ra S. A. HAAS ie oorlog. 69"* Jaargang, Maandag 17 liilf 1916' No. 15192 J Het al te goede hart. Maximumprijzen voor ceivige groentensoorten en vroege aardappelen. Van liet Westelijke front. D«ré cotoant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.G5. Prijs per weeK: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentton voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentién: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel mee* 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Grooie letters naar de plaats die zij innemen. Adverten tién bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven Mervaa zijn gratis aan het Bureau te bekomen. f* Dagelijks worden zoogenaamde kleine advcrtentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij rooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Voor de op VRIJDAG 21 JULI a.s. te houden STEMMING voor een lid van den GEMEENTERAAD, bevelen wij met den meesten aandrang aan den heer den Candidaat der VRIJZINNIGEN. De stembus is GEOPEND van 's mor gens 8 tot 's namiddags 5 uur. Gaat allen getrouw en liefst zoo vroeg mogelijk ter stembus. LANDSTORM. Aan eiken landstormpïichtige, die voor gemelde opkomst m aanmerking komt en wiens adres bekend is, zal alsnog een op roepingsbrief worden bezorgd, uitgereikt of toegezonden. Schiedam, 17 Juli 191G. De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE» GRETE. MILITIE. Tweede zitting van den» Militieraad. Do Burgemeester van Schiedam, brengt bij deze ter algemeene kennis, dat do landstormplichtigen dor jaarklasse 1916 en een gedeelte van de landstorm plichtigen der jaarklasse 1910, op de na volgende datums m werkelijken dienst zul len moeten komen lo. de landstormplichtigen der jaarklasse 1916, -btesfómd ,vjoor do Veld-Artilllerie: op Dinsdag 1 Augustus 1916, des voormiddags te 11 uren, te 's-Graven- hage, in het gebouw van den Roomsch- Katholieken Volksbond, Stille Veerkade no. 37 2o. de landstormplichtigen der jaarklasse 1916, bestemd voor den Zeedienst: op Woensdag 9 Augustus 1916, des voormiddags te 10 uren, te 's-G r a- venhage, in het gebouw van den R.-K. Volkshond, Stille Veerkade no. 37; 3o, de overige landstormplichtigen der jaarklasse 1916, en voorts van de jaar- klasse 1910, do dienstplichtigen, toegewe zen aan de Infanterie (hieroifder begrepen dfe hospitaalsoldaten en do ziekendragers), wier geslachtsnamen beginnen met'een der letters A ,C en D, en de dienstplichtigen toegewezen aan de Genietroepen, wier ge slachtsnamen beginnen met een der letters A tot en met F: in de provincie Groningen op Woens dag 16 en Donderdag 17 Aug. e.k.; in do provincie Drenthe op Vrijdag 18 Augustus e.k., en in de overige provinciën op Donder dag 17 en Vrijdag 18 Augustus e.k. De overige landstormplichtigen der jaar klasse 1910, dip in deze kennisgeving niet zijn begrepen, zullen vermoedelijk moeten opkomen ten deele omstreeks 1 October en ten deelo omstreeks 10 November as. Roman naar het Duitsch van Marie Diers. 49) 'I t De weemoed en do treurigheid en ge druktheid verdwenen langzamerhand bij haar. Haar oogen werden helder. „Zeg, Max, het leven is toch overal goed, waar men het ook aanpakt", zei ze eens ont roerd. „Ja, dat Kan wiel", zei hij en schud de zich zocht Maar daarop nam hij haar hoofd tus schen zijn ha,nden. „Als jij dat zoo ze^t, wijfje. Steun mij maar met dat geloof. De dagelijksche sleur, de dagelijksche sleur, dat is mijn zwakke zijde." j Ach ja, dat was 't Max had teen (be trekking hij een bank gekregen. In ieder gtevtal vrij gped. Natuurlijk! door protectie en schitterende connecties. Er zaten menschen pp het beirmu, di!e driemaal zooveel wis ten als hij en minder Kregen, Daarvoor tirpeg hg dlan ook! Zijn luitenants schei ding, had dat „aaltere iets" in' zij,n pp- tneden