ra S. A. MAAS le oorlog. 69"" Jaargang. Dinsdag 18 Juli f916. No. 15193 9 Het al te goéde hart. öeSW cCforant verschijnt dagelijks, met uitzondering -ma Zon- en Feestdagen, Prijs per Kwartaal; Voor Schiedam en Vlaardingen fl, 1.25, franco per post Q. 1.65. Prijs por week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 eenl Afzonderlijke nummers 2 cmt Abonnementen r. orden dagelijks aangenomen. Adv'rientien voor bet eerstvolgend nummer moeten dea middag vóór een ttux aan het Bureau bezorgd zijn. lureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs' der Advextenti6n: Van 16 regels fL, 0.92; Iedere regel teeeï 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groot© letters naar de plaats die zjj innemen. Advertentién bij abonnement op voordeelige xcorvvaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen, Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiSn opgenomen tcf den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentién worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. t Voor de op VRIJDAG 21 JULI a.s. te houden STEMMING voor een lid van den GEMEENTERAAD, bevelen wij met dea meesten aandrang aan den heer den Candidaat der VRIJZINNIGEN. Do stembus is GEOPEND van 's mor gens 8 tot "s namiddags 5 uur. Gaat allen getrouw en liefst zoo vroeg mogelijk ter stembus. Aangifte van leerlingen voor den Gemeentelijken Handel savpndcursus. Ouders, voogden of verzorgers, welke leerlingen voor den, Handelsavondcursus wenschen aain te geyem, wouden verzocht Vóór 1 Augustus a.s. zich' aau te meiden hij den Directeur, dien beer S. Houtman, aan de school vaox, M. U. L. O. (schooi A) (Ouide Kerkhof no. 13), des Vrijdags van 79 uur 's namiddags Belanghebbenden warden er opmerkzaam op gemaakt, dat het schoolgeld bedraagt per leerling on per schooljaar Voor het onderwijs in de verplichte vak ken f10 en bovendien voor dat in de on verplichte vakken: Vóór één vak f3, voor twee .Vakken f5, v,oor drie vakken f7. Be schoolgelden moieten warden betaald in 4 gelijke termijnen, ingaande respectie velijk 1' September, 1 December, 1 Maart en 1 Juni. Schiedam, den léden Juli 1916. 'Burgemeester en Wethouders voornoemd, u LAGERWEIJ, W. B. j I Be Secretarie, i i i arsickengal Eennisgeying. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder knnnen veroorzaken. L" 1 1 Burgemeester en .Wethouder van "Schie dam!; Gelet op de beplatingen der Hinderwet; Romah naar het Duitsch van Marie Diers. 50) (Slot). „Er zijn vier sioorben van vrouwen. De leerste staat in de vrouwenbeweging en werkt. Die tweede staat in de vjpuw'eu- beweging, maar werkt niet De derde werkt, maar staaf niiet in' de vrouwenbeweging. De [vierde werkt niet eu staat ook met in de vrouwen be wegi n ,g>. Wiat moet men nu. tot h|en ziejggen? Wjaarde beeft na tuurlek' slechts de eerste soort. De an dere dn'10 heeft GjOid ook geschapen, dus inoefen wij 'die wel dulden. Laten wij -hun slechts toewensChen, dat ooki zij tot de leerste oategjori© overgaan." i,Ja maar ziei Renate. Het klonk t(êo dom en kinderlijk. Doctores Zalm ghintaohfcö took! half geroerd. i ?,ik hteb fted te veel aangeboren, maat schappelijk gjersjoel om z'oo te kunnen te- vee als n leeft." zei zij vriendelijk. „Maar hbud het' er Voor, dlat u er ook nog wol ajcjïfer komen. iWal zou u er van izfeggen nis wij eens wat meer samen kwamenRijdt ai schaatsen? dk beu van s plian mjOjrgsn) met