De oorlog. 69"" Jaargang. Zaterdag 8 Juli 1916 No. 15185 Eerste Blad. Het al te goede hart. Déze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prgs der Advertentiën: Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naa' de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden, Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgends nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Maximumprijzen van aard appelen en enkele groenten- soorten. De Burgemeester van Schiedam, gezien het schrijven van Zijne Excellen tie den "Minister van' Landbouw, Nijverheid en Handel, d.d. 7 Juli 1916 (afd. Handel no. 5211), maakt bekend, dat de volgende maximumprijzen zijn vastgesteld voor de hierna genoemde aardappelen en groenten* soorten Bloemkool, le soort, 12 cents por stuk; Idem, 2e soort, 8 cts. per stuk; Idem, z.g. uitschot, 4 cts. per stuk; Bosjespeen, le soort, 6 cts. per bos van 25 wortelen; Idem, 2e soort, 4 cts. per bos van 25 wortelen Peulen, le soort, 18 cts. per K.G.; Idem, 2e soort, 14 cts. per K.G.; Doperwten, le soort, 19 cts. per K.G.; Idem, 2e soort, 15 cts. per K.G.; Tuinboonen, 7 cts. per K.G.; Kropsla, le soort, 2 cts. per krop; Idem, 2e Soort, 1 cts. per krop; Vroege aardappelen (ronde)1), 10 cts. per K.G.; Idem, (muizen) 1), 8 cts. per K.G. Klachten over met-inachtneming van bo venvermelde maximumprijzen, behooren ge richt te worden tot de commissie. Deze prijzen hehben betrekking op de gewone soorten vroege aardappelen, dus niet op de fijne zandaardappeten. Schiedam, 8 Juli 1916. De Burgemeester van Schiedam, ML L. HONNERLAGE GRETE. BUITENLAND. Van het Westelijke front. D|uitsch legerbericht. Levendige, ook des nachts voortgezette, en voor ons niet ongunstig verloopende ge vechten aan bedde zijden van de Sommo. Het brandpunt ervan wordt gevormd door de omstreken van Contaimaison, Hem en Estrées. Ten Oosten van de Maas mislukten de in brieed front ondernomen Fransche aanvallen tegen onze stellingen op de hoogte van Firodde Terre ,en in hel bosch ten ZiW. van Vaux, met zware verliezen voor den vijand. v Op de (rest van hot front op verschillende plaatsen patrouille-gevechten. Ten ZiW. van Valenciennes maakten wij Roman naar het Duitsch van Marie Diers 42) Hünefeld had. elk! der jiongie -Quistorps in de wereld gehWpen. Hip beboerde, dat hij vloor tien jaren niet had gedroomd, welk biotuquet bloemen nog op zijn ouden dog top zijn werktafel zou gezet worden. Veer ieder der Heine-dreumessen had hij zijn bijziendere betrekking, menigmaal ken de hij eigenaardigheden van hen beter dan Vader en mtoeder en was daar trotsch bp. Hij werd natuurlijk grootpapa ge- nloemd, dat zon hij ook geëischt heb ben 1 Maar hij behtoefde zich daarover niet drek to maken, want die naam viel hem van ztelf ten dool, de kindermeisjes vloer den dien reeds in. En tpen begon Nate hem took onwillekeurig zoo te noemen. Het malle „joom de dokter", dat hem tjpch altijd een beetje geërgerd had, ver dween Langzamerhand en hij heette grjoot- papa. Den besten /naam had hij immers ntoojt te hooren gekregen, dien had Re- nate hem niet willen tof liever niet kun nen geven. Hip jhad dien pok niet juist dtoor zijn leven jen handelen verdiend. Nu kreeg hij toch nog 'n moofen naajmj en dyen had hij fpcjh. altijd half mee verdiend. Madam© Hünefeld die benaming was onwillekeurig algemeen aangenomen, want een Fransch vliegtuig