De oorlog. 69"* Jaargang. Vrijdag 7 Juli 1910, No. 15184 Het al te goede hart. Deteé cönrant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franctf per post fl. 1.65. Prijs per week:: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fh 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groete letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven Meivan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleifie advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Burgemeester en Wethouders van Schie dam brengen ter openbare kennis, dat het Kantoor van den GEMEENTE-ONTVANGER met ingang van den lOen dezer, is over geplaatst naar het pand Nieuwstraat 26. Schiedam, 7 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, 24 E. HONNERL'AGE GRETE, i De Secretaris, V. SICKENGAi MILITIE. VRIJSTELLING VAN KOSTWINNERS. De Burgemeester van Schiedam, maakt bekend, dat omtrent de bieronder genoemde ingeschrevenen voor de militie, lichting 1917, dezer gemeente, op hun aan vrage om vrijstelling van den dienst we gens kostwinnerschap, door Gedeputeerde Staten dezer provincie de achter ieders naam vermelde uitspraak is gedaan: Pieter Driel, voor één jaar vrijstelling van den dienst bij de militie verleend; Jacobus Johannes Hendricus van do Laar, idem; Hendricus Franciscus van der Vlies, idem. •Van deze uitspraken kan gedurende tien dagen; te rekenen van den datum dezer bekendmaking, bij de Koningin in beroep worden gekomen: lo. door den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of door zijn vader, moeder, voogd /of curator; 2o. (door elk der overige voor de ge meente ingeschrevenen of door zijn vader, moeder, voogd of curator; 3o. (door den Commissaris der Koningin in ide provincie. De personen, onder lo. en 2e bedoeld, moeten het verzoekschrift, waarbij in be roep wordt gekomen, behoorlijk met rede nen omkleeden en ter secretarie dezer ge meente, afdeeling Militaire Zaken, Nieuw straat 26, inleveren. I Verzoekschriften niet ingericht of niet ingeleverd op de hierboven aangegeven wijze, kunnen geen gevolg hebben. Schiedam, 7 Juli 1916. De Burgemeester voornoemd, iL L'. HONNERLAGE GRETE. JACHT, De Commissaris der Koningin in de pro vincie Zuid-Holland, Gezlefn. het besluit Vari Gedeptu testrit Stateln' dd. 26 Juni 1916, no. 20 Gelet op art. 11 der Wpt yan 13 Juni 1856 (Staatsblad iio. 87) Roman naar het Duitsch yan Marie Diers. „Oicjh, |Max, wat bten je toch lastig, Rij heeft bij pngjeluK den' nieuwslen mooi- en melkpot mn pijn vrouw stuk gesla- jgen en nu zeurde hij zoo, dat ik' hem een van de pnzle jheb gegeven. Nu weet je 't 1 Wiat is daar nu, aan.'" „Bij .ongeluk, zoo. Heeft hij zich mis- stehien pok! bij ongeluk een/ beetje be dronken.?" „Ja, misschien wel iaën beetje waar Komen zulke men'schen. soms niet toe. Jij bent pok! geen: onschuldige engel." „Maar ik! ben pajet pokdalig en dring je geen pnappetijtelijkie tronie op, zoodat je daarvan teen, schrik! kunt krijgen als je vioor leen ander leven verantwoordelijk •bent en je eigen levén om zoo te zeg gen laan een draad hangt." Zijn stem betefde vtm angstige ztorg. „Priaat maar niet zloovteel," zei Renate lichtzinnig!. „Je hebt er immers toch geen verstand van." „Zoo? Mlaar ikj voel 't en dat is be ter dlan al je grjoote geleerdheid." -„IK vloei 't ook," zei Reniate koelbloe dig. Er was geen vat pp haar te krij gen. 't Was om pit je vel te springen.