VJaardingen fl. 1.25, francd per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau b'ozorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeetige voorwaarden. Tarieven biervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. B I i w BUITENLAND. Yan het Westelijke front. 4 Bjuitsoh legerbericht. Van de kust tot aan de Anctre jis, af ge zien van kleine ve r kon n m gs -geve eh tojn. slechts levendige artillerie- en mijnwer- persstrijd te melden. Het aantal, m de laatste dagen op den, rech ter-oever der Ancre gevangen geno men ongewende Engelschen bo.l raagt 48 officieren; en 867 man. Aan het front aan beide oevers van de Somme zijn sedert gisteravond weder hevigo gevechten aan den gang. De vijand kon tot nog toe nergens ernstig© voor- deelen behalen. Op den luiker-ocver der blaas verliep do dag zonder belangrijk© gebeurtenissen. Op den redhter-oever poogden de Fran schen. opnieuw met sterke krachten tegen onze stellingen ton N.W. van liet Thiau- mo'nt werk op te rukken, maar tevergeefs. Franseh legerbericht. Van gistermiddag: De Franse-hen hernamen het offensief en wisten in den loop van den macht dp Dnitscfhe loopgraven ten oosten van Cuilu to veroveren. In het zuiden, waar met suc ces opgetrokken wordt in de richting van de Somme, nam do Fransöho infanterie de hoeve Sormont aan den linkeroever van de rivier, tegenover Clary gelogen. De geheele zuidelijke streek, gelegen tus sdhen deze boerderij en heuvel 63 aan den weg FlaudourtBarleux, is in de m'acht iler Fransdhen. I Na een geweldig bombardement 'delen de Duitsdhers in den afgeloopen nacht Belloy Santorre aan; gedurende karton tijd konden 'zij het oostelijk gedeelte bezet houden, maar een offensief van Franscihe zijde hergaf den Franschen het geheele dorp. De Duitscihers weten zich nog steeds in een deel Van. Estrées to handhaven, waar het gevecht zteor hevig is. Alle tegenaanval len, welke op de Fransdh© stellingen ge richt weiden, stuitten af op hetF ranse he vuur. Het totale aantal der door de >Fran- s'ohen. gemaakte weerbare Buttsehe gevan genen bedraagt thans reels 9000 Het juiste getal der veroverde "kanonnen is nog niet bekend; alleen' die welke het Franscihe legercorps, hetwelk ten ztiideh van de Somtne opereert, buit maakte, wordt op zestig geschat. Een.' poging Van de Duitschers gisteren! togen het vallen van den nacht aan llen lin- ker Maasoever gedaan om de verschansing bjj AVooourt te veroveren, mislukte geheel. In de streek tusschen Avocourt en heuvel 304 gingen de Duitsdhers tot een hengen. aanVal over. Ondanks het intensief gebruik, flat zij daarbij van ontvlambare vloeistof fe.rf maakten', mislukte de aanval en brnch ton wij den. vijand lievige verliezen toe. 'Aan den redhteroVev wordt het bombardement itt de streek tussdhen het Thiaumont Work erf den sedtor Chenois met kracht voort gezet. Roman naar het Duitsch van Marie Diers 405 „Zeg, wjl ze niet?" vroeg mevrouw Gropius toen Renatje de kamer uit was. „Ik Vind dat wel wat dwaas van haar het is tocih al zoo lang geleden. Het js (ook oim (de mfensdhen. Maar zij is zoo vreselijk; eigenzinnig." „Nieen, 'öhzjn," zei Hünefeld. „Ik wil Ier niets meer vian hooien'. Het is me ook' ieen vaderschap 1 Beter een goed oom dan teen slecht Vader. Dus nu verzoek ik dringend er geen' woord meer ovter." „Goied, goed", ze,i mevrouw Gropius be- leedigd. Hjefc was hem een ©ogenblik' allerellen digst to moede geweest, alsof nu eigen lijk dit geheele huwelijk nutteloos was (en niet aart zijn doel beantwoordde, nu- |er toch Van den familieband niets kwam. Maar toen bedacht hij, tlat hij dat toch' eigenlijk 'ook in 't geheel niet voor zijn leigen (genoegen' wou aangaan, maar om gehe'el andere redenen. En plotseling over viel htem oold Voo iets als schaamte, dat hij, als iets (heel natuurlijks de plaats van zijn ach collega, waagde hij htem nauwelijks to noemen zijn gte- aicjhfc Voorbeeld,: dfen ouden