buit. Bij Péronne en ten Z.AYj. vtan Vouziers werden vijandelijke vliegtuigen in een luchtgevecht tot landing gedwongen. Het resultaat der luchtgevechten in Juni was: Duitsche verliezen: in luchtgevechten 2 vliegtuigen, getroffen door afweergeschut 1 vliegtuig, vermist 4 vliegtuigen, totaal 7 vliegtuigen. Fransch Engelsche verliezen: in luchtgevechten 23 vliegtuigen, getroffen door afweergeschut 10, onvrijwillig geland binnen onze linies 3, bij een poging om spionnen af te zetten 1, in het geheel 37 vliegtuigen, waarvan er 22 in ons bezit kwamen. Fransch legerbericht. Van gistermiddag: j\an beide zijden van de Somme ging de nacht kalm voorbij." Aan den linkeroever van de Maas gedu rende den nacht afwisselende artilleriebe schieting. Op den rechteroever is dearlille- riestrijd zeer hevig in de streek van het Thiaumontwerk, in de sectoren van Fleury en van Chenois. In het Priesterbosch deden de Duilschers gisteravond een kleinen aanval op een Fransche loopgraaf. Zij werden dade/ijkuit het gedeelte, dat zij bezet hadden, ver dreven. In dezelfde streek slaagde eendoor de Franschen gedanen aanval. Over een oppervlakte van 200 meters zuiverden Fran sche grenadiers een Duitsche loopgraaf. De Franschen brachten gevangenen mede, -. Duitsche vliegtuigen wierpen gisteren ver schillende bommen op de open stad Luze, waardoor 11 menschen gedood en 3 ge wond weiden. Alle getroffenen, behalve een gewonde soldaat, waren vrouwen en kin deren. Hiervan is acte genomen met het oog op represaille-maatregelen. Op den êen Juli wierp een Fransch vlie ger-eskader met succes met 40 hommen op het spoorwegknooppunt HamLes Moines, ten Westen van Charleville. Bij den terug keer werden verschillende luchtgevechten geleverd met Duitsche toestellen door de vliegtuigen van het escorte. Twee Duitsche toestellen werden neerge schoten, een bij Mezières en een hij Las- sinoourt. Engelsch legerbericht. In den afgeloopen nacht bombardeerde de vijand heftig onze nieuwe stellingen in het Vemafay-bosch, bij Montauban en nabij La Boiselle, waarhij hij op sommige plaat sen gebruik maakte van tranenverwekken- de bommen. Ten oosten van La Boiselle veroverden wij na een hevigen strijd, waarin de vijand zware verliezen leed, weer een loopgraaf .over een front van duizend yards, waar in wij ons thans stevig hebben vastgezet. Ten zuidwesten van Tiiiepval werd een krachtige aanval op onze nieuwe stellin gen geheel afgeslagen! Diezen morgen her vatten wij in verschillende sectoren ten zij had sjinds haar tweede huwelijk iets pnujtsprokelijks modamachtigls gekregen had niet zjop'n bijzondere liefde vootf de kinderen. Zij ging (ook wel eens mee naar buiten, maar dan als een bezoek ster, die (op do sofa zat, koffie en koek jes nvoost hebben en gefêteerd wilde wor den. Iederdeed haar gjaanna dat genoe gen, maar de kinderen liepen dadelijk weer van haar weg en Hommen op grootpa pa's knieën p£ op zijn bheede schouders. Renate had zich wel oens bezorgd ge maakt tof hij bet wel goed had. Toen zij yleiend, Hescbe ppgingon aanwendde (om hem uit ,to hooren, lachte hij diep in zijn binnenste en streelde haar wang. „Beste meid," zei hij, „wees daarom trent gerust. Ik! heb het beter dan ik het in dertig jaren heb gehad. Jullie) Vrouwen Kunt zijn wat jgo wilt, maait je weet allemaal huiselijkheid ,om> je heen te verspreiden, terwijl wij altijd slechts de