Waarom zond! go Uw Stoom- en Varfgoederen naar aiders zenden, terwijl »,De Phoenix", Telef.mimmer IS, U even goed en vlug bedient neming van bet Engelsche stoomschip Adams" binnen de Zweedse he territoriale wateren, niet op bevel van de Duitsche marine-autoriteiten was geschied en dat het opgebrachte schip onmiddellijk weder teruggegeven was. Het .,Oberprisengericl:t" te Berlijn heeft in zijn zitting van 11 Juli uitgemaakt, dat het Belgisch stoomschip ..Ambiorix". d.-l in de Sont door een Duitsche torpedoboot was opgebracht, vrijgelaten zal worden. Volgens de meomng van het Pnjzenae recht te Kiel was deze bewering ongegrond' en het had derhalve het schip prijs ver iklaard. Het „Oberpresengcricht" ging ml van de meening, dat niet met zekerheid uit te maken was. of het schip in of buiten de Zweedschc territoriale wateren in bi- slag was genomen en dat liet derhalve moert worden vrijgelaten. Diverse berichten. Engelse lie oorlogscredicten. Gisteravond is door do Engelsche regc ring bekend gemaakt, dat een tweede aan vraag voor een aanvullingscrediet van 450 millioen. pond sterling is ingediend, vormen de met het reeds tot dusverre voor het jaar 191G—1917 aangevraagde een totaal bedrag van 1050 milhoen p. st. (121/_» mil liard gulden). Tegenspraak. Het Stefani-agentsehap spreekt tegen de mededeeling van Turksche zijde, dat de Tui ken bij Bisurata G000 Italianen zoulen heb ben gevangen genomen. Genoemde land streek is reeds een jaar geleden door de Italianen ontruimd, er was dus geen enkele soldaat meer te vinden. Roemenië en dc Entente. Naar de „Adeverui" meldt, zijn do eer ste dertig wagons met munitie van Jassj le Unghen aangekomen en nog twee tui nen, ieder uit dertig wagons bestaande uit Petersburg vertrokken, eveneens met bestemming voor Roemenië. Een Roemen sc he com missie, met Draganescoe nan h l hoofd, is naar de -grens gereisd om d< munitie in ontvangst te nemen. Het „Berliner Tagcbiatt" merkt dion aan gaande het volgende op: Het bericht klink1 met het oog op do onderhandelingen, di tusschen de gezanten der Entente en Br.i tianoe over het munitie-vraagstuk geve uV worden, niet onwaarschijnlijk en is van h teekenis voor de verhouding, waarin Ro monië zich thans bevindt ten opzichte Van de geallieerden. BINNENLAND. Onderwijzend personeel voor Indlë. Bij ;resoiutie ,vian den Minister van,Ko loniën in ingesteld eene „Commissie van voorlichting Inzake de opleiding en uit zending van onderwijzers en de uitzen ding yan onderwijzereessen voor den In dischen dienst." In (deze .Commissie zijn benoemd: tot voorzitter de heer J. C. Fabius, Inspec teur van het lager onderwijs in de 2e Inspectie te 's Gravenhage; tot leden d hoeren T. Hellwig en C. Lekkerkerher," laatstelijk inspecteurs van het lager on derwijs ,in Niederlandsch-Indië, thans hier to lande .verblijf houdende, en tot secre taris. de Beer F. K, Dol, adjunct-com mies bij liet Departement van Koloniën. Nederland en de oorlog -■ Groentenprijzen. Men seint jiit Leiden: Gistermiddag weigerde het veilingsbe- stuurbjj 'de groentenveiling, waar veel koo- pers waren, en het nogal rumoerig toeging, aanvankelijk de maximumprijzen in acht te nemen, omdat dit den vorigen dag in Loo duinen evenmin was geschied. De direc teur van den gemeentelijken keuringsdienst, dr. yan Eek, was met zijn staf aanwezig en verlangde dat deze prijzen, gehandhaafd zouden worden. Opkoopers uit andere ge meenten waren aanwezig, die do groenten tegen hoogere