9e oorlog. 69"* laargang. Donderdag 13 juli 1916 No. 15189 Het al te goede hart. Kennisgeving. Attestatiën de vita voor pen sioenen. Maximumprijzen voor aard appelen en eenige groenten- soorten. BUITENLAND. Van hot Westelijke front. Van het Oostelijke front. Tan hetZuïdelijke fronfc. Defc1® courant verschijnt d ag e 1 ij ks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Frigs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs pear week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adverteniiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advcrlentiën: Van 1—regels fl. 0.92; iedere regel mee? 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Ad verten tië-n bij abonnement op voordeclige .voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau le bekomen. 1 Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertenfiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. D© Burgemeester van. Schiedam; brengt ter openbare kennis: 'dat de stemming ter benoeming van een lid. van. den Gemeenteraad, in. Kiesdistrict III, t'er vervulling der plaats, die is open gevallen door het als zoodanig ontslag nemen van. 'den lieer JOH. H. M. DE GRA'AFF, zal gehouden worden op Vrijdag 21 Juli 'aanstaande, van, des voonniddwgs acht tot 'des namiddags vijf uur, en wel over de "candidaten: - i II. ER.KELENS, i S. Al. MAAS en T. SLAVENBURG, j dat tot 'de stemming niemand wordt toe gelaten, dan 'die volgens de Kiezerslijst be voegd is 'tot de keuzo mede to werken en in bel bezit is van de bij art. 05 der Kieswet ve.imeldo kaart, bevattende een oproeping voor 'de stemming; dat aan 'een kiezer, die zijn kaart heeft Verloren, of 'wien geen kaart is toegezon den, op 'zijn aanvraag door of vanwege d'en Burgemeester ben kaart wordt uitge reikt mits hij voldoende van zijn; identiteit doe blijken, en dal tot die uitreiking ook hief. Stembureau bevpegd is; dat art. 128 van Het Wetboek van Strafrecht luidt: Hij, die opzettelijk zLah voor ieen 'ander uitgevende, aan een krach tens wettelijk Voorschrift uitgeschreven ver kiezing deelneemt, Wordt gestraft met ge vangenisstraf van, ten Hoogste één jaar. De Burgemeester voornoemd, M. L'. HONNERLAGE GRETE. De Burgemeester van Schiedam maakt bekepli, dat de attestatiën de vita, zoowel voiooci Njeieflandsdie nis voor Kolonialj pensioenen, zullen worlen afgegeven aan de afdeeling B, der Gemeente-Secretarie, gevestigd in, het gebouw Nieuwstraat 20, op eiken werkdag van 81/2 121/2 mur des voormijldags en des namiddags van 11/2 2i/a "uur. I 1 Sdhfedam, 13 Juli 1916. J I De Burgemeester voornoemd, M. IJ- H05NNERJLAGE GRETE. I Do Burgemeester van Schiedam, l maait bekend, dat voor de (hierna ge steund© groentensoorten en aardappeJopi, lie volgende maximumprijzen zijn vastgo- stelrix Bloemkool, 1© soort, 12 cent per stuk. 1 Bloemkool, 2e soort, 8 cent (per stuk. Bloemkool, z.g. uitschot, 4 cent (per stnk. Roman naar het Duitsch van Marie Diers. 