69*" Jaargang, De oorlog. Vrijdag 14 Juli 1916. No. 15190 Het al te goede hart. JSeïs botarant verschijnt d a g e l ij k 3, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prjjs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen G. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adrertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels £1. 0 02; iedere regel meer 20 cents. Reclames SO cent per regel. Grootc leitors naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeeügo oerwaarden, Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie', bij vooruitbetaling aan liet Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereem olgonde nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Wittebrood. De Burgemeester van Schiedam, gehoord de Besturen der B-akikerspatroons-Vercani- ging en der Coöperatieve Bakkerijen, maakt bekend, dat het zijne goedkeuring heeft, dat vanaf Maandag, 17 dezer, ge wicht en prijzen van wittebrood worden, bepaald als volgt: I melkbrood, gewicht 7 ons, maximum prijs 18 cent, waterbrood, gewicht 8 ons, maximum prijs 17 cent, I aan den winkel afgehaald of aan huis bezorgd. Op het gewicht wordt een speling van hoogstens 5 percent toegestaan. Schiedam, 14 Juli 1916. D« Burgemeester voornoemd. M. L. HONNERLAGE CRETE, Kennisgeving. t - Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder knnnen veroorzaken. f I Burgemeester en Wethouders van. Schie dam; Gelet op de beplatingen der Hinderwet; Brengen ter algetmeene kennis, dat op den 43en Juli 1916 aan' de If. V. NEDER- LANDSCiHE DISTILLEERDERIJ EN FLES- SQHENFABJIIEK, VOORHEEN DE FIRMA HERMAN JANSEN en hiare -rechtverkrij genden vergunning is verleend voor het uitbreiden barer branderij in do panden slaande Noordvest nos. 99101, kadaster Sectie A' nos. 570571, door bijplaatsing van 3 electawnatoiren van, respectievelijk 12, 5 en. 3 P.Kl en eem| stoomketel van» 50 M.2 verwanmingsopiptervlak, ter vervanging van een Van '42 M.2 verwaruiingsopperviïik. Schiedam, 14 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M., L'. HONNEREAGE GRETE, 1 De Secretaris, 1 Vl SIOKENGA. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Fransch legerbeticht. Aan het Sommefront worden onophou delijk' kanonschoten gewisseld. In Champagne drongen de Franscher ïn do omstreken Van Fresnes tot eet saillant Van de Duilsche linie door er maakten er eenigo gevangenen. In do Angomnen mislukten twee aao Vallen die do Duitschers op liet nooi delijk en oostelijk' gedeelte Van den Bo Jan te. saillant ondernamen, dank zij het Fransche vuur. Roman naar het Duitsch van Marie Diers Toen hij in die cogen k'cek, begreep hij plotseling wat voor afschuwelijks hij had aangericht. Het kind was nog geen negen dagen oud en Nate moest in alle opzichten zooveel mogelijk ontzien wor den. Juist ditmaal! Hoe had Huncfeld hem da', ingeprent! Zij had nooit koorts gehad en dezen keer dagelijks! En nu rag hij "reeds de koorts opkomen, zag die door haar oogen flikkeren, in haar lichaam razien. En hij, hij, hij dedwaas, de gedaehtenlooze, de duizendmaal ver vloekte egoïst, hij had -dat te weèg ge bracht, met zijn teugellooze babbelzucht, met zijn weergelooze onbezonnenheid. Hij staarde haar een paar ©ogenblik ken aan, zag haar angst toenemen, zich die als een steen op haar borst wente len, zag haar oogen steeds smeekenner ronddwalen en toen hij hield hij het niet weer nit, brulde als een dier: ,,Nate, Nafce, geloof het niet, het is niet waar! Natuurlijk was het maar scherts, een flau we, malle grap. Neen, het is niet waar. ^Oeh', houd je toch beaaard, wordt toch ■friet zieker. God, God, Nate, tret je mijn Bij de Fille Mortc lieten de Franschen een mijn springen en bezetten den mi del