69" Jaargang, Vrijdag 21 Juli 1916 No. 15196 Ons slot Keebach. Efetew cbarant verschijnt dagelijk"s, mot uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs per Kwartaal; Voor Schiedam en Vlaardingen fi. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adrertentièn voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Aug. a. s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsclie Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Overgang nasr de Landweer De Burgemeester van Schiedam, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de dienstplichtigen dor militie, bchoo- rende tot do infanteiie, de wielrijders hieronder begrepen, de .vesting-artille rie, de pontonniers, de genietroepen, de hospitaalsoldaten en de administratietroe pen: i lo. van de lichting 1908, wier diensttijd hij de militie laatstelijk werd verlengd tot 31 Juli 1916; en 2o. van de lichting 1909 en oudere lich tingen, die ook in normale tijdsomstandig heden eerst op 1 Augustus 1916 naar de landweer zouden overgaan, ingevolge de wet op 1 Augustus 1916 naar de landweer overgaan. De militieplichtigo, die op 1 Augustus 1916 naar de landweer zal overgaan en zich thans met groot verlof bevindt, is ingevolge art. 24 der Landweerwct verplicht zich met zijn verlofpas vóór 1 September a.s. in persoon aan te melden bij dpn Bur gemeester zijner woonplaats. Houdt hij ech ter verblijf buiten zijn woonplaats, dan be hoeft hij zich niet in persoon aan te mel den, doch is het voldoende, dat hij zijn verlofpas vóór 1 September a.s. bij aan- geteekenden brief aan den Burgemeester zijner woonplaats opzendt. Ten aanzien van don verlofganger, die niet gevestigd is in een Nederlandsche ge meente en zich ook in den loop van Augus tus niet in zoodanige gemeente vestigt, is met betrekking tot bedoelde aanmelding on der woonplaats te verstaan de Noderland- sche gemeente, welke hij als zijn woon plaats wenscht beschouwd te zien, mits hij vóór 1 September a.s. zijn wensch daartoe te kennen geeft aan don Burgemeester van die gemeente. Doet de hierbedoclde verlof ganger deze kennisgeving niet of doet hij haar niet vóór 1 September a.s., dan geldt met betrekking tot bedoelde aanmelding als woonplaats de gemeente, waar hij laatstelijk stond ingeschreven in het verlofgangers- register van do militie, dan wel zoo hij te voren nog niet in dat register stond in geschreven de gemeente, voor welke hij bij de militie werd ingelijfd. Bij de aanmelding moet de verlofganger zijn zakboekje bij den Burgemeester in leveren. 1 Do verlofganger van de landweer, die art. 24 der Landweerwet niet naleeft, kan deswege, ingevolge art, 28 dier wet, in K'omlan naar 't Duitsch door Hern vine Villinger. 3) t l Maar tmleriroiuw Grossi was er de per soon miiet ma'ar, om haar meowing door te (drijvten. Wat ae zei, was ze het vol i gland toiog&nbjijd weef, Vergeten. En Mla- diömoi&ello schrikte vian den eisch, ©cn kind leen. dergteilijken hl|ik 'te doen slaan in het fevlen. In biet klooster werd (een kind immers vèr verwijderd gebonden'vian alles wat zijn onschuld te na zou kun nen komien? Hoen, bij' allo voortreffe lijkheden vlan haar geliefde Madame, van kinderopvoeding hiad zij 'geen flauw be sef. Zie zei het immers Z6lf. Do taak' 