46) De jonge ra^er lag geknield bij itena- ie's bed, hij hield haar kleine hand vast en snikte als een gok. Rij vroeg niet naar het kind, dat had nu ook wel kun nen wegblijven. Maar dat hij zijn Na- te weer had! Toen hij in het voorhuis kwam, nog half duizelig van den nacfit, in de door de zon beschenen vestibule, lagen daar, zooals gewoonlijk1, brieven en couranten op de tafel. En zijn eerste blik, viel op het handschrift van zijn oom. Hij beefde niet eens. Als versuft trad hij nader, en heel langzaam, dood bp rijn gemak, scheurde hij het couvert los, waarina hij de weinige regelen doorvloog. Toen zij hij tusschen zijn tanden: „Nu ja, dan ia het nu eenmaal zoo." Hij stak den brief in, den zalq van zij n jas en, keek om zich heen als iemand die droomt „Ja, dus toch. Maar ik' heb 't immers eigenlijk altijd wel geweien. Na- te leeft, Nate leeft, daarop, komt het toch maar aan. Nu ja, dat is nu, eenmaal zoo.'-' Do yjestibl© scheen zacht met hem in het rond te draaien. Hij zag door 't eene ij&am de Jieersterp erken buiten, de oprij. Bosjes Peen, le soort, 6 «tent per bos van 25 wortelen. 'Bosjes Peen, 2e soort, 4 «cpnt per bos vau 25 wortelen. Beulen, le soort, 18 cent per K.G. Peulen, 2e somt, 14 cient 'per K.G. Doperwten, le soort, 19 dent per K.G. Doperwten, 2e soort, 15 rbnl p r K.G. Tulnboonen 7 cenc per K.G. Kropsla, le soort, 2 cent per krop. Kropsla, 2e soort, 1 cent per .krop. Vroege aardappelen, (ronde) 10 cent per K.G. Vroege aardappelen (muizen), 8 cent per K.G. Vczq prijzen hebben bel rekking op rot- sche waar, van goede hocdanighrid, afge haald aan den winkel, 1 Voor ile fijne zandaardappelen gelden1" deze prijzen niet. Schiedam, 13 Juli 1916. De Burgemeester van Schiedam, M. L'. HONNERLAGE GRETE. Duitsch legerbericht. De op 10 Juli 's namiddags begonnen gevechten ter weerszijden van den weg Ba- paume-AJberl, in Contalniaisoar en in hot Alarnelzboscli. en eveneens do nieuwe ge vechten aan het Troncsbosch oir zuidelijk daaivan, wonden mol verbitterde heftig heid voortgezet. t Ten zuiden vau de Sommc leden do Fran- sohen bij een grootsoh ontworpen panval op het front Belloy-Soyecourt een gevoel i- gen tegenslag. De aanyal is in ons vuur volkomen mislukt. Eveneens keerden zwak kere legen Lamaisonnette en Barleux naar voren gebraclite strijdkraohten onder zware verliezen naar do uitgangsstelling terug. Op verschillende plaatsen aan hot front in Champagne, bijv. ten oosten on zuidoos ten van Reims, ten noordwesten van Massi- ges, verder ten noordwesten van Flirey, zijn partieele aanvallen der Franschen afgesla gen. I In het Maasgebied hadden ter linkerzijde van de rivier slechts kleinere gevechten, plaats. Rechts van de rivier brachten wij onze stellingen, nadar bij de werken Souville en Laufee, en maakten, daarbij 39 officieren en 2106 man gevangen. Krachtige tegen aanvallen werden volkomen afgeslagen. Duitsche patrouille-aoties ten zuidwesten van Dixmuklen, ten zuidwesten van Corny (Aisnegebied) en ten oosten van Rfelters- hausen. hadden succes. Een vijandelijke tweedekker is bij Alhies, ten zuiden van Peronne, binnen onze li nies lot landing 'genoodzaakt. Bij Soye- court viel een vijandelijk vliegtuig, bij Chat- Lancourt werd een vijandelijk vliegtuig door ons afweervuur getroffen en omlaag ge- scliolen. Bij Dombasle, ten westen van de Maas, is een kil Jon-cap Lif door onze vlie gors neergeschoten. liaan. Het was alsof de grond, waartop hij stond, langzaam, langzaam naar he den' zonk'. Mlaar' hij was heel kalm, hij glimlachte zelfs even. En toer. dacht hij weer: Eigenlijk1 heb ik het immens lal tijd geweten. In elk' gcvial is deze toestand