Oe oorlo: Anthraciet, Jansen ffonterlooö's Als gezonde eetlust ont breekt, ialtoen-Jeiiever. l\ietiwe Firma J. H. Jenever. W WAART, KLEM TEJVTIEJf. Laatste Nieuws, DE OVERDRACHT GEDENKT EE RE i\ Ds. J. DE ZEEUW I Woning-Bureau S. C. tas Waalwijk van Door», B. P. H. WÜISMAN, Groote Markt 35. 's IlEUTOGEiNBOSCH Hoogstraat 154-133-135. Telefoon No. 50. jij i Md! f. n ,i i 1 (mi m? ,rr rif Kerk en School. Van het Westelijke front. Van het Oostelijke front Ter Zee. Diverse berichten. II anti el cn Kedrlj f Burgerlijke Stand. panden, enz. De Prov. Noordbrabantsche err 'sHeriogenbossche Courant ADYEUTENTIEN. EDÜARD C00L, EDÜABD C00L, Dienstbode, Dienstbode, Huishondster WFRKSTER. Strijksters Kindermeisje, Stemmen van Piano's JONOEJï, Kantoor! Bovenhuis. Zit- Slaapkamert Ie, Zit-Slaapkamer Tijdgeestbriefjes, Amer. Orgel, Raad aan de Huisvrouw, Binlietakort zullen zïj teVens een ge schriftje uitgeven, waarin de recepten. voor komen, lie har© koks bij de bereiding van schapenvleesch op de reeds gehouden de monstraties gevolg! hebben. f De tunnel onder het Kanaal. De te Kopenhagen verschijnende „Ber- lingske Tidende" bevat "het Inricht uit Parrjs, dat de uitvoering van het tunnelplan tusschen Engeland cn Frankrijk definitief verzekerd is. Aan de zijde van Frankrijk komt de tunnel Uit bij Kaap Griznez, en aan de zijfle Van Engeland ten zuiden van Dover. De 'tunnel zal een lengte hebben van 60 kilometer, waarvan 39 kilometer onder water; Zij. feal den vorm' hebben van een dubbele tunnel. De afstand tusschen de beide 'spoorrails bedraagt 1.5 meter. k Oorlogtvaria. Uit vele Fransche gezinnen heeft de oor log den laatsten of den «enigen zoon weg gerukt, zoo lat in die gezinnen de familie naam van den vader in de toekomst verlo ren gaat. Er zijn in Frankrijk stemmen op gegaan, die de wenscheJijkheid bepleiten van een wettelijks® maatregel, volgens wel ken ijochters uit een gezin, waarvan de zoons in den oorlog gebleven zijn, in hun huwelijk naast den naam van hun eohlge noot, dien van hun vader mogen blijven dragen, welke naam dan op hun kinderen overgaat. Alius zal nu ook geschieden. De Fransdhe minister van justitie heeft een onderwerp van wet in dien zin ingediend. George B. Wilson, de secretaris van de United Kingdom Alliance heeft miedegr» deeld, dat er van-1 Augustus <1914 tol 30 Jjufnft [L91G in Groot-Brittanmë voor niet miniier dan 4.500.000.000 geiden aan drank is besteed. Van dit bedrag vloeit iets minder dan xk in de schatkist. De oorrespondent van de „Times te Washington meldt, dat volgens berichten uit Duitsche bron de retour-vracht van de „Deutschland" bestaat uil 400 ton nikkel en 300 ton rubber. De „Bremen", die nog verwacht wordt, zal koper en zwavelzuur meenemen. Prusse, oen opvarende van de „Deutsch land", is te Washington aangekomen, om over den bouw van andere duikbooten te onderbandelen. Aan de „Daily Telegraph" wordt uit New- York" geseind, dat de handeisduikboot „Deutschland" op-zijn terugreis een groot bedrag aan goud zal meevoeren. De Philadelphia Marino Cy. heeft, naar verluidt, do verzekering van het goud tegen oorlogsgevaar voor 6 tot 10 percent van de waarde op zich genomen. „Ulk" bezingt de duikvrachtboot „Deutschland" Englands Flotte sucht gespannt - Uns zu bringen in den Dalles, Wahrenddossen falirt gewandt Deutschland, .Deutschland unter alles. Blijkens de Engelsche verlieslijsteK in do