'Ah'ctö to Vormen tot ©en voortreffelijke jonge Sdiame wias d,us geheel alleen 'toe- vertaojuWd aan haar, die gouvernante. En 'zij beleefde niets dian Vreugde laan het kind. Het loeren viel het kleine racis je Weliswaar jzeer iz'wiaa'r, maar zij was .vian löen iVooljb'eeldigo onschuld en nog Kooit wias baag tefen vraag ove'r de lap pen gekomen, die Mademoiselle moeilijk yiieï te beantwoorden. '„Malar hoe langt" vroeg de Francais® jdcjh jaf, '„zafl ik| haat; nog .in den-waan Wdten, Ija'lenj dat Raar ouder gelukkig werkelijken dienst worden geroepen voor den tijd van ten hoogste een maand. Schiedam, 21 Juli 1916. De Burgemeester voornoemd LAGERWEI.T W.B. Maximumprijs yoor eonsimiptiemelk. De Burgemeester van Schiedrim, gezien het schrijven der Rijkscommissie van toe zicht op tie beschikbaarstelling en den uil voer var. kaas. d.d. 14 Juli 1916, houdende bericht, dat met ingang van 23 Juli a.s. de toeslag op consumptiemeik wordt vermin derd van 1 cent op J/2 cent per Inter, maakt bekendi dat met ingang van 23 Juli 1916 de maxi mum-prijs van consumptiemeik wordt vast gesteld op 11 cent per Liter. De Burgemeester Van Schiedam, LAGERWEJJ, W. B. Burgemeester en Wethouders van Schie dam. Gezien do artt. 8 en 9 der Verordening (Gemeenteblad no. 40, van 1911); 1 brengen ter algemeene kennb. dat op 28 dezer over de slooten in Oud en Nieuw West-Frankeland, een schouw zal gedreven worden, waarbij alle planten uil de sloo ten moeten zijn verwijderd. Schiedam, 20 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, LAGERWEJJ, W.B. Do Secretaris V. SICKENGA. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam 1 Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis, dat op den 20sten Juli 1916 aan S. VAN DAN! Ilzn. en zijn rechtverkrijgenden, vergunning is verleend voor hot oprichten van een be waarplaats van koehoorns mot koppen on beenderen, in hel pand Vellcvestsingel 19. kadaster Sectie N. no. 725. Schiedam, 21 Juli 1916. f Burgemeester en Wethouders voornoemd LAGERWEIJ W.B. De Secretaris, 7. SICKENGA. BUITENLAND Tm ïiet Westelijke front. Duitsch logerbcricht. Tusschen do zee cn dc Ancro op ver schillende plaatsen levendige arlillerie-aclie en patrouille-ondernomingen. Met sterke strijdkrachten vielen do En- gelschen onze stellingen aan ton Noorden en ten Westen van Fromelles; zij werden af zijn in Run huwelijk!?" En ,zij sidderde Voor den eersten (Hvij1 fel in de heldere oogen v)an het kind. Mjaar voor daU gratetehieddo stond |d© kleine Alice op zekeren dag in hel zwiar't gokilbed'Voor do lijkbaar van haar vfadier, terwijl baal' moedor in wanhoop ;aan het Vicfclaindo stond en het theater- koor in de kpnver daarnaast op plecli- tiigon boon zong: „Wjlife sio so san ft dmhen." Do igtaliiefd© acteur1, \yas bij oen repe- tiilfi-ö'in feeni rui'mite onder hel loonecl gesftolr't* len 'had .zijn nek gebroken .