- Doen de jonge Qujstorp nog verloofd Was, had hem vpomamelgK de gedach te gehinderd', dat zijn meisje zoovteel be ter en Verstandiger was dan hij. Hij had Verdriet vtan zijn gebreken gehad, hij vjood zich luchthartig en tot niets nut en zij gtemd zpo hemelhoog. Brengt teT kennis van belanghebbenden, pat bij voormeld besluit door Gedepu teerde Staten is bepaald, dat de afzon- (iê|rlijke jachteun op» waterwild voor dit jaar zullen worden, geopend .op Zaterdag 15 Juli aanstaande, an dat mitsdien vanaf dat tijdstip de uitoefe ning der jaclitbairijvein, vermeld in art. 15, lilt. d, f en h der Jachtwet, is «geoorloofd; wordende tey©ns herinnerd aan de bepa ling van art. 1 van het .Reglement pp de uitoefening dpr jacht in doze provincie, Krachtens welke die jachten met anders mogen, plaats hebben dan op en Jarigs het water, mitsgaders op moerassige landen. Voorts is bepaald: a. ten aanzien van het in deze pro- vind© gelegen gedeelte der stelling van het Hollanidseh Diep en het Volkerak nabij „de linie van Ooltgensplaat" on Ier die ge meente, dat ile jacht op Waterwild «blijft gesloten, op het terrein aan de Zuid-Oost punt van het eiland Overfl akkee(g©- mfeente Ooltgensplaat), ten westen begrensd door de navolgende lijn: van het Noordelijk uiteinde van den Sehemkeldijk in rechte lijn naar het Koordeinde van den waterloop Tweede Hamert; deze waterloop tot aan den Langeweg; het gedeelte van dezen weg tusscbetn Twteede Hamert en Fit ters Weg; de .Fittersweg; het ge deelte van den ZuidJijk van den Oude- lamdsohen polder tusschen F itters- weg en D'warsweg; de Dwarsweg en vender de peijcigelschefdfing in den Marlapoldeï en in den Grooten, Adri ana-Theoil or ap older, Waarvan het Noordelijk uiteinde even ten Oosten van het Zuidelijk uiteinde van cfen Dwarsweg begmt en het Zuidelijk ver lengde daarvan tot aan het Volkerak. Aan bepaalde personen z!al voor bepaalde dagen op aanvrage aan het militair gez'ag door dit laatste ontheffing van hetverbod kunnen worden verleend. b. dat in1 de geheel© provincie |h©t van gen van waterwild met slagnetten en het vangen van eendvogels in een eendenkooi of daarmede gelijkslaanden toestel geoor loofd blijven. t1 c. ton aanzien Van het in (deze provin cie gelegen gedeelte van het gebied (der Nieuwe Hollandsobe Waterlinie, dat voor de terreinen, gelegen in «Ie gemeenten: Asperen, ten zuiden van den Heuke- lumsdben weg; Everdingen, ten oosten van de Pol- dersteeg; 1 Gorincriiein, ten oosten van de Mef- w«ede en de Linge; Heukelum, ten zuiden van den Dwars weg en eon lijn in het (verlengde daarvan, evenwijdig aan dén Nieuwen Zuider-Linge- dijk; i i Leerdam, tela oosten van den Sdhaijc- scten dijk en den Schoonrewoerdscheji weg, esn I Sdhoojn'refwoerd, ten oosten van den Korfgerechtschen dijk, niiot mag wonden gejaagd zonder bewijs Maar nu was hij pp eens de verstan dige en bedachtzame en hij ergerde zich dagelijks over Nate's kinderachtigheden en voerde er strijd tegen. Zij deed niet in het minst alsof er iets bijzonders op til wtas, terwijl hem het Voorgevoel van het geen in aantocht was dikwijls sentimen teel en plechtig Stemde, alsof nu over at waar hij ging en stond oen zichtbaar orgel speelde. Hij blad het jgeVbe' ver boven haar te staan, Zij had imm m geen vermoe den van de b'efceektenis van haar toestand 1 Men moest Haar eerst alle mogelijke din gen zeggen. Bij vjoorbeeld niet schrikken Voor iets leelijks, wCxarop oude dag] oo- ners vrouwen hem opmerkzaam- maakten Dan dat 'zij niets zwaars m'ocht itil- len, niet springen pf ripen mocht. Hij zlag de gegrondheid VaJn dat alles dade lijk in en dlan scheen het alsof hij bet Van kindsbeen af geweten had, zoo vast vlatte het "wortel in hem. Maar hot was Haar nauwelijks aan 't Verstand te bren gen en dlan moest hij er nog voortdu rend op letten, dat zij oold deed, wat zij doen moest. Zij blad liet toch wa rempel zelf moeten weten ais dochter van «een tjotk'ter «en als iemand die zoo op de hoogte Was Van ajles wat 'met de geneeskunde in VerbOnd stond. Maar neen! Het scheen, dat zij dusdanige regelen niet bp 'zichzelf kon toepassen. Zij was in hooge rniato zorgeloos en indolent en als zij op iets verbodens betrapt" werd, imper