ijken rand Van don trechter Aan den rechter Maasoever geeft in fan terie actie Gedurende den loop van den nacht Werden de sectoren Somille, Che nois en Laufteo heftig gebombardeerd. In de Vogezen werd een aanval van do Duitschers op de Fransche loopgraaf ten zuiden Van Carsbach na een levendig granaatvuur afgeslagen. Engtelsch leger bericht. Er hebben hevige artillerieduels plaats gehad in zekere sectoren van /hot ge- ••echtsgebied' sedert het laatste beridht en de strijd werd Op Verschillende pun ten voortgezet, doch er kwam geen wij ziging in den toestand Op eenig doel van onze linie. Duische pogingen om onze loopgraven bij Wytschaete en. La Bassoo binnen te dringen, werden afgeslagen. Vliegeraclio aan weerszijden. Het weder is ongunstig. Later: Wiederzijdsche artillerieactiviteit den ge heelen dag. Als resultaat van hefligen infanteriestrijd wisten we niet alleen on zen druk te handhaven, maar brachten wc onzle linie flinki vooruit op verschillende punten. Wij" vermeesterden eenige Duit sch© houwitsersers, in een sector met de munitie, die daar nu togen den vij and k'an worden gebruikt. j De strijd om Contalmaisoh De „Dailey Telegraph" ontving een te legram van Philip Gibbs, die bij de En ga!sche legers is, van Woensdag en lui-, etende: Door de Vermeestering van' Contalmai son en het terrein aan weerszijden, is bet algemeen plan der voorwiarlsche be weging voltooid Het best roemt men de- zleh slag den b'oschslag. Zijn voornaamste kenmerk is geweest het Vastberaden stro vten van onze troepen, om een, aantal kleine b'osschen, gelegen tussche ndc eer ste en tweede Duitsche linie, te nemen en te hou dom Om deze beb'oschte hooggelegen streek hebben onze mannen dapper en hard nekkig gestreden en vrij zware verliezen geleden. Zij weten dat deze bosschen de weg zijn naar het tweede bastion van het Duitsche bolwerk. Tan het Oostelij lie front. Oos tenr ijk'sch 1 ege r b'eri oh t. In d© Boekowma en ten zuiden van den Dnjester bij on veranderden toestand geen belangrijke gebeurtenissen. Ten westen en noordwesten Van Boecz- acz bracht do vijand opnieuw sterke strijd krachten ten aanV.nl naar voren, tegen do door generaal von Bolhmer aangevoerde verbonden troepen. Terwijl een deel van zijn stonncolonnes reeds voor onze hm-* de misses uiteengeslagen werden, slaagden gepraat toch niet zoo aan. Je krijgt an ders immers koorts' Kind, mijn lieve k:nd, heb medelijden met mij! Wordt niet ziek', het is nu -zoo gevaarlijk, het is nog een gevaarlijke tijdGeef mij den jongen. Slaap. Kun je niet slapen? Zal ik water voor je halen, een poeder, melk, citroenen, of ijs? Zegt (iet Nate, word niet ziek, wordt niet ziekL" Hij lag half oVer haar heen en zij legde glimlachend haar hand op zijn hoofd, „Dwaze jongen, houd je toch stil. Wat een gedoo! Ik word immers toch niet ziek. Wees toch niet zoo vroesehjk mal. Wat denk' je eigenlijk? Laat mij toch. Pak Theo toch niet zoo aan." „Ik neem hem van je weg, je moet slapen. Och, Nate, meisje, slaap nul Denk' aan niets, 't Is immers niet waar. Wil je niet slapen?" „Ja, mij goed." t Hij had nu toch ten Iaatstie met de geoefende handigheid Van een viervou- digen Vader het tóere bundeltje tamelijk goed aangepakt en uit het bed genomen. Het begon zacht te schreien, maar werd weer rustig En mi bracht hij het naar do aangrenzende kamer. In de deur keerde hij zich nog eens om. „Zul je slapen? Ook! aan niets denken? Den vervloekten onzin Vergeten, dien ik' je wijsgemaakt heb?" l „Ja, ja, dwaze jongen. Jullie bent al lebei domme jongens. Ga maar." De deur werd behoedzaam, aarzelend gesloten. Nn was zij alleen. En nu begon een strijd, zooals de kleine Nate nog nooit had gestreden, So© andere er in, oen smal stuk van onze