ïezii S. A. MAAS, Zaterdag 15 Juli 1916 69"" jaargang. No. 15191 Eerste Blad Het al te goede hart. Des© courant verschijnt dagelijks, mei- uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen H, 1.25, franco per post £1. 1.65. j Prijs per week. Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd züjn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Adverten tien: Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Voor de op VRIJDAG 21 JULI a.s. te houden STEMMING voor een lid van den GEMEENTERAAD, bevelen wij met den meesten aandrang aan den heer den Candidaat der VRIJZINNIGEN. De stembus is GEOPEND van 's mor gens 8 tot 's namiddags 5 uur. Gaat allen getrouw en liefst" zoo vroeg mogelijk ter stembus. Kennisgeving. Die Burgemeester van Schiedam herinnert personen, bij wie èn bestuur ders van bijzondere ondernemingen èn in stellingen, waarbij mannen, die den leef tijd van vijf en twintig jaren hebben be reikt, in dienstbetrèkking zijln: dat zij, volgens art. 57 der Kieswet, verplicht zijn te zorgen, voor zoover niet bij aigemeenen maatregel van bestuur vrij stelling is verleend, dat ieder van dezen, die bevoegd is tot een te houden, steim- ming of herstemming mede te werken, ge durende fep minste twee achtereenvolgende uren, tusschen acht uren des voormiddags en vijf uren des namiddags, daartoe gele genheid vinde dat zij, volgens art. 58 van genoemde wet, voor zoover arbeid wordt verricht m fabrieken of werkplaatsen, verplicht zijn te zórgen, dat in het arbeidslokaal, en zoo er meerdere arbeidslqkalen zijn, in het grootste of wel in meer dan één arbeids lokaal gedurende twee werkdagen vóór en op den tot stemming bepaalden tijd op eem zichtbare wijze is opgehangen een door heriïOf van hunnentwege onderboekende lijfet, de "twee achtereenvolgende uren, bovenbe doeld, vermeldende, voor elk afzonderlijk of groepsgewijze of voor allen gezamenlijk; dat, volgens art. 154 der Kieswet, over treding van bovenstaande voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoog ste veertien dagen of geldboete van ten hoogste vijf en zeventig gulden; en dat blanco lijsten als hierboven bedoeld, tegen betaling van SVó cent, ter Gemeente- Secretarie, afdeeling A, verkrijgbaar zijn gesteld, v Roman naar het Duitsch van Marie Diers. 48) Maar er was daarbij een kleine troost en dat was de kleine neef, die opkomst was, de jongeheer Pagel, die als een kleine guit uit het veelboteekenende „sé- nior" van zijn papa te voorschijn piep te. Die mam aam de beide met schuld beladen groote kinderen, die zelf reeds zooveel kinderen hadden, een groot deel van hun schuld af. Want wie kon zeg gen of hij misschien een even groot hoofd motief vormde voor den terugkeer :>n het ©ttde Vaderland als het slechte beheer waarin toch door een anderen plaatsver vanger ^verbetering had kunnen word» gebracht? In elk! geval, het kniezen en berouw hebben en terugdenken gaf niets. Hic salta! Maar nu logen 'daar die zesdui zend. mark. Die waren goed, die hadden een ge ruststellende uitwerking, die maakten de toekomst vjediig ;Voor de kinderen. Zij wa lton een soort afkoopsom, zij waren mis- De algemeene maatregel van bestuur, bovengenoemd, is gegeven bij Koninklijk Besluit van 24 Mei 1901 (Staatsblad No. 109), en luidt als volgt: Art. 1. Vrijstelling wordt verleend aan de in art.' 57 der Kieswet bedoelde personen en bestuurders van bijzondere instellingen en ondernemingen ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zijnde personen, welke uithoofde van die dienstbetrekking op den dag der stemming tusschen de in vermeld artikel genoemde tijdstippen niet gedurende twee achtereenvolgende uren vertoeven in de gemeente, op welker kiezerslijst zij voor komen. 