Oe oorlog. 69"* Jaargang, Woensdag 12 Juli 1916 No. 15188 Het al te góede hart. Detf» cctaant verschijnt dagelijks, met uitzondering ven Zon- en Feestdagen, Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1,25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertenüen voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel Groote letters naar de plaats die zij innemen. Ad ver ten tien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te hekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen lot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND, Yan het Westelijke front. Duitsch legerbericht Tusschen Ancre en Somme brachten de EngeLschen des namiddags en 's nachts» sterke krachten naax voren ter aanval op een breed front ter weerszijden van dan weg Bapaume-Albert. Ten noord-Westen van dezen weg weiden ze door ons vuur verspreid eer het tot een gerecht op korten afstand kwam. Ten oosten van den Weg ont stemden hevige gevechten aan den zuid rand van het dorp Contalmaison en het bosch van Mametz. Herhaalde pogingen van den vijand ofn het Tronös-bosch te herne men, mislukten onder groote Woelige ver hezen voor hem. en het verlies van onge veer 100 gevangenen. i Ten zuiden van de So mme werd een Re storming door Fransche negersoldaten van de hoogte La Maisonnette met overweldi gend vuur ontvangen. Enkele negers, die tot onze liniën d oord tongen, vielen onder de Duitsch© bajonetten of werden gevangen genomen. Bij den gisteren vermelden tegenaanval op Barleux bleven 5 officieren en 147 sol daten gevangen in onze haruien. i De artillerie-actie was in den' geheelsn gevedhtssectar belangrijk. Ons versperrings- vuur maakte alle aanvalspogingen van den vijand tusschen Barleux en Soyecourt on mogelijk. In het Maasgebied hadden zeer levendigs artilleriegevedhten plaats. Aan het overige front plaatselijk: verhoogd vuur en verschil lende resultaatlooze vijandelijke gasaanval len. Patrouilles en verkenninfsafdeeliiigan van de vijanlien loonden groote activiteit, werden echter overal afgeslagen'. Bij Leintry (Lotharingen) drong een Duitsche afdeeling na een omvangrijke mifnontploffing een sterk bezette Fransche stelling binnen en nam 60 man gevangen. Ook ten zuiden van Lnsse weiden door een patrouille gevangmen aangebracht Bij de zeer levendige- vliegersactie kwam. het tot talrijke luchtgevechten, waarin 'de vijand respectievelijk' aaii de Somme en ten wésten van Vouzicrs twee vliegtuigen Ver loor. Bovendien werd een Engehöhe twee dekker Ml Courc'elelte aan tien weg Bapaume Albert door ons afweer vuur nev- geschoten. Franscb legerbericht Aan h'eide zijden van de Somme was de nacht k'alm. Het totale aantal gehangenen door de Franschen ten zuiden van de Somme ge durende de gevechten der laatste twee dagen gemaakt is meer dan 1300. Aan den linkeroever van de Maasgwo te activiteit van de artillerie in de sec toren Avocourt en Cfiattan court. Aan den rechteroever werd het gisteren door de Roman naar het Duitsch van Marie Diers 45; Toen de deur zoo hard dichtklapte en Max met een rood hoofd en- dreunende voetstappen over den steenen vloer van die gang aankwam. Heef Renate verbaasd staan en vroeg! wat er gebeurd was. „Veel!", snauwde haak echtgenoot haar toe, en het kind toevoegend den pot weg te brengen n am hij Renate bij den. arm en schoof haar in 'het -dichts tbaj gele gen vertrek en wel in de strijkkamer. Nu ging 't 'er op los. Het begon met die gebakken aardappelen en ging over dien soeppot, het slordige vlechtje vani Hiedda, het geheel© malle, vervloekte ar, mielui's gedoe voort naar het eigenlijk! thema, dat hem aan "t gemoed knaag de: Renate's ontoereikendheid. „Hole aal de boel vooruit komen, "als die huisvrouw zich om niets bekommert, slechts aan haar luxe ideeën toegeeft?" Renate had zich spoedig van den eer sten onverwadhten schrik hersteld. Zij had in die laatste weken gevoeld, dat er iets molest kb men. Max had iets onnatuurlijks ovier zich gehad. Zij meende echter, dat