stellingen, binnen te dringen. Maar een onmiddellijk begonnen tegenaanval der Duif- scbe en Oostenrijkfech-Hongjaarscho reser ves verdroef de Russen weder, zoodat alle aanvallen Van den vijand volkomen mislukten. Er werden Vele Russen gevan gen genomen. Aan den Stochod sloegen onze troe pen ter weerszijden van den. spoorweg van Sarny naar Kovel een aanval af. Overigens niets Van belang In het bericht van den Russischen ge- neralen staf van 11 Juli wordt beweerd, dat de strijdmacht Van generaal Broe- silof sedert den aanvang van het Rus sisch© offensief 260 000 gevangenen heeft gemaakt. Hoewel de onbetrouwbaarheid van de Russische rapporten, lang ieed3 bekend is, zij er toch. nogmaals op ge wezen, <lat het door de Russen opgege ven aantal gevangenen zeer nicht de to tale sterkte nadert van de troepen aan ons noordoostelijk front, die in de vcr- loopen vijf weken in ernstigen strijd wa ren gewikkeld. Russisch legerbcricht. Van gistermiddag: Aan de Dvina boven en beneden Frie- drichsfadt deden wij eenige welgeslaagde Verkenningen. Aan de Stochod artillerie duel. Eienige vijandelijke escadrilles vlogen achter boven onzo linien, wierpen \bom men en vuurden mitrailleurs af. In Galiciê, in de streek ten westen van de Beneden S try pa, op verschillende plaatsen Verwoede gevechten. De vijand aoet krachtige tegenaanvallen. Wij namen meer dan 2000 soldaten gevangen en ver- meesterden een "kanon en mitrailleurs Tan hetZnidelijke front. Oostonrijksoh legerbericlit Aan het front tusschen Biénfa en Etsch was de gevechtsactie gisteren weer leven- d: *er. Op don Pasubio is een nachtelijke a, inval der Italianen afgeslagen. In het Po- Si n ad al, onder voortdurend krachtige vijan delijke artillerievuur, herhaaldelijk actie van talrijke patrouilles. Een officier en 103 man werden gevangen genomen. Na een bui tengewoon krachtige voorbereiding door de artillerie, deden gisleronnamiddag stoike vijandelijke strijdkrachten een aanval op onzo stellingen in de streek van den '.foute Rosta en Monte Interotlo. Evenals vorige malen mislukten alle aanvallen onder zware verliezen voor de Italianen. Verdei noordelijk waren alle pogingen van den vijand onze stellingen binnen te dringen volkomen vruchteloos. Italiaanseh lugerKexrcht. In het Camoniea-dal voortdurende vijan delijke artilJoric-aelie. In het Elschdnï deed de vijand gisteren- miduag na krachtige nrlillerievoorbereiding oud zij was geworden. Want do strijd ging zonder voorbehoud om dood of teven. i Zij wis immers htoel goed, dat hetgeen vervloekte onzin was, wat Max haar had verteld, dat hij nu honderdduizend woor den kon verspillen en dat hot toch niet te herroepen was. En zij had ook hoej duidelijk gemerkt, boe hot bericht haar als een slag in het gezicht had. 'getrof fen, hoe nu do angst, door koorlszwakte vermeerderd, haar in 't l >ofd raasde, haar bloed in onstuimige gisting bracht. Het tehuis voor haar kinderen metéén slag wieg De tuin. stond haar voor oogen, hel ruime, ruime veld, do zon, dehlau we lucht. Onder haar waggelde de bo dem, weck', scheurde Vaneen de angst nam toe, nam steeds toe, word reus achtig, verpletterend. En daarnaast de gedachte, vlaïnmcnd en dreigend: „Je moogt je met laten omverhalen! Houd 't uitl houd. 