kennissen een tochtje ®laaa* de Mujgjgjelseq 'te maken. Gaat u mee? Ik breng u dan in kennis met men- sehen Van me u' veel kimt leeren." «O, schiaatseurijden. i" zei Renate. Al de zialigheidl van haar jonge jaren herleefde in blaar. Dat zij daarbij iets uijOesj loeren en het maatschappelijk ge- fjoei bij blaar ztou aangekweekt worden\ hiad zij reeds ween vergeten, het ging hlaar pTjOfseling]opkomende blijdschap Spb^esx.. [Wiat had zij altijd Idolgaanxe Brengen ter algemeen© kennis, dat op den 17en Juk 1916 aan GEBRS. JANS- S0N en hunne rechtverknjgönden vergun ning xs verleend voor het oprichten van een inrichting voor het snijden van groen ten in het pand Hoofdstraat 121, kadaster Sectie L no. 2071, met een electromotor van 3 P.K. 1 Schiedam, 18 Juli 1916, Burgemeester en Wethouders voornoemd, LAGERWEIJ» Wi-B. Be Secretarie, y. SICKENGA. Levering anthraciet, Burgemeester en Wethouders van Schie dam! verzoeken prijsopgave Voor de levering Van pjl.m. 275 H.L anthraciet voor den winter 19161917. De Voorwaarden loggen ter inlzage aan het Bureau van Gemeentewerken, Korte Haven 33. Aanbiedingen! schriftelijk in te leveren ten kantore van den Directeur van Ge meentewerken vóór 22 Juli a.s, des voor- middags 9 uur. BCITENLAND. Van het Westelijke front. Duitsch legerbericht. TusseUxen de zee en de lAncre veerden do Engetedhen pp verschillende plaatsen hun vuur tot .gr oo tere hevigheid op- In het SQiUkme,gebied bleef de artillerie- stnpl aan weerszijden, zeer belangrijk. Er werien vijandelijke aanvalllea ondernomen, waarbij de Engelsdhen venter in .(halters dooi drongen, en die ten Zmden |van d© ri vier, bij Riadhes, tot levendige gevechten' met de Frrtnischen' vloerden, doch idie pverx- gems reeds in ons spier vuur jgxjsluktem pf met tot volle ontwikkeling kwanten, i liet aantal m den stnjd |bij Biadhes ge maakte gevangenen steeg tot 4 officieren, 366 man. .De Zaterdag ingezette groote Fran'scïie aanvallen' ten Oosten van de Maas werden tot hOle;U(A&nmdagjmorgem voortgezfett Re sultaten' Verkneiegi lie vijand in |den htoedigejn,'' strijd jtmiet; integendeel Verloor hij pp oönlige plaatsten gtebiied. Overigens aan het westelijk front geen belangrijke gebeurtenissen. Een Franscihe aanVal, zich aanlsluitenii aan het doejd springen eenier mijn ten.» Noorden, van Onl- rihes, werli afgeslagen. Wij lieten1 |met sucdes een mijn spruiten op lie .Oonxbres-hoogtei Een Duitsdie patrouille bracht bij Lan- schiaats'en gereden. Maar het had ihaar laltijd aan trjd (Ontbroken, Sinds haar va ders dood had zij g|een schaatsen meer pnder de voeten gehad. 0, als zij kon, een uurtje mlaar! Zou 't igiaan Och neten. Och ja, 'mis schien toch wd. De kinderen meesten maar ,voor eien enkelen beer hg Lenai blijven, Pu, dat gebrul. Maar zij moeten VjOor 'n beter, moeten, moeten 1 Éénmaal, eenmaal schaatsenrijden 1 Waar zijn de schaatsen? 0 ja, zij weet het al. In de groote kast aan de linkerhand, in de dakkamer naast de beddekist. Ja, ja, ja, Max k'an mij wel afhalen. Dan l,oopt hij natuurlijk te Vroeg van het bureau weg. Och laait hem dat maar eens. Altijd school meesteren is zoo saai. Éénmaal eensvroo- lijk zijn als een kind, zonder er ver der ©Ver te denken, zonder zorgen en. bezwaren, „KjO'm, gaat u mee, mevTouw von Quis- „Ja, ik ga tatee. Het zal wel spekta kel geven. Maar het is mij fataal onL verschillig, wat zij allen icnokl zeggen. Laat