bladen van Donderdag en Vrijdag zijn 140 officieren gesneuveld, 405 gewond pi ver wist. Bovendien worden 4640 man.se hap pen als gesneuveld, gewond of vermist opgegeven. De procureur-generaal hfoeft Casement's verzoek om bij het Hoogerhuis appèl aan te teekenen tegen zijd ter dood veroordee ling geweigerd en Wem in overweging ge geven, den koning gratie te vragon. Die Pruisische vterlieslijsten no's 570 t/m 579 bevatten de namen van 27.685 ge sneuvelden, gewonden en vtermisLen. To taal van d© Pruisische lijsten t/m 579 (2,801.521. OUD-KATHOLIEKE KERK. Naar, imlen ons! mededeelt heeft de Zeer Eerwaardie (heer H. T. J. van Vlijhnen p i stoor (van de oud Kathofiekte Kerk te Egtnond aan Zee de benoeming tol Bis schop H'fan Haarlem aangenomten Weersverwachting. Verwachting) itiort den; aVond van Zondag 23 jde^er: Zwakke itjofc matige noordelijke wind; ne velig itjot half jjiewolfct; weinig of geen regenjetsi warmer, overdag. 1 Nederland' om gezamenlijk op te treden tegen bepaalde maatregelen van de blok kade der geallieerden, in het bijzonder legen de aanhouding der brievenmalen. Naax vernomen wordt kan de Amerikaan- sche regeering zich vereenigen met 'het Nederlandsche standpunt. Hcdcrlaad en ie oorlóg* Het inbeslagnemen der Ned. vaartuigen. Hetvolgende, telegram is gezonden aan den Engelschen gezant te Den Haag: De Nederlandsche Zeemansveneeniging „Vol harding" te" Rotterdam, nam kennis van den eisch der Engelsche regeering, om'de Nederlandsche visschersvloot stop te zet- - ten, aan welken eisch kracht wordt bijgezet door het opbrengen der vreedzame vis sersvaartuigen. Ze brengt onder uw aan dacht, dat deze willekeurige maatregel voert tot werkeloosheid, van ruim 10,000 arbeiders, die bij het visschersbcdrijf be trokken en er van afhankelijk zijn cn die bij doorvoering van- den Engelschen. eisch aan bitteren nood en diepe armoede worden! overgeleverd. Zij protesteert energiek tegen deze poging, van grove rechtsscheunis, ge pleegd door een regeering, die zich voor draagt als de beschermster van de belan gen der kleinere. D;e b'lpkhade deT; Enten,te, WASHINGTON, 21 Juli. De 'jünerikaan- sch'e regeering overweegt bet verzoek vjan Fransch leger beri c h L PARIJS, 21 Juli. (Officieel J. A vond com muniqué Een. Duitsche vliegmachine heeft bom men geworpen op Belfort, doch er werd slechts weinig schade aangericht. Russisch legerbericht. i - PETERSBURG, -21 Juli. (Ofhcleel.) Avondcommuniqué. De dappere troepen van generaal Sakharof hebben, na een ver- moeienden tocht door liet moerassige dal van de Li pa den 20en. dezer d-m vijand te ruggedreven. Een deel van deze troepen vluchtte in wanorde. De Russische troepen vuren hevig op de terugtrekkende vijande lijke colonnes. De afdeelingen, die de Lipa zijn overgetrokken, hebben gisteren 10Q0 man gevangen genomen en 10 mitrailleurs veroverd, bovendien nog vier bergkanon- nen waarvan drie met bespanning Nog steeds worden er gevangenen aangevoerd. Volgens de laatste berichten bedraagt 't aantal gevangenen dat in de gevechten van den ,20en dezer bij den overtocht over do Styr en aan den linkeroever van den Styr veel meer dan in het laatste communiqué vermeld werd. Tot nu toe werden 2817 manschappen en 75 officieren geteld. De Busseh hebben bovendien een aantal mi trailleurs en 3 kanonnen veroverd. De Russen hebben op den 20en Juli ten zuid-westen van Kimpoloeng den vijand van