De oorlog. 69"* Jaargang, Dinsdag 11 Juli 1916 No. 15187 Het al te goede hart. Etee cönrant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post fL 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. 1 ",l Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zjj innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cent3 per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Burgemeester en Wethouders van Sóhie dam; geven kennis, dat hij d,e op den lOen Juli 1916 plaals gehad hebbende UITLOTING van obligaties, ieder groot f1000 in do 41/2 pCl. geldleening ten laste dier Gemeen te, groot f-750.000 Ao. 1913 ter aflos sing zijn aangewezen de obligaties: 213, 263, 278, 552, 579, 584, 607, 608 en 731, welke alle 1 November a.s. aflosbaar en betaalbaar zijn gesteld ten kantore van den GEMEENTE-ONTVANGER, alsmede bij de KASVEREENIGING, te Amsterdam, de Roeren OPRENHEIM VAN TILL, te 's-Gravenhage, en de Heeren ADOLPH BOISSEVAIN Co., te Amsterdam. Schiedam, den Hen Juli 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, De Burgemeester M. L. HONNERLAGE GRETE De Secretaris, V. SICKENGA. BUITENLAND Van het Westelijke front. Diuitscih legerherich t. Aan beide zijden van de Somme /duren de ernstige gevechten voort. Telkens weder worden de aanvallers door onze dappere troepen naar hun starinstellingen terug ge dreven, en waar zij voor de jdidht op elkaar volgende aanvalsgolven moeten wijken, heb ben zij in snelle tegenaanvallen den vijalnld spoedig weder verdreven. Zoo wenden het bo&ethje van Troncs aan de /laar binnenge drongen Engelsöhen, het gehucht La Mai sonnette en het dorp Barleus aan de Fran stóheta in een stormaanval weder ontnomen, en wordt de aanval tegen den (vijand fa Haodectturt voortgezet. Om Ovillers wondt onafgebroken man tegen man gestreden. In het dorp Biaches- hebben de Eran schen voet gevat. Tusseihen Barleus en Be 1105- /zijn hunne herhaalde aanvallen onder groote verliezen mislukt. Meer naar het Westen belette ons spervuur hen, hunne loopgraven te verlaten. 1 Tussdhein de zee en de An ere, (in het gebied der Ais'ne en in Champagne (en ten oosten van de Maas afwisselende artillerie beschieting. Tot infanteriegevechten kwam het westelijk van Warneten, oostelijk van Armentières, in d© omstreken van Tahure en aan den westelijken ran/1 der fArgonhen1, waar Fransche aaavalspogingen werden afgeslagen. f Bij Hulluch, Givemchy en Vauquois lie ten wij met sudces mijnen springen. Die vliegdienist was aan beide zijden tzeor levendig 1 Onze vliegers hebben vijf vijandelijke vliegtuigen, een. bij Nieuwpoort-les-Baims, Roman naar het Duitsch van Man© Diers 44) 1 i, Hij was echter niet altijd zoo optimis tisch. DikHvijls werd hij bij liet aanbreken vlan den dag un benauwde drioomen wakker en staarde dan met een bekjemmend ge- V|Oel van angst in de dreigende toekomst, die rich plotselingaan hem voordeed, In de laatst© jaren had hij zich dat pi te vTjoege opstaan langzamerhand weer af gewend. Nu sprong hij menigmaal reeds Om vier uur, door een wilde onrust aan gegrepen' het bed uit, gunde zich geen tijd om te ontbijjten, liep doof destal len, vpnd hier en daar iets niet in orde en geraakte daarover bijna buiten zich zelf. Hij voer tegen de knechten uit en maakte .Wilim zenuwachtig door heftige scènes. P© rentmeester was, sedert de; brief van zijn voofmaligen heer was