-"ij is fin, zjien (eigen jkjuul ge falie," deelde mcviwAv Grossi op oen avond on der Jtedte tranen aan haai' Cassaletjej toöe, „hdt wiate een eeuwig! fer'wijt Van hem, dat Ik ,me op het tooneol Mol'kn's- sen. Ach Iternel, >k) hen al'lSod. zoo fer- diept in mijn rol, ik) heb1 er geen besef tan pf iemand ano kust of nüeL toten! heeft-Se bij" dte generate repetitie op mij 'let cn skiet pp eens os ©en waanzinnige- vaii achter dp cpulissen 'te foorschiien, midden in do diepte. Zij sniMs erbarmelijk. - „Riek Ca'ssaldtje," sprak zte pnder haar tranen dpor, „v.a wa'ren zoo gelukkig van kindsbeen 'af h'ebbe we mekaar gaa'rne mlagg© lijd'en j'e heb' er geen besef Van wat h'e't betoekent zpo'n groo- te liefde te rie'rllieziehij was wel vaak 'een bidtsj© wiild, maar as ie al Bed ge dwee 'woest wias, liad ik hem niet zpo gaarnte magg© lijden. Hij was teen engel f p Cassal, (bee, note, jij mkg| ime niet Prijs der Advcrtentiën: Van 1—6 regels fi. 0.92; iedere regel mee? 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau, la bekomen, Dagelijks worden zoogenaamde lcleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, Lij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intei'commimale Telefoon No. 103. geslagen oa waar zij er in slaagden in onze linie binnen te dringen, door een tegen aanval weder er uit geworpen. Meer dan 300 gevangenen, onder wie een aantal of ficieren, vielen ons in handen. Aan beide zijdon van de Somme zijn op nieuw ernstige gevechten aan den gang. Ten Noorden van de rivier drongen de En gel schen weder, na krachtige aanvallen, Longueval en het gehucht Delville binnen. Zij moesten echter voor onze tegenaanvallen wijken, doch houden nog deelen van het dorp en het gehucht bezet. - Meden (Donderdag)-morgen in de vroegte begon van het Foureaux-bosch tot aan de Somme een Engelsch-Fransche aanval. De eerste kracht er van is echter gebroken, Ten zuiden van den stroom deden de Franschen in den namiddag een aanval in do siieek van Bolloye-en-Santerrezij wer den hier tweemaal, in de streek Éstróes— Soyecourt reeds driemaal bloedig afgeste gen. Ook in een vooruitspringende loop graaf bij Soyedourt w'er.leu Zij jn eten bajo- nelgevecht verdreven. De artillerie ontwik kelde aan de bekle Somme-oevers haar grootste kracht. - Op enkele deelen van het front in Cham pagne intermitteerende levendige artillerie- actic. In de Argonnen mijnwerpers-gevechten. In het Maas gebied geen bijzondere ge beurtenissen. Op de hoogte van Combres een met succes bekroonde Duitsche pa trouille-onderneming. Bij Atrecht, Péronne, Biaclies en Ver mand werden vijandelijke vliegtuigen neer geschoten, waarvan twee door de luitenants Wintgens en Höhndorff. Aan luit. Hohn- dorff, die op 15 Juli ten z.o. van Péronne een Fianschen tweedekker neerschoot, werd de Oide pour le Mérite verleend. PranscK legerberichh Ainu beide zijden Van de Spmme valt de Fivuisehe infanterie de Buitsch© stel lingen rian en behaalde duidelijk© vPor- dciateti, Teil Noorden A-Jan de Somme namen de Franschen do Builsohe loopgravenvm de Roog'te vhn Hardecourt tot laan d© rivier, waardoor de linie werd Vooruit- gebracht tot ten Oosten van Hardecourt, 'langs den spoorweg tot den n au wen Weg van Oom bres naar Clery. Op dit deel van (bet slagveld namen de .Franschen lel: nog toe 400 gevangenen. Ten (zuiden rian de Somme, tusschdn' Barleux en Soyecourt viol de geheel© eer ste Jinfe der Duitsch© stelling in handen der Franschen. In Champagne drongen de Franschen in ©en Duitsche loopgraaf ten Noordoos- ben van Aubierive en brachten gevange nen tilted©. In d© Argonme poogden de Duitschers