S. A. MAAS De oorlog. 69** laargang. Donderdag 20 Juli 1916. No. 15195 3 Ons slot Heebacb. Deze courant verschijnt dagelijks, met uilzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs per k'war laaiVoor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, fraacd per post fl. 1.G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen woiden dagelijks aangenomen. Adverleniien voor het eerstvolgend nummer inoefen de? middag3 vóór een uur aan het Bureau be/.orgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Aug. a. 9., voor minstens 3 maanden op de „ScliiedamscliG Courant" ahonneeren. ontvangen de tot dien datnm verschij nende nummers gratis. Voor dc op VRIJDAG 21 JULI a.s. to houden STEMMING voor ccn lid van don GEMEENTERAAD, hevelen wij met don mens ten. aandrang aan don heer don Candidaat der VRIJZINNIGEN. Do stembus is GEOPEND van "s mor gens 8 tot 's namiddags 5 uur. Gaat allen getrouw en liefst zoo vroeg mogelijk tor stembus. BUITENLAMP Van het Westelijke front Duitse h leger bericht. 1 In het Sommie gebied zijn gister/u oud hei dorp LonguevaJ en het oostelijk van /lil tlorp zich daarbij aansluitende gehucht De]ville, door het Maagdenburger infante rie regiment No. 26 en het Altenburger regiment in een heng gevecht aan de En gel schcn weder ontrukt, die, behalve bloe dige verliezen, daarbij 8 officieren en 280 man aan gevangenen verloren en een groot aantal mitrailleurs ia onzo handen .heten. Do vijandelijke aanvallen op onze slellin- gon ton Noorden, van Oviüers, jen op den zuidrand van Pozières werden reeds in ons spervuur afgeslagen en hadden nergens succes. j Ton Zuiden van de Somtne mislukten Franseho aanvallen ten Noorden van Bar leux en bij Belloy-en Santerre; op andere plaatsen kwam het niet ver Ier dan tot een eerste pogen. i Rechts van dc Maas zette de vijand de vorgeefsche actie voorl legm onzo linies op de Froidc Torre. Ten Neon Jon van Bau-de-Sapt slaagdel en Duilsche patrouille onderneming. Fransch leger be ri c li t. i Op het grootste gedeelte inn het fioni verliep de nacht kalm. Twee Diutsebe er ups de main op kleine Fransc'he nokten, do een in de buurt Pcsschendaele (België), do an dere ten Noorden van de Ai sue in d> neb ting van Paissy, mislukten door Iml Fran sche Vuur. j- R'om'an naar 't Duitsch door Ilcrminc Villinger. Mevi ouw Grossi, zonder zich van haar stuk le .laten brengen, ging voort: „Wat zou er van het arme kien ic recht kom me uls r,e jou :not hud rr tiste mos te gjcen Menders hebben het staat 'eeuwig op storm in een ncteurs-t kalender dan ben ïk het en dan li ij altijd afwisselend wie junst een groo ts roll heeft kie ik bid niei.'Vank, maar toch dank' ik God iederen avond dat ik jou Vonilte heb. Ik wordt nog, hteetemaal froom Cassalctje, as jo bij ons blieven wik" Fr (vertoonde zich een Klein blosje op die wangen dier Framjaise: ),0 M'adamlo 1 ails ikj uw ziel to't God kou brengen 1" „Blief m'aar, dan. zulle wie zien," zei die schoon© Vrouw lraar toelachende. En dio Framjaiise vui'te hot voornemen op: „ten jaar of twiec, dat hen ik(ofan zulk icen ziel sbhuldig." En wieder vToleg zij om verlenging van haar studietijd. Haar oudien', sterklert koffer pakte zij toeh niet