Be oorlog. 69"* Jaargang, Maandag 10 Juli 1b16 No. 15186 Het al te goede hart. De®S courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen* Prijs per kwartaal: Voor Schiedam jen Vlaardingen ÜL 1.26, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen, Adverlentién voor het/eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haren No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze adverlentién worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. BUITENLAND Van het Westelijke front. Hel Frans ch-Engelsoh.e offensief. Naar het scheen wachtte het Fransohe legterb.estuur met do voortzetting van zijn, offensief ten zuiden van Somme op ©enige vordering der Engclsehe legers tea noorden van die rivier, omdat een aansluiting der linies hoogst wensohelijk werd geacht. De tweedekrachtige stoot, daartoe door de Engelscben aan het einde der afgeloopen week ondernomen, heeft inderdaad wel eenigen vooruitgang gebracht, maar van veel beteekenis is het niet; het slechte weer verhinderde ten zeerste de geveehts- oclie, zoo- meldt de Engelsöbte legeraan voerder. Het- verdere wachten blijLuaar moede ook volgens Havas waren de Fransohon de laatste dagen der vorige week in af wachting tot de Engelsdhen op gelijke hoogte zouden zijn gevorderd en versterk ten zij intasschten hun stellingen is het Fransche leger gistermorgen opnieuw tot den aanval ten zuiden van de Somme overgegaan en hebben zij (volgens een achterstaand telegram; de Duitsöh© stel/in- over *n linie van, 4 K.M. en ter diepte yan 2 K.M. vermeeslerd. Het dorp Bianches (2 K.M. ten Wi. van Pteronnej en de bui tenwijken van het zuidelijker gelegen dorp Barleux, vielen hun daarbij in, handen. We laten hier eenige legerberichten van gisteren volgen. Duitsöh logerbericht. Van gisteren: Ten Noorden van de Somme zijn de aanvallen van de Engelscben en Franschen voortgezet. Zij werden bij het front van O vil Iers, hpt bosch van Mamëtz en aan weerskanten van Hardeoourt zeer bloedig afgeslagen. Tegen het boschje van Troncs liep de vijand vergeefs zesmaal storm. Het gelukte hem in het dorp Hardecourt binnen te dringen. Ten Zuiden van de Somme versterkten de Franschen hun artillerievuur tot de grootste hevigheid. Gedeeltelijke voorwaart- sche bewegingen mislukten. Aan het overige front vonden ten dee- Ie levendige vuurgevechten, gasaanvallen en patrouille gevechten plaats. Bij de laat ste namen wij ten O-asten van Armen liè- resj in het bosch van Apremont on ten Westen van Mark'irch eenige gevangenen. Luitenant Mulzer heeft bij Miraumonl een groot Engelseh vliegtuig neergescho ten. De keizer heeft dien verdienstelijken officier-vlieger, uit waardeering voor zijn Verrichtingen, de orde pour le mérite ver leend. Een vijandelijk! vliegtuig is ten Zuid oosten van Atrecht door verdodigingsvuui neergeschoten, een ander, dat na een lucht gevecht ten Zuidwesten van Atrecht aan den anderen kant van de vijandelijke li nie noervjel, is door artillerievuur ver woest Roman naar het Duitsch van Marie Diers 43) Maar er kwamen ook machines, waar aan de lui niet wilden wennen, die slecht functioneerden, en te haastig betaald wa ren. Max was ïpyaal en niet klcinzie lig, de fabrikanten hamen het geld in ■ontvangst, vertrokken en antwoorden tiaar na ©p geen reclameeren meer. Nu, in den oogsttijd, nu in het slot het vierde kind weird gebjoren, keken op den akker en in een h|Oek van de bin nenplaats een paar slpimme schoorstee nen in die lucht. Eir waren spunmen in die dingjen gedoken,, waaraan de heer Vfon Quistorp mot ;tenk'en mocht Wjlm had alles ppgjesclilreVen en werd. bleek als hij er ©vier sprak. De werktuigkun- digen hadden elkander afgeljost. Nu ston den die dingen diaair en het werk, dat zij moesten doen werd door pienschen- handen gedaan. 