tinent en onverschillig^ meende zij altijd het peter te weten, zoodlat men' zich de ha ren zou kunnen uittrekken. Nu stelde hij zich de vreeselijKste din gen vjoor. Ten eerste zou zijn kind mis- ÈJormd op dp wereld. Komen, pokdalig, met uitwassen',, een hazenlip en wat dies van aangifte hij de(n) betrokken Burge meester^), waanoi de ligging der terreinen duidelijk is omschreven en waarvan een afschrift aan den Linie-Commandant moet worden toegezonden, terwijl bij het ver- leenen van machtigingen tot het schieten van schadelijk gevogelte in gelijken geest zal moeten gehandeli Worden. Dezé kennisgeving zal, in piano gedrukt, worden afgekondigd en aangeplakt waar zulks te doen gebruikelijk is, alsmede an het „Provinciaal Blad", en in de Neder- landsche Staatscourant" warden geplaatst 's-Gravenhage, 29 Juni 1916. De Commissaris der Koningin voornoemd, 1 SWEERTS. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kannen veroorzaken. Burgemeester en Wethouder van "Schie dam Gezien het verzoek van: lo. A. DE KONING, om vergunning tot het oprichten van een inrichting voor het drogen van groenten, aardappelen en gra nen in het pand Noordvest 63, kadaster Sectie A. no. 1484; 2o. de N. V. BOLL DUNLOP'S DIS TILLEERDERIJ, om vergunning tot het op richten van een inrichting voor het drogen van groenten en aardappelen in het pand Schie 36, kadaster Sectie A. no. 1043; Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Doen te weten: dat voormelde verzoeken met de bijla gen op de secretarie der gemeente zijn ter visie gelegd dat op Vrijdag den 21en Juli a.S„ des voormiddags ten 11 Va ure, ten raadhui ze gelegenheid zal worden gegeven om bezwa ren tegen het toestaan van die verzoeken in te brengen en die mondeling of schrif telijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of «een of meer zijner le den zijn verschenen, ten einde hun bezwa ren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 7©n Juli. 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd ML LI. H0NNEREAGE GRETE, De Secretaris, 1 Vu SICKENGA. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade oi hinder knnnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van' Schie dam; Gelei op de bepalingen der. Hinderwet; meer zij. Ten tweede zou het waarschijn lijk in bet geheel niet leven, want Re nate gaf zich immers niet de minste mpei- _te het te behoeden. Ten. derde zotC Re nate naar alle waarschijnlijkheid ook ster ven, want zij deed immers niets pm haar lichaam vloer te bereiden ett te ontriem^ Over een paar maanden zbu hij dus een ongelukkig, cenzlaam mensch zijn.- 'Over de afgemaaide Velden breidde zich de zonnige nazomer ujt. De oogst was binnen. Een Krachtige, solide landmans- vreugde vervulde bem. Veel eigen weiK bevatten deze waggelende wagens, die de .Schuurdeuren binnenreden'. En de oude AVilm beredeneerde bij zichzelf. ,,'kUad niet gedacht, dat hij 't koo zou volhou den," Maar wat! hielp hem: dat alles als al bet geluk! van zijp huis Op zoo'n on- betrouwbaren basis stond? Die oude Hünefeld hOid geep beteren, cliënt dan hij. Telkens na een) paar da gen wias hij ér weer mlet een nieuwe zorgj. Dan had Rienate dit, een volgen de maal dat weer uiügjevOerd. „Lievé jongen," zei de dikke dokter en er schuilde eenlaaghartig© bbosheicl in de hoeken van zijn oogen, „voedt toch je vrouw op zooals je haar wenscht": Nu vlogen dia jonge Quistorp de blau we Pogen bijna uit het hoofd en hij snauwde zijn sraadgeVer toe: „Voedt u die maar eens op." „Wiel, weet je wat," zfex de dokter, die nu medelijden met den angjstigen aanstaan den vader had, „laat deze geschiedenis aan baar zelf ©<vier. Wij mannen zijn toch met al «onze kim ten-klare theorieën slechts ezels. De vrouwen brengen zoo iets ge heel alleen klaar, wanneer zij zulke ge- zjoaido