en dan nog rijn naam. De wereld woirdt oud en weer jong. En de menseh hoopt altijd op iyorhe- teringi. Menigeen hoopt dat ook niet. Voor me nigeen kan het vtolstrekt geen kwaad, dat alles- dikwijls niet zpo naar verdienste iets waarde gaat De Burgemeester van Schiedam, maakt beken! dat de Tweede -zitting van (Ion Militieraad voor de ingeschrevenen, ,voor ile Militie dezer gemeente, hchtinlg 1917, zal plaats hebben, op Din'silag 1 Augustus 19l'G, des namiddags ten, lVa ure in het gebouw de ',,St. Joris Doelcs", Deeleplein alhier. - In de tweede zitting van den Militieraad wordt uitspraak gedaan, omtrent: I 1 lo. geschiktheid voor den dienst van hen, te wier aanzien het gevoelen der genees kundigen. van '"den keurimgsraad niet van gelijke strekking is; 2a. geschiktheid voor den! dienst yan hen, van wie een nieuw! geneeskundig on derzoek is aangevraagd; 3o. vrijstelling van in hetzelfde jaar ge boren, broeders; j 4o. vrijstelling, waaromtrent builen schuld van hen, wie zij geldt, jin do eerste zitting geen uitspraak K011 weiden gedaan; 5o. uitsluiting van hen, te wier aanziein sedert de eerste zitting eene reden tot uit sluiting bekend geworden is, voor zoover zij niet reels bij onherroepelijk geworden uit spraak vrijgesteld of ongeschikt bevonden zijn* i Schiedam) 17 Juli 1916. 1 De Burgemeester voornoemd, ML, L. HONNERLAGE GREiTE, De Burgemeester van Schiedam; Gezien het sdhrijvten van Zijnle-Excellentie den Minister van Landbouw, Handel len Nijverheid, d.d. 15 Juli 1916 (afd. Handel, no 544683), maakt bekend, dajivoor de bk-r- omler genoemde groenten -en aardalppel- scortem, ile navolgende maximum-pnjzen, voor den kleinhandel zijn vastgesteld: Bloemkool, le soort, 12 ets. '|>er stuk. Bloemkool, 2e soort, 8 ets. per stuk. Bloemkool, uitschot, 4 ets. por stuk. - Peen, jonge, 1© soort, (25 wortelen per1 bos), 6 ets .per bos Pieen, jonge. 2e soort, (25 wortelen per bo-s), 4 ets. per bos. Peen, zware, le soort, (18 wortelen per bos), 6 ets. per bos. 1 Peen, zware, 2e soort, (18 wortelen per bes;, 4 ets. per bos. 1 Doperwten, le soort, 19 ets. per K.G. Doperwten, 2e» soort, 15 ets. per K G. Tumboonen, 7 dts. per K.G. Kropsla, 1© soort, 2 dts. per -krop. Kropsla, 2e soort, 1' ot. per kr-op Max wist hieel goed, dat van hem niet verwacht werd Wat men van anderen ver wachtte. Hij besehpluwdo dat als iets heel natuurlijks, maar gelukkig was hij toch niet, want het ondergeschikte dagwerk' druk te hem. En aan den anderen kant ltin dimde hem ook het bewustzijn, dat hij bevoorrecht werd. Hij voelde altijd een stoort verbittering als hij zich aan dg tuien moest houden of zich aanwijzigin- gen moest laten geven. Hij speelde zoo'n beetje den onttroon den prins en dat was schadelijk en gaf aan zijn gebeelo werk! den ecliijri van valschbeid en waardeloosheid. Want hij mocht zijn wj© hij wilde, werken moest hij immens toch, beredeneerde hij bij zich zelf anders zou hij 't immers niet doen. Nate streed als tegen oen dreigenden vijand, tegen dieze geh^oedsstemmipg van Max. Zij voelde het scheeve en onbe- trau wbiafle, dat haar hefefc toestand daar door kneeg, Toen het jaargetijde opschoot, de morgenuren grauw en donker waren, het weer slecht werd, kostte het baar bijna eiken dag moeite Max uit bed le krijgen. 'Hij vcrnd, dat het er „niet op aankwam" of hij eerst om tien uur in pliaats vhn nege,n hur Verscheen, en. zij er» gerde zich bijna tot tranen toe over zul ke luie uitvluchten. Intusstihen waren beiden dan weer vol hoop en Vol Vertrouwen op de toekomst. Voor alles wat de groote stad haar bood, stond Renate nog als jroor een geslolejn Vroege aardappelen, ronde,1) 9 ets. per K.G. Vroege aardappelen, .muisjes1) 8 ets. per K.G. r 'Afgehaald aan'.den winkel of bij straat verkoop door venters, die geeiï wmkel heb ben. 1 I 'Alle prijzen] gelden voor vers'tibe waar Van gewone hoedanigheid. l Klachten, over niet inachtneming van bo venvermelde maxima, kmüitein geridlit wor den tot de domimissie Voor controle, be staande uit de leden Do heer A'. Zoetmulder, Lange -Haven 77, Voorzitter. 