Gropius, had' willen' ïnttomen.; i v i 1 i Maar 's aVonds toen het donker werd Engelsche legerberichten. Do felle strijd in de nabijheid van de Ancre en de Somme is den lieelen nacht voortgezet. Wij hebben op zekere belangnjke pun ten nieuwe vorderingen gemaakt Het Duitsche geschutvuur is in zekere sectoren in den omtrek van Thiepval hevig geweest. Twee vastberaden aanvallen op onze nieuwe loopgraven zijn met verlies voor den vijand afgeslagen. Niets van belang aan de rest van liet front. Later: Er hel ben voortdurend plaatse lijke gevechten om versterkte punten plaats, waarvan de uitslag is, dat wij in zekere sectoren eenigszins zijn vooruitgekomen en geen terrein hebben verloren Do Duitsche verliezen waren vandaag zeer zwaar. Het totale getal krijgsgevangenen loopt thans over de 6000. Het Engelse h Franse he I offensief. Uit do legerberichten der geallieerden blijkt duidelijk, dat het de Franschen zijn, die in hoofdzaak voordeden hebben be haald, en wel ten zuiden van de Somme. Hun linie is hier tusschen Frise en Péronne wederom vooruitgeschoven en bevindt zich thans bij Beloy-en-Santerre en Barleux, ter wijl do hoeve Sormont. tegenover Clery (aan de Somme) werd bezet. Dit beduidt, dat de Franschen zich thans 4 K M. van Peronne bevinden en ongeveer even ver van de oorspronkelijke frontlijn, die ze in namen. Een pijnlijken indruk zal wellicht ih Frankrijk maken een Reuterbericht, dat gisteren uit het Britsche oorlogsperskwar tier de wereld is ingestuurd. Daarin wordt een poging gedaan het succes der Fransche wapenen te verkleinen, door uit een Fransch blad de inderdaad weinig fiere be wering over te nemen, dat de Duitschers hun beste troepen op de Engelsche linie hebben geplaatst, daar zij alleen 'n Britsch offensief verwachtten, nu de Franschen ten gevolge van den strijd bij Verdun toch te „uitgeput" zouden zijn om aan het offen sief deel te nemen. Vandaar dat de Brit ten de zwaarste tegenaanvallen hadden, te verduren en dat zij niet zoo snel als de Franschen vooiuitgekomen zijn IJet zal den Engelschen ongetwijfeld niet licht vallen de werkelijkheid te aanvaar den, dat de uitgeputte Franschen nog steeds voorwaarts dringen en dat zij zelf op hun front tusschen Mametz en La- Boisellc zich tot het afslaan van tegen aanvallen beperken moeten, terwijl zij bo vendien ten noorden van de Ancre in het geheel werkeloos zijn. Hun jongste bericht maakt evenwel opnieuw melding van vor deringen, doch er worden geen plaatsnamen genoemd. Ook de Belgen nemen deel aan het groote Entente-offensief. Zij dekken den lin kervleugel van het Engelsche leger geheel en hij ietwat neerslachtig in zijn een zame spreekkamer zat, werd er vluchtig geklopt ten trad Nate binnen. Zij" had een cape om, daar het regende en een grijs mutsje op. Als een dappere gre nadier kwam zjjl aahgemarcbeêrd, plaat ste zich Voor hem en zei met höesche stem alsof ziji zich geweld aandeed 1 „Goe den avond, ik wil toch papa tegen u zeggen." „Wat wil je? Verduiveld, dat is en- TW'erd plotseling] Zoo helder als glas in zijn hoofd. Hij wist dadelijk wat het meisje weer in deze uren doorgemaakt ■en zichzelf afgeperst had. Zij kon im mers geen bedroefd gezicht zien, zonder zichzelf dadelijk! 't binnenste buiten te koe ren, af moest zij daarbij ook 3e heiligste hoekten in ba'ar binHeste mede uitschud den, Dat was warempel om duivels te worden. Maar nu handig, hu listig zijn, anderg wordt ook dit weer een schandaal. Haar verschalken 1 Span-je nu. eens in, het komf er op aanl Anders blijft 't als ©en scbpmte tot den j'ongjsten dag op je rus ben. Dus do idikjke dokter speelde oome die. Hij deed verlegen, deed alsof hem iets onaangenaams was gevraagd. Hij was zoo verraderlijk om alles op zijn aam sbaande vrouw te schuiven. Hij wou zich wel graag papa laten noemen, maar „Misschien is dat te intiem?" Vroeg Bjewate met hartklopping. in het noorden en zorgen dat de