prijzen trachtten machtig te worden. Het recht van voorkeur werd echter verleend aan in Leiden en omgeving wo nende groentenhandelaren. Aan het einde der veiling werd het zeer rumoerig, en toen men andermaal ging bie den hoven den maximumprijs en het voihng- bestuur dreigde met sluiting, werd door dr. Van Eek een partij bloemkool in beslag genomen ter distribueering onder de Leid- sohe groentehandelaren, die op de veiling geen bloemkool konden koopem- Geïnterneerd. Te Eindhoven werd op het regiments bureau gebracht een Duitsch onderofficiei, die bij Budel over de grens was gekomen en geïnterneerd. Hij had het IJzeren Kruis verdiend bij een stormaanval inden Elzas. Opgebrachte visschersschepen. De in de gisteravond te ,'s-Gravenhag i gehouden ledenvergadering door de Nedeu Janfisdie Harmgvisscherij met algemeen© stemmen aangenomen motie luidt als volgt. Dc ledenvergadering van de Re oden ver eeniging voor de N-ederlaji'dsche Haring vissdherij, vertegenwooidigende ruim SüJ Nederlandsche haringschepen, gehouden t - 's-Gravenhage, op 21 Juli 1916, kennis nemenile van de aan h©t haven bestuur medegedeelde eischen van de Brit sch© regeering, welke niets minder bi vat ton dan algeheele stopzetting van het ha- ringvisscJierij-bedrijf, en welke reeds wer den voorafgegaan door het opbrengen van een aantal zeeschepen en het brengen dier schépen en lalingen voor hot prijsgerecht, overwegende dat de Britsclie regeering zioli niet ontziet een belangrijk onderdeel van onze nationale nijverheid met onder gang te bedreigen zonder acht te slaan op de verstrekkende nadoelen, die daarvan het gevolg zijn. voor roeiers, kooplieden, vis- schers, kuipers, boetsters en vele anderen, die direct of indirect aan liet bedrijf i er- want zijn en daarin hun bestaan vinden, overwegende dat door de Britsche rcgcc- ring of de Britsche handelaren even goed de gelegenheid als voor andere afnemen, open staat om dit product op de vrije neutrale nnirkt in te koapen, en dat aan genoemde regeering reeds -vroeger en tlrms opnieuw daartoe de gelegenheid nudrukke lijk is aangeboden. Overwegende, dat de Britsche regecring met de door haar gedreigde maatregelen het tevens praitiseh onmogelijk maakt, om cle door Xederlaalsehe schepen gevangen haring Le verkoopen aan afnemers in nou trale landen, zooals de Vcreenigle Stoten van Xo-ord-Amerika, Zu eden, cn even/eer om liet door onze Xederiatulsche regeo ring \oor onze eigen ]>c\olking verlangde quantuins lur.ng beschikbaar te stellen, overwegende, dat onze ree donjon haar schepen voor deze visscherrj lublien gereed gemaakt onder de morilijksle omstandig lieden en met groote geldelijke offers, zon der dal. vanwege de Britsche regeering gewaarschuwd is, dal /ij op eeuige manier legen dit led rijf en onze belangen zou ageeren, overwegende, dal de Britsche regoering onze reederijon een vage toezegging doet van een belooning wanneer hel bedrijf wordt stopgezet. spreekt hare diepe afkeuring en groote verontwaardiging uit over de handelingen en maatregelen van de Britsche regeermg jegens onze Nederlandsche harmgieede- rijen, Ix-schouu t liaar eisolicn als gelijk staande met een willekeurige stopzetting van hel bedrijf, teekent een ernstig protest aan- tegen en spreekt haar sterke veront waardiging uit over de houding van de Britsche rogeering in deze, waar blijkbaar alleen het recht van den'sterkste wordt toegepast, spreekt de verwachting uit, en eischt dit tevens van de Britsche