1 1 i Do heer A1. P. S. Svartjcs', 2e Tuinsin- gel 18. j De heer v. ii -Berg. Hoogstraat 178b. De heer A. A. Marrevee, iWjaxahlïe 32b. Mevr O. A. KoopmanS—lie Koning, Veen- lan (straat 17. t f Mej. J. VenJijsseldonKKok, Dwars straat 24. Mevr. M. HingmanDobberke, Oost singel 42. I De heer IL J. Bos, 'Ermmastraat 14 Do heer J. de Ruiter. Oosterstraat 5. Schiedam, 17 Juli 1916. De Burgemeester van Schiedam, AL L'. HONNERLAGE GRETE. BUITENLAND Het Engelsch-Fransclie of fe nsief. De Vrijdagmorgen begonnen nieuwe stormloop der Engelsche troepen heeft bun nieuwe vorderingen gebracht m den sec tor rechts van den weg AlbertBap au me. Benoorden dien weg schijnt de aanval min der voorspoedig to gaarv, maar op de ter- reinstrook tusschen de dorpen Pozières en Longueval (ongeveer zes kilometers van elkaar gelegen), drongen de Bntten de tweede Duitsclio verdedigingslinie* binnen en bereikten op óén punt zelfs de derde Duitsche linie, die vier mijlen achter het oorspronkelijke Duitsdie front was gelegen. Zaterdag namen do Engelsclien 2000 man gevangen, waardoor het aantal Duitscliers, (lat sedert het offensief hun in handen is gevallen, ^ot 10.000 is geklommen. Het dorp Pozières, dat ten Noordoosten van Ovillers is gelegen, is thans door de Engelsclien bereikt, doch werd nog niet door hen bezet. Ook „in do richting" van Marlinpuich, dat direct ten Noorden v;m Bazentin ligt, worden vorderingen ge maakt. De gevechten zijn hier nog niet be slist, wel meldt het Duitsche stafbericht, dat de Engelsche aanvallen in den sector OvillersBazentin-lc-Petit zonder resul taat gebleven zijn. Aleer Oostelijker echter, tusschen Longueval en Ginchy, hebben de Zuvd-Afrikaanscho troepen, die thans voor liet eerst in hel Westen van zich doen spreken, het Delville-hosdi bezet. De cava- dcur Nu nog) niet! Nu was het daarvoor nog uiet de tijd, maar spoedig, heel spoe dig zou Max haar overal, binnenleiden. Lichamelijk ging liet haar uiet heelgoeiL Van Theo's geboorte waren een merkbare zwakte en ook' periodiek voorkomende pij nen- overgebleven. Zij sloeg daarop tia- luurlijK geen acht, van oudsher muntte zij in zoo iets onverstandigs uit. Hoogstens wan,heter zij zich eens heel1 ellendig gevoelde, ging zij over tot het schrijven van een brie! aan den armen, verlaten grootpapa, die daar ginds nu, alleen met zijn madame Huncfeld, zon der k'inderten e,n kleinkinderen aat en zijn oude ziekenkar verdrietig en dikwijls zeer gebrekkig verder schoof. Dan kreeg izij wijdloopende, menigmaal zeer nuttige, me mgmaal wat verwarde raadgevingen, die zij oppervlakkig doorlas en daarvan op volgde wat haar precies paste. Tlieo gaf haar onbeschrijfelijk: veel zorg en drukte. Zij had voor dien tijd niet geweien wat hel wil zeggen een zieke lijk kind te hebben. De anderen,, vooral de jongens, hadden, slechts liet gebrek, dat zij te gezond waren. Een kleine tem pering van hun welzijn zou voor de om geving menigmaal heel aangenaam zijn geweest. 