1 Max beredeneerde m\, na zes jaren, bij .zichzelf„Ik had tjoch eerst wat moe ten leeren. Ik had mij naar Wilm m©e- ten richten. Ja,, wat had hij niet al les mtoeten doen. Nu bekroop hem me nijgjmaal tmet een kjou.de rilling de ge dachte aan zijn ©om. Hij was hier toch niet zijn eigen baas. En al ware hij'dat geweest, dan z©u toch het weggeworpen, Fransch' legerbericht. Van gistermiddag: Aan weerskanten van de Somme is de nacht kalm geweest. Het geheele aantal gevangenen, dat gisteren bij den aanval op Hardecourt genomen is, bedraagt 633, waarvan 10 officieren. Aan het front ten Noorden van Ver dun hebben de Duitschers vooitdurenden •vrij hevig de vakken van Chattanoourt, Fleuiy, de batterij van Damloup en ten Westen van liet bosch van Aprémout ge Lombardeerd. De Duitschers beproefden twee overrompelingen tegen de Fransche «tellingen op het Croix de St Jean. Een Duitscbe afdeeling, die er in geslaagd was in een Fransche loopgraaf door te drin gen, werd er onmiddellijk' door de Fran sche grenadier's (handgranaatwerpers) uit verdreven. De andere afdeeling' werd ver strooid, Voor zij de Fransche linies had kunnen bereiken. In de Vogezen hebben de Duitschers gisteren, na een levendig bombardement, op het einde van den dag een Fransch werk ten Zuiden van den pas van St Marie aangevallen. De aanval mislukte on der het Fransche vuur. 's Nachts slaag de een kleine onderneming van de Fran schen b'ij Sudel (ten Noorden van den Hartnrannsweiterkopf) volkomen. De Fran schen brachten 14 gevangenen mede. Engelsche legerberichten. Van Zaterdagavond: f De voornaamste gevechten zijn Vandaag op onzen uitersten rechtervleugel geleverd, waar wij nieuwe belangrijke successen be haald hebben. Wij bestormden een loop- graafLLnie en kregen voet in het sterk' verdedigde Bois des Troncs 2l/a K.M. ten noordoosten van Montauban). Wij namen 31 gevangenen en verscheidene machine geweren en sloegen krachtige tegenaan vallen af. Wij kwamen ook noemenswaard in de buurt van Ovillers (op den linker vleugel der Engelscben; vooruit, De Fran sohe artillerie op onzen rechtervleugel steunde ons krachtig bij onzen opniarsch. De vijand leed zware verliezen in hel sa menwerkende vuur van, de Engelschen en de Franschen. Een tegenaanval van do Dulischers, die in dichte gelederen over open terrein werd gedaan, zakte volkomen in elkaar in het vuur van onze achttien ponders en de 75 m.M. kanonnen (der Franschen). De vijand trok in wanorde af. In de puinh'oopen van Ovillers duurt het handgemeen voort. Onze vliegtuigen en vlieger-ballons wa ren -ondanks het bewolkte weer aan het werk. Zij fotografeerden, Jeidden h'et vuur van de batterijen, dio een ontploffing in oen opslagplaats van .munitie veroorzaak ten, en wierpon bommen op de vijandelijke kwartieren. Epn Engelseh .vliegtuig vocht, ondanks averij, twintig minuten lang tegen drie vliegtuigen van den vijand en keerde behouden lenig. Voor .het overige worden