regeering, dat deze onze visschersschepen met de bemanningen en ladingen onverwijld zal vrijlaten en de betrokken reederijen zal schade'oosste]- len, en dat bedoelde regeering, getrouvv aan haar traditie loyaal en fair zij. door zich alsnog bereid te verk'aren om des- ge weuschl een gedeelte van de haring af te nemen en onze visscherij verder onge moeid Le laten, j brengt deze motie ter kennis van Zijne Excellentie den Minister van Buiteniand- sche Zaken, in het vertrouwen, dat de inhoud er van onverwijld worde overge- biachl aan de Britsche regeering, en dat dit tot gevolg moge hebben, dat onze thans in Engeland vertoevende deputatie alsnog in haar onderhandelingen met de Britsche regeering moge slagen. De Taandelnltreiklng aan-den Landstorm. Ter gelegenheid van de plechtige Vaan- deluitreiking aan het Landstormkorps Zuid- Holland-West, heeft de Commandant Luite nant Kolonel Keiser, bij dagorder Van helen al lie icpgelegle disciplinair© straffen 'op geheven. VLAARDiXGEN. 22 Ju,li. Met ingang van 1 Augustus a.s. .benard,ord de heer J. C. van.Bphemen, van rijksklerk 3e klasse te 's-Gravjenhag© ,tot rijksklerk 2e klasse ter inspectie alhier. OVERS CHIE, 22 Juli. Door een detache ment van 12 Rijksveldwachters zijy he den de hier verblijvende zigeuners 'met hun woonwagens uit de gemeente verwij derd, I 1 STADSNIEUWS De uitslag. De uitslag der gisteren gehouden stem ming voor een fid van den gemeenteraad, ter vervulling der vacatur e-v. d. Graaff, heeft zeker voor velen wel oen verrassing bereid; voor de vrijzinnigen was het dan. een blijde verrassing. Bij de laatste verkiezingen waren de kie zers van district III telkens op één hoop geloopen voor den candidaat der S.D.A.I*. en men zou daardoor gaan denken dat III ecu positief rood district was geworden. De onjuistheid dier meening is nu wel ge bleken. Dit is te danken aan liet flinke optreden 'van den Vrijz. candidaat vohr een groot deel Wetens-dagavond ia Odéon en Donder dagavond nog op een paar plaatsen in de open lucht. Met overtuigende kracht heeft hij den laster teruggewezen, 'met groote klaarheid heeft hij zijn standpunt uiteen gezet, en de vrijzinnige kiezers in 't al- i gemeen, de vrijzinnige arbeiders vooral, j hebben 'bij die gelegenheden gevoold dat de 'heer Maas de candidaat was aan wieni ze met het volste vertrouwen hun belan- gen kunnen "toevertrouwen, i j De eerste slag in dezen verkiezingsstrijd is door de vrijzinnigen gewonnen; laten alle linksche kiezers, de vrijzinnig© veter- al, hun candidaat getrouw blijven, dan is de verkiezing van den Linkschen candidaat, den heer Maas, verzekerd. De uitslag der stemming is als volgt: ,Stemd.Stemd.Totaal Aantal kiezers 1249 1240 2489 Uitgebrachte stemmen 1016 977 1993 Van onwaarde 1 G 8 14 Geldige stemmen 1010 9G9 1979 Volstrekte meerderheid 990 Daarvan verkregen H. Erkelens (S.D. A.P„) 244 301 545 S. A. Maas (Vrijz.) 333 27G 009 T. Slavenburg (Chr.-Hist.) 433 392 825 Herstemming tusschen de heeren S. A. Maas en T. Slavenburg. [Bij het deze week to 's-Hage gehouden examen slaagde voor coupeuse moj. A„ v. Vondercn en voor coslumièro mej. M. v. Alphen, leerlingen van de .Modevak school, Hoogstraat 73, leerares mej. II. M. Th. v. Alp hen. Bij ;i© te. Rotterdam gehouden einde- examens II. B. S. school zijn o.m, get- slaagd de heeren S. Iloogcwerf en J. J. Tettelaar, leerlingen der H. B. S.