geheel uit en zij bleef zidhj in haar leenzamie ayonduren nu on dan! bezig hjOiudein met baar reis naar Pan!?, hiet feindphn't vjan haar verlangens. Aam den rechter Maasoevter duurt cm zeer levendig artiileriegevecbt voort in den sector Fieury. De Fransrhen maakten in gevechten mei handgranaten eem'ge vorderingen hij d*» kapel van St. Fine i En ge3seli legerherichi De zeer lievige aanvallen van Duitscheis in dichte massa's, gisteren (Dinsdag) ibo gonnen te 51/!» nam., duuiden den ge he el en luwiil voort. Na zeer hevige verliezen .t- iiehhen geteten, gelukte het den tvijand, die krachtig© versterkingen hal gekregen, ge deelien van het OMviile-boseh te herove ren. Tevens kreeg hij voet ,m (Jen noor dolijkeu zoom van Longueval. In deze -.ti rek worlt nog steeds lievig gevochten. Op andeie plaatsen werden de,vijand"!ijk aauvalli.il, waaronder drie afzondeihjke op de Waterloo hoeve, door bet vuur der jEn- gelschen. tolaal afgeslagen. Later: Ten Noonlen van de Somma zijn fk> heiige gevechten bij Longueval en jn Jiet Delvillc ho-ch nog gaande. Op beide plaat Lm hebben wij hef grootste deel van het vannacht verloren terrein reals hernomen. Vanmiddag hebben wij door ons vuur een groote troep Duilscliers, die aanstalten maakten om de Waterioo-hoev© uit.de rich ting van Guilteinont aan te jvallen, ver strooid. j Van liet Oostelijke front Duitsch legerbericht. i Legergroep-v. Hindenburg: Tan Zuiden en ten Z.O. van Jliga weiden door onze dappere regimenten herhaaldelijk met sterke aJieelingen ondernomen Russische aanvallen met buitengewoon hoog© verlie zen algeslagen. f LegergroepLeopold van Beie ren: De toestand aan het front js onver anderd. j Op lie stations Horodzieja en Pogorjelzy, van do lijn MinskBaranowïtsji, waarop troepentransporten weiden waargenomen, wierpen onzo vlieger-eskaders met succes talrijke hommen. j Legergroepvon Linsingen: Op velschillende pl«ialsen levendige vuuractie van tien tegenstander, voornamelijk aan de 81 m hol, en ten W'. en Z.W, ,van Lusk. Legergroepvon Bothmer: Geen bijzcru tere g^bouileiiissen. 0 o s t e n r ij k s c li legerbericht. Van. het Russische oorlogstoonetd valt gom verandering te melden. j Ten Z.W. van de Möldawawerden cenig? Russische aanvallen afgeslagen. In bet liergwcudgcbiod .lab looi ca. Zalno loste de strijd zich in talrijke afzonderlijke gevteeh- 'ten op. Ten Z.W] van Delalyn dreVen omzie troo pen ils Russische afdeel in gen terug di langs den westelijken oever van do Proeth over ilo rivier gedrongen waren.NV ij maak ten 300 krijgsgevangenen en verover k-ja Ivvcc machinegeweren. Venier noordelijk gebeurde niets van belang. i Fan het Zuidelijke fronl. De icgerberich'len melden wederom van hevige ar Lil 1 eriegevcch bon, gevolgd door fntussoben vatte (zij de opvoeding] van de kleine Alico zoo nauwgezet mogelijk op. liet was oen s'til kind1, beeldig mooi, nnot groote, vriendelijke oogen. Alioekon zich maar niet genoeg ver li azen hoe weinig, of lievier hoe volkomen nietsdit kind had van den drukken', dikwijls zoo beftigen aard wan haar otuders. En dat dezen zich in 't geheel riet in aclitna- men in tegenwoordigheid van hlun kind! Wal k'on mijnbeer Grossi tegen zijn vrouw uitvaren, haar uitmaken voor al wat lee- lijk is, op baar knorren en haar met verwijten overladen! En zij', zonder oen zweem van angst of verlegenheid„Wat hob ik' nu woer daan? ,dat ik Vaak oven vergoot dat ik' 'troiuwd ben wat zou dat nou?" En dan dat onnavolgbare schouder ophalen, waarmoe do schoono vrouw al lo moeilijkheden van het leven van] zich af placht te werpen. 