'Art. 2. Vrijstelling als omschreven in het voorgaand artikel wordt voorts ver leend aan geneeskundigen en apothekers ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zijnde personen alsmede aan personen en bestuurders van bijzondere instellingen en ondernemingen ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zijnde ziekenverplegers. De Burgemeester voornoemd M. L. HONNEPlLAGE GRETE, Eostelooze inenting. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; maken b'ekend, dat op Vrijdag, den 21en Juli a.s., des namiddags te half twee uren, de gelegenheid zal zijn opgesteld tot KOSTELOOZE INENTING en HERINENTING van de ingezetenen, die zich daartoe in de St. Joris Doe 1 e,' bij den Gemeente-Geneesheer, R. H. M. Geer- des, aanmelden. Voor een juiste vermelding in do vacci- nebewijzen van de namen en geboorteda tums der kinderen, is het gewensebt dat bij de aanmelding worden medegebracht trouwboekjes der ouders of geboortobewij}- zen der kinderen. Schiedam, lóen Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd M_ L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA. BUITENLAND Yan het Westelijke front. Fransoli legerbericht. Ten noorden vian de Aisno in liet ge bied ten zniden van Ville-au-Biois en op het plateau vian Vauclerc deden do Duit sehers twee aanvallen, die 3 adel ijk' door onze mitrailleurs werden verijdeld. Recht |van do Maas zeer levendige ar tillerie strijd jn de Souvilleseclor. Enke- kfe pateouillegeviecliten in hol Chenoisbosch, Verder niets bijzonders. Engielsche legerboriehten. Den heclen dag wordt de verwoede strijd Voortgezet. Wij [Vermeerderen gestadig on- z» winsten en bezetten thans do tweede linie vten den vijand! van Bazentm-let-Betit derden Nate. Reeds had baar geest, die te deze dogen van. ziekte bijna onna tuurlijk hoog gesponnen was, zich' ovfer tuin, lyleüd wou. en- blauwe lucht heen- $ejtet en zich' verplaatst naar de inge- slotonheid van een stad, die beperking Van vrijheid voor do kinderen meebrengt, terwijl zij toch Vroolijk en gezond moes ten blijven. Haar geest had. merkwaar, dig veol klaar gekregen en was door eigen werk gesterkt, maar aan dit geld geschenk! dreigde hij zich telkens weer lam te stooten. Renate kiende [haar Max. Hij was een man Vol pit èn kracht, maar hij was niet aan werken gewend, niet gewoon aan de taaie, tamme, eentonige en saaie plichtsvervulling. Hij was wispelturig, nu eens overdreven vlijtig en dan weer vree- selijk lui. Voor het gewone, dagolijksch© leven was hij niet groot gebracht. En nu lag daar het jaargeld, dat hem van de dreigende noodzakelijk om te wer ken onthiefd. Het was een vreeselijke ge dachte, zich Voor te stellen, dat men op deze genado\peluw liggen en rusten moest. Van aalmoezen leven! Renate zat rechtop in bed en riep met gloeiende wangen en schitterende oogen: Ik wou wel, dat wij al dat malle, vod dige geld wegsmeten. Wij willen het zelf verdienen!" Max zat op den rand van haar Bed en staarde ernstig voor zich uit. Hij zei: .Wegsmijten, neen, dat niet. Het is ook geen aalmoes, het is oom's vervloekte li ij hoeft den rijken jongen ia mij aan gekweekt. Hij heeft mij er toe gebracht met het oog op het bezit van het land goed te .trouwen. Ik! heb natuurlijk schuld, maar hij ook. Ik Ben geen stille, onver tot Longueval, «net inbegrip van het hee- le Troncs-bosch. Twee vastberaden tegen aanvallen zijn volkomen gebroken. De Duitsehers hebben Bazentm-le-Peixt daarna heroverd, doch zijn er onrnijdellijk) weer uitgeworpen Later: Den lldon en 12 den dezer hebben wij hoofdzakelijk besteed met de beschieting van de uiterst sterke tweede stellingen van den vijand en met verdere voorberei dingen. Vanochtend om 3 uur 25 begon na ©en hevige beschieting onze storm loop. Op Wet geheel© aanvalsfront werd de vijand in zijn schansen overmand. Wij Webben veel