beter dan dio er tot dusver bestond. In den loop v|an den namiddag, toen hij niaast de stillo, vermoeide Nate, die wlat koortsig was, stond en haar hand vlasthield, qvervicl hem plotseling een ge voel v|an wanhrtop en werd hij als in een draaikolk getrokken. Zijn lippen fluis terden toonloos over hjaar heen„Nu heb ben we niet ons allen geen tehuis meer." Maar hij klemde de tanden opeen en schudde 'zijn hoofd. „Onzin, onzin. Slechts niet de ld,fini te verliezen. Het is immers in het ge heel niet zoo erg. Slechls veranderde loe standen. Beier zelfs dan voor dezen tijd." De heer Zlacliarias Page! had geschre ven 1 „Wjaarde neef. Je kunt mij niet Ver wijten, diat ik' met de aangelegenheid voel hiaast heb gemaakt. Ik heb er mijn hoofd genoog over gebroken. Maar wat te veel is, js te veel. Ito sta met Breitendajimn op en slaap er mee in. De hotelkeuken bekomt mij ook niet Ik heb mijn vrouw "zies jaren lang haar zin gegeven, nu kian zij ook wel eens zes jaren doen wiat ik gaarne wil. Jij past daar niet, jij hebt geen hart voor 't bedrijf. Ikbe- gin over mijn heel© lichaam le gloeien, als ik' aan de dwaasheden, denk, die jij Fransch' legerbericht Van gistermiddag: Aan weerszijden van de Somme verliep de nacht kalm. Tusschen Soissons en Reims maakten de Franschen eenige gevangenen geduren de een kleine operatie hij Emay. In Champagne ondernamen de Franschen eeni ge aanvallen op de Duitsche loopgraven lunchen de landhuizen van Calvere ten Noorden van Valle sur Tourbe. Deze aan vallen hadden succes. Aan den linker Maasoever mislukten twee Duitsche aanvallen die op Ue Fran sche loopgraaf bij Mort Homrae gericht waren, totaal, dank, zij het Fransche vuur. Aan den rechteroever stelde een Fran sche tegenaanval ten oosten van het Fu- minhosch de troepen in staat een gedeel te van het terrein, dat gisteren door.de Duitscbors bezet werd, te herwinnen. Tij dens deze operaties maakten de Fran schen 80 gevangenen, waaronder eenige officieren. In Lotharingen wisten de Franschen in den sc-ctor Reillon de Duitschers uit eeni ge loopgraaf fragmenten, waarin zij giste ren vasten voet hadden gekregen, te ver- drijv'en. Engelsch legerbericht. Generaal Jlaig seint: Sinds het begin van den slag heeft do vijand zware ver- steikingen ontvangen. Gisteren (Dinsdag) en in den afgeloopen nacht werden op verschillende punten aanvallen op onze nieuwe stellingen ondernomen. Behalve in het Marnetz-bosch en het Troncsbosch, waar de Duitschers ©enigen grond herwonnen, Werden al deze aan vallen met verliezen aan den kant van den vijand teruggeslagen. Tusschen het hoofd-slagveld en do zee hebben wij de vijandelijke stellingen ge bombardeerd. en op hunne frontlinies een raid ondernomen. Tijdens deze raids wer den eenige onderstanden waarin zich tal van soldaten bevonden met succes gebom bardeerd. Tal van Duitschers werden ge- dooci en gewond. Ook maakten wij eeni ge gevangenen. Later: Herige plaatselijke gevechten o,p zekere gedeelten van het front. In hel Mametz-bosch hernamen wij al liet terrein, dal wij gisteravond verloren bobben; ook het overige doel van het bosch kwam in ons bezit. In hét Ti'oncs-bosoh maakten wij even eens vorderingen. Het groote aantal go- do ode Duilschex's in deze streek bewees, hoe duur hun aanval vam gisterennacht hun is