-school alhier. Op "le lipt der candidaten welke slaagden voor het „Morcwrius diploma'der Fede ratie van Handels en Kantoorbedienden in Nederland naar aanleiding der vak-examens verzwaarde programma's komen voor de namen van onze stadgenooten voor let Boekhouden Th. de Lange, voor Eng. ïïan 'leis Corr. F. F. Geul en A. Goovaart Maandag a.s. zal, des avonds te 8 uur oj) de algemeen© begraafplaats naar-wij ver nemen, de overdracht plaats hebben van het go lonk toeken op het graf yan wijlen ils. J. de Zecmv Een afscheid Hedenmorgen had, op verzoek, zonder eenig ceremonieel, dc sluiting plaats dor -AI. U. L O., school B .(hoofd moj. Van Andel). Vele geschenken van leerlingen en oud-leerlingen, moerendeels bloemen, ge tuigden van de groote sympathie, die mej. Van Andel zich tijdens haar verblijf alhier heeft weten te verwerven. Moge zij nog tal van jaren de fust genieten, die rij zoo ruimschoots verdiend heeft, na haar vaak moeilijke laak. In de Godsdienstoefening der Afd. Schie dam van den Nederi. Protestantenbond zal morgen als spreker opto den dej h-eer J. L. X. ZillingOr Molenaar, Ned.-Herv, p nMikant te Dordrecht De Dtelftsche levensmiddelen commissie heeft gi s tern am middag aan de Delftschc Groentenveiling al de voor het bin nenland bestemde giroenten tegen maxi mumprijs gekocht. Voor zoover de groen ten niet jioodig waren voor Delft, zijn de overgebleven partijen toegewezen aan It'otterdamsche en Schiedamsche kooplic den. Jan Tan B{jsselbe: g Men meldt ons nader aangaande het cor. cert van, morgen Zondag 23 Juli, waarin d Heer Jan van Rijsseiberg als èblist op treedt, dat de kaarten hier ;in hotel Sulss genomen, geldig zijn tot het Kurhaus van at 's morgens Sotur tot na afloop Van h°t avond-concert (dus ook geldig voor hc! matinee). Dr- hoer v. Rijsseiberg zal o. a. zingen met Orkest Walthers Preislied aus M©is Lei singer. Siegiminds Liebeslied aus der Wal kure, beiden van Richard Wagner. Stedelijk Muziekkorps te Schiedam. Dir. H. H. van Vleuten. HTVOERINCt op Zondag 2 o Juli, des nam. ten duur, in de Plantage. Programma: 1. Volksliederen; 2. Jubi- Ireummarsch, H. H. van Vleuten; 3. Ouvei- ture „Egmont", L. van Beethoven; 4. „Es- tudiantina", (Walzer, E. Waldteufel; 5. Grande fantasie sur l'Opéra, Cavalleriu Rusticana, P. Mascagnie, Arrang, H. H. van Vleuten6. Es war zur Rosenzeit, Ga votte, II. Wenzel; 7. „Tlur Handicap" JTarsch, G. Rosey. Remden veorverpes. Aan het Co-mmissariaat van Politie t: bevragen Koperen sleutel en ketting. Knipmes. 'Rinj met sleutels. IJzeren gewicht. Kinderjurkje. Kussensloop. Bij vindersPortemonnaie met inh., sok, Bats, Hoogstr. 17. Rijtuigsloutei, Engerinp, HooSJstr. 16, Dameshorloge, v. d. Wild, Gasstr. 16b. Meisjesschort, v. d. Wal, Pr. Mauritsstr. 20. Tascih, Jansen, Ilagastr. 24. Zilverbon, v. Dijke, L. Kerkstr. 1. Porte monnaie met inh., Westerman, Rozenburg, schestr. 16b. AGENDA. Ilieden en yolgende avonden. Tivoli Schouw burg, 8V2 uur. Haag sch BJijspel Gezelschap. Louis Beuwm-ees ter Jr., Coralie C. 22 Juli. Lokaal IC Kerkstraat 3, 8 uur. N. C. G. 0. V. Gezellige samen komst 23 Juli. Rottend, Diergaarde, 21/2 uur. Nam. Dondert Residentie Harmo nie Kapief. 25 en 28 Juli. Rotterd. Diergaarde, 8 u Avond-ctotncert Rottexd. Stedelijk Orkest. B. Verballen'. 