ze maar schreeuwen. Ik zal schaatsen rijden!" Bij het makker wprden 's morgens Was Remate's eerste gedachte geweest: ..Schaat senrijden." ID© ^on scheen iop Btieenw en ijs. Zij vjoelde zich zoo vrij als een vogel. Vandaag eens oen heel, heel vroo- Irjklexi 'dag Miax zei: „G.oed, dan schei ik eerder uit \,0'm vijf uur ben ik buiten. Zpu ik je "misschieu ijhsschen al die hofma kers alleen laten rijden? Je weet zeker in 't geheel niet, hpe die kerels de hal zien .njaar jfa ^toI&r,aaiem''-, ,.Ik Tvil schaatsenrijden," zei Renate. „W|at gaan mij die kerels en halzen aau?" Zij zei de kinderen niet goeden dagi want dat zpu een gebrul geven. Lep.a, froidourt hn| Lotharing-m eenige gevangenen binhen. Op 15 Juli werdetf, behalve jfe gisteren! ree ris gemelde, niotg twee Fransche vlieg tuigen buiten, gevecht gestel!, een in leen luchtgevecht aditer de vijandelijke linie ten Zuiden van de Somme, het andere door het vuur van onze afweerkanonnen bij jDres- hncpurt (OiseJ binnen onzte linies. i Fransöh legerbericht. j Van gistermiildag: Tusschen Aisne en Oise Wen! leen sterke verkenningsafiieelxng der Duitschers door Fransch vuur uiteengedneviein. In den, omtrek van Moulin-sous-toutVent in Champagne wen! een Dmtsdite aanval pp do Fransche loopgraaf door een tegenaanval met verliezen voor den vijand, afgeslagen. Aan het front vjoor Verdun was de nadht betrekkelijk kalm, btehalVIe bij hoogte 304, waar het vuur zeer levlelnliig Was. Ten) Westen Van Fjeury gingen de Fransdheri iets vooruit en miaakten zij |irie imntraiUtettrs buit. i i In Lotharingen gingen lie Duitschers, pa een levendig artillerievuur, tweemalen tot den aanval over op de (Fransche stellingen, m den. omtrek van Hau, ten Zuiden van Nomency. De twee aanvalteii werien afge slagen, waarbij gevangenen in EVanschtel handen' bleven. I 1 Engelscïfe 1 egerberieihten, Onze troepen hlebbeW! wederom Belang rijke successen behaald. Ten noordwesten van het hosch van Bazeintin-le-Petit toe- stormden en verijverdm' wij de Duitsdbe stellingen vain! dc tweede linie over een front van 1500 yards. Uit het groote aam1- tal van gesneuvelde Duïtsclters in! den sec tor valt op te maken, dat de vijand sedert onze opmarseh begon zeer zware verlie zen moet hebben geleden. Ten oosten van Longueval verbreedden wij nog de opening in de Duiitsdhe tweede linie door verovering van' de krachtig ver dedigde Waterloo-h'oevte. Op onize linkerflank in Ovtllera la Bois- selle, waar sedert 7 Juli voortdurend ge vechten van man! tegen man hebben plaats gehad, veroverden wij de laatste versterkin gen van den vijand en namen wij twee offi cieren en 124 gardesoldaten' gevangen, die 't overschot vormden, van de dappere be zetting. Het geheel© dorp is thans xnj opze handen. De Volgende in beslag genomen documen ten zijn van belang, wijl eruit blijkt welke zware Verhezen de vijand in de jongste ge vechten heeft geleden. Een compagnie van het 16de Bexersdh© infanterie-regimeat 'bericht aan het 3de bataljon van het regiment: Zwaar vuur ran kanonnen van alle kaliber tot 28 c.M. toe op den compagnies-sector. De sterkte van de compagnie is éénj officier en 12 man Wij verzoeken dringend om spoedige hulp, want wait ,van de comipjagnie is over- was in het complot, liet 't werk in, de keuken staan en stapelde een wonder baar kunststuk op uit bouwsteenen. Het zag er zoo wat Chineesch uit eu dau ook weer leek het op