gisbenen een ov'erval to doen op een klei nen Franschen post in den saillant van Botanie. Na loten levendig gevecht puet handgranaten werden zij teruggedreven. Op den rechter Maasoever gingen de Franschen in dien. loop van don nacht vooruit ben mesten van een sterk be vestigd JhiiUch wierk, dat werd aange- ferlato fin inteni diepe ellende, j© blief bij mij, «iWt waar?" „Eeuwig, eeuwig," beloofde de Franpai- sfo. i 1 En 'boten jneriroiuw Grossi in baar orier- slroomende dankbaarheid, bet magere, sch.uwe schepseltje aan haar warim klop pend hart drukte, ziou de FbanscWe vrouw Wt liefst dadelijld vloor haar geEeCdefMak dam'e door,liet riuur zijn geloopen."! Zij had lopgjoho.uden, naar het kloós- ber te schrijven. 1 t i „Tlbtdal Alicte volwassen is," zoo bracht zij <Je s'tehi [van haar, geweten' tlotrusL En Alic'e gnoöido op ten het was als vAn ztelf, dat do hekte huizen der ne- sidenti© z.icli Moor haar openden en beft netste van alle dansehihjes haar koos bót koningin. i j jWabt zij was schoon. En haar gtere- riorveerdlteiid, haar liefelijk bfozlen bracht dte jongel.ui tmeer ïn v'er/oering, dan allle riers'tandig© woord en den wereld hadden kumi'on doen. Zij was in aller oogc-n h'et bckoo'rl ijks'te naadsjel vlan allo y'rou- Welijklioid ten rian dio velen, die vurig! v'erlangdcn deze jeugdige ziliel wakker t© kussen, droeg Baron, rian en tot Ree- bacli do zegepalm, weg. Hij was jong, drate-en-twintig jaar jen reeds in hot onbeperkte bezit rian zm landgoed in! htet Schwarizwald, da't doojr 'een Tebl'inieesbsr biestuu'rd werd. M'orir|o,uw Girossi zeli: Prate Kan juten rii'et mtet den dikkop, 'maag as Aliöehom. hebbe wil, in Gods naam' dan maar 1 Zij was gedurende den! engageineutstijd vaillen ©n genomen. Tel© officieren ©n 150 (man verdien gevangen genomen. Op den linker Maas over wordt debo- schieting .voortgezet van Avoeourt en Chat tanoourt. Handgranaat-gevechten op dc noordelijke en N.O.-helling van ue hoogte 304. In de stneiek van de Somme word gï=- ternamidclag (den Duitsch vliegtuig negroe schoben (door een Franschen riheger ten Oosten (van Péronnie. Een ander Duitsch vliegtoestel, aangevallen door een Fran schen aviatjeur, viei te pletter bij Grc- liti'lly, in den omtnek van. YeiJun, Engelsöh legerboricht. Wij herwonnen een weinig méér terrein in het Deivillebosch en bij Longueval. De strijd duurt hier voort. Wij nikten vooruit in de linie Longueval-Bazenlin, maakten daarbij gevangenen en veroverden een kanon. Onze bommenwerpers kwamen flink vooruit ten oosten van de Leipzig-redouie Elders hoofdzakelijk artillerievuur. Later Ten noorden van. de linie BazenUn-Lon- gueval zijn. wij, ondanks hardnekkigen te genstand, ongeveer 1000 M, vooruifgeko men, i De verwoede strijd duUrt voort in de noordelijke buitenwijken van liet doip Lon gueval en bet Deivillebosch. Aan hel overig deel van het, voornaam ste geveebtsfront is do toestand onver anderd. Onze vliegtuigen h'ebben gisteren en van nacht met het btesbe gevolg vele tonnen onLploffingsmiddelen op spoorwegkruispun- ten, vliegkampen en andere belangrijke pun ten geworpen. Een vijandelijk vliegtuig is vernield, verscheidene ahdere zijn ge dwongen te 'dalen! en beschadigd. Sedert 16 Juli zijn. vier onzer toestel len niet 