weinig vliegtuigen van den vijand waar genomen, en die ,waren nog ver achtqr de vijandelijke linie. .Van gisteren: In den afgeloop'en nacht is do strijd geld, de gedaalde balans, die <Wilm hem met strakke ©ogen en te berge rijzend haar vporrekend^, hem getroffen hebben. Het was liem plotseling alsof de grond onder zijn voeten, wankelde. Nu was er H|Ogl iets verontrustends bij gek©nnen. Tpt dusver had hij met zijn oom, die van zijn j©ng huwelijksgeluk in verschei dene grpote steden en badplaatsen ge poot, slechts officieoio nieuwjaars- en ver- jaardagskrieven gewisseld. De ©ude man hield njet Van schrijven, de jpnge man ook niet. En toch stonden zij nu weer op goeden Voet samen en die koele ge lukwenschen waren uitingen van eengpe- de verstandhouding en een welgemeende, vanzelf sprekdnde hartelijkheid. Van elke gebporte van een kind was oom per te legraaf kennis' gesgeven, hetzij" hij te Ber lijn, le Parijs, te Nizza, in den Enga- din p£ ergens anders vertoefde en een telegram met gelukwenschen was per,om megaande gevplgd. Hetzij, dat Opm van gedachten wasveir. anderd,, hetzij dat de voormalige juffrouw Biermann gestookt of een verdacht bericht van hier hem berej'kt had met St. Jan kwam er een brief van den puden heer aan Wilm, met wen hij in fees jaren niet had gecprrespondeerd, waarin hij bptweg ©ischte, zonder opgaaf van redenen, dat hem een afschrift van alle vereffende rekeningen in het hptel „Grün- waid en Bauer" te Venetië zpu worden Ipegezonden. t tusschen Ancre en, Sonim'e veel minder hevig geweest daai op de vorige tnvee dagen. Wij maakten verdere vorderingen in. de buurt van Ovillers. In een apder vak vermeesterden wij een groep van ver sterkte gebouw'en. De Duitschers doen geen verdere pogin gen, om de verloren stellingen, die onze .troepen bezet houden, te heroveren. Ten noorden van Gipeachy is een sterke plaatselijke aanval, na een /.Waar bombar dement van een gedeelte van een sector, dien de Nieuv-Zeelanders bezet hielden, erin geslaagd, in onze loopgraven op oen punt binnen te dringen. Na- oer half uur Vet hlens: werd de vijand, met achterlating \mi vele doodten, er door do Nieuw-Zee- landers weier uitgeworpen. Yan het Oostelijke front. Duitsöh legerbericht. Van gisteren: Legergroe p-Leopold van Beie ren: Verscheidene malen hebben de Rus sen nog tegen de gisteren genoemde fronten hun sterke aanvallen herhaald, die weder om met de grootste verliezen gebroken zijn. In de gevechten van de laatste dagen heb ben wij hier 2 officieren en 631 man ge vangen genomen. Bij de legergroep-von Linsingen ble ven op verscheidene plaatsen voorwaartsclie bewegingen van den vijand vruchteloos. Bij Molodeczno voor vervoer gereed staande Russische troepen zijn ruimschoots met bommen bestookt. Op 7 Juli is een Russisch vliegtuig ten Oosten van Borowsrof aan de Stochod ie een luchtgevecht neergeschoten. Oostenrijksoh legerbericht. In de Boekowina hebben onze troepen met het Westgalicische regiment infanterie no. 13 vooraan bij Breaza den overtocht over de Moldawa afgedwongen. Ten Z.W. van Kolomea verkennen Russisch© afdee- lingen. voorbij Mikuliczyn. Overigens bij oxi- veranderden toestand geen bijzondere ge beurtenissen in Oost-Galiciè. In Wolhynië, bij Stobychwa aan de Stochod, zijn aanvallende bewegingen der Russen afgeslagen. Ten N.O. van Baranowilsji zakten de aan