de kerk op [hot Winterfeldplein. Renate keek door de reet der deur als een dief, die vloor heilweg, ■«sluipen n,og eens naar den bestolene kijkt, zag al die lieve, koddig saamgedrongen, klopjes: de blonden, het bruine Man Pe ter, het HeVe, slappe kppje yan Theo ,op Lena's schoof. Toen zond gij vier k'ushandjes paar binnen en sl,oop zacht, heel izacht, als pp kattepootjes 't IWjas d'waas, maar het afscheid ging haar bepaald een beetje aanl 't hart. Zij was niet gjewpon Van de kinderen, ivjeg te gjaan en npg 'wel voor haar eigen genpegen Op de trap overviel het haar en diacht zei: „Ik keer weer om." Zij fïi.oesfc gich gjpfweld aan doen, het kost te hiaar werkelijk! een weinig inspanning vierder te gaan. Zelfs beneden, in den zonneschijn was zij er nog niet geheel pver heen. In den trein rn'el de anderen had1 zij de uitg|elatenste willen zijn en was merk waardig stil, niet dat zij gedrukt was of berouw had, zij was zelfs heel Ver genoegd, poo stil Vergenoegd, letterlijk aan gedaan. pe huizen! hielden op, de sneeuw velden lagen schitterend in het zjonlioM^ Zij kjpm in' 't geheel niet lachen ten jubelen, ja hporde nauwelijks, i als men hot blaar sprak, merkte niet hoe démen- sehjen zich mot hiaar bezighielden. Zij had een zonderlinge gewaarwording alsof zij z,oo dadelijk zou oimhoog vliegen, een gevpel ylan iets verwijderds, het was ïet3 nieuws, iets djat zij nlooit eerder hadi gevpeld. n,'M!aix k!©mt mij spoedig na ten, dan gaan wij weer naalr de kinderen," dacht zij pis in dropte. gebleven is zoo 'tutgagut, dait in geval Man een vijandelijken aanval op de enkele uit geputte manschappen met te rekenen valt. Van een andere compagnie van hetzelfde regiment aan het derde bataljon Buiten gewoon hevig vuur op den oompagiuesec- tor. De compagnie heeft alle gerechts waarde veiioren. De overgebleven man schappten zijn zoo uitgeput, dat zij voor het gevecht niet langer bruikbaar zijn Wan neer het zware artillerie-vupr aanhoudt, zal de compagnie weldra uitgeroeid zijn. Dringend wordt om hulp voor de compag nie gevraagd. Het tweede bataljon 16e Reiersche infan- terie-regimerit bericht het denié, dat het eerst van kolonel Kumm© bericht kreeg, dat het onder bevel van het derde batal jon 16e Beierscha regiment werd geplaatst, „daar het reserve-bataljon in dien- sector op het oogenblik uit drie «afficoiecen, twee onderofficieren en! 19 man beslaat."' Later: Onafgebroken "regeni en zware mist belemmerden opnieuw de krijgsver richtingen. Niets van, belang vandaag. E(r zrjn nog meer gevangenen gemaakt in plaatselijke gevechten. Het totaal is thkns: 189 offreaeren, 10.779 manschap pen. Onder de buitgemaakte kanonnen zajn 17 zware, 37 veldstukken, 30 loopgraaf- mortieren, 66 machinegeweren, duizenden geschutpréjeofnelen, b'oven en! behalve de door den vijand vernielde en achtergela ten kanonnen. f i Het Emgolsah-Fransche offensief. j De Engelscibeh hebbten, zoo leeren ons hun stafcormnuiniquê's van1 gisterejn, lie door braak Vaji fle DuitsdhC tweede linie (aau de vleugels nog wat verwijd, hetgeen hun actie tegen de derde Duitsdh© linie zal vepge- maii'ehjkep. Het is duidelijk, dat (met deze derde linie het verdediguxgsstelsel eter Duit schers niet is afgeloopen. Ongetwijfeld zijn achter de; derde linie ia deze dagen van strijd nog veie! opvolgende linies aangelegd. Doch nu lie Engelschen qr eenmaal in ge slaagd zijn.' de twee eerste