1 Max Opperde zelfs het denkbeeld Hij Rudiger eenmaal in de week een vasten dag in te stollen,, eVenaH bij roofdieren, die 's Woensdags ook niets krijgen, om dat zij andeis te wild worden. Nate keur de dat ook volkomen goed en de oypr- lerie, welke in dezen e'mdeloozer. loopgra venoorlog nog weinig gelegenheid had zich te onderscheiden, trad hier handelend op Van het front ten Zuiden van de Somme wordt ons in het onderstaande Fransche stafbericht een en ander medeitedeeld De DUitschers hebben hier namelijk een krach- tigen aanval gedaan en hebben zelf- de dorpen Haches en La Maisonnette bezet Doch een tegenaanval der Franmhon wmrp de Duitschers wederom uit de beide dor pen, die opnieuw* in het bezit der Fran-chon zijn, ten minste zoo meldt hel P.tuj sche stafbericht Berlijn zegt, dat een deel van het dorp nog door de Duitscheis is bezet. Op het overige gedeelte van het Zuidelijke Somme-front is in de laatste dagen wcimg meer van het Fransdie imtiauef te bespeu ren De aanvallen der Franschen schijnen hier, voor het oogenblik althans, volkomen tot stilstand te ziju gekomen. Of deze stag natie echter van langen duur zal zijn 9 Wij herinneren aan hetgeen de „Timete' dezei dagen schreef met betrekking tot de ver meestering van Péronne Do Franschen staan aan den Zuidelijken Somme oever bij Biaches, recht tegenover Péronne, doch dienen hun linie ten Zuiden van Btache- in de richting van Barleox. eveneens tot aan den Somme-ocver naar voren to schui ven, alvorens tot den aanval op Péronne te kunnen overgaanEn deze aanval era-hl, volgens de „Times", een langdurige notbe renting. De vooibereiding daartoe schijnt thans cp de Fiansche linie plaats te vin den. zoodat deze stilstand .Us liet voorspel van een nieuwen stoot der Franschen kan worden beschouwd. En liet is te vera ach ten, in verhand met het succes dei En gelschen, dat de aanval weldra geschieden zal. 1 De legerberiehten van gisteren laten we hier volgen: Dluitsteh HegerHericht. Aan weerszijden Van. de Somme sterk gpschmtVüur. Gisteren zijn in den loop vlan den namiddag vier hevige aamab ten dor Engelsclien in helt vak' Ovillers Bazterflin le-Petit tv'oor onze linies volko jpen gefnuikt, evenals 't ochtends een ten 00aten van Bazentin ondernomen aanval Ten iziuiden van de Somme on,!spon zich gisteravond teen levendig gevecht bij ion 1jen izluiden van Biacbes. Een deel van Jiet dorp is v(eer door ons bezet; wij h'öbbien hier meer dan 100 gov an ge nten gjemaakt. I Aanvallen, d|er Fransehen bij Bark-mxi en Sjn db strecki van Estrées en ten mesten daarvan, izijn de laatste reeds in pus sperviuur ondier groote ver liezen irioor den vijand afgeslagen. Ten oosfien ,van de Araas liebbcn do Fransclten gjisfermiddag, sterke slrijdkrocli- ten tegen do hoogte Froide Ten-e en! Se» gen Fteury ,in het vuur gezonden Zij hebben geen „stooces kimn-cu behalen. Bij bun 'sav'onds herhaalden stormloop dron- moed van den blonden Quistorp, dien „de broodkruimels slaken" werd dooreen volkomen bongerdag in de week, welke slechts door een glas melk verlieldcrd werd, te lijf gegaan. Atear de wanho pjgo held at daarvoor den anderen dag niet dubbel, maar driemaal zooveel en een kennis Van hen, oen geneesheer, die deze behandeling eens bijwoonde, ver klaarde den goheelen inval voor nu vpor wat anders, en zag de beide ouders met een blik van oen bezorgden psychiater aan, wiens oordeel icerls ta melijk vaststaat. Alaar jaren later zei een ander arva ren geneesheer tput de,n papa, dat die inval in 'fc geJieel niet zoo dwaas was geweest ofschoon misschien wat te vroeg toegepast bij zoo'n jongen knaap Nale had nu geen groote huishouding meer, daarentegen een kleine, die echter; des te meer bijecngehoaulcn moesl wor< den. Haar Max, die zich met in de da gelijksche sleur kon schikken, dc wilde kinderen, hel ziekelijke kind, de bekrom penheid van do stadswoning, het eigen lichaam, dat nooit bij iemand ni aan merking was gekomen, alles knaagde min haar. En dan moest, er natuurlijk nog bij komen, wal ook bij een Nate geheel on vermijdelijk' was, dat zij weer „haai- ar me menschen" aan de hoeken der slra ten ontdekte tón zich om elk bleek kind, lelK verkleumd jongetje, dat schoenveters Sriexkjofiht, do eigen schoenzolen bijna stuk gen zij ten Zuidwesten %an het verdedi gingswerk Thia'uinont in kleine gedeel ten onze voor-;te linie binnen, om w