'ternggokee.rd. Duitsch© verliezen. Uit het 'Engelsche hoofdkwartier wordt berichl, dati 'een in beslag genomen dag boek van 'een bevelvoerend Duitscli of ficier toont, 'dat in h'et gevedht van 1 Juli heL zesde Beiersch© reservereginient, dat bij Monlauban tegenover de Britten stond, van de 3500 man er 3000 verloor. Een ander document toont, dat een bataljon van h'et 190ste regiment 9S0 van' de 1100 man vejloor, terwijl twee andero batal jons van hetzelfde yegimont elk meer dan 'de helft Van het effectief veiioron. Gisteren deden we welgeslaagde belang rijke raids over een front vanl twee mijlen ten zuiden van| 'A(rmentièïes, waaraan de Australiërs deelnamen. Er werden 140 Builsoh'ers gevangen 'genomen. Van het Oostelijke front Duitsch' legter be richt. Legergroep1v. II i n d e n bn r g. 'Ook gis teren had 'de vijand met do aani beide zij den van 'den! straatweg EkanKekkau (ten zuidoosten van P.igai ondernomen aanval len geen succtes. Hif leed siedhts grooto verliezen. Russisoh'e 'patrouilles en sterke ve'rkenningsafdeelingen werden overal af gewezen. Legergroep1Leopold van Beieren. rian haar doch'lteir veel afwezig, op refis, vjoor gas'tvoojrs'telhngem. „De aristoteraten zullen zien", zei ze, dat Uiten schen ziooals - wij, hun kiende r.S ook wel Kubnen opstotfeeren." Het was nitet lanjg na do bruiloft, dalfc Madtemoiselle eens met alle 'teeltenen van' verslagenheid van haar eprste bezoek aan haar leerling terugkeerde. Alïci© had haar verzocht voordat Mama kj.vam, non boel wat in orde te maken'. „Kom, foor,uit kir mee Cassaletjo" sprak m'evroujw Grossi haar toe, „je e£ glien blad foor je mond te neme." De trtanion Iiejpen do gouvernanto over die Wangen: '„0, Madame, zulk een groo to wanorde, znlk ©on volmaakte rade loosheid tegenover .htaar plichten m ij n teerling diat had ik pooit godaicht quel paysl" ,,Ik iileb' (altijd "weten dat er niks hij zit," jzlei milevrouAv Grossi; „en die Ree- hiaeh Zij tpok de schouders op, „s<oo gEal hlet nou, leenjnaal in het lerid' hij /zou tenen hlaudige vrouw noodig hadt hebben ion zij een fors land igo man cn n,u idieuge geehj vfan. beide." „0 'Madamie", zlitohtlie die Framjaisc, ,.ik kian nvtel zleggfe'n, dat ik Alice u aap mijn beste iveiTnogen heb opgevoed voor al in dien, laasten tijd h.eb ik steed|s' wteier (m.ijn leijioh1^ de bivilité, die) ik dn biet klooster gekopieerd heb, mat haar nagegaan, diet plichten der hruid, de plichten der echtgenoot©, dio rian do rirou'w (des huizen tegenover haar echt genoot, itegeVtovter de maatschappij, tegen- Aansluilende aan levendige gevechten met handgranaten in de streek van Skrobowa deden de Russen aanvallen, die echter wer den afgeslagen. i Legei groepv. L i n s i n g e n. In de burhL van de Stociiol, benoorden Sokoel, deden de Oostenrijksch-IIong.farsche troe pen een koilen aanval; zij wierpen de Riolen uit de voorste linies en koerden daama naar hun stellingen terug. Ten zuidwesten van Lusk brachten do Duitsch© troepen hun stellingen vooruit in de aigemeene linie TereskowiezJeli- zerow. De vijand verhoogde zijn artillerie-actie aan de Bencden-Loopa en in de strook van Wcrben. Legergroepv. Eotlfmer. 'Geen bijzon dere gebeurtenissen. 