'tuit. Als je nu toegeeft, als je er nu in •••erzinkt, dan is alles voorbij. De koorts jaagt im mers reeds dnor het lichaam. Dat gaat met, ik moet blijven leven. Alles moet mij onverschillig laten, onverschillig, on verschillig. Ik moet er over heen. Koorts jij ter onder! Ik moet blijven leven I ,tk mag niet ten onder gaan. Het doet er niet toe. Kinderen leven op do heel© wereld, waarom moet het dus juist Brei tendamm zijn? Ik mag niet sterven, dos nu niet zwalk! worden voorwaarts, voor waarts, bet doet er niet toe Zij kon de koorts niet overwinnen, moaï de gejaagdheid Verdween. Alle leyense- een aanval op de nieuwe stellingen door ons ten noorden van de Malga Zugnn m genomen De krachtige concentratie a.n ons artillerie- en geween uur deed hem m wanorde en met zware veil «ven af deinzen. Aan het overige front lot de Brent,i duurt onze krachtige artillerie en homnn n actie tegen de vijandelijke linien \ooit Op enkele plaatsen hadden ook stoutmoe dige aanvallen van onze infanterie pl mts, die tot enkele voordeden leidden Aan den Isonzo geen gebeurlenis-.cn \un belang. In den Kantons* Russisch legerbericlit Ten westen van Erzeroem gaat ons of fensief met succes voort Op ei schillende plaatsen trachtten de Tuiken teveigeefs te genaanvallen te doen. Ter Zee. Inde Zwarte Zee. Het Russische legerbericlit meldt- In het westelijk deel van do Zwarte Zee vermeesterden eergisteren onze toipedoboo ten de Turksclie stoomboot „Itschihad" met een lading petroleum en gerst, en brachten haar zonder incident naar een onzer havent, Andere torpedobooten vernielden girteiou aan do monding van de nviei Melem, ten westen van Ergliili, een geladen stoomboot en twee sleephooton. De duikboot- en mijnenoorlog Volgens Lloyds-berichten uit Wlulby, zijn de Engelsche stoomtreilers „Florence" en „Dalliousie" en de visscheisvaartingen „M.i- ryam" en „Success" door een duikboot ui den grond geboord Do bemanningen zijn te Whitby geland. Het Engelsche s.s. „Kara" (233 Ion) is op weg van Rouaan naar de Tyno op een mij'n geloopen en door de bemanning vei j laten Het schip' is later op Holm Sand* gestrand en 'zal vermoedelijk geheel veiloien gaan. Diverse berichten. De Engelsche munilievoor- i i e n i n g - Do Engelsche eerste minisfei, Asrpulh. heeft gisteren in liet Lagerhuis verklaard, dat, met liet oog op de behoeften van legc-r en vloot, in hel bijzonder niet liet oog op het ontzaglijk dagelijksch voilnuik van munitie, noodig voor het zoo schil terend ingezette offensief, dal echter nog slechts in den aanvang was, de legocung besloten heeft, dal geen nlgemeene of plaatselijke vacantios moeten worden Vei leend vóór nadere, kennisgeving A Uic r i k a a n s c h protest legen Turkije. De Vcreonigdc Stalen hebben, naar Reu ter uit Washington meldt, kt.hl tg btjTiu kuije geprotesteerd legen bet optreden van nergio, die ooit in dit laaie peisoontje had geschuild, concentreerde, zich in dit beslissende uur op dat ©ene punt. Zij klemde do landen opeen en balde kramp achtig haar handen. Zij lag onbewegelijk, met.gesloten oogen, zacht glooiende wan gen en glimlachte. Eerst een strijd voc een, zich wanhopig verzeilen, tegen den vijand den doodsvijand den *'d ood zelf dan kalmer, kalmer en dan reeds ©enigszins do meerdere. Nog een paar maal wilde hel "bloed weer opbruisen, hot hart in opstand ko men zij verroerde zioli mot. „Weg, weg, alles komt immers ophot zelfde neer 1weg met den onzin Geen dokter hielp haar, geen man, geen moeder, zij worstelde er zich doorheen, geheel alleen, enkel met behulp van de krocht der overtuiging, die echter sterk was als een levensstroom, uit. do modi cijnflesch Van onzen lieven Hoer zelf dat zij eenvoudig* volkomen onmisbaar en niet te vervangen was in haar kleinen kring op doz© aarde. Toen Max na een kwartier weer op d© teenen naar binnen sloop, lag zijdaar altijd nog met een weinig kleur, maar met stille, gesloten oogloden, als slapen do en zij glimlachte. Hij beschouwde haar van het voeten eind zonder oek maar het ledikant aan te naken. In dat ©ogenblik waren zijn 7intuig)en uiterst gevoelig gespannen. Dan Voelt oold de krachtige, aan de aarde gebonden menscli den geheimzinnigen sa menhang met