Jmxes, die met alle strategische vaardigheid siedert tallooee talaanlien, yersterkt waren, door te breken, is het'nipt onwaarschijinlijt, liat zij de daar achter liggejnlie, in allerijl opgeworpen jver- sterkingeri, met miniier inspanning zullen kunnm vermeesteren, vooral als lie kracht vanj jien' aanvaller nog aajiimerkelijk Ss ver- hoogii. Als het dep Engelsclhen lernst is, en alle berichten! van1 tie laatste idagen opre kten. daarvóór, dan' staat het eigenlijke le ger, liat doorbreken moet, thans geneed ach ter het leger, liat nu aan.' het vechten, is. teto! vcnot het lloorbraaklegier dien iwe® be reidt. Dezten troepleln xstaat nog een andere zteer zware taak te wachten'. «Het is bekend, dat elk leger, dat eten' doiprblraak beproeft, oalii gevaarlijke pteriode dóór moet -m'aken. Het moet ten! slotte een. jlubbelo flaukbte- lireiging trotseeren'. Bij een dreigenlde door braak zhljianj ook altoos' het streven van Toen de uitgestrekte Muggelsee voor hlaar lag, kVata de lust bij haar Boven. Zij yo&lde de lang ontbeerde schaatsen onder (zich, zij stond rechtop en daar na gleed zij met "een kjarten uitroep, ala teen vjogel die opvliegt, weg. Zij ziag nau welijks {ie menscheu om zich heen. Toen k'wahien er een paar, ook doctores Zahn, ■en sipten zich bjji haar aan. Nu vlogen zij lallen te zalmen pver de vlakte. Het ijs was prachtóg. Teder zei, dat het niet mtooier kon' wezen. Daarbij do vtroolijk© hedrijviigheld, s cha a tse n rij ders kleine sleden, gijoote ijsbootjea toet m- len. Men merkte niet, dat de tijd ver streek. Dm -vier Uur kwam men aan den anderen joever voor de koffie bijeen^ Re nate (zied„O, ik) kan niet eten en drin ken, nk bert als in een andere wereld." Eat was bïjha do eenige zin, dien men dien middag van haar hoorde. Zij brach ten er haan echter toch toe, dat zij. haar schaatsten afbond en met hen naar bin nen ging. En mu' zat izij in het moo- kterige, heete lokaal voor het raam, keek over d© Ijsvlakte en zag of Mak ©r nog niet aankwam'. Als in ©en droom hoorde zij de anderen; naast haar spreken, dis- puteeren, hoorde groote wooirden heen «m nam aan niets deel. Zij dacht er slechte aan, dat zij nu nog met Mak zou rij den, ver weg, zoo recht naar hartelust, dati was de eenige wensch, dien zij nu nog had. Terwijl zij daar zit, «zag zij ©en over- moedigen, Meiraen scholier met roode wan gen ©n dartele bruin© lokken, waarop ©en gele schoolmuts troonde, langs oen oever rijden en geheel alleen stedas verder wg- giaan, waar geen menschen meer reden. Zij keek hem na en d© moedige kleine schaatsenrijder beviel haar, omdat zijdaar ook heen wilde. Zij zag hem struikelen, jjeker jofsjep gtecjhl ijs pf rijshout ©ntoajl 'len verdediger rijn1, van die panstandigheïdi gebruik te" maken ©n li© vportdringende troepen af te knijpen. Men ziet dan ook in de berichten van het front, dat de Duitschers hun uiterste best doen, om, tenminste aan de flanken stand te houden en de poort voor de En gelse hen zoo nauw mogelijk te houden, ter wijl de, Engelschen er integendeel op wer ken, twn de verzwakking van het vijandelijk frönt zooveel mogelijk te Verbroeden. (Daar door hebben de verin t torste gevechten pp de Vleugels plaats, zooals bij (0villen?,, waar |ie Engelsdhen nu weer Vooruitgeko men zijn. Elke tegenbeweging van lien ver dediger (zal dan ook voorshands pp het in drukken (van de vleugels gericht (moeten zijn, en de