's Avonds1, wanneer Mademoiselle met haar pupil in haar kleine achterkamer tje, de leerkamer, zat, .wat .ging hot dan dikwijls vnccselijk too in do studeerka mer dor tjiiiders. Als oen bazuin klonk het schoono orgaan, van den toneelspe ler door helt Inula; en Mademoiselle meende soims duidelijk hot woord „schei ding" onder den stroom van verwijten to verslaan, waarvan, do verdere betee ken is baar duister bleef. „Jte lófuders stufte® ren," zei zo tot hek •kind1, dolt ter trouwens in hot minst niet opgewonden door word, terwijl Mademoi selle don boelen nacht niat kon slapen uit angs't voor haar gediefde Madam©,, Prijs der Advoxtentiën: Van 10 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentïën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentïën opgenomen tot den prigs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. aarfVallen van weerszijden, maar niet Van eenige verandering- van 1k>teekenis. In Mo or tl-Afrika. Turksch legerbericht Uil de nieuwe berichten over de met succes uitgevoerde militaire operaties tegen de Italianen in Tripoli en tegen be Engel se!', en in het westen yam Egypte, blijkt, dat Noerie bey pasja, die de operaties der Oltomaansehe vrijwilligers in deze streken leidt, in tegenstelling met Engelsche berichten, die zijn dood in een der laatste gevechten meldden, nog loeft en schitterend zijn Laak vervult. In het laatste gevecht, dat hij den Ita lianen in de omgeving van Missata le verde en dat met de nederlaag der Italianen» eindigde, na,m hij 200 officieren en G000 man gevangen en vermeesterde hij 24 ka nonnen. De plaatsen Missata en Djedahu bevonden zich' in handen der vrijwilli gers. Tusschen beide-plaatsen en de kust staan geen Italianen meer. Onze vrijwil ligers zijn in het westen van Egypte in voor hen zegevierende gevechten gewikkeld, waai over wij nog geen bijzonderheden ont vingen. i In Perzië. Turksch 1 e gie r bericht. Onze aan het Perzische front tegen de Russen vorderende operation ontwikkelen zich ten onzen gunste met steun van Per zische vrijwil tigers. Deze zijn door Niza Mei Sultane onder zijn bevel veroenigd en voortreffelijk georganiseerd. Zij operee- ren mei succes tegen den gemeenschappelij ke!! vijand en bewijzen onzen troepen goede diensten. Ter Zee. In de Golf van Riga. De Duilsche marinestaf meldt: Op 18 Juli deden Duilsche zeovliegtuigen in de oorlogshaven van Re va! op een daar liggend eskader van vijandelijke kruisers, torpedohooten en duikbooten en op de daar aangelegde militaire werken een aanval met hommen. Talrijke treffers op do vijandelijke strijk! macht werden vastgesteld, op een duikboot alleen vier. Op do werven werd oen groote brand opgemerkt. i Ondanks de krachtige beschieting van de kust en de.aanvallen van vijandelijke vlieg tuigen keerden onze zee vliegtuigen onge deeld terug