weaejnp zijn als onze Nate. Ran* Brengen ter algemeen© kennis, dat op den 6en Juli 1916 vergunning is verleend aan: lo. A'. TIEMAN, en zijne rechtverkrij genden tot het uitbreiden van zijne inrich ting voor het drogen van beschadigde goederen in de panden staande aan da Hoofdstraat nos. 35, 35a en 37, knla Ur Sectie L. nos. 1440, 1441, 1442 en il443. met een door een electromotor ran 10 «".K gedreven groentendtooginriebting 2o. L. VAN PELT en zijne reclitvoikrij- genden tot het oprichten van een faktiek lot het bereiden en drogen van grom ten en fruit in het pand Nieuwe Haven 01, kadaster Sectie M. no. 1987, m©t 3 eleo tromoéoren van respectievelijk 34, 20 en 2 P.K., drijvende verschillende snijmacbi nes en exhausters; 3o. DE N. V. NEDERLANDSCHE DIS TILLEERDERIJ EN FLESSCHENFARRIEK VOORHEEN DE FIRMA HERMAN JANSEN sen hare rechtverkrijgenden tot het uitbrei den harer glasfabriek Noordvestsingel 37, kadaster Sectie H. nos. 734 en 761, floor bijplaatsing yan een. stoommachine van 25 P.K., drijvende een steenbreker en koller- gang en een stoommachine van 35 P.K., drijvende de bestaande compressors; 4o. R. HOFMAN en zijne rechtverkrij genden tot het oprichten van een zakken- klopimichling in het pand Westvest 106, kadaster Sectie C no. 1228, met een gas motor Van 2 P.K., drijvende een zakken- "klopmachine. Schiedam, 7 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester M. L, HONNERLAGE GRETE De Secretaris, V. SICKENGA. BUITENLAND Va» het Westelijke front. Duitsch' legerberickL Van de Kust tot de Ancrebeek nam de artillerie actie nu en dan toe. Over J gens gjeen verandering Tusschen de Ancrebeek en de Som me evenals ten zuiden daarvan werd de strijd voortgezet. Een geringe terreinwinst van de Engelschen bij Thiepval werd door «een tegenaanval teruggewonnen. In het voor uitgeschoven loopgiavemiet verder naar het zuiden wisten zij zich vast te zetten. Hem in het Sioanmedal is door ons ont ruimd. De Fnanschen veroverden Belloy- en-Santerre. Om Estrees is de strijd nog1 (onbeslist - Fmnsche tegenaanvallen verliepen zom der gevplg 1 In het Aisne-gebïed trachtte de vijand tevergeefs een aanval iop een smal front di© mlaar olies zpo klwaad. en verkeerd doen als rij wil, hij slot Van, rekening blijkt hiet beter te zjfn dan al onze uit- getnaande wijsheid. Die weten.' dat hij in stinct, mijn jongen, daar Kunnen wij' niet bij." I ACHTSTE HOOFDjSTUK. I 1 Na dit gedenkwaardig gesprek onder vier monnenoogen, dat natuurlijk! nooit ©eu fvrouw mocht vjerneitnen, maar dat den jongen vlader een beetje uit den aller grootsten langst hielp en hem op een ge zonde, eerbiedige basis plaatste voor dat geen wat geen' man iets aangaat y— wa nen 'zes jaren! yerloopen,. Zes lange of ikjorte jaren, zooalsi men 't nemen wil. Hi Het oude, greoto huis in Breiten- dOmm had zich neg tweemaal dezelfde geschiedenis herhaald, die den eersten keer den jongen vader bijna uit het evenwicht had gebracht. Hij was ook veel onver schilliger daaromtrent geworden en behoor de tot dé slechtste cliënten van zijn schoon vader. Niet,' dat hij rioh niet meer over Rienate ergerdei, Hoe zon men als ver standig man zich niiet over die Nate moe ten ergeren. Maar hij leed niet meer aan die vreeselijkb voorgevoelens yan eenha- ztenlip of van dood en verderf en rees niiet in' zweet badend mei oen angstkreet in bed overeind. Hij zag, dat het ook ging zpnder die zorg, die men volgens olie regelen Van" het verstand aan deze gewichtige gebeurtenissen' eigenlijk verschul digd was, Een jong, gezOnd, bijna reeds brutaal gezond geslacht spartelde pnder het dak van hét oude, geelbruine slot liet leVen in len geen yan de drie was pokdalig* had ©en. hazenlip ,oS andere herinnerin gen aap hup. moeders ©pyerstandige ge- te doen ten zuiden van Viile au,-Bcip, waarbij