De oorlog. Woensdag 19 Juli 1916. No. 15194 Ons slot Reebach. DE VERKIEZING. SIMON A. MAAS. SIMON A. MAAS SIMON A. MAAS. Des© courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen woiden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een our aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). Prijs der Ad ver tentiën: Van 1—6 regels fL 0.92; iedere regel taeer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige yoerwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan liet Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Yordering Tan wol ten behoeve van het leger. De Burgermeester van de gemeente Schie dam. Gezien de artt. 4, 5 en 32 der Ink var - ticringswct van. 14 September 1866 (Staats blad na 138), gewijzigd bij de wtólten van 29 Maart 1877 (Staatsblad no. 53), 15 'April 1886 (Staatsblad no. 64), 10 .Mei 1890 (Staatsblad no 83) en 22 J.uli 1899 (Staatsblad no. 175); GELAST aan de in dezle gemeente wonende bon-' ders Van schapen, ten behoeve Van het leger te leveren, alle in lunjdsch© wol, welke bij de ^cheer Van dit jaar is verkre gen, welkb levering moet geschieden op iWoensdag 26 Juli 1916, lusschen 8 uur 's morgens en 2 uur 's middags, bij Jao. E. van Klaveren aart het Abaittoir, Boe zemstraat te Rotterdam en zulks tegen de schadeloosstelling, krachtens de wet toegekend, j; Bezwaren tegen het bedrag der schade loosstelling, dat in verband met de kwa liteit der wol wordt bepaald, kunnen wor den ingediend bij den Commissaris der Koningin in 'de provincie. Voor de afgeleverde wol wordt een bon afgegeven. De wol moet droog en in goede con ditie worden .afgeleverd). j Die eigendunkelijk nalaat of weigert ge heel, of gedeeltelijk te voldoen aan do vorderingen, boni. krachtens do wet op de inkwartieringen enzi. gedaan, of de ze voldoening verhindert of belommdrt, wordt gestraft met een geldboete Svan ten minste .Vijftig cents en 1cn hoog ste vijf en zeventig gulden (art 41 der In kwart,torin gswel). i Schiedam, 19 Juli 1916. De Burgemeester voornoemd, LAGERWEI.T W.B. DRANKWET. Burgemeester ten We!houders van Seine |Jami Gelet op arl. 12 der 'Drankwet: Brein gen ter openbare kennis dat (bij hen is ingekomen eten verzoek van CLA- SIN A MARIA JOHANNA TEUNISSEN, edtt- gdnoot© Van' WL \VL VAN .DEN BERG, Wl DEN OUDEN, J. KOIILER, CORNELIA MARIA POT, echtgenoot© van Wi. J. ZWEI-. NEXBERG, JAC'OBA STEENBEEK. echtge noot e van IX Tl M, {REESE, J. -T. HAR- DENBERG, oml v©rgu,n|nling Voor dein ver koop vain sterken drank in |hcl klein, voor gebruik ter plaatse van verkoop, in de be- melen lomlïfeit van bet pand Lange Kerk straat 86. Roman naar 't Duitsch door Hermin© Villinger. 1) I. „Grootmama komt!" Groote opgewondenheid in de kinder kamer van het hoerenhuis. De oude kwam met den horstel aan, want zij hadden alle vier lange glanzende harten, di© een' "Reel eind op den rug hingen en steeds in wanorde waren. En hoe ging deze tienjarig© met do haren van haar zus-^ ters en di© Van haar zellf 'Oiml Maat* niettegenstaande dat, niottegensfaande al- tor uitroepen van „Aul" en „Ach l"i{weer klonk steeds de vreugdekreet: „Grootma ma koïfftl" Mademoiselle haalde de eenvoudige, wit te Zondagsch© jurkjes uit een der twee heel oud© kosten, di© achter in de ka mer stonden echte kunstetukken van degelijkheid en schoonheid. Het vertrek zmlf, ©en za'al bijna,, hoog van verdie ping, koel, was links bij den ingang van "t hoerenhuis gelegen, met drie ramen op z'j uitziend© op den tuin en drie aan den Voorkant op den stoffigen straatweg; die naar een doodseh", stil, .uitgestorven dorpje voerde. Des te levendager ging het toe in het En herinneren, Gat binnen 2 weken na deze bekendmaking tegen het verleen en van. de vergunning, schriftelijk bij hun Goitag© bezwaren kunnen worden ingebracht Schiedam, 19 Juli 1916. i Burgemeester en Wethouders voornoemd, LAGERWEU W.B. De Secretaris, J. SICKENGA. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; 1 j Gezien het verzoek van de firma B. A. J. WITTKAMPF, om vergunning tot het oprichten van ©ene inrichting voor het dro gon van groenten, aardappelen en vruch ten in: lo. de panden Lange Haven 4648. ka daster Sectie C, nos. 582 pn 55; 2o. liet pand Nieuwe Haven 247. ka il as ter Sectie M, no. 224; t Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Deen te weten: j dat voormelde verzoeten met de bijla gen op lo "secretarie der gemeente zijn tor visie gelegd; dat op Woensdag, den 2 Augustus a. S des voor middags ten' 11 l/i ure, tan raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen biet toestaan van die ver zoeken, in te brengen en 1.1 i© mondeling of schriftelijk toe te lichten; i dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secreta rie der gemeente van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op eene beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zij ner leden zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschiedwaar het behoort, den 19 Juli '1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, LAGE.RWELT, \\\B. De Secretarie, V. SICKENGA, De kiezers in district III zullen Vrijdag le beslissen bobben welken dor drie can didate^ gesteld door {le verschillende par- lijen, zij biet veiligst hurm© belangen kun nen 'toevertrouwen. De keuze lijkt ons ditmaal IweTamaal niet moeilijk, waar als candid.oat der Vrij zinnigen 'is gesteld de heer Deze toch heeft {dies op zijn beide tegen- r,nndidaton Voor. De heer Maas is oen man, die door zijn 'opleiding aan de Handelsschool te Am sterdam, Zijn studie aan de Amsterdam- sche en Ulroohtscho universiteiten van oeconomisdlie en staa ts reel ttelijkc vraag- slot. De oudste Belhamel liad Groot mama haar gedoopt, en a,ls Grootmama iemand doopt© dan zat dc naam vast Belhamel had haar jongere zusjes; die zich bij biet aa.nkfle-eden niet behoor lijk haastten, ©en klap om. do ooren ge geven. Nu .schreien ze allebei en Bel hamel 'riep ze in de hoogste mate ver stoord. loc: „Jullie zult Grootmama toch niet mlet roode oogen willen ontvangen," doopte ©en handdoek in 't water en wil de d© zusjes daarmee het gezicht af vegen. Zij gilden en trachtten 4© ont komen door over stoelen en tafels ta springen, waardoor dto pas geborstelde ha ren opnfeuw in wanorde kwamen. Die waren lechtcr lang zoo prachtig en weel derig ïii'et als B el ham cl's leeuwenmanen. Ook van het tintelende loven der oudste zuster was hij dteze beide meisjes, acht en negen jaren oud, niets 4© bespeuren. De oudste heette Georgine en, daar 'zij altijd met elkaar waren en weinig van1 elkander verschilden, noemde Grootmama, ze de Georgientjes. Zij waren gevlucht achter MademoiseL lo, die juist bezig was, het haar te kam men van de kleine Onnut. Een nog heel klein wezentje lag rustig in de wieg tks slapen niettegenstaande al het lawaai. „Quel p a y e s," zuchtte do Francais©, toen de meisjes op haar wilde jacht haar omverliepen. Maar zij bemoeide zich niet met den Itwist daarvoor was hapï, stem iVjeel te zMnakl en daarenboven stukken, door zijn maatschappelijke posi tie, die hem in de gelegenheid stelde veel Le zien, een breeden krjk op bet ©econo misch-, handels- en industrieleven heeft gekregen en. dus de man is van wien ge zegd kan worden, dat 'met zijn intrede in den Raad niet alleen bet vrijzinnige ele ment zal versterkt worden, maar tevens' de Raad zal versterkt worden door een krachtig, energiek en bekwaam man, die al zijn gaven zal beschikbaar stellen aan de belangen der gemeente. Niet de vertegen woordiger Van een bepaalde groep zich voelende, zal de lieer Maas alles toetsen aan Tie algemeene