gehuurde „woning" kennen, die geen Verplichtingen heeft en ook geene oplegt En mu ja enz." Hij Iton haar "niet goed zeggen wat zijn huwelijk hem Itovendien nog voor gtenoegelijks bezorgde. Het waren juist do pnv'olkomenheden. van madame Hünefeld. Haar traagheid, haar platheid, haar fleg ma. Een betere .vipuw z©u hem giedrukt, hem altijd aan de verftopeide, beste ja ren Van zrjn teven herinnerd hebben. De Voormalige mevrouw Gropius .'deed dit niet Zij gaf hem wat wel niet juist vjoor hem pleitte, maar dat lpch in 't dage- Iijksch loven aangenaam 'was en kalmoe- oosten van Albert bij het aanbreken van den dag een hevig offensief. v 's Vijandsartillerie was vooral actief in de Loos-saillant en tegenover Hulluch. Onze artillerie beschoot 's vijand? verbindings loopgraven op verschillende plaatsen. Wij lieten met succes twee mijnen springen tegenover Auchy en Hulluch. Tezelfdertijd deden de Dutscheirs hevige aanvallen op onze nieuwe loopgraven in de huurt van de Ancre en ten noorden van Fricourt, welke werden afgeslagen. Er werd hevig gevochten langs het geheele front tusschen de Ancre en Montauban. Tot dusverre be haalde onze infanterie verschillende be langrijke tactische voordeelen in de buurt Van Ovillers, La Boiselle en Contaimaison. Maar ten noordwesten van Th iep val slaagde de vjjand erin tijdelijk 2 tot 300 yards ver loren terrein te heroveren. Later: Ondanks den bardnekkigen tegenstand van den vijand, is onze infanterie, goed ge steund door onze artillerie, vanochtend dap per voorwaarts gedrongen en hoeft verschei dene belangrijke punten bereikt. Zij bestorm de de ontzaglijk sterke Leipzig-sehans ten Zuiden van Thiepval, baande zich een weg door Ovillers, waar een verwoede strijd voortduurt, bracht het front ten Oosten van La Boiselle over ©en breedte van 2000 yards en een diepte van 500 yards voor uit en verdreef den vijand uit twee bos- schea en drie linies loopgraven ten Noorden van Fricourt. Nader bericht van Haig: De Leipzig-sclians, een vooruitspringend stuk der Duitsche linie, sedert twintig maan den door den vijand met de grootste vaar digheid versterkt, is na een verwoed bom bardement bestormd. Een onzer brigades, di© meer naar 't Zuiden van 't Westen uit aanviel, heeft zich door een Duitsche loopgraaf in de voorste linie van 500 yards een weg ge baand naar Ovillers. De Pruisische gard© werd vanochtend om 10 uur in 't vuur ge bracht ten Oosten van Contaimaison hij een wanhopige poging om ons terug toner pen, doch de aanval werd door ons vuur gefnuikt. De vijand trok zich daarna in Noor delijke richting terug, met achterlating van 700 gevangenen. Onze infanterie bestormde op 't middag uur Contaimaison, doch een krachtige tegen aanval heeft haar weer teruggedreven. De vijandelijke verliezen moeten vandaag geweldig groot zijn. Een aantal troepen, die over open terrein terugtrokken, werden on der vuur genomen door onze artillerie en het dorp Bezentin-le-Petit (ten N. van Mon tauban) werd zwaar beschoten, terwijl het vol was met Düitsehc reservetroepen. Een gevangen genomen officier vertelde, dat zijn bataljon van een vliegtuig uit met een machinegeweer weid beschoten van een hoogte van 300 voet, toen het op weg was naar het slagveld, en dat daarna het zelfde bataljon beschoten werd door ons ver-dragend geschut. Zware regen, die. den heelen dag aan hield,. heeft den grond doorweekt en de