te staan gekomen. Twee krachtige Dultselho aanvallen op Conüilmaison werden, door ons vuur volko men gesmoord. II e L Frans ch-E n g c 1 s 0 h o offensief. Van liet front aain, de Sommc schrijft Max Osborn in de „Vossische Ztg."': De EngelscJicn behoeven, ditmaal niet voor hei verwijt te vreezen, dat zij geen troepen gewaagd bobben. Zij hebben daad- lalle dagen uithaalt Ik ben een oude, on- n 00 ze te hals geweest, maar ntï heb' ik' genoeg vlau al do onrust en 'onzin. Den eersten October moet gij lieden er uit zijn en ik aal mij pas weer b'oha- gelijk voelen, als ik de oudte muren'weer zie en do behangstels en do oude schu ren met do hoornen en het vee. Maar opdat je niet zal kunnen beweren, dat ik jo ongelukkig maak, zot ik hiermee schriftelijk en geheel in den vorm. een jaarlijksch inkomen van zesduizend, mark op je vast. Daarvan zou je als luite nant niet kunnen leven, maar als 'ge trouwd man zul je dal met jo vrouw wel kunnen. Mei cfen Vrouw gaat veel, wat men voor dien lijd niet gedacht ten ook' niet gewild heeft. Meer kan ik je niet geven, want op jo moteder heb ik ook drieduizend marken vastgezet, opdat zij mij niet altijd zal schrijven, dat zij ongelukkig is. En dan komt de hoofd zaak, waardo neef. Met een jaar zul jo misschien een neefje hebben. „Gij komt laat, maar gij komt tocli", licet het Sn het oude liecï. En nu, wil ik eindigen. In de hoop '..nat gij alten gezond en wel zijt, groet jo je oom: Zacliariag Page! senior." Uit dit kleine bijgevoegde senior, dat zoo dun was geschreven, oat men het bijna over het hoofd zag, sprak een bepaalde overmoedigheid van den ouden heer; daar in schuilde een heimelijke grap. Hij zag zijn eigen stam plotseling groen worden na, levenslangen arbeid,,, In, dit „senior" werkelijk massa's troepen, die niet te over zien waren, in steeds opnieuw aanslroo- meade golven aan den stormloop doen deelnemen. De Duitschers hebben ten noor den van de Somme tegen een reusachtige overmacht moeten vechten. Zondag. 9 Juli. hebben de Engelscben weder oen jv-ging gedaan, ten zuiden van de A 11cre tege'ijk werd onafgebroken gevochten aan de teuie OriUers, ten noorden van La 11 hs* over bel woud vau Marnetz tot ten 0 ten daarvan. Volgens het lcgerbciient umdt daar man tegen man gevochten. Men voet niet, welk een ellende deze voordon in zich sluiten. Ten zuiden van de Somme had na oen hernieuwde artillerie-voorbereiding up Za terdag 8 Juli, de tweede Fransche aanval plaats, die gericht was tegen de stelling Biaches-Barleux-Belloy. Ook 'deze operatic kan warden beschouwd als een kelen van onafgebroken aanvallen. Maar ook liter kwani de vijand niet vooruit. De Fransche en Engelsche verliezen mooi zeer aanzien lijk zijn, aangezien, de soldaten in gesloten massa voor onze machinegeweren kwamen. Gewonnen hebben onze tegenstanders in deze dagen van bloed Izoo goed als niets. Hun stormloop, die nog altijd van groote kraclil en taaiheid getuigt, Zal nog wol een Lijd lang onverminderd sterk voort duren, maar van .een opdringend offensief is voorloopig geen sprake meer. Duitsch'legerbericht Een poging van zwakke Russische strijd krachten om over de Dwina te trekken ten westen van Friadrichtstadt en aan vallen ten zuiden van bet Naroczmeer, zijn ver ijdeld. (Aan h'et front van de Stocked is de toe