ge- kjotmeïi, nog stiller en meer in zichzelf gekeerd dan ooit. Als de jonge man zich zoo dolzinnig, aanstelde, vertrok er nau welijks een spier in zijn perkamentach tig gericht, hij schudde alleen even het hoofd* en bromde zacht in zichzelf: „Te gelijk vjoor en achter kan ik ook niet meer," Deze half luide bewering, die de schuld weer op hem wierp, die niets Ver zachtte en bewimpelde, ging den jongen Qpistorp als oen steek door 't hart Rij twee bij Gambrai, twee bij Bapaume en 2 ballons captif, een aan de Somme en een 'aan de Maas, neergeschoten. Luitenant Walz en luitenant Gerlich hebben ieder hun vierde, luitenant Lsffers zijn vijfde en luitenant Parsehau zijn achtste vliegtuig buiten gevecht gesteld Aan luitenant Parsehau verleende de keizer voor zijn buitengewone oorlogsdaden de „Ordre pour le Mérite." Fransoh legerbericht. Ten zuiden van de Somme zetten de Fransche troepen hun vooruitgang voort; ia de streek van Barleux ontnamen zij in den nadht aan de Duitschers een gedeelte loopgraaf gelegen tusschen het dorp en tLa Maisonnette. Het aantal ongewonde geva- genen, door de Franschen in dien sector gemaakt, gisteren en in den loop wan den nadht, bedraagt thans 950. Den nacht was kalm ten noorden (ier Somme, j In Champagne wenden twee Verrassende aanvallen dtior de Fransdhen ondernomen ©n uitgevoerd ton Z.O. en ten. iW:. van fljahuna Ten Westen van de Butte jlu Mesnil deien de Franschen twee aanvallen op Diuitsche loopgraven, die rij namen jen cYer een front van 500 Meter voor de Verdediging inrichtten. Zij maakten een tiental gevangenen. In die Argounsti drong ©en Fransöhe (ver- kpnningstroep bij Four de Paris een (Diuit- sche loopgraaf binnen, die mtet handgrana ten weid schoongeveegd. Aan het Noordfront van Verdun voort durende beschieting in de streek van jChat- tandourt, Fleury en Laufie. Een sterke Duitsch© patrouille Werd door granaten uiteengedreven ten noordwesten van Fleury. i In de Vogezen deden Duitsch© aldeelfa- gen ©en aanval op de Fransche stellingen in de streek van Chapelotte, op (drie punten te gelijk. Zij werden door het .Fransche mi- traillejurvnur beschoten en konden niet doordringen, doch werden volkomen afge slagen. 1 1 Engelscdie legerberichten. Gisteravond om acht uur deden de Duitschers twee krachtige aanvallen op het Troindsboschde eerste wenl afgeslagen bij de tweede visten rij door te dringen in het zuidelijk uiteinde van het bosieh, ,maar zij werden /dadelijk weer eruit geworpen. Een nieuwe wanhopige aanval Werd totaal afgeslagen, 's Vijands verliezen in dezie aan vallen waren zwaar. Op anderg punten wonnen wij terrein. Ten noordwesten Van Coutalmaisoa veroverden wij een Hein jereupolboscihje met drie kanonnen. Van morgen maakten; wij nog ©enige, honder den krijgsgevangenen. Later: Vanmiddag rijn de Duitschers, na zes wanhopige aanvallen, er onder de zwaar ste verhezen in geslaagd het Bois des Troincis binnen te dringen. Dp gevechten, in het boscih duren voort. 