loopgraven doen onderloopen en de moei lijkheden voor de troepen nog vergroot. rend welkte (pen s(oort gejvoal van, meerderheid, dat hem jn zijn pogen ver* KeL Hij Kwam zich nu toch als ©en iemand vjoor n deed moeite die iemand te blijvten. Daarvjoor was hij zijn vrouw bepaald ©en beetje dankbaar. Hij streel de haar de wangen, npemde haar „goed pud je" en liet haar in zijn huis rond scharrelen, zpoals zij dit verkoos. Hij kreeg pp regelmatige tijden heel goed gekookt etem, want madame Hünefeld had pok onverwacht constante begrippen van eer. Hij had zelfs geen stoffige portières meer. Dat waren goede dingen. Hij hoorde haar pnbéteehenenjderedenaties volstrekt niet opgaame aan en gewende zich aan haar, zpoals oude dikke echtelieden zoo dik wijls (onafscheidelijk aan elkaar gewend raken. Npgl nooit, nog gepn halve mi nuut had hij berouw van zijn huwelijk gehad. Zijn praktijk was echter, achteruitgegaan en niet z(eer schitterend, sinds Renate hem niet meer aanzette. Hij had spm- tijds tegenpvter de patiënten iets sufferigs. Zijn diagnpsen kwamen er menigmaal met zpovteel moeite uit, alsof hij die eerst met een tang uit zijn lijf mpest halen. Als hij zichzelf dan eens flink pnder han den nam ©n pp allerlei Krachtige namen Van dieren (onthaalde, ging het weer, dan kwam zijn (oorspronkelijke intelligentie weer vpor den dag. Maar Renate zou menig maal razend zijn geworden als zij hem zoo gezien had. Dpch zooals dat met de menschen gaat; zij merken het niet' Een djokter, die nu Het Engelsch—Fransche offensief. De Berlijusche redacteur der „Frankfur ter Zeitung" schrijft aan het slot van een militair overzicht: Het ligt niet in den Duitschen aard, zich lichtvaardig over den ernst van deu vegenwoordigen toestand heen te zetten. Voor een ieder, daar ginds aan het front en in het vaderland, is het dui delijk dat er thans om overwinning of ne derlaag wordt gevochten, dat deze gevech ten nog niet ten einde zijn, dat zij nog veel offers zullen vergen en dat er zware eischen aan onze troepen te velde zullen worden gesteld. Wanneer men echter op de afgeloopen zes dagen, sinds de infan- terie-aanval aanden gang is, terugblikt, kan men althans vaststellen dat hetgeen onze tegenstanders bereikt hebben, niet in de verte gelijkt op hetgeen werd voorspeld en verwacht. Wat 'ónze vijanden aan terreinwinst op hun credit kunnen boeken, staat hoege naamd niet in verhouding tot de daarvoor gebrachte offers. Wij wisten van tevoren dat na het geweldige zevendaagsche roffel- vuur hier en daar onze voorste stellingen verloren zouden gaan. Wij kunnen gerust zeggen: wij hadden op meer gerekend. Dat het onzen in den strijd geharden troepen is gelukt, een zoo welgeslaagden tegenstand te bieden, geeft ons recht om met vertrou wen de gevechten de volgende dagen en weken tegemoet te zien. Van het Oostelijke front Buitsöh legerbericht. Tegen het front van het leger /van H i n- den bur g zetten de Russen hunne onder nemingen voort; met sterke troepenmacht dolen zjj aanvallen ten Zuiden van het Naroezmeer. Zij werden hier na hevigen strijd afgeslagen, evenals ten N.O. van S morgan en op andere plaatsen. Legergroep-prins Leopold van Beieren: Afgezien van zwakke vijande lijke aanvallen, heerschte aan dit front ,i.» de laatste dagen, over het algemeen gust. Lege r groep-Von Linsmgen: De naar Czartorysk uitspringende hoek, weid, teil gevolge