een der heuvels verdreven, waarbij de Rus sen 3 officieren en 155 soldaten gevan gen hebben genomen en vier mitrailleurs buit maakten. De jïuikboot- cn jnijnenoorlog. LONDEN, 21 Juli. Uit Algiers .wordt geseind, dat het Fransche s.s. „Celtois" gezonken 'is. De bemannnitig werd gereil UMUIDEN, 22 Juli. Volgens een hier ontvangen beri-cht zijn ije Engelsche stoom drifter „Herom" en de stoomtrawler „Staf fa" door Duitsche duikbooten tot zinken ge bracht. Van den eerstgenoemde worien eenige der opvarenden vermist. Van d© bemanning ter stoomtrawler „Whooper", welke nabij Lowestoft door het stooten op een mijn [verloren ging, zijn vier opvarenden, nadat zij evenals de an dere opvarenden waren gerei, tengevolge van uitputting overleden. -Vereen. Staten. j WASHINGTON, 20 Juli. De begrooting voor de marine is aangenomen. Deze be vat het program voor drie jaren voor den bouw va,n o. a. vier dreadnoughts en vier slagkruisers, welke .onmiddellijk zullen wor den gebouwd. j De uitgaven in dit ontwerp voorgesteld, Ucilragojn *315.800.000 dollars voor het eerste jaar, li.ri. 45|.80Ö.ÖO0 dollars meer dan in het ontwepp dat ^aangenomen is door het buis van afgevaardigden. •DELFT, 22 Juli. Kaasmarkt. Aangevoerd 69 stapels kaas, wegendo te zamen 16443 kilo. Prijs £72—80 per 100 kilo. HET WESTLANB, 20 Juli. Veilingtender vtejreeniging „Het iWestland." Aardbeziën 121—16 et. pter kig.; pteen £4f6, dito export £6f 11.90, rabarbter £4, per 100 bos; aardappelten f 1.10—f 1.55 -per kin); gro-o te .boonten 60 ot„ dito export f0.90 C1.05, per 15 kg; princtessenboonen f2.20 pter tlOOO. LEEUWARDEN, 21 Juli. Boter. Fabriek'sboter f56.40 h f zon der con stent, £83.60 tot fm£ï. con- Vent. I AhnVpia'r 37| 3e, 37 6e vaten. -No'Jejering van de Commissie: le kwal IVib'fieksbotier per kilo f 20.9 met consent. Notéering ,van de Commissie der Ver. van Botter- en Kaashandelaren in Fries'- iandlte soort Fabrijeksboler £83.60 met conslent. Constentjen ,voor boter per 100 K.G.: hoogste prijs £51.laagste prijs £41. Aangebodjen 80.000 K,G. Faillissementen- Uitgesprokeni A. A. van Oert. te Maastricht. Rech- Lerctemmissaris: mr. die Wit; curator: mr. J„ D. OnLand, te Heerlen.. Opgeheven; Th. Ploilman, eltectro-monleur, te Utrecht. 7944 9445 9947 10212 10787 11734 11807 12798 12917 13099 13115 13G09 14541 14553 14962 16274 16486 17600 17661 Serie No. fr Serie No fr. Serie No. fr. 5364 2 125 9947 11 125 10212 18 250 10787 21 125 11734 19 123 11807 1 125 11807 18 10000 12917 14 125 T4541 12 125 14553 23 300 14553 24 1000 14962 G 125 17600 8 250 17661 4 125 17661 9 125 Do overige Nosvervat in bovenstaande 26 serien, met fr. 100. LOTEN BTAD ANTWERPEN 210 pCt 5 fr 100 van 1887. Trekking 10 Juü 1916 Betaalbaar lJnli '17 122 seriën: 1420 1813 2618 6264 6270 6436 0561 7544 8161 8819 10440 11062 12426 13643 14777 15746 16275 16762 16959 16738 17660 17661 18463 18580 1898G 19711 20642 21676 22631 22733 23054 23137 23212 23820 24392 25293 26049 26435 26.512 26793 26974 27103 27645 27789 2S0C3 29687 31396 31702 31934 32031 33589 34233 35322 36607 37909 39334 39424 39893 40291 41196 41733 41771 41883 41984 42133 42261 42613 42843 43187 43293 44111 44899 45238 46232 46897 47157 48167 48861 49213 49385 49780 49929 50532 50655 52343 5309.5 53156 53833 55814 55872 55887 37812 58473 58743 58748 59140 39197 .59800 59822 60653 61441 61463 61580 62317 63038 03314- 64750 65117 