gevangenen gemaakt. In Wet Troncs-'hoseh hebben we een afdeeling Royal West-kent ontzet, die in ©en vorig gevecht van hun kameraden afgeraakt en door de Duitsehers omsin geld, in Jh'et noordelijk! uiteinde van bet Bosch izach 48 uur lang dapper staande hadden gjehpuden. Het gebeele dorp Bazen tinde-Pe tit is dn pazte banden gebleven, nadat de Duit sehers er vanmiddag uit waren gewor pen. Het Engelsche offensief. ^Reuters bijzondere correspondent aan het BritscWe front seinde gisteren: Latere be richten geven! hovesting van de eerstel miededoclingen pvèr het succes van den Britse hen aanval van dezen mprgen. De tweede linie der Duitsehers werd met klein verlies venneesterd. Gevangenen ga- vten (zich viijwillig lover. Een rëgimente- Ciommandant met •Zijn staf, drie arttille- Irie-tofficieren en ongevtaer 150 infanteriel- lofficieren en soldaten kwamen alleen jn een enkel kamp aan om negen uur 5 des morgens. Naast de reeds vermelde dor pen werd nu viermeesterd Buzentin-le-pe- üt. Dit werd in storm genomen. De strijd wioedt nog om Ovïllers, maar feitelijk is het jbeele dorp in onze handen. Duïtsche tegenaanvallen tegen de juist veroverde posities werden mpt succes afgeslagen. Onze troepen Bevestigen nu hun winsten.' De troepen züjn Yol geestdrift over hun succl Van het Oostelijke l'rorst Oostènrijksch legeïBèrioht. In de BiOekówina staan onze troepen na de Vervulling van de hun opgedra gen taak! weder in de oud© stollingen iop de hoogten ton westen vian do Bo- yen-Mpldawa. 1 i Ten westen en ten noordwesten van Bpteczaez zetten de Russen gisteren him aanvallen voort. Des najmiddags weiden twee breed ingezette aanvallen afgesla gen. Tegen den aviond slaagde de Vijand bij ©en derden stormaanval er in 'ten npordwestan van Boeczaez onze linie bin nen te dringen. In verbitterde nachtge vechten. werd de vijand d,oor de Duit sclie en Oostenrijks ch-Hongaarsche troel pen w©der vlolkofmen. verdreven. moeide daglooneri Maar één ding is waar, Nato: ik! wil toch Verdienen 1 Ik wil het genot smaken in jullie onderhoud te vor- ziien, jullie kostwinner zijn. Mijn jongens zullen eens achting Voor mij hebben. Wer kelijk! Kijk mij aan," ik beloof je datl'u „Nju. ja, dat Bedoelde ik immers", zei Renate, een bootje droger dan bij em slechts' half tevreden gestold. En nu niet meer oebjeroan zien en be treuren! Het leven wacht. Er is ontzet tend veel te overleggen, te schrijven, in to richten. Deze of gene woonplaats, de ze of gene werkkring moet overwogen worden. LieVo hemel, die afschuwelijke zesduizend marid komen toch goed te pas. Hoc zou het wezen als zij er eens niet waren „Och wat, jjxist mooil" zei de onver standige Nate. BrieVen aan voormalige rogimentsKarae- raden, aan Oude vrienden, aan kennis sen in den handelsstand, die men tot djisvèr over het hoofd zag en die nu op ©ens menschen van gewicht werden. Een zacht aandringen, wat den voorma lig Verwenden, hoogmoedigen officier af schuwelijk zuur valt. „Verduiveld, het moet zijn! Je hebt vier kinderen 1 Je wilt, dat ze achting] Voor je zullen hebben." Nog afschuwelijkerMen moet zichzelf ijzen. „Ik ben ©en flinke kerel, ik ben verstandig en handig, ik kan iets pres toeren," Bah, wat een aangesmecrHij Versche|urde menigmaal tien brieven per dog, maar hij was ook ©en slecht schrij-1 Ver. Wat eindelijk op papier Ipvam, w„as Ten noorden van den van Samy naar Kovel voerenden, spoorweg nestelden Rus sisch© afdoelingen zich op den linkeroever van de Stochod. Zij werden 's avonds laat door onze troepen overvallen en verdre ven, waarbij 160 gevangenen èn tweeteru- trailleurs in onze handen hieven. Overigens een volkolmen onveranderde toestand. Niets nieuws. Russisch legerbericht. Ten noorden van het DrisviatyJmeor on dernamen wij een vjolkomen geslaagde