hij ernstige vérliezen leed. Link's van de Maas hadden kleine voor ons gunstig verloopende infanteriegerech- ten plaats. Rechts van de rivier werden vijande lijke aanvallen in bet boreh ten zuidwes ten van het fort Vaux afgeslagen, even - uN ©en gisteren in alle vroegte onder nomen poging tot herovering van de licfb- t,e 1 itterij' van Daii'Loup In de gevech ten in de nabijheid vtan het Th i au men t- weik maakten wij eergisteren 274 gevan genen Bij Chazelles (ten oosten van Lunévil- le) keerde een Duitsch© -erkenningsaldee-, hng terug met .31 gevangenen en een grooten buit. Ten zuidwesten van Kamerrijk viel he denmorgen een vijandelijke vlieger op ge- nnge hoogte een hospitaailrein aan, die stopte wegens de geworpen bommen. Zes gewonden werden gedood Fransch legerbericht. Ten noorden van de Somme ©enige plaatselijke gevechten in den l.oop van den nacht Bij een tegenaanval van de Duitscners verloren de Franschcn twee kleine hoschjes op een KM. ten noor den van Hemdaarentegen maakten de Fransehen zich meester van een ander boscli, gelegen aan den noordoostelijken tand van hetzelfde dorp. Ten zuiden van de Somme was de nacht op het grootste gedeelte van het front kalm Een Duifsche tegenaanval op Belloy werd gemakkelijk afgeslagen. Tot dusverre werden, voorzoo ver is na te gaan, 76 ka nonnen door de Franscben vero verd. Het aantal veroverde mitrailleurs beloopt eenige honderden; het juiste ré nor niet Izekend. Op beide oevers van de Maas geenin- fianterie-aciie. Bombardement van de tweede Fransche linie bij Chjattanrourt. Vrij hevig artille- rreduel in den Fleurysectpr en bet Fu- niinhoscb De Duitschers trachtten van nacht stelselmatig de kathedraal van Ver dun te treffen. Een Fran'schc batterij verdragende km nonnen verstrooide Duitsche convooien op weg paar llondicourt ten noordoosten van St Miliiel. In den Fdzas drong een Fran sche afdeeling in een Duilscbe loopgraaf bij Burnhaupt en vond deze vol lijken. Engtel sch leger bericht. Uit het hoofdkwartier wordt gemeld: Bij Thiepvlal wonnen wij opnieuw ©enig terrein eu mankten wij eenige krijgsgevan genen. Ten zuiden van bet La Bassée- kanaal deden wij, na uitzending! Vaiigas en rook', succesvolle overvallen in'syij- dingingen I 't waren zelfs mooie kinderen Vooral het oudste, dat zonderlingerwïjzel een meisje was gewordenHodda, het zoogenaamde niimfenküwl. Blond, fijn van boluw, ko«el, met een zeer aantrekkelrj- ke gelijkinoedigheid en. rioh zeker voe lend in haar levenskring, alsof leen ko ning met Steepler en kroon haar vader was en alsof paar niets kon overkomen^ Ruidiger was ook' een blonde Quistorp mei scliitterena blauwe oogen, reeds als kind Van dri«o jaren het „evenbeeld van zijn vader." Hij schoen ooK gelieel diens kb rak ter geerfd te hehl>en. Van klein Hed- da's koe!© gemoedsrust was bij hem geen. spoor, hij was een wilde knaap vol ru we goedhartigheid, zaclitheid pn ondeu gendheid. Dat fatale voor do ouders zoo verontrustend mengelmoes, dat den „ech ten Duitsclien jongen" met al ;rijn lie- minnelijklieden en ondeugden kenmerkt. Maar de kleine, bruine Péter was een «echte Gropius, was gesloten en stil, maar reeds toen hij pos twee jaar was angst wekkend goedhartig. Hij gaf het liefst zijn mooiste en nieuwste speelgoed weg en kwam eens met bloot© voelen ihuis, om dat hij een oude vrouw rijn Schoentjes had gegeven, toen rij hem vertelde, dat haar kleinkinderen er (geen hadden. Hoe het vierde zou worden, dot Renaa te nu londer 't hart droeg kon men nog niet weten, niemand, bekommerde er zich ook om. Het kwam en daarmee was het gloed. Di© soort yan bezorgdheid had de heer des huizes jvérioren, juist ïiu nu die misschien niet ongegrond zou ge weest zijn. (Wordt vervolgdD »IM! IT. 41) ii'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1