Se oorlog. De Herstemming niMQDAP 1 AIIH nc 69"" laargang. Zaterdag 22 Juli 1916 NO. 15197 Eerste Blad Ons slot Reebach. Deöe courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van. Zon-en Feestdagen,. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advei tentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een Tir aan het 'Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven), Prijs der Advertentiën: Van 16 regels £L 0.92; iedere r©g©I meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats di© zjj innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven Hervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den pnjs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. BeTiclit. 'Zij, die zich met ingang van 1 Ang. a. s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datnm verschij nende nummers gratis. Kennisgeving:. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; doen te weten, dat door den Raad, dier gemeente in "zijne vergadering van den 27 Juni 1916 is vastgesteld de volgende: la iWUZLGING der verordening tot aanwijzing Van do Stemlokalen bin nen] deze (Gemeente voor de ver kiezing (van leden voor den .Ge meenteraad (Gemeenteblad 110. 5 van 1908). Eenig Artikel. In plaats .van „Tweede Slemdistrict in do voormalige Burgerschool, B|roersvelaNo. 144" te lezen: „Tweede Stemaistrict, in het Gymnastiek! oikaal van School F, (voor malig VolksbadJhuis) Broers vest No. 1." 2a. WIJZIGING ,van de verordening tot aanwijzing van do Stemlokalen in de Stemdistrioten, waarin de Ge meente Schiedam voor <le verkie zing vtan loden van de Tweede Ka mer der Staten-Genaraal en van de Provinciale Staten is verdeeld (Ge meenteblad no. 20 van 1909). Eenigj Artikel. -In plaats vian de „voormalige Burger school, Broersvield No, 144" te lezen„het Gymnastiek!!,okaal Van School F, (Voor malig VolksbadJhuis) Broersvest No. 1.", Zijnde deze verordeningen aan de Ge deputeerde Staten Van Zuid Holland Vol}- genshun bericht van den 10/15 JuliB. no. 2270 (le Afd.) G. S. no 40 mede gedeeld. En h'tetrvan is afkondiging geschied, waa,r Jiet behoort den 21 sten Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, EAGERWflJ W.B1. De Secretaris, V. SICK ENG A dat het proces-verbaal, bedoeld bij artikel 93 dier wet, van de op den 21sten dezer in deze gemeente plaats gehad hebbende stemming voor de verkiezing van een lid van den gemeenteraad, in Kiesdistrict III, op de Secretarie der gemeente ter inzage is nedergelegd en dat een afschrift daar van aan het raadhuis is aangeplakt En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 22sten Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, LAGERWEIJ, WtR. BUITENLAND Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie dam, Gezien art. 98 der Kieswet, hrengep ter kennis van de -ingezetenen, Romlan naar 't Duatsch door Herman© Villinger. 4> - 1 Parijs, die vroegere ea,ndjpaal van' haar vterla/ngéns, maakte plaats voor het ge- ztelBge artistep-milieu, waar steeds ver- sfche bloemen geu ra-en en steeds eedi v frisSch© lach weerkl-othk. Er k'wjam teehter een tweede kind ©jp hjet sljot lein een deixle en zoo voort.. Ce arm© Cassale zat vast. Ciaarpan, toefa d© kreet weeirklohk: „GrjOotmama Komt!" warm de voetstajp- ■pén der tengere gouvernante niet min der haastig en haar ©ogen straalden/met ïufct painder glans dan die van haar leerlingen, (oen zij den eenzamen straat weg naar het naastbifzijnde stadje vpl- ëetod©, zich naar, het station stpoedden. Öelhainel vjoorojp met groote stappeln ein /■wapperende haren. De Gepagientjes hiel den gelijken tred met Mademoiselle en OhAUt V|Ormde de achterhoede. „Daar kjomien de Reebachers aan", zei den de dorpskinderen, toen de „béwo- Wers jfaa het heerenhuis" naar hefcsta- ji^ïirL ijlden, ©n ze liejpen vjan all© fcaa- -ten ,1(0©, juit Straten en steegjes. En ofschoon Thildietj© van den apo'the- 1?"'