65638 66089 66383 C6198 GGG28 69116 69342 69610 70728 71037 71449 71542 71811 71999 Serie No. fr. Serie No. fr, Serie No fr 59822 21 150000 61341 2.5 1000 26974 21 500 24592 25 230 41190 9 250 De volgende etk fr 150 Serio No Serie No Serie No Serie No 6264 15 6361 12 23034 10 26512 9 28063 1 36607 13 37969 21 41984 22 422C1. U 44899 17 50532 5 50655 20 18748 22 59J40 5 61341 6 65417 12 66089 24 66498 11 71542 16 71999 23 De overige in -bovenstaande senen begrepen nummers met fr 110 Voor de menigvuldige bewijzen van deel neming, betoond bij het overlijden, van on zen geliefiien, Vader, Behuwd- en Groot- ader, den heer NUS VERMAAT, betuigt omdergetóekende ook namens de verdere familie, zijn oprechten dank, In bet bijzonder zij* dank gebracht aan het POLITIE PERSONEEL, «oor de eel len overledene bewezen. Uit aller naam, J. VERHAAT. 10652 12 Uitloting-en. PREMIELEENING AMSTERDAM 3 pet. a f 100 van 1874. Rij de -to Amsterdam gehouden uitloting van 350 seriën, vertegenwoordigende 3509 obliga tion, zijn de volgende premien uitgeloot Serie 4957 no. 15 f 25 000serie 19452 no 9 f1000; serio 7584 no. 10 f 500serio 8407 no. 10, aerie 20035 no 5, serie 510 no. 6, serie 13478 no. 7, serio 2737 no 4, serie 16723 no. 2, serio 13122. no. 10 en serio 13813 no. 5. elk f200 serie 16167 no. 2, serio 1G633 no. 2, serie 7956 no 9," serie 15494 no. 2, serie 17048 no 5 en sejie 20353- no. 7, elk f 150. De overige nummers zijn uitgeloot met f 100 ieder, LOTEN BRUSSEL ZEEHAVEN 2 pCt. k fr. 100 van 1897. Trekking 8 Juli. Betaalbaar- 2 Jan. 1917. 26 seriën. 648 763 1323 3716 *5364 6*98 7090 Scheepvaart. SCHIEDAM, 22 Juli. Aangekomen molor- schoenerschip San Antonio, kapt. S Ham- merssteiP; le lig van Rjotterdam, om a'hier oud ijzer Le laden voor Gefle. SCHIEDAM. Geb'orem 21 Juli. Lucia, d. v. L. .Schippers en L Boersstra, Permssdhestraat. Anna Cor nelia, rl. v. A. D. van Dooren-en C. AL Wesbeek, BroersveLl. I Overleden. 20 Juli. Dioinisius Obijn Alontfoort, oud 52 jaren, Nieuwebuurt. j VLAARDINGEN. Gehuwd: 19 Juli. Petrus Leonardus van Roer, 27 j. en Johanna Willemina Kroonen, 26 j. Rijgaard van der Meer, 26 j. len tJacoba Helena Voogd, 24 j. Adrianus van Schaijk, 41 j. en Sophia Maria Verhoe ven, 29 j. Geboren: 15 Juli. Jannetje, d. V. P. Kalkman en J. van der Wulp le Liesveldsleeg. 16 Juli. Willem, z. v. J. E. Donkersloot en P. Maliepaard, FaleksLraat. 18 Juli. Cornelia, d. v. K Groeneveld en C. de Goede, Spoorsingel. O verledem 14 Juli! Kaffiariua Dina de Kok, 26 j Hoogstraat. 15 Juli, Basliaantje Wapenaate, 2 ntnd. Steinsbraat;. Johannes Schop, 88 j., we duwnaar' van H. van Enibden, Prins Hen driksfcraat. MAASSLUIS. 1 Ondertrouwd: W. F. F. van der Hout en T. iW. vati Reenen. A'. W. van, Ettinger en J. A'. Schalies. C. de Alan en M. 'A- We.s term an. t Gehuwd: J. Spanjersberg en A'. A'dmiraaL Geboren. Johannes, z. v. D. Coumou eiij C. van der Steenhoven. Willem, z. v. W. yan. Dorp en J. Slrijbos. Cornelia Anjna Alida, d. v. J, O. Pellekoorne en G. van! Dommelen. Overleden": J. Bakker, oud 21 maanden. O VEKSCHIE. Geboren, Jannetje Elisabeth, d. v. Maarten Har- lag en A'. Vogelezang. Cath'arina Mm ria, d. v. A'. J. Tol en 0. Oosfcdam. Jannetje, d, v. S. H. Meurs en! AF. Olie man. Mari anno Willemine Wou Line, d. v. J. Grooles en L. B. ScKram. van het op het gral van wijlen op de OPENBARE, BEGRAAFPLAAT;* alhier, zal plaats hebben op XXaaming 24 •fall e.k., 's avonds 8 uur. Alle belangstellenden worden beleefd tot lijwoning daanan uitgenoodigd. 