1 Meer naar het Westen hebben wij (Vasten voet gekregen in het hosdh van Mamets, waar de vijand el ijk© verdediging tot dus verre onze pogingen had weerstaan. Wij hebben ook terrein gewonnen ten oosten van Ovillers en La Bodselle, I wendde zich met op elkaar geklemde tan den af en begaf zich met overdreven ijver aan zijn dagelijksche bezigheden, wat aan het geheel niets verbeterde, maar hem toch opbeurde. Er was n,og iets heel ernstigs aan de zen tijd verbonden. In de eerste, vree- selijke dagen, nadat de brief was gear riveerd, kjon Max er niet toe komen. Re- nale er een woord Van te zeggen. Hij hoopte immers toen ook noga altijd, dat het zonder gevolgen zou afloopen. jWaar- pm zou hij haar dus eerst onnoodig schrik aanjagen? Hij speelde nu zelfs de op gewekte, opdat rij maar niets aan hem zon merken. Na tafel nam hij de kin deren OP zijn schouders en, draafde met hen door de klamer, zoodat Renato de ooren dicht drukte Van het spektakel. Teen daarop acht, tien, veertien da gen verstreken, zonder dat er iets ge beurde en rijn gemoed in die schom melingen tusschen hoop en vrees geraak te, die hem alsi een ziekte verteerden, kwel de het hem, dat zij er niets van af wist. Maar nu was het nog moeilijker geworden het haan tel zeggen; wanf ng moest hij er tevens bijvoegen, dat hij het zoo lang vpor haar verzwegen had. Ja, maar dan was het ook', zooals het hem nu Voorkwam, zooveel onnoodigei geworden. Want nu gebeurde er toch ze ker werkelijk niets meer. En deze laat ste gedachte schoot telkens weer op en weerhield hem, wanneer hij juist doof den nood tot bet uiterste g^re/yjen, het Yan het Oostelijke frost. Duitsoh legerbericht. Aan het noordelijk doel van het front ge beurde behalve oen vergeefsche aanval der Russen in de streek van-Skrobowa ten oos ten van Gorodisjfcje, niets bijzonders. Legergroepv. Linsingen. De te gen de Stochodhnie ageerende vijandwerd overal afgeslagen. Eveneens mislukte een vijandelijke offensieve beweging ten westen en zuidwesten van Lusk, Duitsch© vliegtui gen deden met succes een aanval op vijan delijke onderkomens ten oosten van de Stoehod. Legergroep—von Bothmer. Pa trouille-actie en succesrijke gevechten in het voorterrein. 1 Oostenrijksch legerbericht De dag van gisteren (Zondag) was be trekkelijk kalm. Op-zich-zelf-staande vijandelijke aanvallen zijn afgeslagen, Russisch legerberichWt. Van gistermiddag: Ten Zuiden der moerassen van Pinsk blij ven onze troepen, die den vijand terug drijven, zich al vechtend op verschillende plaatsen een overtocht over de Stoehod banen. De vijand heeft bij rijn terugtocht het meerendeel der bruggen laten springen. Bij de dorpen Swidmld en Oud- en Nieuw- Mossor, op den linker Stochod-cever, wordt een hardnekkig gevecht geleverd. Wij hpb- ben hier Duitse he krijgsgevangenen ge maakt. Tusschen Kissilin en Zoebilno hebben wij den vijand bij een overrompeling op de vlucht gejaagd. De troepen onder generaal Kaledien heb ben in het tijdvak van 4 tot 8 Juli 341 on gewonde officieren en 9145 ongewonde man schappen krijgsgevangen gemaakt en 10 ka nonnen, 48 machinegeweren, 16 mijn- en bomwerptuigen, 7930 geweren, 62 caissons vol munitie, 3 zoeklichten en een Voorraad genie-materiaal buitgemaakt. Hierbij dienen nog te worden gevoegd de getallen, die in het avondcommuniqué van 8 Juli reeds zijn bekend gemaakt, n.l. 300 officieren, 12.000 soldaten, 45 vuurmonden, enz. Op het front in Galicië was het geschut vuur bizonder hevig in de vakken op beide oevers van den Dnjester. Ten Z.W. van het Swentein-meer heeft de vijand in een der vakken een aanval ge daan; hij is teruggeslagen naar zijn eigen loopgraven. Ten oosten van Baranowitsji hebben de Duitschers hij het dorp Osohowitsjjna op nieuw een tegenaanval