ver kenning Vijandelijke vliegers wierpen ongeveer 70 bommen op het vlek Polontesjki, ten noordoosten Van Bjaxanowitsji Aan. de Stochod deed de vijand .aan vallen pp onze troepen, aan den linker- lOiever. In de streek ten noorden vian defjBe- neden-hipa -vuurde de vijandelijke artil lerie met groote hevigheid. tn de streek ten westen van de Stry- pa deden Opsfeurijkers en Duitsehers hef tige tegenaanvallen. Het totaa-l aantal ge vangenen hier dpor ons gemaakt steeg t|Ot 3200 Duitsehers en Oostenrijkers. Wij vermeesterden 2 kanonnen, 19 mitrailleurs en jL jmijnwerper. AvjondoommuMqué Ten Zuidoosten van het Narocz-meer hebben wij de Duitseho voorposten bij de hoeve StakoWtsi aangevallen en op de vlucht (gejaagd. Op den linkeroever van de Stochod heeft de Vijand Bij het dorp Zaretsji, ten zuiden van Stobili, ondier dekking van geschutvuur een aanvaj gedaan. Hij ds naar zijn stellingen teruggedreven. Vijandelijke vliegtuigen hebben bommen geworpen op Lu&ld en het station Ki wierts, ten noorden vian Lusk. In de streek ten Zuidoosten van heit dorp Swihioeld, bij het dorp Poestemti heeft de vijand enz© sjtellingen met rof- felVuur" uit zwaar en licht geschut he scheten. Ten westen Van de S,trypa zijn dejge- Vrcbten aanmerkelijk in hevigheid dïge- aomen. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. De levendige gevochtsactie aan het front tusschen Brenta en Etsch duurt voort. Na aitilLerieviiur werden tegen verschillende plaatsten van onze verdedigingslinie tus schen de Cima Dieci en Monto Rasta her haaldelijk door zeer (belangrijke Italiaan- sche strijdkiachten aanvallen ondernomen. Bijzonder hardnekkig was de strijd ten noord-oosten van den Monle Rasta, waar de vijand tien stormaanvallen beproefde. Onze troepen sloegen weder alle aanvallen af, onder zware verliezen van den vijand en handhaafden zich in alle stellingen. Onze linién ten noorden van het Posina- dal stonden onder hevig artillerievuur. gereserveerd, aanmatigend, droog sptil, slechts neergeschrevien als bij gratie. Na- te las hot, verschourdo hot ook,' hielp hem met iets verstandigere op weg. Dat wias pok (niet vpel boter, maar toch al- tijd wat. Hier niet mndkijken, wat gaan ons de sch|uren en het vee en do menschen aan Het was immers slechts een yoorloopig verblijf. Er maar niet eerst lang aan den- kien. En zacht aeliter die gedachte, er tus schen door, "door alles heen, beeft en weent liet dwaze hart en klemt zich vaat ten snikt plaiselisig als onzinnig hij de Verwonderde, verstrikte, klagende, ver wijtende kleine vragen der kinderen. „Maar moesje, we nemen den schom. mei toch ookmee En de boot toch ook'? Waar moeten Packan en Nero en Iwan in den spoortrein zitten, moesje? Die moeten toch ook! 'Uit het raampje kijken. Maar moesje, wij lie'bben toch ook paarden in de stad En moesje, de soeppot Voor de arme menschen, waar zullen wij diein inpakken?" Zij zeggen voortdurend tot zichzelfvoor waarts, voorwaarts, niet achterom kijken 1 Zij hebben het hoofd vol plannen en zorgen .omtrent de toekomst, ach en het hart tot berstens toe vol van alles wat Wijven rpaet, zo aal s do schommel, de hon den en paarden en Hedda's groote soep pot. Berlijn jWj. Gleditschstrasse 7, twee trap pen hoog. Een net bpis, ©en beetje ja- Op den Pasubio werd een vijandelijke nachtaanval afgeslagen. Italiaansch legerbericht In het Camonica-dal toenemende bedrij vigheid der vijandelijke artillerie tegen onze stallingen in den Tonale-pas en op hot Zui delijk deel van den Adamello. In het gebied van het Etsch-dal heeft ons geschut de vijandelijke batterijen onder schot gekregen op de hellingen van da Bi.ena, zoomede oprukkende troepen en wa- genkolonnes. i Aan het Posina-front is een vijandelijke tegenaanval op den Monte Majo afgeslagen. Op