de. onbekende dingen, die daar waren. Voordat hij binnentrad, welker den eouveineui genen,d van syrii\ die Jt BriNche en Fi.irwlm consulaten Int opon- bioken en de archieven vvogvrn-rite nadat de \nienka.im-fhe consul die consulaten had veizeaeld Officieel uoidt vernomen, dal vele voor name Svner- oniings zijn geeveentceid om dat hun namen m hemhten, ui de ge hónden consulaten gevonden, waren vei meld Mndiid onder de krijgswet Ali cvolg van de spoorwegstaking heeft de >paan-ih( ïegeormg in de stad en ju vmcie Madrid de krija-oul afgekondigd BINNENLAND. Ofïleieel. H e l d c j> a 11 v a n k o 1 on i e n e n in o 11 k a a ii he fabrieken. De diiecleiu van int IrduiKth Buuau van hit diji.ulenient v m kolomen delnn I F liukfl, is van /t,tl leis nwi de Vei eenigde Maten de/et d igen lemggekeeid De hem Ineke! heeft in opdruht van den minislei vm kolomen, te Xewïoik een Biueau opgei u hl dal, ai-, ondei ifdee- hng vm het department, htd ml is met den aankoop van goeder en vvelko voor den Indbchen dienst zijn bestenul mi w el ko met hiel Ie lande hennen worden vuvranr- digd Ais hoofd iter on dei afdeel mg Ie New Yoik is ojigolioden de heer T. C. \nl,er smrl, ingenieur te kt hij dit depailenient, die tegelijk met den Iieoi Int kei naar \»U'nli,t is vertrokken en zich thans te \pvv \oik heeft gevestigd Oad-mlntstcr Talma, f De begrafenis van het stoffelijk mer-tlmt van den heer A S Tal ma ml minister van laiiiJheuvvnijverheid en handel, /al Zater- lag te 1 uur jdmls lietiheii ©p de liegraaf- jd.ud- te lïennebroek v Een comjilol togen Europeanen. Uit Weltevreden wordt .aan do „Tel" geseind- De politie te Mtk.is-.ir koesterde m-ds eenigen tijd argwaan tegen de handelingi n va. n een a mini mheu lingen, rLe veria cl I; werden, misdadige plannen in het schild te venen tegen do daar wonende Burn- jieanen. Nadat er voldoende gegevens wa rm verzameld, lieefl de politie Lluns m den nacht de <uneu/weer-hrs verrast. Zg vond 1,10 mhooiluigen in oen vergadering bijeen en stelde vast, dat de/en oen oom- plol hadden msmeed om ,dlo BiiiojJCauen te M.ikisser te v ei moorden. De sunen- zwenders verden givmikelijk weggevoerd. Onze Kamerleden. De „Tijd" meldt als /oker, dat jlu', I. 1! D van den lieivli v.u i I leen Kliste, "af gevaardigd e der Twet-le Kamer voor he' distin! Oosterhout, dit jaar ordslng zal nemen om ledenen van gezondheid. trilling nog in de lucht hangt ©n -tip hom overgaaf., als do veel besprokene en nooit te hegiijpeu aanraking met hot vv ondei haar]like. liet „vvomleriiaai'hjk'o" echter, dat iiicr weer eens in zijn beslaan vv,as gotnyksn en hem ml nog onder een sftil omhulsel zucht tegenheefilo, dat vvns het levten, dat nu weer do plaats innam, waar de dooit zich bijna li ui n©ergc/et. NBGENDF. HOOFDSTUK. II ic Rh ©dos, bic sal ia! liet gif niets of men al lang aeiile.*- om zag en bcsrliomvmgon lucid D© za ken stonden, zooals zij sdomlcn. MeiBiei- lemUmm was liet uit en het uit genade geseJvonkeii jaargeld Van zesduizend mark lag op tafel. Renate had haar negen da gen i og niet achter den rug of zij ken do don brief Van oom Zacharias reeds geheet van buiten. Er was niets aan te doen, maar er viol veol uiti 1c leereiu Zij waren dus heide slechte beheerders var het landgoed geweest, zooals Max ïn de laatste weken al had gezegd. Ma-X had met zijn itnpulsicVcn aai'd do dom heden van een leek begaan on zij had zich orti niets anders bekommerd dan om hetgeen mol. haar smaak overeenkwam.- Zij hadden als Jdudcren op dit groote landgoed rondgespeeld, in plaats van bet goed te beboeren en nu werden zij eg. afgezet, wat hun verdiende loon was. - [1 J j' (TZordt vervolgzit j SSHIEDAMSCH 47) i t t-.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1