27 Juli. Terrein achter Plein' Elemiiragt, 8 u N. C. G. O. V. (Openlucht meeting. Ingezonden Mededeelt ogen. Rechtzaken. Afdreiging. De Rotterdam sehle vacantick'amer gelast te gtslejren de onmiddellijke in vrijheidsstel ling van 2 metselaars, die beiden wegens afdreiging gedetineerd waren. Bij een werk, dat zij voor den aannemer Spuybroek te Vlaardingen hadden vervaardigd, had deze hun jf30 te weinig uitbetaald. Volgens de dagvaarding zouden zij zich met geweld ,von d© resteerende X30 heb ben meester gemaakt Bij de terechtzitting bleek, daar niets van en maakte de aannemer S. een droevig figuur. De officier ei sch te 8 maanden gevan genisstraf, doch do rechtbank: gelastte, na in raadkamer te zijn geweest, het onmid dellijk onltslag pit de preventieve hech tenis der .beklaagden. (Tel.) Sport Cricket. Neilerl. Cricketbond. i Het programma voor morgen luidt: 1ste klasse, f Haarlem R. W,Hermes- j AmsterdamV. V. V.V. 0. C. V. R. A.—H. C. C. 2ie klasse (Zuid), j Den Haag: II. Cl C. flb.-V. 0. C. II. II. B. S.-II. C. C. Ha. Laivntennia Rotterd. Temn iscompetitie. Het programma voor a.s. Zondag luidt: L. T. G. TulpL. T. C. Fides. L. T. C. Blauw Wjt-'t. T. C. Slamat. 1 De uitslag van den gisteren gespeelden wedstrijd L. T. C. Blauw jWitL. T. C. Rea-ly (Schiedam) is 2—5. 1 Gemengd Nieuws- Het steenhouwerecon f liet te den Haag. Deze week hebben wederom een drietal patroons te 's-Gravenhage een deel van hun personeel uitgesloten. De Centrale Bond van Bouwvakarbeiders vergaderde daarna met de voltallige betrokken perso neelen en mei algemeone stemmen werd besloten bij die patroons den arbeid te staken. Tot de pattroonsvereeniging werd h'et vol gende schrijven gericht: M-, 1 Het heeft ons uitermate bevreemd, dat ook deze week eenige patroons als gevolg van uw besluit een doet van hun personee uitsloten. Deze wijze van optreden lijkt ons aller minst geschikt het conflict bij den heei Keuzekamp lot een, zoo mogelijk voo- beide partijen bevredigende oplos-sipg t brengen. Het zal u duidelijk zijn, dat wij niet kunnen berusten in deze daad. Den bo trokken patroons is door ons medege deeld, indien zij de door hen uitgeste ten arbeiders niet vóór Zaterdagavond ck- zer week te werk stellen, met ingang van Maandag 24 dezer, door die personeeleu den arbeid zal worden geslaakt. De gevolgen van dat besluit moe to 1 wij wederom geheel voor uw rekening stellen, daar door uw vereeniging, zon der een poging te doen, uw medelid Keu zekamp op zijn plicht -te wijzen, sleed s wordt getracht, het conflict een groote r uitbreiding te geven. |- Staking. Onder liet LooperspersoneeJ van de s.Gra venhaagsc-he Melkinrichting, „De Sierkan", groot ongeveer 250 man, is he, den morgen een staking uitgebroken. Onge veer 20 personen van het personeel1 meld den zich als werkwilligen aan; alle ove rigen namen aan de staking deel. De gevolgen deden izich natuurlijk hedenmor gen al aanstonds in vale duizenden huis gezinnen gevoelen en brachten een groot aantal huisvipuwen in moeilijkheden. Ifaastig an vluchtig geteilotteerd Begaven zich n blo vrouwen cn meisjes met kan of pan naar do diverse winkels der Maatschappij, De mij. beeft ongeveer de helft van d gewone hoeveelheid melk doen karnen, en over al haar winkels verdeeld. Al'3 winkels zijn open en door klanten wordt er werkelijk slormgeloopen. Nooit was h< t winkeldebiet zóó groot. De stakers eischen een aanangsvloo.i van f 13.50 per week, tot een maximui 1 van f15.50, welke Iconen door het thans geldende premiestelsel gemiddeld met f 1 k f2.50 worden verhoogd. De directie heeft zich daarmee niot kun nen vereenigen. IVij vernemen verder, dat een uitbrei ding van de satking dreigt, daar het per soneel van de melkinrichting „De Land bouw" hedenavond