- Sprzekemle,Z© hebbe niks m,oois y&u uei iresielykefroiil. Duitsoh legerbericht. Do gisteren gemelle Engelscho aanval .te gen Fiomelles wenl, naar gebleken is, uitge voerd door twee sterk© divisies. De dappere Beiersdhe divisie, voor wier front de aanval wenl tot staan gebracht, telde meer ilan 2000 lijken, m het voorterrein. /Tot nog toe wenden 481 gevangenen gemaakt, onder ,wie 10-officieren, en H6 mitrailleurs veroveni. Aan beide oevers van do (Soumie leverde |de vijand gisteren, naar verwacht weid, een groeten slag. Deze is mislukt. jDe aanvallen wenden, na een krachtige voorbereiding, over eon front van ongeveer .40 K.M., ten Zuuden van Pozières tot Westelijk van Ver- manii-Oviltors, begpnnen. Meer dan 17 jdi- visies. met meer dan 200.000 man namen er aan deel. Het resultaat voor den vijand is„, dal de eerste linie ©ener {Duitsche divisie over ongeveer 3 K.M. breedte, ten Zuiden van Haniecourt, uit de voorste naar een 800 meter daarachter liggend© tweede rij joop graven wend gedreven, ©n dat de vijande lijke afideelingen in het •voorin tspimgiende boschj© van Vermantd-Ovrllers binnen drongen. Op geheel het overige front {mislukten de krachtig© aanvallen, met buitengewone ver- liezen voor iden vijand. Tot jnog toe zij'n 17 officieren en 1200 man gevangen genomen. Aan het overige front geen, bijzondere gebeurtenissen. D© artillerie- en mijnwerpeasstrij] ten,Zui- tlen van het kanaal van La- Bassée, engten N.W-. van Lens, benevens in ]ie Argotnnen etn aan beul© oöVars der ,Maas is nog [wat toegenomen. i Tem noorden van Vendoess© (Ais'nej gin gen klein© Fransdh© alleelingen, na jeen vradhtolooze mijnontploffing, tot iden aan-' val over; zij" wenden echter afgeslagen en de mijjnkratei" wend door ons bezet. Een in een luchtgevecht neergeschgten vijandelijk vliegtuig viel te pletter, ten Z. ran Pozières; een ander vied ten N.0. van Bapauma in onze handen. Van Engedsdh-Fransche zijde wordt ge tracht, uit gemakkelijk te doorgronden .be doeling, de merkwaardigste fabels over Duitsche verliezen in het Sommie-gebial ,te verspreiden. Zoo woidt van Poldhu. naar alle windstreken geseind, dat uit gevonden an wat ©en bietje ,fien is flraagl' in die ihpolds'tari. moesseficn en 3© Refe- baohiers hebbo snaar gedrukt katoen an Die bewondering der dorpskinderen liet zich daardoor niiet van d© wijs bren- ge)ndat d© Reebachers Haar den trein gitngen was en bleef d© gebeurtenis] Van diiejn dag. Eiejnigje minuten Voor' de komst van dign trein verscheen hst rijtuig van het slot smet dein baron en de barones. Dadelijk stormd© Belhamel huln tege moet, trok ©dn deken nit hot rijtuig en spneidie dit zorgvuldig uit over detnouden schimmel. Rossinant© had Grootmama hem gledooptdaar Ohnut de R nog niet Inoet goied kon, uitsjpreken, noemde jzij dieln lieveling Plojppinate en dezen naam bleef hij behoiudelii. „Papa", zei Belhamel met ©en. blik van diep verwijt. „Poppilnante zweet E|n al die kinderen gezamenlijk tegon- inien den schirnhnel af t© wrijven en be- klaagdeln het arme dier. 1 Maar de rimptels veidwelnen plotseling vain de bezorgde voorhoofdjes, ja het ge- beele station werd viroolijk en levendig toetn de innemende gedaante van Groot mama luit eten trein stapte. D© spoor wegbeambte iaaJm zijn roede pet hlik'sem- kjnr-l af. De conducteur maakte zich met iden zekeren wellu'st meester van detal- looz© stuks bagage vain de schoon© yrou'w ten do dorpskinderen maakten ©en knicks als voor ©en vorstin. De kleindochters echter wilden Grootmama allemaal