stand in h'et algemeen onveranderdRus sische afdeeliagen, die zich bij Janovka 'op den linkeroever trachtten te nestelen wérden aangevallen. Geen man van hen ontkwam naar den zuidelijken oever. Hun en aan den spoorweg KovelRowno wen den gisteren nog ruim 800 man gevangen genomen. In 'de beide laatste dagen zijn aan de Stoob'od een aantal officieren en 1932 man gevangen genomen; twaalf im Iniilleurs, werden buitgemaakt. Onze riiegereskaders zetten hun aan va Is acLie ten oosten Van' de Slodhod voort. E©n vijandelijke ballon 'caplif werd neergesoho ten. 'Oostenrijkse!) leger be rich t. In den toestand kwani ook gisteren geen wijziging. Bij Nordic zuidoostelijk van Mikoeliczyn sloegen 'de onzen aanvallen af. Ook 'aan do Benedcn-Sloohod mislukten wederom, verschillende aanvallen van tien vijand. De aan de Stoch'od strijdende central© Lroopon maakten in do twee laatste dagen '2000 krijgsgevangenen '011 veroverd en twaalf Uvaalf mitrailleurs. I Bij Oberlyn in OostGalioiü «cih'ool een Oostenrijksoh'o vlieger 'een Russisch Far- manriiegluig naar boneden. Russiscih legerb'ericht. Van gistermiddag. Over het geheele front van Riga tot de moerassen van Pitisk artillerie- en infante rie-Vuurgevecliil. i Vijandelijke vliegers wierpen bommen op lag heimelijk, do werkelijke, co toekom stige, de onaantastbare erfgenaam van Brei tendamin verborgen. Max bad menigmaal ©ogenblikken van verlichting. Door een nevel heen zag hij alles: de stallen, üo voertuigen, do men- sclren, VI lm, en hij dacht: „Ik heb niets meer te maken met jullie allen. Alles is mij onverschillig. Ik' ben hier voor niets meer verantwoordelijk,." Pijnlijk' waren vijf afschuwelijke mimi ten toen hij het Wiilni zei. De oude man was versteld, de ontsteken 00gen gingen wijd open, weiden helblauw1, een zonderlinge .vlekkerige blos oveitoog bel perkamentachtig gezicht. En daarop zei hij: „Den eersten October." Verder niet,-,, geen woord daarv'oor, geen woord daar na. En Max hoorde 7,00 duidelijk alsof do oudio man het in het beste boeken Duitsch liad gezegd: „Goddank, deneer sten October houdt het geknoei op en kieert do orde hier weer terug." Hij had de grootste domheid bega tri, die in zijn toestand nog te begaan was:, hij had het Renale den zevenden dag na de gebaorto van den kleinen Theo gezegd, Jlij zat zoo prettig hij haar en alles was zoo stil en door bel open naam drong op dien zonnigen namiddag zacht gegons en gekweel naar binnen. En.zij lag daar zoo rustig, bijna koorts vrij, glimlachend en lief. En de kleine, ongelooflijk kleine, bruine, leero Theo sliep aam haar half ontbloot© borst. En alles scheen zoo goed, zoo gewoon, droome- het slation van Zamirie en de stad Neswisj, vaar enkele Iuiïzck afbrandden. Aan de Stochod duren de gevechten voort. De vijand slaagde erin opnieuw op den rechteroever van dStochod te komen bi) bet dorp Groesjefkt, ten. noorden van Goeleviteji. maar werd teruggeslagen. Vij maakten 24 officieren en 745 soldaten, Did s< hei s en Oostenrijkers gevangen. A ondc wnimim qué. Hei avondrapport meldt, dat de Russi- sriie artillerie de Duitecbe troepen uiteen sloeg, die artillerie trachtten aan te roer»'n tegen 1 e| verk bij Ikskul. I11 den sector van do boerderij Tsjcrkassy ten u.dcii van liet dorp Jfrewo, gingen de Duitecher-, gesteund