naar de vloot, die hen voor de Finsdie Golf opwachtte. Ofschoon deze ten gevolge van het heldere weer reeds spoedig van de landzijde weid opgemerkt en door vijandelijke vliegers weid verkend, kwa men geen vijandelijke zeeslrijdkrach'ten in hel gezicht. De duikboot- en mijmenoorlog. Njaar JTpyds meldt, voermoedt man, (jil de sjoomboot „Eva.ngelistria", (2212 fpn. G.nieksch) gezonken is. E® Rlalia,arische sipornor „Angelo" (3G09 t|0in) werd door een onderzeeër tot zin ken gohijacht. Do bemanning is gered. E'ngelsch schip buitgemaakt. Deenscbo öjagbladen berichten, dat de Brische slioomer „Adjam" van Finland, die zich na zaffki een scérue in. een af grond Alan wanhoop moest bevinden.; '„Zeg man," hoorde zie haar den Vol genden morgen op de trap tegen haar man zoggen', „Md heb' toch weer een paar nieuwe handschoenen kochtop de straat ten je niet op mij knorrep. Soms gebeurde het na afloop van de comedie, wanneer het artistenpaar bijzon der door het piuMietkl gievierd wasi, dat zij als iklenie kinderen kibbelden om hun lauwerkransen. Alles in de onVervalsch- te Kaal wan lmmi geboortestad', waait zij beiden waren opgegroeid. Het was be paald merkwaardig als de kleine Alice dun. als een poppetje gekleed binnenkwam met h'aar: „Bonjour papa, bonjour mama!" fmsscben haar ouders in, dio er Xris'ch op los „krakeelden". Een]kind, d'att nooit zonder permissie te Vragen at v'an de bonbonsj, die de jonge meisjes uit |de s'Sad aan het snoeperige dochter tje igaVen van het aangebeden artisten paar. ,,Ik' weet niet hoe ik aan dat 'modelkind il'ionii," z'el meVrojuw Grossi, terwijl zij den ihh(p|ud Van het nauwgezet overge dragen zakje zelf jopafi, „geen enkel aar tje heeft ze v'an mij.' D'at zij 7{00 graag snoepte, dat zij ner gens Jievjer wte dan op' straat, dat al les ga'f dikwijls aanleiding hot de on vriendelijkste fponeelen ijasschten, hét echt paar.; 1 i i t 1J i j t „Vlieg toch niet altijd het huis uit," riep mijnheer Gnossi zijn Vro|uw achter na, „kan je dan niooit thuis blijven,- jo moest genoeg- hebben aan jo man{ £^-." die Di;nsd]agmiddag ter hoogte van Ahus door een Duitschen torpedojager buitee- ïr|aakt werd, zuidwaarts gebracht is BINNENLAND. Consulaire dienst. Bij Kjon. hesluli't is de heer II. Cru ger van Schaaek benoemd tot consul der Nederlanden le Denver, (V.S. A huilen bezwaar van 's Lands schatkist. Het ressort van het consulaal omvat de Staten: NieuwMexicp, Utah en Ca !orado. Aan den heer van Schaack rrpiet in de Engelsche taal geschreven wprden. V Ee miinieter van buitenland'-ehe zaken bieng't ter lalgemeene kermis, dat den iar nemende qonsul der Nedeilanden leSwa 'how (China), 'da heer G. D. Fiizipios, van 'daar verhiokken is. De wsaarnemling Van he't consulaat is Wians opgedragen aan den heer IE F. Kling, taan wien' in de Engelsche laai geschreven mftet worden. Onze Marine. Op den 15en dqzer is ,op de werf van dc Keiler!. Scheepsbouw-Mij, te Amsterdam d kiel gelegd voor een beschermden kruisei. voor het (JepartejmOnt van marine. Rechterlijke macht. f Bij KjOin. besluit v|an 19 dezer zijn bempemd tpt 'substjituutgriffier hij hbt knntorr geiiecht to Rptterdpm, inr. J. 