vrijzinnige beginselen en aan de belangen -van Schiedam. De heer Maas is sociaal aangelegd en zal Alles doen om de burgerij i,n alle lagen gelegenheid te geven zich te ont wikkelen. Het lager onderwijs >za! hij be vorderen, o. a. door de salarissen op een billijk peil te brengen'Openbare Leeszalen zullen hij hem steun vinden;/ waar de arbeidersorganisaties in goede richting yoorLwerken, zullen ze den heer Maas aan haar zijde vinden, wij noemen de verzeke ring tegen werkloosheid, de rechtspositie van ambtenaren en werklieden in dienst der Gemeente. Zeer stellig zal d© heer ook medewerken aan de verbetering der volkshuisvesting, waaraan reeds ijtons grootvaders hunne aandacht schonken. Van hem is te wachten medewerking bij al datgene 'wat den algemeen en gezondheids toestand zal verhoogen, volksheden, ar- beiderstuinen, onderzoek levensmiddelen, enz., enz. Erfpacht en belasting naar draagkracht vinden in. den heer Maas een overtuigd belijder. Wanneer de Lïnkscho kiezers dit alles overwegen en bedenken, dat hot niet vol doende is hel. aantal Unksohe raadsleden, te vergrooten, maar dat ook de meerder heid moet gezocht worden in kennis, be kwaamheid en energieke kracht, dan zullen ze 'zeer zeker allen Vrijdag a.s. als één man hun stem ui (brengen op den Vrijzinni gen candidaat, den lieer BUITMtAHl) Yaa het Westelijke front. Duitseh legerbericht. Aan het noorlelijk deel van het front zijn o]) tal van plaatsen vijandelijke pa- Rondtes voor onze hindernissen afgeslagen. Een van onze patrouilles nam in ©en Enget- sehe loopgraaf ten zuiden van iVenndles een officier, 4 onderofficieren en 11 man gevangen. I Ter weerszijden van de Soimm© gebruik ten de vijanden den dag ter artilleri.sl.isch© voorbereiding. Krachtige aanvallen, die des avonds en des nachts tegen iPozières en de stelling ten oosten daarvan, tegen Hiaches, La Maisonnette, Barleux en Soyedourl yva- „Mademoiselle" zei de Heine Onnut, terwijl zij de gouvernante met haar diep liggende, oplettende oogen in 't verwelkte gezicht zag: ,,U heeft altijd één rood© wang als Grootmama Komt waarom! niet twee?" Ee Franraise glimlachte, terwijl zij met zachte hand het kind over de wang streelde. Boren haar schrijftafel, met schoolboe ken en schriften beladen, hing een por tret uit haar jeugd, een klein© pboto- grafie, di© nog in Parijs gemaakt was. Niettegenstaande ide jcrinoline, die de jon ge Fmncaise droeg, kwam haar tenger, slank figuur in een licht neteldoeksch japonnetje er goed op dit. Een kortej zwartzijden Imantille hirig haar van d© schouders ©n uit het witte kapothoedja keek een smal gezicht mot donkere, hul- peloozc oogen in een lijst van zwart haar. E© gehand scihoende handjes: met uitgestrek- ten pink lagen berustend over elkaar„ Zij was Pen wees en had van- kleini kind af aan in een klooster d'u Sacró Coeur in Parijs gewoond en het Was haar innigste wensch geweest, zich voor goed aan den dienst van God te wijden. Er was niemand di© zich tegen dien wensch had kunnen ver dotten, maar nu wilde het noodlot, dat juist zij door het kloos ter werd bestemd! zich to bekwamen ia de Duitscho laai. Een betrekking werd voor haar gezocht in Dhitschland, waar zij de kinderen les kon gey/en in 't Fnanscdb ren gericht, werlen overal onder groote ver hezen van den vijand tot mre'ukkmg g-- bracht. t In. het Maasgebiel tijdelijk levendig vuur en kleine gerechten met handgranaten. Fransch legerbericht. Van gistermiddag Ten zuiden van de Somme todmi |!e Duitsohers gisteren laat in ton avond en in den nacht eon aanval op onze stellingen van Biaclms lot La Maisonnette. Ondanks de herhaalde pogingen, die hun zware offers kostten, koralen de Duitschers zich niet van La Ma iso onnette, .meester maken. Enk Duit scho afieelingen drongen voort langs hel kanaal ten