daar iets anders achter stak! en wel dat hij zijn tegenwoordig beroep moede was len dat voor zichzelf niet wilde beken- men, Nu zag zij uit zijn woestheid,"'die Duitschers begonnen bombardement van de Fransche stellingen tusschen Fleury en oostelijk! Chenois in den loop van den nacht ir. kracht verdubbeld. Tegen vier uren deden de Duitsch .rs een aan val op het geheele gebombardeerde front. Ten oo,sten van het Fuminbosch en in het boisch van Chenois kregen dé Duit schers voel in de vooruitgeschoven loop giaven, waaruit ze echter door onmid dellijke tegenaanvallen der Franse een weer werden verdreven. Overal elders deden het Fransche versperrings vuur en mitrail- leurvuur d'ft Duitsche aanvallen mislukken. In dezelfde streek duurt het bombarde ment voort Ion westen van Pont a Mousson mis lukte een Duitsche coup de main tegen ©en der loopgraven in het M on fi n are bosch Na een levendige artillerievoorbereiding deden de Duitschers in Lotharingen een aanval op het saillant der Fransche linie ten oosten Van Reillon en slaagden ze erin, in loopgraafged eel ten der eerste )i- nie over een front van 200 meter bin nen te dringen. Ten noordoosten van. Veho trachtten de de Duitschers na vier ontploffingen een loopgraaf te vermeesteren. Ze werden ech ter door het Fransche geweervuur tot staan gebracht en moesten terugtrekken, dooden en gewonden op het terrein achterlatend. De Franschen bezetten de kraters van de Duitsch© mijnen. In de Yogiezen ten zuiden van Lus se wierd een Duitsche aanval met hand granaten afgeslagen. Ten noorden vanFon- teruelle stelde ©en handgreep der Fran schen, ondernomen legen de Dunschestel ling, de Franschen in staat de loopgraaf der eerste linie en de ondersteunitigsloop- graaf binnen te dringen. Dc^e werden van vijanden gezuiverd. De Franschen na men eenige gevangenen mede terug. Engélsch leger bericht. In den afgetoopen nacht vermeester de onze infanterie na een gpduchte he schieting opnieuw Contalmaison. Er wer den 189 ongewende gevangenen gemaakt, onder wie de bataljonscommandant en vier andere officieren. Een krachtige Duit sche tegenaanva,l werd., des nachts afge slagen met zware verliezen voor den vij and. Het geheele dtorp is in onze han den. Vierder bestormden we verschillende toopgravien binnen in het Mametz-bosch. Het grootste deel van het bosch is nu in ©rus biezit. Ilier vermeesterden we een zwanen Houwitser, drie veldkanonnen en maakten we 296 ongewonde gevangenon, onder wie drie officiieren. In hiet Tnonos bosch duurt de hevige strijd vbort. Later: Na tien dagen onafgebroken vechten hebben onze troepen de stelselmatige ver zich zoo toomeloos over haar uitstortte, nog iets vreeselijkferis. Maar zij bieh'eers&ht© zich en vroeg] „Gaat hiet bedrijf dan niet vooruit?" Hij kleerde zich om, want het scheen hiem toe, dat -zij liem nu dooizag, er kwam den nevel voor zijn oogen en hij zisib .Né-end" „Lan zal ik! .meewerken, natuurlijk," zei Renate beslist. „Ik ben heel dom geweest, Max. .Ik dacht, dat allies zoo goed ging. Nu zal ik altijd meewerken, alle dagen, altijd door." 1 Toen zij dit allés als een berouwvol kind zieidé, werd hij dadelijk weer week hartig gestemd. „Nat© zij ztei gesmoord, „het gaat namelijk zéér slecht, Nate. Ik heb ook domhiedlen begaan. iWij moeten het bei dien nu geheel andérsj aanleggen. „Ja, dat zullen wie! Zullen we dienst boden afschaffen, Max?'" „Ik uteel 't nog niet. wij moeten eerst ©ens zi'en." - „Maar opstaan! Ik sta van nu af ook altijd om vier uur op. 0, dat zal goed worden. Ik had ook leigfenlijk niet genoeg te doen. I Hij had iets Van dien brief willen zeg gen ten z'ei nu toch niets. Och ex gebeu;rd'e nu toch zieker nriets meer. Zij stond nu om vier uur op en wijd de zich met den grootsten ijver aanhol huishouden, waarvan zij toch niet het rechte verstand had en dat onder lei ding Van mamsell en juffrouw iWilm zoo goed mogelijk! was gegaan. Als gebieden de .macht was zij natuurlijk niet to ge meestering Van het geheele