0osten rijksch legerbexicht. In de Boekowina en ten noordoosten van den Pristopzadel geen gebeurtenissen van belang. Bij Zabie en Tatarof duurde ook giste ren de gevechlsactiie in wisselende hevig heid voort. Aan het Galicisoh Hont, ten, noorden van den Dnjester, op "verschil lende plaatsen Voorpostengevechten. In dc bocht van dc Stoohod, ten zuid oosten van Kaszowka, overvielen Oosien- rijksch-IIongaarsclie afdeelingen een sroor- uiigesclioven schans rian de Russen. Russisch leg er bericht. Op 18 Juli deden zeventien vijandelijke vliegtuigen een tocht boven liet station Z.imirie Ifn noordoosten van Baranowits- ji. Zij' wierpen '28 bommen, waardoor di ie tellen \an hel medisch personeel werden gedood i'n riijf gewond, en tien der ver pleegde «oldaLen"" werden gedood cn 23 gewond. In"hel Stochodgebied IrachLte do \ijand het olfeimiefto nemen bij de dorpc-n Üeg-< Iv en Ampno'witsji, maar zonder succes. Wij brachten dien. vijandolijken ojimajsch in de slileek der dorjien Ziiniatsjl en Lelizanof, tien zuidoosten van Garohovo, tot stean. De Dnjester blijft uasson; alle aangren- zendje dalen zijn ondei'geloopen door de buiten d|o overs gelroden beken. De heb hng'en djer hoogten zijn zoo doorweekt, dat (ze op v|ele plaatsen haast ontoegar- keüjk (Zijn. Tel© bmggen zijn weggesR- gten. Fan heè Zuidelijke front» Het Oiosljenrrjksche logterbericlit meldt, dal de gievechtsaclie ©ver hot algemeen gering is geweest en hel Italiaansche hoofd kwartier wijt dit aa,n ijet slechte Ween In den Kankasns. Russisch leger bericht. i Terwijl jhet Turksche h'oofdkwartier reeds dagen achtereen vertelt, dat er mm hejKau- kasusfronl zoog'oed als njets van beleoke- nis jvioorvalt, blijft het Russische leger- commando overwinningsLerichten geven over men voortze! ring van den Russisch en opmarsch jen.westen rian Erzerocm, Het over haar diens tb ode'n Mevtioutv Grossi r-fehaterdo het uit van 't lachen. „0 Casspdietje, wat bbn jet,och een eo'irig söiepseltje!" „Maar Madamie, ik begrijp niet. „Dat is 'tem juist," zei mevrouW Gros si, „je bent o'nbolaalhaar, want als jkj weer la'clio snot ben ik weer vïoolijk 3laar loens op ee'n dag k'wamesi er tra- nle'iij ook in nnev'rou'w Gros&L's oogon. Het jonge paar verwaehtte.oe'n kindje. „Cassaliotje," zeji Ido actrice, „mi moet jij Aiicio lep eens uut hollpo; de laatste liuushoudslier heeft de helft van haar lïii- niahgoed mee'nome. Als dat soo foortgaal, zal 't niet la'ng meer duron p[ ze heette niks uilaer. AVij hadde z,0i ]>est bij elkaar kuitniem bliieve, Cassaletje, als ik alleen maar denk aa'n dia lekkere koffie, di,-q jie ziell© kan. Maar ik pijOet 'ndizoo- rioel mpgelijk door gastvoorstellingb'n zien te verdionc, whnt dit heb ik' al 'mterk'f, llieehafch. is ,net z^oo'n slecht landbouwer; als Al ice leem slechte huush,oudster, is en daarom molotep. we in 's hemclsnaain dein ZWiciix nippel maar doorbiete en. rian el- kanr scheid©, Cass ale De oude. stevig© liouteln kist sto'nd1 efciP ter sliefchfs lialf uitgepakf ja d© ririep- diC'lijkie kiarner, di© Made'moisell© met dp ©crstgebiorqno deelde. Zij wias dit jvah pla;n: „zoodra dit kind d(o Fransehe taal maclitig iö, koog ik terug naar mijn]ge-, liiefd© Madame." j (Wordt vervolgd^ J SfeijvW

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1