vallen van sterke Russische afdeel ingen op nieuw voor het front der verbonden troe pen ineen. Onze vliegers hebben ten N.W. van Dub- no op teen zooals bewezen is, slechts door den staf van een Russisch korps bewoonde groep huizen bommen geworpen. De vijand heeseh ep de bedreigde huizen onverwijld de vlag van de Conventie van Genève. Russisch legerbericht Het belangrijkste uit het stafliericht van Zaterdag is de mededoeling, dat de Russen aan do heneden-Styr, ten westen van Czar- torysk, den vijand hebben teruggedrongen en na een gevecht de linie Gorodok (35 K.M. ten Westen van Czartorysk) het station van Manewitsji (1 K.M. ten Oosten van Go- i odok) Okonsk (ten Z W. van Manewitsji) ZagorofkaGioezialine bezet hebben. Van gisteren: Do troepen van generaal Broésilof na- deien de Stochod en werpen den met hard nekkigheid weerstand biedenden vijand overal terug. Op talrijke punten aan de Pri- pet hebben wij den vijand, die naar De regen viel juist in stroonien neer, toen Wilm met dezen brief in de hand op de binnenplaats verscheen. Ginds liep zijn meester, met de muts ©ver hel hoofd getrokken, do honden in de zakken van zijn buis. Het water spatte tegen zijn kap laarzen op, lbj was ongedurig en ont stemd. Het vorige jaar was de "helft van het hooi verregend, de aardappelen waren bedorven, de rogge was uitgeioopen. Ook den voorlaalslen zomer was er jVeel re gen gevallen. Het goheole landgoed was toch laag gelegen, er waren moerassige plekken. Zcu het dit jaar weer zoo gaan? Hij bezat bij zulke tegenspoeden piet de i'",ieriijke kalmte van den landman, dio wel steeds over het weer en den lieven God ontevreden is, maar toch ten slotte alles uit de hand dos homels neemt, zooals het komt en weet, dat het niet andeis kan zijn. Den voormaljgen dra gonder luitenant waren nog altijd een groo te hoeveelheid klazemernanieron bijgeble ven en wel een groote mate van onge duld, een gebiedend, zenuwachtig door zetten, een vaag gevoel van de macht van het commando tegenover alles. JToen de ouüfc Walm op hem loetrad, beet hij zich op zijn knevel en keek hem aan, alsof hij hem voor den regen vei'antwoor- delrjk stelde. klaar de oude Wilm had een hoofd zoo rood als een kalkoenscho ,haan en gaf hem den brief zonder jets te zeggen. Toen de neef het schrift van zijn oom zag, verdween plotseling zijn woede op de Stochod de wijk nam, verdreven. In den afgeloopen nacht heeft onze cavalerie een aanval gedaan op de vijandelijke infanterie en de Hoagaaische huzaren iu de streek var het doa'p Novaja Roeda ten zuidwesten van Lesenevka op 7 weist van de Stochod en ten zuiden van Trojauka In een si In Lie renden ruiteraanval hebben de kozakken talrijke llongaarsche huzaren n<*e>ge,,il>e! S en de overbhjvenden i*i de bossth *u ver strooid. In den morgen maakten onze dap pere troepen zich moestei van do geboete ten oosten van de doipen Oeglv en Navol tusschen de Styr en de Stochod ten noor den van Sokoel aangelegde stelling Zij maakten talrijke gevangenen en veimee&tei- den 3 kanonnen. Daarop kregen eenige van onze afdeelingen weer i >ehng met den vijand. Zjj trokken de Stochod bij liet doip Oegly over. Volgens een raming hebben wij in de gevechten van 4 tot 7 Juli tusschen de Styr en de Strochod ten minste 300 officieren, w.o. 2 regimentscommandanten, en onye- veer 12.000 ongewonde soldaten gevangen nomen