voorste vijan delijke verdedigingsstelsel, over een front \an 14 000 Meter voltooid. De Brit scire troepen hebben bijna het geheele Bois des Trones heroverd. Later: Het vierde digi ngststelsel der Duitschers bestond uit tal van doorloopende linies ran vuur., ond©rsteunings- en reserveschan sen en had ©en diepte van 2ÖOO tot 4000 Meter. Het omvatte bovendien vijf duch tig versteiikte dorpen en verscheidene zwaar vérschanst'a bossehen, benevens een groot aantal buitengewoon sterke redou tes. De vermeestering van elk dezetschan sen was een. verrichting van eenlg be langd Het geheele samenstel is nu in on ze handen. i Het Duitsch© succes, bestaande in het nemen ran het Bois des Troncs na zes met groote verliezen gepaard gaande storm- loopen, is van korten duur geweest; van daag hebben wij bijna het geheele bosch heroverd; alleen het noordelijke uiteinde is nog in "s-vijands handen. Rehalvé een aantal kanonnen, verborgen in huizen en onder puin begraven, heb ben wij 25 veldkanonnen, een marineka- non, een ofweerkanon en een zwarenhou- witser buitgemaakt. Het aantal gevange nen, door ons gemaakt, is meer dan 7500. Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Aau het front van de kust tot Pinsk heerséht ïust. Het Russische bericht, dat Pinsk door ons ontruimd was, is onjuist De Russen delen aan de Stodhodhme, te vergeefs op verschillende plaatsen met sterke1 afdeelmgen aanvallen in tie nabij heid van Tsarowiszcze, Hulewïcze, Korsyni, Janowka en aan beide zijlen van den spoor weg KowelRowno. Bij Huiewidze wenden de Russen door een kraéhtjgen tegenaanval tot achter hunne oorspronkelijke stellingen teruggedreven. In deze gevechten werden meer dan 700 gevangenen gemaakt en drie mitrailleurs genomen. Onze vliegers-eskaders wierpen bommen op de troepentransporten bij Horodzieja (aan don spoorweg Baranowitsji-Minsk) en dolen herhaalde aanvallen op de Russische schuilplaatsen' ten Oosten Van de Stochod. In een luchtgevecht wend een vijandelijk vliegtuig neergeschoten bij Worontseha (IV. van Zirin) en een westelijk van Okonsk. i Bij hel leger van v. Bothmer leverde een afdeeling een gevecht met gunstiger afloop len zuiden Van het bosch bij Boerkanof en werden ongeveer een dozijn gevangenen binnengebracht f 'Oostenrijksch legerbericht In de Boekowina geen bijzondere gebeur tenissen'. 1 i l(|'lt Bij" Zabio aan. de Tsje remos j sloegen onze troepen een Russisohen aanval af. Voider noonlelijk tot aan de Boven- Sioehod duurt de onderbreking van den stnjd voort, afgezien van succesvolle bruikten, maal' toch altijd als dienende. Zij bézat zulk ,een natuurlijken voorraad aan energie, dat zij eiken arb'eid, dien zij met liet hart deed, goed deed en het gevolg was dan ook, dat juffrouw Wilm midden in den oogsttijd twee slech te dienstmeiden! kbn wegjagen, ondergeen ander voorwendsel, dan dat de jonge me vrouw zielf het melkén en het boterma- ken op zich nam en daarbij nog zonder eerst lang te wagen en om zich heen te kijken, de melkpannem schoonmaakte, bij de pomp uitspoelde en in de zon te drogen zette. Het ivas wel geen „toestand", dat zei juffrouw Wilm ook', maar zij smaakte toch het genoegen, Sophie en Allwine, die dat niet 'in het minst hadden verwacht,^had den in het kwartaal hun congé te kun nen geven. Max werkte ook koortsachtig en aan tafel ontmoetten zij beiden el kaar dan en lachten elkaar verhit maar gelukkig toe. Max geloofde dan werkelijk, dat alles goed moest gaan. >Er kwam immers ook geen brief. Reeds vérstreek af en toe weer de post tijd zonder dat hij ier ook! maar een oogenblik aan had gedacht, dat er iets! kon komen. Hoehad hij in den eersten tijd telkens met ont zetting den brievenbesteller zien aanko men. Maar nu, maakt© hij zich toch'som tijds bezorgd over Renate. „Doe niet te veel," zei hij, „je schaadt het kind."