el ke gedeelten nog wordt gestreden Op do nest van het fVont zijn vijan delijke pafcr'otuilloondernemingen ton noor den van jOmich-e-. en bij Ciaonnelle ook een aanval rait vrg groote afdoelingen afgoslagen. Ten noorden van Only heeft een Bfuib sclie jiatroiuilie 21 Fransche gei anger .en --n een machinegeweer ingeleverd. Ten wcisten wan Loos is een vijan delijk vlmRfcug door onze infanterieneer- gei-chotou Het is in onze versperringen gm allen Een door afw eenknir beschadigde twee dekker i's by Xesie in onze handen ge- lallen Franscb logerbericht Auti (gSstcrmnldag- Ten zuiden vlan de Somme zijn do D«ti*=chms gisteravond onder dekking van den nevel langs het kanaal (van Péronne) aeiriomm 011 hebben hrvwe L-mvallen ge daan tege'n d'e hoeve La Alaisonnotto en het jlmp Biaches, die zij hij verras-mg wijten i'e n'e'men Door een krachtigen Icgenaanval h'ebben de Frantsche troepen /ioh eriitot opnieuw meeister gemaakt van l'iacliics en La Aumonnetle en bovendien \an klein bo-schje ten. noorden dnar- \an waar /enkele Duitschers nog tegen- Ma nj hwden Iri da streek vau Chalulnes was na een hevige beschieting een Duitsche af- ileeling er in, gestangd dpor te dringen m een \f»pgmaf van do eerste Fran sche linie ten ipooien vtut Chilly. Kort dyarm is zo er djior een tegenaanval weer u,it v'erdreVen Ten, h,oorden vfau d'e Aisne hebben do Fiunscben bij UUlches 'een v jnindelifke seliHitis) jovtervalkm en van vijanden ge-" /Juiveul Op den reel iter,oever v|an do Maaisjzijn «ierke E'uiLsehe voikenningsafdeelingen.die !.'u< li t i r>ii ion ze schansen in het botoh, gelegen liusstheu do Rivier en aen Te- parlieluvtel te beiuulereii, dpor ons gecon- ccnlH'erd» vlmir lernjgedreven. In "den sector viui Fteury heeft onze infanterie ten westen en. ten zUidrm van het dhrp nanhieriMiiko vorderingen ge maakt De v\ cHczanmlieid der ar lil le ito is '"m de/e streek en icnc>k brj Chenoiai en Lu. Lauféo aan weelr-szijden zeergT|0ol Ann de Sp.1nme.is d'e Éransche vlieg- d lenst zeer bedrijvig jjeweest. Tien Duit sche vliegtuigen zijn geveld bpven de DUilscbe linies, -tw'eo nndelre zwaar be- schndig»l tpt landen, gedwongten. Bij Verdun beefL een Franscb vliegtuig twice Duitsche kabellialVms in blrand ge- slioken. 1 In den Macht van 15' jop 16 (itezeir hetófl een Franscb luchteskader de Bta- tions Hombleiux en Itoisel gehomluatrdeerd. Dicnzelfdbn macht Ireeft een ander ®mal- d-eel tial van liphirn'en op de stations liep, in geheel lonmogelijkie stadsgedeel ten ronddoolde, vanwege dat eeuwig kin derlijk (onverstand, dat helpen wil, waar hulp (och zoo dikwijls onmogelijk is, ja Waar zij onzin is of onheil brengt. Intusscben niioesl Renato zich toch op een goeden dag laten zeggen, dat zij be klagenswaardig weinig 111 aafscliappelijken aanleg bezat Een juffrouw, doctores Zalm, dm oen kennis van Alax bij ben inhuis had gebracht, oen mpoi meisje met kwart baar tan wezelpogen, legde llenate bijeen kppju ihoe do beleekems van een bond uit, due hot hooghouden vanongehuwde mpeders, do hen órtmrig der seksuoc-te be grippen op zijn vaandel had gieschreven. Donate zat er dpm bij en een beetje (obstinaat Zij had misschien liet onbe stemde gevpel, dat hier banden, die de nwiLsch in do maaLschappi| ter wille van. hot algemeen 11,00dig heeft, losser zou den gemaakt warden, inplaats van door oen hoogcre beschaving, die alleen don pwspotilijken mensch op het oog hoefL, npg strakker te worden aangetrokken. In elk. geval begreep zij er niet veel van. Wat luid zij haar teven lang uitgeyo-eii3 Zich helaas al bitter weinig (Tan dc v rcMivvenbeweging op de hoogte geslekL Steeds bleolito uitsluitend de eigen be langen Och ja, die Duitsche huisvrouwen 1 (Wordt vervolgd)} SCHIEDAMSCHE COURANT ~-*ri3=S3f I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1