oosten van BiacJies. waar de strijd nog voortduurt i Aan den linkeroever van de .Maas mis lukte een coup de main tegen de Fransch e loopgraven, aan li oogt e 304. Aan den rech- terorer werd de nacht gekenmerkt door ge vechten om de toegangen tot SL Fine ©n ten westen van Fleury. Overal wenlen d- Duitschers afgeslagen. Levendige artiltorie actio in de buurt van Ra Laufee en Che- nois. 1 i Aan het overige front was de nacht kalm. Engelsdh legerberichL Mist en regenbelemmeren de operation tem noorden van Ovillers. Wij gingen over duizend yard van het front 'vooruit on ver dreven den vijand uit sterk bevestigde stel lingen, waarbij gevangenen weiden gemaakt cm zes mitrailleurs werien varrnvederd. Wij deden met succes een raid in dc Duitscha loopgraven hij Wylschaete. Een Duitsdie raid bij Cuincliy mislukte door ons vUur. 1 i Later De DuiI,sobers zijn vjanaRond (Dinsdag) na een beschieting met traan verwekkende granaten, een aanval 'begonnen tegen on- z'e stellingen Sn de nabijheid van Ljon- giuleval en biet Devill© blascb. De hedge gevechten duren njog voolrt. E Idlers niets Man belang. H©'t E n ge InchFrans chic |of£ensief. Gisteren wkird ,uit Parijs aan de „Dai ly News" geseind: He't nechtmoklen Mail de Engielsclie li nie dpor he't afknotten Man de vooruit springende gedeelten, bij Razen tin-le-Petit en Ovillers hidreld't den weg l,ol, de ver meestering van Thicpval, d© hoogvlakte Man Plozières en dlo bcheörscliing van den weg jiaar Bapaume. H!et vjooMuistekende Eiui'tsche stuk' van Ovillers was hinderlijk. Het feit, dat het nu is verdwenen, heeft gtjoote voldoening gewekt bij de militai re dcskundiglendie d© regelmaat van het Engel scliie krijgsplan Ij©ven. Aan d© [„Daily Telegraph" werd gis teren wit IPpIrijs gjeseind: Alle militair© autoriteiten vtórheugen zich hier over de jongste Engolschta successen. Aair onzen rechtervleugel zijn .wij bij d© Waterlpt- bloei*© precies op één lijn met de voorste Franscbe stellingen Man Hairdecpurt. De bloei*© was Sterk', feitelijk ©en klein fort. De Duitschers bereiden blijkbaar hjun en in de plaats daarvoor van d© Oud ste dochter dies huizes onderwijs ontvan gen in het Duitsch. Maar do lippe'n Man die anne Madc- moiselle Cassa'le ivaren niet geschikt voor de Duitsche kla'nkien. Orrdanks allo moei te Mademoiselle maakte geen vorderin gen. Zij zelf was ©en uitmuntende onder wijzeres; reeds binnen korten tijd had den de haar toevertrouwd© leerlingen het mooiste Fratisch geleerd. Zij meende daar om, dat zij geen goed onderwijs kreeg en veranderde Man betrekking. Zij verwis selde herhaalde maten en moest steeds aan liet klooster Vragen om verlenging van verlof, om in Dpitschland te blijven Zoo was zij eens op een. dag aange land bij d© Grootmama van haar tegen woordige" leerlingen. Hoe vriendelijk, hoe hartelijk was do jong©, stralende, bijzon der mooie vrouw van toenmaals haar tegemoet gekomen haar,'het bedeesde Framjaisetje, dat rich overal vreemd'voel de en steeds naar haar 'klooster terug verlangde! Mevrouw Grossi sprak verschrik kelijk Fransch, ©en onmogelijk taaltje in de ooren Man ©en Francais©. .Mademoi selle trachtte zich Merstaanbaar te ma ken met ©enige Duitsche brokstukken van zinnen en het eind van het lied was, dat de Weid© vrouwen tranen lachend' teglenover elkaar zaten, elkander steeds weer Üe hand schudden ©n zonder iets van elkaar af fc weten met „oui, oui" en i/ja, ja," betuigden) dat zij bij elkaar terugtocht door België voor. Zij bobben met hun gevjon© methodische ivijze van doen 'UI van geweldige verdedigingslinies linies /foor het heel© Land opgeworpen. Hoog bezoek. 