* „Bat schaadt hiet kind niets," lichtte zij hem Vol wijsheid in. „In tegendeel, het is goed, als men tot het laatst bezig is." Dit was echter geen bezigheid meer. ondernemingen van onze zelfstandige ope roerende detachementen bij Boerkanqf Bij Sokoel liepen aanvallen van overmachtig" Russische strijdkrachten voor onze hm 1 -i nissen dooi. Tevergeefs poogde te vp md de teruggaande massa's door artillerie en mitrailleurvuur tot staan te breng -n Bij Hulewïcze aan de Sfxho-1 n -r 1 de vijand door Duitsch s en 0 11 tie p -u na verbitterden en op en n-mgi m"L 1 strijd teruggeworpen. Ook verst luiten J andere aanvallen van den vijand til het Stochod gebied mislukten. Russisch legerbericht T ain gistermiddag: De gevechten in het gebied vau de Stochod duren voort. De vijand die vr sterkingen heeft aangeroerd en zijn zware artillerie vooruitgebracht, biedt harlnek- kigen tegenstand. Aan het front BrisazaFoendolMol dawa, ten N.W, Van "Kimpolosng, hebben wij na een heet gevecht aanzienlijke vyau del ijk e strijdkrachten, met de bajonet lenig geworpen. Vijandeiljijke vliegtuigen zijn over het station Zamerie van de spooilijn Minsk Baranowitsji gevlogen en hebben 6G bom men geworpen. t Een benaderende telling van liet aantal krijgsgevangenen en zegeteekens, door de troépela van generaal Broc-ssilof op d" Duitsch 0ostenri]ksc.he strijdkrachten in het tijdperk van 4 Juni10 Juli veroverd, hcolv de. volgende cijfers opgeleverd: 5620 officieren, 266.000 soldaten, 312 kanonnen, 866 machinegeweren. Tegensp raak. tO-H. oorlogspersbur. wijst olgcns e"n telegram van het „Korr Bar" te Wem en er op, dat volgens het Russische teg-rlre richt van 9 Juli over de gevechten tusschen Styr en Stochod de Russen dorpm bet overen, welke de Oostenrijkers zonder cm schot te lossen, ontruimden. Bij de schildering van gevechten ten wes ten van Kimpoloeng (Russisch avond tegei- berioht) veranderen de Russen een on loochenbaar succes Van de Oostenrijkers m een Russische zege. In verband hiermede behoeft verder mets gezegd te worden over de Russische op gaven over behaalden buit Yan hetZuïdelijke front. Oostenr ij kscli' legerbericht. Gisteren (Maandag) hadden geen jnfan- tieriegevechten ran faeteekénis plaats Tal rijkie vijandelijke ©verloopers bevestigende bijziondier zware verhezen van de Italia nen bij hun aanvallen ten oosten van de Ci in a Diieci. Onzjs marinevliegens btambardeerden mi litaine ^inrichtingen en het station 1e La tisana, waardoor verschillende gio&lcbran dien ontstonden. Vijandelijke vliegers wier pen in Judicarié bommén op jfrona Ilaliaansch legerbericht. Gisteren ïs een hevig gescliutgevecht in bidt Etsekdal geleverd. f Op den Rasubie) hebben wij stellingen Dit was •overwerken. En llenalo tvas een vier-en.üntigjarige moeder van bijna •vier kinderen, geen m'an miel spieren en die bovendien niet de lasten heeft welke de natuur oplegt. Zoo de oude Jlunefeld nu dit waanzinnig© werken, had gezien, waar bij zij haar zieken en haar kinderen ook niet wild© doeini te kort komen, dan zou hij toch niet met zulk een bcbageljijk vertrouwen hebben gezegd: „De Vrouwen kunnen, haar zaakjes best alleen afdoen. Die weten bij instinct wat goed Voor haat ia" Er zijn echter Vrouwen, die slechts bij instinct weten, wat goed voor anderon is I i En het werld u Loonde dat al de moeite, die er aan ten koste werd ge legd? Juffrouw IWiltn Vond het juist nu zoo mooi en goed, maar zij zag ook niet Veel verder dan haar neus lang was Dé oude .Wilm zette echter Sn hot ge béel geen gezicht, hij bromde slechts bij zichzelf in zijni dierbaar platduitscli, ,,'t zijn allebei binders1, die een kuiL graven in hét mulle zand. 