töge- YRIJZINIVIG VERKIEZIWOS-COMITÉ. voor den GEMEENTERAAD heeft plaats op U I™ KJ M U 1 M U Ui dm O. geschrifteni zou blijken, iiat een bataljon an het 119e regiment, op jeene sterkte van 1100 man, 960 man verloor en dat de ver liezen van tw©e andere bataljons van het zelfde regiment moer dan de helft van de sterkte bedroegen. Ter kenschetsing -van zulk© mededeel!ngen en tot geruststelling van de bevolking der streek, .waaruit het regiment afkomstig Is, wordt opgemerkt, dat zijn total© verliezen in ,de laatste weken tot gisteren gelukkig slechts weinig jmem dan 500 man bedroegen, d. i. !hct vierda deel van hetgeen van Engelscihe zijde weri aangegeven, hoe betreurenswaardig dit ver lies op zichzelf ook reeds is. Fransch legorbericht. Van gistermiddag: Ten zuiden van de Somme gingen deDuit- schers gisteren tegen het vallen van den avond tot een tegenaanval op de nieuwe Fransch© stelling ten zuiden van Soyecourt over. Het bataljon, dat den aanval leid de, kwam onder het spervuur der Fransche mitrailleuses en trok zich in groot© wan orde en met zware verliezen terug. Op het overige gedeelte langs de Somme verliep de nacht kalm. In de streek van Chaulnes trachtte een sterke Duitsche aldeeling de Fransche li nies ten Zuiden van Maucourt te naderen; de vijand werd echter met behulp van de bajonet teruggeslagen. Tusschen Soissons en Reims drongen Fransche verkenners, begunstigd door een mijnontploffing, een loopgraaf van den te genstander ten N.0. van Vaurette binnen. Zij zuiverden die door middel van hand granaten. Op het front bij Verdun ontwikkelt ziefi een groote activiteit in de beide artillerie- sectoren Chaltancourt en Fleury. In de Vogezen bleef een poging, om een aanval te ondernemen, nadat daaraan een hevig bombardement op de Fransche stel lingen ten Noorden van Weissenbach aan voorafgegaan was, zonder succes. Op den dag van den 20sten en geduren de den nacht van 20 op 21 Juli bombar deerden Franschè escadrilles verschillende belangrijke punten van het Duitsche front. Op Gaves do Conflens, Mars la Tours, Brieul, Loingueyon en lie versterking bij Haun werden projectielen van zwaar ka liber geworpen. Van het feit, dat do open steden Bacca rat en Luneville opnieuw gebombardeerd werden, is in verband met toekomstige re presaillemaatregelen zeer speciaal nota ge nomen. Engelsöh legerbelricht. De slag iluurt onafgebroken voort ,tus- sdhen de redoute-Leipzig en het_ westen van het hosch van Delvillé. i Ten noorden Van d© linie iBazöntin-Lon- lijk ©m diein hals vliegen. Zij1 ■Iroeg in iiederdn arm een paar groote zakken en riep uit al Le-macht: „Pas op, pas op in 'shiomete ivaam, jullie drukt al lies inog kapot De zahkcin len haar afgenomen en ©ok' dia Verdere bagag© in het rijtuig ge- borgeinen nadat Grootmama de Vin de- item en lookj haar Cassaletje, dat van. Vreugd© altijd ©em beetje snikte, aanhaar hart had' gedrukt, stapte zij in hetouder- Wetscbe rijtuig, met iiet verkleurde wa pen der v.au, en tot Reebachs op het portiier. „Dank er aan, Grootmama", fluisterde fluisterde Belhamel haar toe. „Papamag Poppiin.ante niet sla,an u moet hot niet toelaten, Grootmhma.." D© ,bar,om, op den bok, floot en do schimmel zette zich zachtjes aan in be weging. Twee pr.achtiig mooie vrouwen, moeder en dochter, sprekend op elkaar gelijkend, slechts met dit onderscheid, d,at hot fi- gmïr .van «le: moeder vol en ontwikkeld ©n weelderig was en haar gelaatstrek- ten tintelden van loven, terwijl de doch ter bijna te sJauK was en vermoeid en mat uit haar joogjem Keek. „Hole gaat het, Jeremia?" zoo wemd- de zich de moeder ma de eerste begroe ting tat haar, ik zie je, hebt weer hpofdpien ach lieve lied Iki wil toch niet