Engelsche linie van hier uit niet wordt bedreigd. Reuter's correspondent in het perskwar tier in Frankrijk meldt: „De strijd ten noorden en ten zuiden van de Somme is, wat het aantal troepen betreft, de grootste die er nog in het Wes ten is geleverd. De Duitschers gaan voort, zoo snel als hun transportmiddelen het hun veroor loven, nieuwe strijdkrachten tot hun tegen stand aan te voeren. Er kunnen reserve troepen bij zijn, maar er is weinig twijfel aan of de groote meerderheid is'in. allerijl van andere gevechtsterreinen gehaald, maar van geen enkel punt tegenover het Engel sche front van 145 K M. Een stafofficier, die de Duitsche krijgs gevangenen heeft gezien, vertelde aan Reu ter's correspondent, dat een massa van de Duitschers, die in Engelsche handen zijn gevallen, een buitengewoon droevig zoentje is. Dat brengt tot het vermoeden, dat de Duitschers nu zoover zijn gekomen, dat zij hun verdediging moeten bewerkstelligen met het uitschot van hun menschelijke hulp bronnen." Natuurlijk heel anders luidt het bericjit, dat de oorlogscorrespondent vanden„Berl Lokal-Anzeiger" dd. 4 Juli zendt: „Reeds heden, op den derden dag na het groote offen=ief, blijkt, dat de eerste en beste aanvalskracht van de legers der geallieerden nergens onzen versperringswal kon dooibreken. Het gelukte hun weliswaar onze troepen hier en daar uit de eerste loopgravenlinie naar de grendelstellingen, soms zelfs tot de tweede linie achteruit te werpen, maar daarmee was ook de aan valskracht verbruikt. Deze uitputting is dan ook in het bedaren der gevechten in menigen sector, bijv. in het gebied noor delijk van de Ancre-beek, goed zichtbaar. Hier hebben de Engebchen buitensporige verliezen geleden. Een van onze divisies heeft in dezen sector alleen meer dan 2500 doode Engelschen geteld." Yau het Oostelijke front. Duitscih legerbericht Do kust van Koerland Wen I uit ztee be schoten ztexuder succes. I De tegen het front vaü het Hinden* burg-leger door den vijand ondernomen aanvallen werden, voornamelijk aan beide zijden Van Smorgon, voortgezet. Duitsche vlieg-eskaders wierpen bomimeh op de sp oorwegi nri c'ht i nge n en troepemver- zamelplaatsen bij Mensk. i Legergroep-prins Leopold v. Beie ren. De Russen hervatten de aanvallen o'p het front van Zirin tot ten Z.O. jvan Bara- nowitsji. In gedeeltelijk zteer hardnekkige gevechten Werden zij afgeslagen of uit de plaatsen, waar zij tot ir„ onze linie door drongen, teruggeworpen; zij leden daarbij zware verliezen. Legergroep'-voin Limsingen. 'Aan de beide zijlen der IContiuahnowka (ten N.W. van Gziartorysk) en ten N.Wl van Kolki, wordt gevochten. Russ'sche afieellngen, dia „Ja dat pa juist niet maax het wordt zoo'n andere (Verhouding. Ik! ben ©en oude man, jnijn' kind en zulke Ver anderingen maar ikj weet niet, j*a zoii het natuurlijk! tegenover de metfschen pret tiger vinden, hé?" i i Hij sloeg] de (handen ovter zich zelf frf- een. Wie zou gedacht hefitfen, dat er znlk' een acteurstalent in hem stak! Maar zij was toch ook dom, die kleine Nate, Zij zelf loog, dat jiaar beschermengel zich schamen moest en Andere menschen ge loofde zij. Nu, des to beter! „Ik geef niets som de menschen", ztea! Renate en 'ondanks de schemering zag hij, dat zij blij' geteternd werd. „Ik' dacht maar „Wat dacht je nt£ weer?" „Dat u het gaarne zén willed;. V. ,-,Jk? Lieve deugd!" Jïij lachte dreu nend als een pudo Meed rinkter. „Ik' btenj blij als ik geen malligheden; behjoef mee te makten. Waardoor houdt je mij? Ja, ja, als ^vrouwen denkteu. Ik ben dus hu dom do dokter en blijf dat. Dat "is een naam, die vjoor mij pa'sL Afgesproken." Hij was nu over de Neerslachtigheid ten de teleurstelling Jheen. Hij bewonder de zichzelf. 't Is toch een hieerlijk gevoel hé? Drommels, ik! had niet gedacht, hoe ge nietbaar dat is (zjoo'n beetje zelfbewon dering. 't Is per sltet Van: rekening nog wel zooveel waard als cte familieband, waarnaar i|kj zoo gehupkerd heb. 