gedaan, dien wij door geschut- en geweervuur hebben afge slagen. Aan weerskanten hebben de vliegers langs het geheel© front tal van tochten gedaan. In de streek van het kanaal van Sjoe- binsk heeft ons geschut een Duitsch vlieg tuig neergeschoten. Wij hebben den vlieger en zijn mechanicien gevangen genomen. Niet minder dan 10 vijandelijk© vliegtui gen zijn over Molodeczno gevlogen en heb ben er 40 bommen geworpen, waardoor een hooimijt is verbrand. Yan hetZutdelijko front. Dos ten rijk sch'legerbericht. Aan het Isonzo-front bep'erkte de mili- haar wilde zoggen. Nu paarde zich echter als de schakels van een ketting het eene onheii aanheft ander. Het maakte hem prikkelbaar, dat Re nato niet met alles meeleefde, wat hem zoo uitsluitend bezighield. Zij leefde zor geloos voort, babbelde met do kinderen, liep bij de arme menschen rond en gaf aan haar overdreven liefdadigheid den vrij en teugel, 'sNachts sliep zij vast onrus tig, terwijl hij heen en weer woelde, dik wijls rechtop, zat en met branden de oogen in den schemerachtige!) zomernacht staar de. Oppervlakkige, vroolijke, gelijkmoedi ge vragen deed zij hem. „D© oogst beloofde ditmaal prachtig i£o worden, hé Maxel?" En, dan plaagde zij hem, dat hij opeens weer met h'et vroe ge opstaan, was begonnen. „Ja," zei hij, „ik| kan 't er niet Van nemen tot zfoven uur te slapen, zooals andere mensohen," Zij kon niet Vermoeden, dat hij nij dig meende, dat het hem bepaald ernst met die woorden was. Zij kon ook' niet weten, dat hij, verbijsterd door rijn druk kende zorgen, Vergeten had wie van hen béiden geduldig de meeste slaap en rust en-persoonlijk1 gemak had moeten ontberen, als men eens met alkaar wilde afrekenen Nu zag hij, (evenals de jongen met den glassplinter in 't oog, reeds alles Ver» koerd. Hij ergerde zich steeds meer over haar. Hij Vond plotseling niets dan ge- brekjen, L t j laire bedrijvigheid zich tot artillerievuur fen luchtgevechten. Onze watervliegtuigen hébben kortelings bommen geworpen op de Adrafabriek. Tusschen de Brenta pn, de Erich wordt op Verscheidene plaatsen hardnekkig ge vochten. "Sterke troepen Alpenjagers hebben ver scheidene aanvallen gedaan op on/e knies ten zuidoosten van de Cima Dieci, welke door afdeelangen van, ons 17e en 70c rc- gim'eai infanterie met uiterst zware ver liezen yoor elfen vijand zijn afgeslagen. Meer dan 800 gesneuvelde Italianen lig gen ,voor onze loopgraven. Vannacht .is een vijandelijke aanval in bet gebied van den Monte Interrotto ge sluit. In bet vak ten oosten van bet Brand- dal bobben Alpenjagers rle Val Morbia en den Monte Como aangevallen. Zij ge raakten ,ook in het bezit van den berg. jdoch' .Verloren hem .weder, dank zij een tegenaanval onzer dappere Tiroolsclie scherpschutters, waaraan 455 Italianen zich 0 Verga ven. Italiaanscb legerbericht. Tusschen de Etsch en de Brenta be drijvigheid van de wederzijdsche artille rie en vliegtuigen. Door den vijand geworpen bommen heb ben brand veroorzaakt te Pedescala en andere plaatsen aan jde Boven-Astico. In het gebied der Tofane-bergesn, aan de Boven-Roite, hebben onze afdeelmgen Alp'entroepen fa den pacht van 8 op 9 Juli door een behendige manoeuvre een groot gedeelte Van vhet kleine da! tusschen de eerste en de tweede Tofane-reeks, ten noordwesten .van, 'Abri, goomede eeti sterke stelling op de eerste Tofane-teeks, die dat