door oen herig arlille- lieunir, o,er lot liet offensief, in aar wer den door een tegenaanval van ons terug geslagen, i Aan de Stochod arlilleriegcvechten. I11 de omgonmi van hef dorp Kasjofka traiht- te de vijand te Stochod te naderen, maar veil door Ons 1 uur teruggeworpen. l)o «trijd nan het Oostfront. Van liet oostfront wordt aan den „Ber- iinei Lokal An/eigi't" gedeind: De po heelt» wereld houdt do oogen naar liet westen gericht, en op hel oostfront Volgt de eene reuzenstrijd op den andere. Vat in het eer«t een \oorslnot schoen om de worsteling in Wolliynië te vellichten, heeft zich in den loop van acht "dagen tot mn slag ©ntv ikkehl, die met betrekking tot de massa's (loepen, door de Rus-en. in bel veld gebmrlij, de grootste is op liet geheele oostfront, v.tn Riga tot aan ile Reckonina, in liet zuiden. in het gebied ten oosten en noord- oosten van liet spoonvogknnoppu 111. Bara- novitsji, fierbah e in liet gebiml dat ge legen is tussrlieii den prooien straatweg Brest- Lilovsk—Mo-kou en de miuden- Sernelsj, t-en linkerzij]i\inr van den Bo- ven-Njemen, tltesthon de plaatsen L'abu- si] in In»! Zuiden, en Zirin aan do Ser- vah in bet nooideu, hoeft de Duitsche tegeraam oering tol dusver tien Russische legeKoipseu kunnen vasUtelten. Ai deze Iroepen werden aangewend 0111 een door braak in de Innen aangegeven linie 1e fororeren. De gehoede opzet herinnert aan de operatie in Maart, toen 'le Russen een gelijke dooi braakpoging ondernamen op de linie Postaivy Narocz-meer en hel meer van Wisjnief. Oos Iien rijks cli 1 ogerberieb t. Zuidoostelijk' van hel Suganadnl sloe gen onze troepen gistermorgen een k'racli- figen aanval tegen den Manie Rasta af. Vijandelijk ©infanterie, dio op korten af stand bidet liggen, werd door ons flan- koerend artillerioviHir gedwongen 's avonds verier terug te gaan, waarbij zij ruim duizend man verloor, Overal elders do gcuono geVechlsactio. Een onzer vliegers bombardeerde het marinearacnaal to Sj»ezzia en keerde Iwi- boiuten terug. rig, hoopvol, geen opwinding, geen angst slechts rustige stilte. Nu kon hij den last en al de gedach ten, die kwamen en gingen niet meer alleen dragen on li ij dacht: j,Waarom zou ik! het haar niet zeggen.liet is im mers toch niet zoo iels vree lelijks en bet is toch altijd veel beter dan al dio angst vooraf1 Maar hij bedacht niet, nat, zij dra angst immers niet gehad liad, zoo als bij en dat dit bericht geheel zonder voorberei ding lot baar kwant. Het was dan ook In, bel eerst alsof zij bom niet beroep. „Och jij", zei zij, „heb toch niet zul ke flauwe grappen." „Noem jo dat een grap?" zei hij én lachte nog. „Den eersten October zul- jo do grap wol zien." Nu werd lmar gezicht op eens strak", en kroeg een donkeren blos. Zij hiefhaar hoofd, dat nog zwaar op bet kussen lag, ©enigszins stijf op. „Moeten wij bier vandaan?" vroeg zij. „De kinderen Onwillekeurig ti'ok zij bet kleine Ventje, alsof zij hef beschermen moest, dichter legen zich aan. En Voor een oogen 1>1 ik begonnen haar groote, opengosperdo don kere oogon onnatuurlijk te schitteren. „Maar de kinderen zei zij weer, alsof zij met dat angstige, zwakke pro test de dreigend© ontzetting nog kon te genhouden. I i (Wordt vervolgd,J ra- SCHIEDAMSCHE i I 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1