van overmachtigen druk op /te zijde van Kostinchnowka en ten Westen van Kolki opgegeven en een korter .verde digingslinie betrokken. Aan boule zq'den van Sokbei weiden Russische aanvatten met groote verliezen afgeslagen. Ten Wes ten en ten Z.Wj. van, LusK fis de toestand onveranderd, Legergroep-Von Bothmer: Geen bijzondere voorvallen, ook niet bij de Duit sche troepen ten zuiden van don Rinjester. Aan het Noord-Oostelijk front De „Taglidhe Rundschau" verneemt van het Hinitelnburg-front, (iet de Russen thans ook Smet artillerie op groote schaal tot het offeinsief tegen het .leger yan Voia Hindenburg tzijn overgegaan. Reeds weken geleden- heerschte daar een verhoog de activiteit, (iie in, de laatste dagen (van Juni (nog toenam, daar ook Russische .com pagnieën infanterie .oprukten, en die op (2 Julileidde tot den aanvoer van groote wn- tinrenlen infanterie. under conmildellijK geconcentreerd vuur van artillerie en mijn werpers werden de eenmaal patiënten heeft, die in hem ge- Ijooven, k'an menig© domheid begaan, zon der dat het gemerkt wordt Het algemeen vertrouwen, zoowel als het wantrouwen is meestal een mpdezaak, komt en gaat in groote golven, zonder zich naar de pp zich zelf staande gevallen te rich ten. Hünefleld's sufferigheid in het ppmer- fcen strekken zich pok tot Renate uit En zpo was er nu werkelijk niemand., btehalvle misschien een paar dprpsvrou- wen, dib ^ofschoon zij geen opinie moch ten hlehben, zagen, dat er te veel van haar weid gjevergd. Want nadat zij zich met drib kinderen zpo prachtig had ge- lipuden, zich als spelend en lachend door de gipofe inspanningen had heen gewerkt ©n die vporbéeldige Dujtsohe vrouw had vporgestleld, zooals die gewoonlijk' slechts in de bpbKen der idealisten voorkomt, had zich ton haren aanzien een zorgeloos heid van haar geheele omgeving meester gemaakt, alsof haar jong lichaam tegen, tegfen olie gevaren van deze aar de bestand was. Men zag de viertenl-twin tigjarige Vrouw haar vierde kind dragen, vpnd daar niets in, en maakte er zich npg vroolijk1 over, zelfs de dokter van zestig jaar, dib zulk ©en zaak toch wel ernstig mpest opnemen. Max vpn Quistorp was minder te lo kten. Hij had zich indtertijd ernstig zpr- gen gemaakt, terwijl de anderen lachten en al wanen die nu dpor al de schifc terende feiten) tot zwijgen gebracht,' zpo kon men vjaa zijn ieekenverstand niet Russen, na een gevecht dat drie uur duur de, order zware verliezen teruggeworpen. In jden omtrek van een mijn trechter wer den ,1000 gesneuvelde Russen gebeid, ter wijl ,243 gevangenen in Duitsche handen vielen. Jn den nacht van 3 Juli nam het vuur yari de Russische artillerie op het front van het Naroczmeer tot oostelijk yan Wisjnef in herigheid toe; het werd pen verschrikkelijk roffelvuux. Ten deele wer den de in dichte colonnes voorwaarts puk- kende i nfan fcerie-af deel ingon door het Duit sche artillerievuur uiteengeschoten. Op eenige plaatsen, noordoostelijk van Smor- gonkwam de golf tot aan jie draadver sperringen en «-end hier door machine-, geweer- en mfanterieruur ontvangen. De strijd duurt nog bijna onafgebroken voort De Russen hadden aldaar reeds maanden geleder groote muni tievoomu 1 en aan het front opgestapeld. Oostenrijksch legerbericht In de Boekowina maakten onze troepen zich in succesvolle gevechten meester van 500 krijgsgevangenen en vier mitrailleurs. In Zuidoost Galitfë, tusschen Delatyn ©n Sadzowka, verijielden landweerrogimenieu uit het Alpengebied talnjke Russische stormaanvallen. Vender naar het pooiden tot in het Kolkigebied is de toestand on veranderd en gebeurde niets bijzonders. De in de Styrbocht ten noorden ,van Kolki strijdende Ö.