3 President Poinearé <>u minister Rocques l -v.o Jiten op 16 en 17 dezer de troepen in Je buurt van Verdun en aan de Somme en trokken door de vroegere Duitsche linies, lie in de laatste veldslagen /veroverd zijn. Van liet Oostelijke front Duitsch lege r be rich t. Legergroepi. Hindenburg. De Runscu zetten ten zuiden en zuidoosten van Riga tiuji krachtige aanvallen voort, die iror oiuJ> stellingen bloedig uusluktenj Waar du Russen in onze loop Raven kwa men wenlen ze door tegenaanvalleu w©er ven] reven. i LegergroepLeopold van Beie- ren Geen bijz-ondere gebeurtenissen. Legergroep—von Linsingen. De toestand re m lmt algemeen onveranderd. Russische aanvallen ten westen en zuid westen van Lusk. werlen volkomen afge slagen. IjCgergroepvon 13othmer. Alge- zien v.in kleine schermutselingen geen ge beurtenissen lan belang. Oostenrjjksch legerbericht. In de Boekowma ten noorden ,van den Pristop-Zadel verliep de dag gisteren zon- •ier nos'mensivaardige gebeurtenissan- Bij Zabitsj on Tatarof drongen de Russen onze vcoruitgesclioren posten temg. Aanvallen oj) onze hoofdstf'Ilmg mislukten onder «root© verliezen voor don vijand. Ook ton noor Jen .van Radiwillof en tei zuidwesten van Lusk werden vijandelijke aanvallen afgeslagen. Bussiscli legerbericht. In de buurt van de stellingen, van Riga ariilleimriuel. De üuitseheis trachtten, imiar zander succes, 0|i verschillende ]ilaats>on de verloren loopgraven te dica-overen. j Door de jongste good uitgevoerde ma noeuvre behaalden de troepen van gene raal Saharof op bet oorlogstoonee! an ,Wol- hynie den 15den Juli een ©verwinning, waarbij zij 13.000 man gevangen suunen en 30 kanonnen buil/naakten on waxujloor de gehwle linkeroerer van de Baneden-Lijia van lojanikia gezuiverd werd ©n deze terug- gewoqieji wenlen tot voorbij do dorpen Zniniatsji en Krassof e,u naar tie overzijde \an de rivier. Te oordeelen [ria.ar de groole boevrelheid oorlogsmateriee!, door den vij and in detn steek gelaten, imoet -deze in groote Wajionle furuggetrokkeh zijn. Naar bericht wordt, hcblieri gisteren, reeds ©tanige vam de 17 zware kanonnen, die op dent vijand buitgemaakt zijn, de vijandelijke stel lingen aan den zuidelijken oever van d© Ia pa gebombatdeerd. De Duitschers, di© k'rijgsgevatUK'.ri wenlen gemaakt, zijn in allerlei soort uniformen gcklectl, waaruit blijkt, dat zij bij de (jongst" formaties uit verschillende Iroepenafdoelingen zijh samen- gesleH. 1 Tan het Zuidelijke front. De legerberichten melden geen: verande ring ran beteekenis, liet blijft bij artille ries [rijd en aamallen van woerszijden, maar eenige vooruitgang, lioewel door de Ita lianen vermeld, Lan blijkbaar niet worden aangeduid. y boorden. Later pas merkte Mademoiselle, dat zij bij een paar aictcurs in betrekking geko men was. Maar zij had geten moed haar woord te breken togenovter do schoon©, haar zoo sympathiek© vrouw. Zij had. even min den moed tegenover haar klooster, met He waarheid voor den dag 'te ko men. Zij selineef alleen dal zij eindelijk,' op den goeden weg was. Een klein mei'sje van zes jaar werd nan 'haar zorgen toevertrouwd. Een Duit sche toe ra a r kwam ook iederen dag les geven en Mademoiselle woonde dio les sen hij. Zij merkte wei, dat rij tot nu toe nooit izulk grondig onderwijs gehad had, daarom hoopte zij binnen korten tijd baar doel bereikt 'to hebban. Weldra ech ter rood's eenige weken daarna dceü zij de Ontdekking, dat zij niet aan de le'ssan ,van oen Duitsdien leoraar, maai; geheel alleen aan. den omgang met Ma dame haar plotseling begrijpen ,van do Duitsche taal ,te> danken had. Toen mevrouw Grojssi eens binnenkwam met de woorden: „Zeg Cassaletje, j© denkt maar nooit meer aan j© klooster, boor! j© zie wel boe moodig jo bent bij de klein© Alice," toen fronste Made moiselle ©au .weinig baar' voorhoofd en, stamelde, mie't bet oog op de taak di© haar wachtte; ^Sfon Dien'" i I i 1 OEorüf vervolgd^-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1