'Bentfori, vian Valkenburg, tbanS griftier hij den, ajaad van hepaep (O.) te Zutphen, ad vjocjaat en procureur aldaar; tpt griffier hij het k|a,ntongerecht te Urn ten, mr. E. Overhpsch, adjunct com' mies-iietltacteur ter gemeente-secretarie te Amhem; t(Ot griffier bij bot k|a;ntongerecht to Ilulst, mr, J. Hl Hjooft v|an ld (lek in ge, vl'i.arneniend griffier bij het kail foil gerecht te Harderwijk, wonende aldaar. ZeerisseherU-Maatschappijen. Ee „St. ct." mot. 1G7 hev.at de statuten der Naaniljoozio vennootschappen Visschörij Maatschappij „Vtjodan". Oceaan Vasscherij Maatschappij .AIII." Oceaan Viisscherij Maatschappij „IX," Yisscbdrij i\kiat.schoppij „Ka tri na", Vdsschdrij Maatschappij „Bpbberta". Visschörij Maatschappij „Kami". Visschörij Maatschappij „Ina", alio te IJmuiden, g'emeente Velsen. CeöperatieTS meelfabriek. In do gisteran te Middelburg gehouden jaarvergadering van dep Bakkersbon d werd medegedeeld, dat de coöperatieve meel fabriek de hand gcjlegd beeft op twee an dere fabriekcn, waardoor de productie met 2000 baaltjes per dag toepeomt. jBesloten „Nee, hij is me niet genoeg," gaf zijl hem lachend lea antwoord, „ik heb een beetje bewondering noodig. Menschen heb ik noodigj, idie me toelachen zet jij je booze gezicht m'aar tegen den muur En dan volgden er weer dagen, dat er; niets dan zonneschijn was in huis. Mijnheer, Grossi, die e'r piepjong iuitzpg lmet zijn b.'aardelops gezicht en zijn bij zonder tengere gestalte, nam dan de klei ne Alice pp zijn schoot ten zong haar een liedje yoor. M'aar hoeveel 'moeite hij 'zich .ook' gaf, zij hpd geen gehoor, „Hioo oud ben je nu lieveling?" vroeg hij eens pp een dag aan liet kind. „Tien japr; papa," antwoordde zij. ■„Zoo, 'zoo," ytep hrj uit, ,d'at is pi teen beel bekoorlijke leeftijd. Vrouw, weet je nog wel," zoo wendde jiij zich tot zijn «ga, „toen ik! tien jaar was, drong v'oor T eerst Lot mijn hkrwustzijn door Hva't liefde is in vxoiegero ja'ren op de bewaarschool htebhen wij elkaar Waar schijnlijk! pit onbegrepen sympathie bel liefst geslagen. Later, het. was op een Zondag, tik zie je nog in je wültrt jlurk Ui't liet Tteeresfraatje komen bent ,iki (als teen waanzinnige naar h,uis ge, snpld. „Moed'eT, jmoeder, ik had poai'!', ged'ach't, dat Stte liefde zoo snel kbknt zijn tmijn oorèn wel schoon, m oe-i der?" i Niu lachten tzij hartelijk! ten spraken Van de Strekten, (d,ie zei hadden uitgehaald en ho© jze telkteag Vpor het eerst hadden gtekju^k' 1 "t i( ^Vpor htet kl^ino Kanketb'akkerswinkel- werl tot het oprichten van yakscliolen voor bakkers. - s. Aan 'le Minister van Landbouw werd pen telegram verzomien om nogmaals aan te dringen op het nemen van maatregelen te gen het gebrek aan tarwebloem, j ücor de afgevaardigde van. Amsterdam werd geprote,steerd tegen de ophooping van bloem door fabrikanten en groote bakkers. Nederland en de oorltf. Uitvoer van gezouten spinazie. De minister van landbouw, nijverheid en handel, heeft liet navolgende bepaald: aan oihemle exporteurs van gezouten, gedrprgite of op an tere wijze verduurzaam de groenten zal van heden af gelegen heid aarden gegeven voor bepaalde par tijen gezouten «pir.azie eonsent tot. uit voer te Verkrijgen, onder voorwaarde, <lat voor elk vat van 200 KG. netto ofmin- dm, waarvoor consent wordt aangevraagd, v/iii 1 October 1SIG af twintig drielit'er blikken ingemaakte spinazie van earsto qualiteit ter beschikking van de Veiee- njging Gijp en Keuren Inde gehouden wor- (Ipn. Als w.aarborg, dat die «xjiorloui» 1. *- dosldic vieiplichting zullen nakomen, 21 !