hope d,at ©r weer "eentje in dé wie£ ligt!" Er lag er ©antje in, en de b'ar,omes zuchtte ©n hadden moed niet het, te gueval naderden de Engelschen tot pan het Founeaux bosdh, waaruit de vijand werl venire ven. Gedoitemde den nacht deed ;de vijanli een tegenaanval na ©en krachtige beschieting met gasbommen, en drong door mi het noordelijk gedeelte van het "bosch. Het modht hem echter niet gelukken de Emgolsche troepen uit het zindelijk 'gedeelte t© verdrijven. i. Het avoiidcommumqué luidt: Betrekkelijke kalmte op Eet voornaamste gevechtsterrein. De vijand is op éón point onze voorste loopgraven in 't uitspringend stuk bij1 de Leapzigschans binnengedron gen, doch er onmiddellijk weer uit verdre ven. Deo algemeen© toestand is onveranderd. Het mooie weer van gisteren Ijield aan. Er zijn welgeslaagde aanvallen gedaan op punten van militair belang. De vijandelijke vbeg tuigen bleven wer- ketoos Lot vanavond, toén er veel is ge vochten achter de Duitsche Hnies. Een onzer vlieg Luigpatrouilles had een ontmoeting met 11 Duitsche toestellen, waarvan er 3 werden neergeschoten; daar van was er 1 in vlammen. Een tweed© geveeld tusschen 4 Engek-che en 6 Duit sche toestellen duurde, drie kwartier. Een Fokker werd neergeschoten, een tweede zwaar beschadigd. Daar ons vuur aanhield, braken de 4 overige vliegLuigen hét ge vecht af. j Bij een reeks andere luchtgevechten is nog een vijfde toestel naar den grond ge bracht. Wij- verloren in 't geheel maar één toestel. i Thans is vastgesteld dat de vijandelijke bestorming van het Delville-bosch over ©en front van 2000 yards op 18 dezer met ton minste 13 bataljons is ondernomen, die onlDokken waren aan verschillende divi sies. De vijandelijke verliezen waren dien overeenkomstig groot Van het Oostelijke front. Duitsch logerbericht. Legergroepvon Hindenburg: Ten Zuiden van Riga deed de vijand slechts een zwakke poging om aan te vallen, di© echter reeds in het begin werd afgeslagen- De Russen poogden aan beide zijden van Friedrichstadt over de Duna te komen, doch werden daarin belet. Ten Noorden van Deveten bereikten kleine afdeelingen den westelijken oever. Ten Noord-Oosten van Smorgon zijn onze veldwacliten voor sterke vijandelijk© vijan delijke aanvallen uitgeweken. LegergroepLeopold van Beie ren- Toestand onveranderd. Legergroepv. Linsingen: Na dat tusschen Werben en Ivorsow een Russi sche aanval werd tot staan gebracht, werd een naar Werben vooruitspringend© boog onzer linie voor te wachten omvajttende aanvallen teruggenomen. Legergro©pvon Botlimer: Afge zien van kleine voorpostengevechten, niets bijzonders. bekennen. D® bproin Keerde een oogenblik het iiaardielooze, roodo jongensgezicht tot Grootmama, had odk! gjeen moed en sloeg Poppinante in zijn boosheid. „Ik weet lieusoh niet", zei hij, „waar om dat beest niet vooruit komt." „Wel, ©mdat ie geen jong feutentj© meer, is", riep Grootmama uit, „meiK je dat weer niet, mien lieve mannetje in de maan sla der niet op en laat em stapvoets loop©, dan komme mijn Ree- bachiertjes gel tók met." Daar kwamen zij al aan en wenkten met hun dunne, door de zon verbran de kLnderarmen; Mademoiselle achter de meisj/es aan, gracieus zwaaiende met haar zakdoek. Grootmama keerde zich om op haar bank om beter te kunnen geniéten van bet gezicht barer kleindochters. Met haar dochter en schoonzoon was zij altijd gauw klaar. „Z© zijn niet foedzaam", placht zij van ben te zeggen. Maar in bet dwarrelende stof, achter het rijtuig (aan, deze lachende gezichten en vliegend© manen. „Heoremientied kinders", riep Groot mama (verschrikt uit, „jullie ziet er uit als ooievaars met j© uitgegroeide Idee- ren Zij gilden van' pret en maakten, al lerlei hokkesprongen. Grootmama