-H. troepen, die vier weken lang stand hielden, tegen een, (tot ©en drie-of rijfvou/iige oveimaeht aangroeien de vijandelijke strijdniadht, kregen gisteren hevel hun voorste, aan een dubbele omvat ting blootstaande stellingen terug te nemen. Dank zij het ingrijpen van de iDuitsöhe troepen ten westen van Kolki en het pp- offerende gedrag van het Poolscli© legioen bij Kolodia, weni deze beweging uitgevoerd zonder stoornis door den vijand. Bij de noordoostelijk van Baranowilsji staande O.-H, strijdkrachten verliep de dag van gisteren rustig. De vijand leed Rij zijn laatste aanvallen op de daar gelegen stel' 1 ingen der oentralen buitengewoon zware verliezen. In het Ikwabr om gebied beschoot de vijand met artillerie ©en onzer vetóhospitalen, niet tegenstaande de kenteekemem duidelijk waren aangebracht, Mocht dit feit, in strijd met het volkenrecht, zich herhalen, dam zullen wo het geschut richten pp het tot dusverre door ons gespaande klooster Nowo Pozajef, 1 j_ Van hetZuidelijke front. 0 os ten rijks oK legerbericht In den Doberdo-sector herleefde de artil lerie-strijd. Oostelijk van Selz kwam het ook Lot infan terie-g,©vechten, die voor onze troepen eindigden met het volledige be houd der stellingen. Zuidelijk von het Sugana-dal vallen zjeer sterke Iteliaansche strijdkrachten ons front aan tusschen 'den Cima Ddeci en den Monto Zebiio. De vijand wondt overal, op som mige plaatsen in een handgemeen, afge slagen. Italiaanse!)! legerbericht Tusschen- Etsch en Astico geweldige ar tillerie-actie. De vijandelijke artillerie vuur de gisteren bijzonder hevig tegen den Mon te Majo. Noordelijk van de Pjosina biedt verwachten, dat hij ze Weer zou koes- teren. BpVendien had hij *nu, terwijl hij zijn huwelijksgeluk geVestigd waande, an dere zorgen gekregen. Hij ging met hiet lan dbpu w be drijf toch niet zpo, ais biet zich in het eerst had laten aanzien. Aan de aanvaarding van het nieuwe beroep door Max hadden twee fouten gekleefd, die zich nu lieten gel den. Hij had het ten eerste zonder gron dige kennis aanvaard, zpnder ook maat in liet minst thepretisch onderlegd te zijn ©n dan vpdde hij zich hier to zeer moester, Verbpuwde te veel op zichzelf, verwisselde energie met ervaring, was vpor de meest ipckelooz© nieuwigheden te vinden, waarmied© liij dikwijls slechtsdpor ingezonden artikelen bekend werd en schafte zich bij de vplKomen vrijheid van handelen, die zijn pom hem had gelaten, do hpsthaars te machines aan, waarover de putto conservatieve Wilm bedenkelijk het hjoófd schudde. E© jpnge meester stormde onversaagd pv©r alle bezwaren heen en sleepte den ouden man ook werkelijk een paar ma len mee. Mpnsters van allerlei aard de den hun intocht op h©t landgoed. Een paar daarvan Heklen bruikbaar te zijn, en weiden gehpuden. Men hoorde ook! vian de hoeren Vpn X. en IJ., dat zij dezelfde machines hadden aangeschaft. Het aanwerven van buitenlandsche arbeiders werd daandpor overbodig en de resulta-, ten schenen Quistprp ia het gelijk te stel len. t j (Wordt v&rvolg3>)j "te ■r COURAIT. it

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1