't Duurt niet lang of de heel© boel vjalt dicht" In ©en Augustusnacht, toen de volte maan helder in de slaapkamer scheen, meldde het kïndje zijn komst aan. Re nate zal overeind in bed >en streed dap pér een longen, duchligen strijd, .voordat zij Max wakker maakte. En daarop kwa mén vreeselijké uren, vreeselijkcr dan zij ooit geweest waren, want de krachten dér jonge moeder waren, bijna uitgeput, toén haar werk eigenlijk pas begon. Zij ten noorden avn den Monte Corno ge rterrm, maar door een hengen tegenaan ral is do vijand er in geslaagd er ster gedeelte van te hernemen \Vrj maakten m deze gevechten 34 gevangenen. Op de hoogvlakte van Asiago hebben afdoehngen Alpenjagérs den aanval op de v Vtnitelijke stellingen in het gebied van i"dn Monte ('hiesa hen at en er eenigen v ountging gemaakt. Tr>n Dooiden rail den San Giovanni- p.i-» Ir-bben vv ij don D-emh Ucclli pas, in het bovendeel san het dal der Cia (Va- nacibezet In die Tufana streek heeft de njand een i r:a asncnden aanval op de door ons op 9 dicze' rei meesterde stellingen pogen te ondernemen doch hij werd met zeer zwa re i eriKv.cn afgeslagen en liet 30 gevan genen en een machinegeweer in onze ban dic-n. Aan het teonzo.front bedrijvigheid der artillerie en handgranaatgevechten. Ter Zee. De duikboot-tocht naar t A m e r i k a. la geheel ilJuitschland ma-ir vooral in Riemen, waar de nieuw© handelsduihbool icedwij gevestigd is, Itoerscht giootc vreug de en voldoening over de welgeslaagde nis van de „DettLbchland" In enkele organen wordt reeds gezegd, dat de Liigclsthe blokkade voorgoel heeft ufi'wLim en dal het soor de neutralen van ix-Luig is, dal de blokkade met meer ofteilief ïs Eventueel© opbrenging vut schepen is nu verder ongeldig, meent de Duitsche peis. En neutrale staten hebben nu hen ireeht, waiuiem toch schepen wor den opgebracht, volle sc.liadev ergoeling te veitangen. Als ze die dan ook maar krij gen De Berl. LokaLAnzeigar" verneemt uit Bmneu, Van den plaaksvervaugenden di iccleur van de ,,Ozean"-reediC'r]j„ den beer Hoimann, dat iv©t maatec hiappelijk kaji - haal twee mdlioen maik bedraagt, de Xonld. Lloyd en de Deutsche Bank te Beilipi zijn elk met 750 000 M bij de pn- dememing beirokken Alfred L&limann met 500 000 M. i De schepen hebben ongeveer 2000 ton w aterverplaats-ng en zijn derhalve an slaat c anzienlijke ladingen Ie vervoeren. Zij onti w.kkelen oen snel'lieid van 14 zeemijlen am <lo oppervlakte. Een Reulerbelegram stelt bet voor alsof men zich m Engeland van deze nieuwe uiiting van Dmfechen onrtei'nemingsgeest met veel aantrek! on het geheele geval meer beschouwt als een oimisslukje. Inlusbï.hen doen onderschouten© Engél- ^clie en Franscihe hlaieia moeite om aan te tennen, dat de „üeutschhmd" id,echts pJs een oorlogsvaartuig kan worten"boschmiwd, Men mag inderdaad b«iucy„vvd zijn naar den indruk, welke deze advaezan in Ame rika. waar men het vaartuig zelf kan zien en het karakter beoordcelen. zullein, maken. leed ontzettend. Ilunefeld, die 's morgens kwam, vond d'en toestand weinig bemoe digend, zooals hij dat bij zijn Nate, die dat anders altijd m een ommezien had klaar gespeeld, met gcwqon was. In d-cn loop v an dien eindeloos lan gen dag, waarop de zon brandde en het konen weid Immongertateu, scheen het als of het teven in het geheel niet meer verder wilde Alsof het in al]o -eeuwig heid op deze vreeselijké plek, waarop het stond, jzou hlijv'en staan. De kinderen speelden ver achter inden tuin len hun gelach en gegil klonk af en toe slechts zwak uit de vterte. pilax ging ih'ef werk! nazien. Itet was hem als of (liij ©en spijker in zijn hoofd had. Als hij iclan terugkwam was alles n'og even vér als véor dien tijd. s Hij verwenschte de stralende zon, die niet scheen te willen ondergaan. ,Ioen eindelijk <le lav'ond inviel en liet stil werd, haakte hij als 't ware verruimd adem. Maar hg had niet verm'oed hoe de nacht z'ou zijn, waarnaar lig verlangd hacL Ilij lneld liet echter k'ordaat iuit cn liep niet weg Om vjer uur zei Hiine- fckl bleek en met trillende wangen te gen hem: „Als het zich in een iuurniet ten goedo keert, moeten wij een bode naar d'okter Leniger zenden. Er moet dun. een operatie plaats hebben." Maar om vijf uur kb cede het zich ten g'ocde. Van dat 'oogenblik herleefde de moed en de hoop. Nog vóór acht juur was het kind er, oen zeer tenger, zwak, biiuin k'niadpF- Meer een Grppius-type. (Wordt vervolgd^ i EDAMSCH

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1