was nauwelijks uitgestapt of de kinderen omringden haar ©n trokken haar juichend mee, het hoerenhuis met Oostenrijksch legerbericht Op de hoogte Capul in de Boekowina werden opnieuw aanvallen der Russen af- feslagen. De hoogten ten noorden van den 'rislop-pas zijn van vijanden gezuiverd. De gevechten bij Tatarow duren voort. Bij Jamna jten zuidwesten van DeLatyn) mislukten verscheiden aanvallen der Russen. In den mondingshoek van de Ldpa deed de vijand, na een voorbereiding geduren de verscheiden dagen, ©en aanval; dés© werd .boven Wirla gestuit, de O.-H. troepen trokken echter uit hun vooruitspringende stelling terug uit vrees voor ©en nieuwe dreigende omsingeling, In de buurt van Beresteczky en meer 'naar het noorden geen verandering in den 'toestand. Russisch legerbericht. In verschillende sectoren van het Dwina- front duurt het herig artilicne-gevecbt voort. In de streek van de Styr boven d© sa menvloeiing met de Li pa brachten d© Rus sische troepen den vijand weder een ne derlaag toe. Hij werd n.l. verdreven uitliet dorp Werben en dc versterkingen ten zuiden van dit dorp De Russische troepen maak ten zich bij de vervolging van den vijand meester van de overgangen over de Styr. De vijand trok terug naar de hoogten bij het plaatsje Beresteczky, en begon zich ge deeltelijk over te geven. In de buurt ont wikkelde zich een gevecht. Tot dusverre zijn ©ngeveer 50 officieren, en meer dan ^1600 soldaten krijgsgevangen gemaakt In dit gevecht sneuvelde de dap pere kolonel Tatarof, die in het begin van Juni (O. S.) in de huurt van Kozin tew zuidwesten van Doehpo aan het hoofd van zijn regiment, onder het moorddadig vuur van den vijand ^3oor de rivier was getrok ken, en den vijand had genoodzaakt tot .een ordelooze vlucht. 1 Ter Zee. D© duikbdot- en mijnenoor 1 og. Volgens een Lloyd's bericht is het En- gelsche stoomschip „Yser" gezonken. De logger „Loch Leven" is in de Noordzee gezonken. i In de Oostzee, Do groote Amonkaarisehe riermastsckoe- ner „Prince Valdemar", op reis van Phi ladelphia naar Trelleborg, met een lading lijnkoeken, is bij Skanor door Duitschetor- pedobooten aangehouden en naar het zuiden gebracht. De m de laatste dagen door Duitschers opgebrachte drie Deensche stoomschepen „Herwin", „Agnete" en „Alice" zijn weder vrijgelaten on hebben hun reis naar Frank rijk voortgezet. De Duitsche gezant te Stockholm heeft den Zweedschen minister van buitenland- sche zaken meegedeeld, dal. de inbeslag- zijn beogen gevel in, naar d© wiegj van het nieuw© zusje. Dadelijk ontstond er een groot© strijd. Belhamel wilde dén bij naam kiezen, d© G©orgiëntjes wilden het niet hebben, j i „Ek hen de oudste", verklaarde (Bel hamel „jullie kunt het den volgenden keer doen." i „In Gods naam", riep Grootmama, „maak geien slapende hond© wakker, ?,us- kes (genoeg, meer as genoeg „Waarom?" yroeg ©en der GeorgienJ tjes, „Mimi de koe, krijgt ieder jaar een klalfje „En Dagge krijgt ©en heel©, heel© boel klein© Doggiotjes", klonk hot heldere stem metje van Onnut Waarop zij allen overeenkwamen „Wij willen ook' nog ©en heel©, heel© boel zusjes en broertjes Grootmama stond echter in gepeins ver diept voor d© wieg „Wat leen teel ijk d reume'sje, net een krab", (zuchtüe zij. En toten had het arm© Hein© ding eon naam. jWat hielp het haar of, zij Cor nelia gedoopt werd. Tegenover d© kinderkamer, rechts van den ingang Van hjet huis, waren dei ver trokken van de ouders. Aan ften voorkant de ruime eetkamer; de muren waren aan alle kanten ven sierd piet hertengeweien en horens van reeënt f (Wordt vervolgd).. i €kt mm iie couraht, De Secretaris, V. SICKENGA. t SO '^0? i W

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1