met niet minder dan 45 kanonnen van groot en klein kaliber on ongeveer 45 machinegeweren, een groote hoeveelheid projectielen, patronen, wapens en levens- middelenvoorraden Aan het front van de tioepen van gene raai Evert zijn op menige plaats de ge vechten opnieuw ontbrand. Ten oosten van Baranovrifcsji zijn deze gevechten bijzonder herig. De vijand onderneemt vei woede te genaanvallen. Over 't geheel is de toestand onveranderd. Van de overige sectoren geen nieuws. Yan het Zuidelijke front. Oostenrijkseh legerbericht. Het geschutvuur aan het Isonzo front duurt voort, Görz en Ranziano zijn in de avonduren, herig geschoten. Bij de laat ste plaats heeft de vijandelijke artillerie hol duidelijk kenbaar gemaakte veldhospitaal ate voornaamste doelwit gek'ozen. Aanvallen der Italianen op kleinere schaal op het bruggehoofd van Gorz en op den heu velrug ten oosten van Monfalconc mis lukten. 's Nachts heeft een afdeeling van onze watervliegtuigen" Pieris, Canziano, Bes tug na en cta- Adriafabrieken met bommen bestrooid. Ons front ten zuiden van het Sug.i nadal stond bloot -aan krachtig geschut vuur. Tot infanteriegevecJiteu kwam hel gisteren in deze streek niet. Italiaansch legerbericht. In de kom vtin den bovenloop van de Astico meldt men vorderingen van onze infanterie in do kom van Molino onlang1 de lijn van liet Asticodaï in do richting van Fornie Wij hebben wapenen, muni tie en materiaal verzameld, die de vij and had achtergelaten. Op de hoogvlakte der Zeven Gemeenten (Alti Piano dei Set te Communi) heeft dikke mist gisteren de bedrijvigheid van de artillerie bclcm me rd. Ten Noorden van den Monto Chiosa heb ben wij den pas di Agnclla vei mees lord en er 40 gevangenen gemaakt. den legen en ieder andere gedachte, al leen schoot 't hem door 't hoofd: „Hij schrijft aan Wilm" en hij werd bleek Daarop las hij de weinige regelen. Een paar neervallende regendruppels spatten op het blad. Zij stonden ©en paar secon den helder op het inktschrift ©u vloei den vervolgens zwart gekleurd langzaam naar beneden, een paar bloven als eigen zinnig staan.' Max von Quistoip zwaaide met den brief heen en weer, alsof Jiij dat een aardig spelletje vond. klaar in zijn bin nenste zag het er als ©cn wanhopige cha os uit. Toen hij niets zei deed Wdm 'met moei te zijn mond open en maakte de 'op mei king, dat men extra iemand moest ne men voor het overschrijven en tegen Le taling, want dat het een heel werk was. Of mijnheer iets togen den zoon van don onderwijzer zou hebben, die juist wegens zijn examen thuis was. Neen, daar had. hij niets tegen. Dam wou hjj dadelijk om hem zenden Ja, dat was goed. Toen ontwaakte Max als uit een droom. Wanneer dan de heele boel afgezonden zou kunnen worden. „Overmorgen met den eersten postbo de." „Nu, ja, ja z©o. Dan zou alles dus vandaag is het Dinsdag, Donderdag weggaan dan zou h©t mogelijk! Zater dag in Venetië, kunnen zijn. Hij is im mers in Venetië, hé?" In het Ixnendal van Campelle hebben onze troepen den pa« van San Gioviu- iii bezet Langs liet isonzo front heeft de vijan delijke artillerie zich bijzonder roerig ge tornd in do vakken van Tolmiao (Tol- jüi.'in) eu- iiava en op de hoogten ten \ouidv, eden con Gorizia (Gorz). Zij werd o,mal door onze artillerie bestreden. Iu het gebied van Monfalcone hebben wij in den nacht van 8 dezer twee nieu we pogingen afgeslagen