't Biedt! bteteite garantiegl Want hps men zich' ook ton W, van Kolki over den Styr drongen, werden aangevallen. Op vele plaatsen ten NWi en ten Z.W. van Lusk lot in de streek vanjWerben <3.0 van Beresteezkoj mislukten alle met steike troepenmachten door den vijand onderno men pogingen, om ons de door ons n nron nten vooideelen weder te ontnemen. F" Ru.- sejn leden daarbij zware bloedige wihvn en verloren tl officieren en 1139 n m a m gevangenen. De spoorwegverbindingen en troepen ver zhmelplaatsen in Lusk werden loor onz- vliegers aangevallen. Legergroepvon Both nier Ten Zui den van Barysz heeft de vijand tijdelijk ,op een stnal front in omze eerste linie voet ver kregen'. OnS suctees ten ZO. van Floomaoz veni uitgebreid. Oostehrijksch legerbericht. Op de hoogten ten noordoosten van Kir- libaba '(Boekowina, aan de Hongaarsche grensj schermutselingen miet vijandelijke cavalerie. Ten westen van Kolomea werd een Russi sche brigade, die een aanVal deed, door 4© Oosten rij ks ch -H on gaars c he artillerie op de vlucht geslagen. Tegen den avond deed de vijand ten ,zui den Van Sadztewka (Galicïe, ten noordwes ten van Kolomea; met een sterke troepen macht "een aanVal, hij Weid. echter overal, hier erE daar na een verhittend handgemeen, teruggeslagen. Bij Buczaez drongen de Russen voor een oogenblik de O-H. stellingen binnen; door een tegenaanval echter weiden de vroegere linies heroverd. Bij Werben. (aan de Boven-Styr namen de O.-F. troepen in een aanVal elf ,Russi srih© 'officieren, en 827 man gevangen en maakten 'zij vijf mitrailleurs buit. Tten 'zuidwesten en ten westen van Lusk mislukten Wederom een groot aantal aan vallen Van den vijand. Hijl leed daarbij ztoare verliezen'. In het Styr gebied, van benelten-Sokoel af tot voorbij Rafalotvka. hervatten de Russen hunne' aanvallen. Ten westen van Kolki poogide de vijand met talrijke tioepcn vastóft Voet te krijgen aan den n ooidel ijken oever; tep tal varC andere plinten wterien de aanvallen der RUssen afgeslagen. Russisch legerbericht. Ten westen van do Beneden Styr en op het front tusschen de Styr en den Stochod en meer naar het zuiden tot aan de streek van de Beneden-Lipa overal zeer verwoede gevechten. In een zeer hevig gevecht aan de Styr ten westen van Kolki sloegen de Russen den vijand terug. Zij namen daar meer dan 8000 man gevangen, waaronder 170 officieren, en maakten drie kanonnen, 17 mitrailleurs, twee zoeklichten en eemge duizenden geweren buit. Iu de streek ten noorden van Satoersky en bij Woila Sadowska maakten de Rus-i scho troepen zich meester van de eerste loopgravenlinie van den vijand. In de streek van de Beneden-Lipa d°etl de vijand zonder succes een buitengewoon draait, het ïs rfiöix slotte toch altijd weer dezelfde geschiedenis #P!i;r „Rmtd vlast: je hteb't in 't levert Toch ten slotte slechts jezelf." Max vjoin Quistorp plukte eep Juniroos en stak dto dep dikken doktor in 't knoops gat. 1 „Wij joWgte techtgehooten," zei hij. „Lach maar", zei de dokter. „Ik weet immers wel, dat je eigenlijk den spot met mij drijft, jij schoonzoon in dender den graad. Ikj trek mij daar niets Van aan. Misschien steek ik jou ook nog eens spottend eep. toos in 't knoopsgiat en zeg daarbij: „Waj jonge echtgenooten „Hoe btedo'elt u dat?" huichelde Max met teen bfedmk't gezicht. „Ja, weet je, (dat is~ een zaak van (overleg: Ik! ben izeker van mijn zaak Julliie jonge windbuilen hent dat niet Ik b|en in 't huwelijk gegaan nu ja zjondieT illusies. Gaat het Verkeerd dan beredeneert met£ bij jzichzelC„Wel ja, natuurlijk, dat is ziooals hiet wezen moet Gaat hét goed, dan is mien blijde ver rast Jullie zegt, wantfeer het goed gaat Nu ja, dat (hjooTÊ ook! zioo. En ïn het andere geVal kjomerï dn onaangenaae ver rassingen. Ik ben ivjoor 'elke eventualiteit gedekt, jij niet, mijn jongen. Mij k)an niets foiVerkomen, jon veel. O wee, ik beklaag