vergadert, waar naar alle waarschijnlijkheid besloten zal worden Zondagmorgen zich bij de staking aan te sluiten. Looneischen In een gecombineerde lie s l uren verga/1 -. r.ing van -verschillende organisaties van Rolberdamsche sleepers en 'voerlieden i 5 een minimum loonlijst ontvangen, waar bij het weekloon varieert tusschen £15 en. f17. Deze eischen zullen detn patroons worden voorgelegd. Ontvluchte krijgsgev .ngenen. Te Otterdam, gemeente Delfzijl, zijn 5 Russische krijgsgevangenen uit Oost-Frier- land aangekomen. Zij hadden 's nachto, terwijl de wacht sliep, een. bootje bemach tigd, waarmede zij over de Eems roei den, Zij klaagden zeer over de slecht 1 behandeling in hun krijgsgevangenschap. Voordeelig aardbeienjaar. Die Cloop. TuindersV. „Kennemerland" te Heemskerk, heelt gedurende haar 10 jarig Bestaan, .nrig nimmter zulke li0ago aardbeienprijzen aan haar leden uitbetaald. Op de vei ling van gisteren besteedde anen met |en zfomder dop, resp. 33 en 88 hal rte guldens per 100 kil'o. De behoefte in Duitschland gchijnt j/og steeds voor deze- Vracht groot ,to zijn. De pluk loopt ten j einde en de -aardbeien Worden klcinJva» 1 stuk) 1 j Dientengevolge wojrdt de aanvoer steeds minder. t De volgende week loopt do campagne ten eindle. 1 Verbrand. In het ziekenhuis te Rotterdam is over leden de 63-jarige juffrouw M. Cooken, wier kleederen. op lö dezer in brand wa ren geraakt en waardoor zij ernstige brand wonden had bekomen. j - Gasverstikking. Hedennacht hoorde mej. de weduwe C. V., wonende op de 2e verdieping van pand 123c, in de Acrt van Nesstraat, te Rotter- dam, op de derde verdieping," waar haar schoonzoon A. de G. met zijn gezin woon de, iets vallen.. Onraad vermoedende, ging zij naar boven en vond toen haar dochter op den grond en haar schoonzoon in bed, beiden bewusteloos, terwijl zij een sterke gaslucht waarnam. Nadat versche lucht was toegetreden, door het openschuiven der ra men, kwam de schoonzoon spoedig bij en een kwartier later de vrouw. Een geneesheer, die inmiddels door de buren geroepen was, constateerde dat bei den buiten levensgevaar waren. Het bleek, dat op de eerste verdieping de slang van een gascomfoor was afge gaan en het gas naar boven gestegen. Door den electrischen draad gedood. Men meldt ons uit Oostburg: Te St. Kruis is gisteravond een der mili taire grenswachten, vermoedelijk door on voorzichtigheid, met den electrischen draad in aanraking gekomen. In bewusteloozen toestand werd hij opgenomen en ondanks de geneeskundige hulp is hij in den alge- loopen nacht overleden. Boskoopsche rozententoonstelling te's-Gra venhage. Die commissie voor bovengenoemde 'ten toonstelling bericht, dat de rozententoon stelling pok geopend is Zondiag 23 Juli, cn wel van 9—5 uur en van 711 uur4 Ongelukken. Bij het opjagen van hooi ,m de boerderij van d©n heer Kooy te iBurgerixrag (N.-H.J werd de 15-jange J. v. <Wj. door het breken fier opjaaglijn, zoodanig door den spoor stok van het paanl getroffen, dat de knaap na eenige uren aan de gevolgen, overleed, Schap envleesch. Wij meenen, dat do minister /van land bouw een nuttig werk heeft, gel aan door de aandacht van het Nederlandsclie pu bliek op bet scliapcnvleesch te -vestigen, dab zooals Zijne Excellentie het uitdrukt, hier te lande in overvloedig© hoeveelheid .ver krijgbaar zou kunnen wonden gesteld, doch ten onrechte niet gewild is. Slechts op. de menu's van eerste rangs hotels eg restaurants komt het voor, maar in het huisgezin van den werkman en de kleine burgerij bijna nooit. Wie wel eens in het buiten Land heeft gereisd, weet, dat het gebruik van schapen- vleesch daar in booge ©ere staat. In ver schillende landen, waar men volstrekt niet beter dan in ons land de kookkunst verstaat, wordt schapenvleesch als een delicatesse, beschouwd. 