de hoogvlakte der Sette Communi, levendige bedrijvigheid van artillerie en in fanterie. i In hipt Tofana-gebied is de vijand genes- fjeld op een hooge steile verhevenheid, de Cast;elletto genaamd, ten Oosten van den Col dei Bois, die den Dolomietenweg en het kleine dal, waar defce doorheen loopt, beheerscht. In een moeizaam gegraven mijn gang werd in den nacht van 11 op 12 de zer een zware ontploffing teweeggebracht. De top van de Castelletto sprong uit elkaar en bedolf de geheel© vijandelijke bezetting onder zijn puinhoopen. Na zich tegen de ruwe wanden der verhevenheid te hebben opgewerkt, bezetten onze Alpenjagers de stelling, die zij stevig versterkten. Inden nacht van 12 op 13 dezer deed de vijand, die inmiddels versterkingen had gekregen en door tal van batterijen werd gesteund, een aanval op den Castelletto, doch werd na een woest handgemeen met zeer zware verliezen afgeslagen. Gisteren hoeft de vijand den heelen dag de stelling verwoed gebombardeerd, zonder echter onzen on- wrikbaren tegenstand aan 't wankelen te brengen. Aan het overige front, tot aan zee toe, gesehutgevechten. t Vijandelijke vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bommen geworpen op Pa dua. -Twee menschen zijn gedood, enkele gew'-pd; do schade is gering. In den Kaukasns. Russisch legerbericht. Ten westen1 van Erzeroein voniert ons offensief met suctóesi, een sreeks ver sterkte Tuxksdhe stellingien; zijn reals ün onze handen. In verschillend© sectoren lis waar te nemen', |iat Mmignjbo lyijaiidalijka oflieehngen' in westelijke richting terug trekken. Onze troepen vallen lie Turken, iiie nog in geïmproviseerde stellingen 'u.achten staml te houden, kraclitig! aan. In de streek van! den Massah ff irot verooa'zaaJc- tó onze artillerie ©en ontploffing in mupir tuojiepóte. i In Turkestan nam! een. dappere aJdeoling na twaalf felle tegenaanvallen te hebben afgeslagen, het aUmsM en vorderde daan- hij aanmerkelijk. s I Turk'sdh legerbericht. Aan het Kaukasus front hebben aan Hen rechtervleugel <mm vooruitgeschoven afiïee- lingen sterke vijanlielijko verkenningsofldeiC- gehojuwd tusschen reuzenhuizen rechts en links. Geen drjuk rij tuigen verkeer. Als do wilde jongens in 't geheel niet moer zijn te hiojuden, kan men ze ook wel eens op hot asphalt laten spelen. 'SAvonds huiden do klokken op het iWinterfeldpIehl. Ja ,het is geen Breitendarntn. Maar het is toch overigens ook niet kwaad. De kinderen kijken zich de oogen iuit 't hoofd. Alleen 'savonds en' juist(tts de Idpikken luiden, vlaljen er dikwijls een paar traantjes. „Moesje, ik' wil weer op onzien schommel zitten." „Maak' toch geen schommel tusschen de deuren", zei Max. „Dat is vreeselijk en dat is toch niet hetzelfde." „Och wat, dat is volstrekt niet Vree selijk", zei Nate. Zij had nog altijd oven" weinig eerbied vioor haar omgevingen was n,og even eigenzinnig als zij met zeventien, jaar was geweest. In al les p verbeter! ij k'. Trpmvens toen de schommel hing, jubelden de kinderen als wilden. Max vpnd dat verach telijk. Hp zei: „Onze kinderen hebben geen karakter." t „Nu, dan maar niet", zied Nate en knoop te ©en touw aan de schommelplank' Vast Zij was nog geen acht dagen in Ber lijn of zij begon er zich reed." thuis te gevoelen. Die nuchtere, emergieke Berlij- ners, met hun frisscben geest, hadden iets over zich', dat met haar aard over eenkwam en haar aantrok. Er heerschta - hier een geest van werkten ©n willen: wierken en daarover heen lag een gou den jaagj vian hartelijkheid' en' humpr. i (W.ordi vervol&ih SCHIEDAMSCH COURANT. o~W VLkl-C^L li iiuvuig; ui<xcLl Zij IaIu- ttaï tju. „x,,* pJhlUUI» «Ï11J JiWCXLli iilij v 'tuil. j inJjgpu.1. vitd. vWi tlij TVnnif kjajl tnwnvï.*m waf KW

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1