- ten z.ij voor «Ik vat, waarvoor zij c-> suit aanvragen, bij de Vereenïging Grc-.i- liencientralo een cautie liebben te stel ten van f 15. Uitvoier v ;a n ver d n u r z. a a rn ;1 te g r oe n te n. Die minister van landbouw, nijverheid cn handel Hooft het volgende bepaald: I. 'aan pxportieurs van gezouten, ge droogd» of -op 'andtede wijze verdnurzanni- d'? 'greient'en, ingeschreven bij de veren- niging Grerntieneientrale, /.al gelegenheid, worden geg'evcn yan heden af voor be paalde partijen igpoicnlcn, waarvan <te uit voer in yerscben st.aat verboden L, uit- voerconsjpnten le V|Oikrijgen II. zoodanig consent zal uitsluitend wor den afgegeven voor partijen groenten, be reid v'an partijen Versolie groenten, wel kte ovKiieeiikomst'ig een beschikking van 28 Juni, houdende htepuiing-en lietreffen- do den uitvoier Van diverse soorten groenten, op «eten grotenlenveiling eener hij de a-iorecniging Groientencenlr(ale inge schreven Veili ngsvepeen ig in g voor het huik-n];and zijn geMeild; III. exjioirl.eurs v;an g'ozouten, gedroog de -of op 'andierte wijze verduurzaamde gioentien, idle ]als zoodanig bij do ver- ceniging Grdmlenoöitrede wenschen te wor den ingldsciireven, m|0elen djaartoc voor. I' Aupstus jiet verzdek richten tot de Rijks c,om missie v;an toezicht op die ver- oe ui ging. D'e ;,i.nn de inschrijving tever- 1 lm den v.oorw, aarden worden, onder gocd.- •keuitng \(an den minister van landbtouw, nijvarlioid en handel, vastgesteld dpor ge- npffmde Rijksloomniissle; tje, voor die zoete lalmandelen," zei me vrouw Grossj. i t „Ik heb je noojt Verteld, geloof ik,; waar ik het geld daan-oor vandaan ge haald heb'. '„Bij dezte woorden stond Mademoisel le op en wilde do kleine, Alice gauw vtan baar vaders k'nje aftrekken. „Wacht," riep deze. Pardon Mademoi selle, nog ©en, ernstige Vraagt„Beken' eens aan jo vader Alioctje, weet jo al wat liefde is?" j „0 ja," izej. het kind, „j'ai'me tM aim es, il ai me En terwijl de ouders geen naad wis ten van iiiet lachen nam Mademoiselle ijlings met haar pnp'il de wijk' naar het achterkamertje. „CassalcLje," z.ci me vrouw Grossi eens na izu.lk een voorval, „waarom loop je toch altijd weg met het kiem als hef een bietsjo bont bij ons toegaat? Jte moet m'n Alicjetjo nliet zoo foornaam opvoed© oen kind moei wel© wipt lietfooi] ouders heeft, d.lt hindert njiks. Mien vla- der zaliger kwam (iedero eerst© Zondag van de maand dronken T h,uus uut de ,,'Keizjor Alexander." D,an schold Se as een fischwSeC en de© beel wild: Mn.ar, den f,o,! gen dc morgen was alles weer go;d en forget©. „Ikj heb üju, eenmaal mi n roes", zei (e dan, „zooals moeke li: ar wiaschdag ïiven moet zich alles la- tien melgefialle." Zoo meien aki mot eek Alide de licht- en sclmd,uw zieden yjan baar nuders loeren ferdrage." Wordt vervolgdJ SCHIEDAMSCHE COURANT 2) H

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1