1 j Waarom zouden wij, Nederlanders, rut randvieesch, varkensvléesch, wild en- ge vogelte schaarsch en duur zijn geworden, geen schapenvleesch gaan eten, waar idit inderdaad geschikt is de andere vleesch- soorten op waardige wijze te vervangen? Zooals de Minister zegt, is het vleesch van schapen in ons land in groote hoe veelheden te verkrijgen. Er i3 óvervloed van schapenvleesch. In de behoefte van allen kan op gemakkelijke wijze .wonden; voorzien. Het is véél goedkooper dan de tot nu toe meest gangbare vleescihsoorten en, hoe lekker het smaakt, kunnen, o. a. de talrijke huismoeders, dienstboden en ver dere belangstellenden in Delft, Hof van Delft, Gorinchem en Schoonhoven vertellen waar tot dusver door de ,01iefabri©ken Cal- vé Delft, speciaal voor idit doel ingerichte bak- en brandproeven zijn gehouden. 'Zoo wel gebakken en gebraden als gekookt en gestoofi], al öf niet gereed gemaakt in ver eeniging met andere spijzen, is het schapen vleesch bij ieder, die de bak- en brand proeven gevolgd en het gereed gemaakte geproefd heeft, uitermate in den smaak gevalien. 1 Hce snel het schapenvleesch in Delft en Hof van Delft, waar het eerst de bak- ten brandproeven gehouden zijn, terrein ver overd heeft, moge blijken uit de mededeer ling van een schapens!agor S,, die, terwijl de demonstraties op Maandag 10 Juli aan vingen, reeds des Zondags 15 Juli veertien schapen extra geslacht had. Gewoonljjk.. slachtte hij 6 5 8 schapen per tweeik; deze- week bracht hij het tot i21I Wanne» bij een doelmatige propaganda, het gebruik van dit vleesch in alle gemeenten fvan ana land even snel ingang vindt als ,te Dialft en Bot van Delft, dan zal het niet lang maar duren of het is een dier meest gebruikte vleesehsoorten jn Nederland. t Het is een verblijdend toeken, dat, terwijl vóór het houden der bak- en brandproeven! het schapenvleesch uitsluitend in de meest gegoede gezinnen te Delft werd gegeten* thans door alle' kringen der bevolking dit vleesch gekocht wordt. Een; prijs van! 40, 45 en 50 cent 'per (pond, die voor (d©- ver schillende vleesehdeelen' van hét schaap te' Delft gangbaar zijn, schijnt binnen het be reik te vallen van de yrouw Van menig werkman die een goed weekgeld verdient. Ook voor de echtgenoote van den kleinen burger, van den ambtenaar met leen be-, scheiden tractement, van den gapens!onende die in dozen duren tijd bet zoo moét "uit rekenen om mei haar bescheiden budget rond te komen, die echter (toch nog zoo gaarne^evenals vroeger in noamale tijden bij het middagmaal een stukje vleesch 'op tafel ziet, is het schapenvleesch' een Ware uitkomst. Hommel te meer zal dit het geval zijn als de weg gevonden worit om' demi prijs van het schapenvleesch neg aanmer kelijk te verlagen I j t In de overtuiging hiermede een "goed Werk te verrichten, vtarklaren, de Olie- fabrieken-Calvé zich bereid op vterzoek vali H.H. burgemeesters en commissies voor Je- vensrnfnIdolenvoorziening jn Verschillend^ genieenten yan ons land, het (gebruik van schapenvleesch Verier door het houden valt bak- en braadproeVen te BevordeaW...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2