kleine ,dai beheerscht, genomen. De vijand wérd .Omsingeld, en Lot de overgaaf ge dwongen; 190 krijgsgevangenen, p. w. 8 officieren, 3 madliinegewerea cm een rijke buit aan wap'eneu, en munitie zijn ons in handen gevallen. Aan de hoven-Bul gescKutgeveeliten om schermutselingen op de Zeltenkcfel. Op d'e hoogten ien noordwesten van Górz beeft de vijand na de hevige be schieting van eergisteren, 's avonds met sterke strijilkracfaen onze stellingen op de IMont'e Saboii/ino aangevallen. Na door hun vuur den op'marsch van den vijand prompt te hebben gestuit, hebben onze troepen d'en vijand met de bajonet teruggeworpen, h'em zware verliezen toegebracht cn gevan génen gemaakt. Vijand'elijke vliegers hebben bommen ge worpen pp CiLadeUa en enkele plaatsen aan d'e .beneden-Isonzo. Er rijn geen slafcht offers en de schade is gering. In de buurtgnn Gólrz! heeft ieen onzer vlie gers pa een kort gevecht ecu vijande lijk vliegtuig geveld. In don ffankasns. 1 Russisch legerb'ericiht. In de richting van Gumisja/1 zijn onze verkenners tot voorbij de Turksehe linie doorge iron gen en hebben tal van vijan den afgemaakt. 1 Ten zuiden van de Taurus vorderen onze troepen goed; zij hebben zich meestuur gemaakt van een belangrijken bergpas en van een reeks hoogten die do vijand se» iWjat was rij ook Voor een landvrouw? Bekommerde zij zich om de keuken?Be kommerde zij zich om het landbouwbe drijf? Ja, om ziek vee, en zij liet haar stem gelden als het vee naar haar moo ning niet goed wem behandeld, en ook o/m 'ziek! volk ginds in 't doip. Wat was dat toch voor razende OïlZ111, Zij dacht zieker geld uit te sparen mot die ideeën. Voor den duivel, als een meis je met een landeigenaar trouwt, dan mo'et zij toch weten, wat haar te doen staat Nu, begon do geschiedenis. No/g geen vier.enptwin lig uur had hij met die gedachten rondgeloopen of zij kwamen ook' reeds aan, het licht. Hel was niets voor beha om stil iets in zich zelf te verkropen en deed hij dal toch, dan zag hij er slecht uit. Het toeval werkt© het kwaad in de hand. Het was op een warmen Juli avon 1 in den ©ogssttijd, dat hij juist in de keu- kén kwam, toen daar een klein onge luk was gebeurd. De huishoudster, oen stil, vlijtig, zorgzaam, meisje, dat niet jong meer was en dat na tien jaren op het gebied van koken practised werkzaam te zijn geweest, er veel meer van af wisf dan Rienate ooit had geleerd, had de ge bakken aardappelen voor binnen, laten aanbranden. Men Kou wel zeggen, dat baar zulk een ongeluk misschien elk half jaar eenmaal overkwam en boveuJien betrof het hier zulk! een kleinigheid aan boter en aardappelen, /fat het in dit groo te Jruisbopden al heel weinig uitmaakte*. derf lang versterkte. Op sommige punten zijn de Turken, onder onzen druk, uit hurt stellingen gevlucht. 1 Ook de troepen van generaal Krourin zijn aanmerkelijk gevorderi; zij hebben tal van gevangenen gemaakt, een kapen, machinegeweren en anderen buit vermees- leul. 4 Ter Zee. De duikbootlocht naar Amerika. Fe Du/tsoh© duikboot, die Zondagavond te Baltimore is aangekomen, heet „Deutsch- latid". De gezagvoer Ier zegt, dat zij een! ongewapende koopvaarder met lading, be staande int kleurstoffen on genecsmi We ten, i-, 4 Na ©on reis van 4000 mijl over den At lanüschen Oceaan, wist de duikboot, onder dekking van de duisternis, tusschen kaap Charles en kaap Ilenry door te