om de onlangs door ons \eioverde stellingen aan te val len. In den fiaukasns. Russisch logorberichNt. Aan het Kaukasisch© front hebben wij in den nacht van 7 op 8 dezer in de streek ten Westen an. Plattna aanvaller der Turken door ons vuur afgeslagen. Ten Westen van de meridiaan van Er zcroein hebben onze troepen een reeks ïuiksche stellingen \ero\erd en 67 offi cieren, w© 2 regimentscommandanten, en 700 soldaten gev angen genomen, benevens 7 machinegeweren eu 1 kanon buit ge maakt Tiurksch legerbericht Aan liet fiont in K.tukasic is de too stend aan den red)lei vleugel onveranderd. In liet lenluiim artillerie duel. In den Sjo ink sector mislukte een offensieve bcwe- g.ng der Russen tegen den ÏJank onzer 11oepen, welke beweging sedert) eenige di i;eu met li(e(i duel onzen opmaiscli op te houden, ondeinoimlen werd, geheel. Door 'n tegon-ofkensief lieroverdon wij eoiuge pun ten van plaatselijke betcokönis, die bij de voarnoemOe aanvallen in banden van den vijand •gevallen War©n, en nturkLen éeu groot© lioev©ellieid jivunitiie en ander oor- logs m'a ten aal buit Op den linkervleugel /.ijn aanvallen. teg,en onze voorposten met erliezpn voor den vijand gemakkelijk, af geslagen. In Pprzië. T.urkscli legerbericht Onze verkemnngb1 roepen kregen voeling met de uiti Keriiumsjali verdreven Russi- sche slrijdkraohtpii op '25 mijten ton oos ten van die sfrwt opweg naar Ramadan. Ito Russische strijdkrachten in don om- Irek van Smoh zijn door onze vrijwilligers aangevallen, na een gevecht Van 7 uren verslagen en gedwongen naar Sineh te luchten, dat belegerd wordt. De vijand verloor in dit gevocht 100 dooden, w. o, 2 officieren. Ter Zee. In de Noordzep. De Dinlscho marinestaf meldt' BuiIscli© zoestrijdkraehten hebben tb schen I en 6 Juli in de nabijheid van de Engelseh© kust de volgende Engelsche v ib«clieisivaartuigen in den grond geboord: „Quecn Beo", „Avil Anderson", „Pee- po'day", Watchful", „Nancy", „Human", „Pjeluna", „Cirrel", „Bessy" en „Newark Castle". Van deac moesten do „Quoen B,ce", d© „Watoliful" en do „P©ÜuiinT met artillerie l.iiesehoten worden, omdat zij, on danks het waarschuwingsschot^ traditten Le ontkomen. „Ja, in Venetië." „Nu nog? Maar ja, het was ©enkoud voorjaar, 'tHeeft wekenlang' geregend,daar ginds oeE" „Ja, ja, het weer is overal even slecht." „Dus dan zorg jij daarvoor, Wilm." „Ja, mijnheer." j Geen woord over hetgeen zij beiden dachten. Alleen keken zij elkaar ju de ©ogen, d© oudo on do jonge man cm zij wisten beiden gen©eg. Dit liep niet goed af. Lang Weef alles stil. Menigmaal, vooral toen de, eerste acht dagen vporbij wanen, kreeg Max plotse ling ©en gevoel van verlichting. Och wat, nu gebeurde er immers niets meer. Nu, waren de rekeningen reels lang nagezien, was de eerste l©orn roods lang vooibij. Zfm was oom toch niet, dat bij lang] ©ver een zaak! kniesde en dan pas los barstte Daarvoor was bij veel ie oplöo- pend. Het k©n wel zijn, dat hij eerst uitgevaren en de ergste besluiten geno men had, maar i©en door het zuidetlij- ke klimaat gekalmeerd en aan zijn te genwoordig© levenswijze gewend, langza- moiband weer l©t bedaren gekomen was. Wat gaf hij nu nog om Breitendomin! ,Laat den jongen maar zien hoe hij er d©orkoint" dat hoorde Max liem letter, lijk' zeggen. (Wordt vervolgd). SCHIEDAMS SHE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1