je bijna uit mijn vteilig hjookje." ,tAcli zoo," Zei Max.. ja.". „Ach zjpo", zjei du oud1© mian. ,jJa.ja," hardnekkigen aanval De vijand, die over de Styr is getiohkon hoven de monding van de Lipa bij het dorp Boremel, werd door de Russen aangevallen en tegen de rivier eedt ongen Zrj maakten daar zeven officie- icn en 257 soldaten krijgsgevangen en na men. twee mitrailleurs \an liet Ironl in Gahcie en de uitloopere van de Kaïpathen artillerie gevechten De Russische linkervleugel drijft den vijand nog steeds F mg Van den weg Kolomea Del atv n namen de Russen ha gevechten het dorp Zadzovvk.i In een hevig bajonet- gevecht verden negen officieren en 300 man gevangen genomen en twee mitrail leurs buit gemaakt. fn.de Golf van Riga werden twee vijan delijke vliegtuigen door Russische vliegers naai beneden geschoten Eén Russisch vliegtuig werd neergeschoten. Aan het front in de streken van Riga en Dnnalwrg levendiger artillerie duels. In de huurt van het doip Tsjeiiiesjki ten noorden van Smoigon maakten Russi sche afdeehngen zich meester van gedeel ten van de vijandelijke stelling. Zeven vijandelijke vliegtuigen wioipen hommen op het station Molodetsjno. In de streek ten oosten van de BereMna schoten de Russen een aeroplane naai be neden De aviatcur en de waarnemer wer den gevangen genomen. In de slicek ten noorden en ten zuid oosten van Baianovvitvji dnmt het gevecht voort De Russen maakten zich op verschil lende punten meester van gedeelten der ecisle verdedigingslinie van den vijand Een Russisch luchtschip deed een aanval op het kamp van Skabelevvsky ten zuid westen van Baranovvitsji. Yan hetZuiüelijke front. Ooste'nrijksch legerbericht In den sector Dobeulo hield het, voor namelijk legen het zuidelijk gedeelte van de hoogvlakte gerichte, artillerie vuur van Jen. vijand aan. t Aanvallen, van den vijand op de 0. H stellingen, ten oosten van Monfalcoite en Selz weiden afgeslagen. Aan het front tusschèn de Brenfca en (1© Etscli deel de vijand vergeefsche aanvallen op de 0 II. stellingen Bij Roana ten noorden van het Posina- dal, werd een vijandelijk vliegtuig naar be neden geschoten en eveneens bij Mal borghel on ra het Sugana-da.l. Italiaansch legerbericht. Tusschen de Efsch en do Brenta tracht ide vijand door hardnekkigen tegenstand en ook door plaatselijke tegenaanvallen den op- marseh der Italianen legen te houden. Gisteren gelukte hot den Alpini don top van den Slonto Como ten noonlWesten van do Pasubio te bereiken. In het bekken van don Boven-Astico nam de Italiaansdhe infanterie den top van den Monte Saluggio en zette haar opmarsen voort langs de linies van Rïofreddo en (den Astuso. In de Campielle.vallei (Maso, Brenta; deel de vijand, na een krachtige axtillcris- Eien piaar dag(en later. Een hoogrood gezicht in bot studeervertrek yten don dok ter. I 1 „Oh, zjegt u eens, denk't u., dat het gjoed zal gaan? Is Bionato niet te jong? Ik ben gok van angst. Och, gaat u Spch da delijk moe." 1 „Wht raioiot ik dan d/oon.?" „Naar Rienato gaan zien." 1 „Ik bob onlangs al naar haar gezien." „Iieeft n 't tpen geweten."- t „Nu ik! heb 't wel gedacht." „Goiedo God, dokter, schoo'nvtader, och gte dadelijk moe pan mij plezier te doem Do dolste dingen stol ik mij voor. Aks het verkeerd gaat i— dan schiet ik mij doodi Do doktor lachte in zichzelf, zoodab zijn huik schudde. Hij wees met zijnduim op icon roos, die in oen glas stond.; „Wij jonge echtgenooten j-— En ti ij grinnikte (Wocr. I I „Gicot je dan tert minste nu ter wille van nnj niet gjooveel met die zieke kin deren af. Juist |uu in dezen tijd niet* Wat ivou die pokdalige kerel Van je." I „Och, in 't geheel (niets.'1 „In 't geheel niets? Kijk mif eens aan.- Het slechte geweten kijkt je uit de <f -ogen. Voor dien dag, er mee, wat wou hij?" (W,ordt vervolgd^. iP" S t;L- h :he s® L* t fj- zin. '"2 te i *7 M O J ■f «V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1