sluipen en begon Zondagochtend in de vraagt© door stooten 'op de sirene fluit om ©en loois te Vragen, Dat trok de aanlacht van de sleepboot „Timnuns", die al veertien da gen onafgebroken fle wacht hield om dd duikboot naar /ie haven te geleiden. «De „üeutschland" voerde, toen hij tusschen de kapen doorroer, geen vlag, maar heesch de Duitsche handels vlag, toen hij de baai onder eigen stoom opvoer. Volgens den loods, die de duikboot de baai heeft op» (gebracht, droegen de kapitein, de offi cieren ©n de bemannmg van /le /duikboot allen de gewone uniform van de Duitsch© koopvaardij. De loods Zegl van den kapitein der duikboot 'te hebben vernomen, /lat het doel der 'zending Van do „Deutschland" is, har/del 'te drijven tusschen Duit.scliland' on de Vereen. Staten. Zooira d© lading >s gelost, zal nikkel en ruwe jubber, waar aan 'het Duitsche leger groote behoefiiej heeft, worden ingeladen Terwijl de duikboot is gecarisignoeiA aan do agenten /Ier Norddoutsohe Lloyd, is do laling bestemd voor de Eastern F01- v. aiding Cy., Ui© te Baltimore onlangs is gedicht, naar 'thed uitsluitend voor het verkeer der ouderzeesche vrachtvaart. H. G. llilken Sr., lid dei- «Schumacher Cy., (agent der Non ld Lloyd) verzekert, dat de „Deutschland" uitsluitend voor een handelsloel is uitgezonden en behoort aan de reederij „Ozean" te Bremen. Ze is fa Maart j.l. te Kiel van stapel geloopen. Het plan om dergelijke booten te bouwen is 9 maanden geleien ontworpen door Loh- mann, een zoon van den voorin al i gen di recteur der Norddeutscho Lloyd, die de maatschappij „Ozean" heeft gesticht Vol gens Hilken is de „Deutschland" 315 ,voct lang; do grootste breedte is 30 voet; do boot wordt voortbewogen door twee Diiesel- ohemotoren. De officieren van de „Deutscblanii" ont kennen door oorlogsschepen nagejaagd te pfijin. Zij verzekeren geen Engélsche pf Fiansche 'schepen te hebben gezien. In de Oostzioe. i De Russische admiraliteit meldt: Tijdens een kruistocht hoeft 0011 onzfer ■duikhooten In do Bot/hnisohe Golf een groot Duitsch stoomschip, geladen met ijzererts, in den grond geboord. Maar daar het toteval het zoo wilde, dat de hoer ti.es huizes juist binnenkwam toen zij mei, een paar verdrietige woor den aardappelen in den varkenstrog uitschudde en de keukenmeid toeriep da delijk nieuwe te schillen, barstte liet on weer los. „Hier gaat het mooi toe," voer hij ui?, „hier wordt maar royaal huis gehouden!" En er werden nog op kazernetoon een paar gezegden bijgevoegd, die het haar van hel bejaarde meisje van, onI zei ting te berge deden rijzen, waarop hij de keu ken uitging en de deur zoo hard achter zich dichtsloeg, dal het als een kanon schot door de gang dreunde. Renato kwam do gang door. Zij kwam van buiten, had ©en grooten strooien hoed op, droeg een gestreept licht 'zomerjapon netje en neuriede zacht cn argeloos. Naast haar draafde de kleine Iledda, 'een, beet je „landelijk" gekleed in een niet meer al to schoon jurkje, dat er zeer „naaï buiten" uitzag, ©en kransi Van korenaren en bloemen om het blooto bovenaxmp- jo en korenhalmen fa het slordige vlecht- je En zij droeg! een grooten soeppot, di,e ofschoon leeg bijna te groot VooU haar was en die juist in ae een of an dere dagl00nersworiing in do borden, was uitgegoten. 1 (Wordt vervolgd). EDAMSCHE COURANT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1