aanvallen van de Duitschers op Maisonnette, gjsinede het „met succes (te rugtrekken" van de Engelsdhen uit het Fourdeaubosch i(töni Nooxiioosteu van Ba- zentin le Petit) wijzien er pp, Hat do Duit schers zoodanige tegenbeweging ook be- proe-vem Het hangt daar 'aldus de overzicht schrijver tax de „N. RL Qt" aan de; Somrn© voor de DuitsChers aam! ieten! zijden 'Iraadje ©n! m'alg ook |d© Duitsóhc piers de klepel van het doodsklokjte, (dat aain de Sccmime worit geluid, met vilt willen om- wmden het DuStsdhe legerbestuur aal wel niets oaiheproeSi laten om! dten ivijantl rijn succes, dat hem, van zoo nabij schijnt toe te lachen', nog te ontrukken. Een uiterlijk teelten, daarvan isf, dat de Keizer in' per-i sooia aan het'fropt bij (ie Sommie is aan- gekomem Tan het Oostelijke fron t. Duitsch ltegterbericht. Legergrpiep.vt Hindenburg. Ver- stoxkt© artillerie actie leidde ten iWesten, en ten Zuiden van Riga en aan de Du- na Russisch© aaavtalten at Bij Katari? nenliof, ten zuiden van Riga, vielen ster ke vijandelijk© krachten aan. Hier ont wikkelt gich een levendig gevecht. Legergroep-L'eopold. yah Boici- rtert: Geen (belangrijke Voorvallen. Legergroep von jüinsingein: Tea Zuidwesten jVan Lusk! werd ©en vijande lijke aanval door een Diuitsriben tegenaan val verhinderd:. De troepen werden daar na, ter versterking der verdedigingslinie zonder door den vijand te zij"n lastig ge- Vallen, tot achter de L2pa teruggetrok ken. Op andere plaatsen werden Russi sch© aanvallen afgeslagen. L'egergroep.vt Rothmer: Toestand onveranderd. Oostenrpksoh legerbericht In de Bjoekowina'nieuwe,aanvaller der, Russen op da Oostenrijksch-Hon'gaarsche stellingen, ten zuiden en ten zuidwesten vierder rijden. Op eens zag zij hem in 't geheel niet meer, er waren1 takken voor'. Toen werd hij steeds kleiner. Toen wag gelde hij plotseling grappig, zwaaide met de armén inl de lucht Zij sjxTaag ver schrikt op"; hij zakte er toch niet door? En nu was' "hij meeds Verdwenen. „O oi stiet zij uit, werkte zich" zoo haastig vlan achter de tafel uit, dat haar halfvol kojij© wankelde en'om viel. Dat nain nu allo aandacht in Be slag. Men lachte, riep om' doeken, ma de zich Voor het stroomend vocht. Zij had geen geluid inl haar Keel, zij reep slechts mar haar schaatsen, rende reeds naar buiten. „Wat heeft zij toch? Wat heeft zij toch?" Nu was zij al ver weg en stond op dis nu Verlaten plek- „Zij is don boelen namiddag al zoo vreemd," zei doctores Zahn. „Zg neemt aan niets deel. Waar schijnlijk! is toj den, pmgjangj met denken de mlenschen, njogj niet gewoon." „Neen, neen, zij Weeft wat, zij wenkt," ziei iemand plotseling. „Dau moeten wij er toch ook heen," ziel. d© doctores. „Kdliïer betalen." Efo avond was spoedig gevallen. Ginds bij d© wilgen was ntomond te zien,hoe zeer Renate ook tuurde. Maar het klonk als ©en rochelend, geroep om hulp, „Hond je vlast, houd' j© vast, ik kom, oik kjoiin I—" riep zij. En over de grauw© ijsvlakte .klonJc'zon- derling wteergahneixdJ en vjeir haar geroep, dat later nog enkelen beweerden gehoord t© hebben: „Bd Kom. E© jomgehl di© de gel© muts had op gehad, werd haar nog leVend afgenomen. Toen er zich handen naar haar uitstrek ten, zonk zjj plotseling zonder geinig ge luid iWBg. (I I Het duurde geen drié minuten of men End ook Egax: yan tu.s^C(b|en de jjsbr^-1 2* 1 t I k KTB i ijOrp 1"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1