10613 45 DÊ COMMISSI té. SINGEL 64 (hoek Tweede Tuinsingel) Telefoon No. 181. Spciial ad re- voor: huren, ver haren, koopen eirverkoopenvan Huizen,Bouwterreinen,Fabrieks- j ARBEIDER8WOXUV- OEN te koop op gemakkelijke f;>| belalmgsvooi waarien. Veer direct en later lever ik steeds le kwaliteit terwijl de thans bestaande piijzmi v.-or- loopig zullen worden genatmhaifd Sp ed ge opgaaf der alsdan te leveren hoeveelheid en soort is gewenscht. Aanbeveltnd, BRANDSTOFFEN HANDEL Bestelhui» Zwaans'eeg 2. Vraagt Prijscourant. 10C57 10 wanrmecr men last heeft van voort durende rein "enlhud. indien uvr liihurm giwulit nu-t loeinenif en liilnuim en zenuwen zwak zrjn. gebruik dan: lu U -pcediji biijkt de onovei- tirfhu veikiiu De onlang 'inn \ersf Injnvlen v •rlwijne.n om plaats te mikeii voos jeun- bloeiende 1 gezondheid, welke \onikonU uil om krachtig welkend oieaiiiMne. Lm rs.ui kO'*! ji,.r koker .i 100 tabletten f i. koker-, f285; 0 kokers f.3,50 VeUviijibam J)i| Apoth. en Dro- giAeri. 1 Te Schiedam lij P ,T. v. -d. Sm an, Sloogitr., en A. Seholte, Brocrsveat 461. 106i4 8 10656 20 is het Hoofdblad van de Pi ovincie N OORD BRABANT, wordt daar het menst gelezen, in vele gemeenten schier uitsluitend en ver schijnt dagelijks. Voor 's Kcrtogenhosch meent aldoonde publiciteit. Uitgevers J. 5. \RKESTEYN ZOON, 's-Herto '«idio-ch 10638 20 Holen overleed te Rotterdami onze geliefilc 'Broeder en Behuw"d-Broedetr, •le -Heer in ilen ouderdoni van, 50 jaar. A\ COOL Mzrt, G. W. C00L— i Sclhieveeln. Sdhieilam, 21 Juli 1916. j Bezoeken kunnen niet worden af- gewo/riit. 10617 15 Helen overleed te Rotteidam onze geliefde Zwager, de Heer in ilen ouderdom van 50 jaar. A. A. VAN DEVENTER—' Moons. A. C. M VAN DEVENTER. Schiedam, 21 Juli 1916. t Bezoeken kunnen niet worden ai- gewacOit. 10648 15 Prijj 40 cent per annonce (hoogstens 10 regels) bij vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 x berekend. Gevraagd tegen 1 Sept. flinke P. G. Apotheek GOUKA, Hoog straat 29. Gevraagd een flinke tegen half Aug. tegen goed loon. Zich schrifte lijk of in persoon te vervoegen bij C. v. ZOMEREN, Van Speijk- straat 60, hoek Zeutmanstraat 's-Hage. gevraagd, in een burgergezin P. G. Brieven onder lett. V V aan het Bnrean van dit blad. Gevraagd een net Meisje voor den Vrijdagmiddag. Adres Singel 204. kunnen terstond geplaatst wor- dea Stoomwasscberij van J. G. MERKS, Heemraadstraat 32a, Aanmelden na 7 uur, Nieuwe Binnenweg 446, Dolftshaven. Terstond gevrahgd een niet beneden 16 jaar. Café Hoogstraat 160. Ondeigetcekende, uitstekend vakman, baveelt zich beleefd aan voor accuraat f 1.— per keer. Prima refe rentiën. Hoogachtend, P. VAN ALPHEN, ZaagmolauBtr. 17, Rotterdam. Een flinke, netto kan geplaatst wordec bij C. KOK, Broorsvest 91-—93, Hor- loeemakcr—Goudsmid. Voor een jongeling 37 jaar, do M. U. L. O. school doorioo- pen hebbende, wordt plaatsing op een Kantoor gezocht. Brieven oader lett. Z. Z., Bur. van dit blad. Te huur tegen half Aug. as. een Bovenhuis, bev.0 kuuicrs, keuken, bijkeuken, zolder en vliering, f 30 per maand. Woningbureau v. d. Make laar J. J. GABEL Jr, Lange Haven 87. Gevraagd: voor netto Juffrouw. Brieven onder lett. T T aan het Bureau van dit blad. Gemeubileerde te huar, met of zonder pension. Nieuwo Maasstraat 6b. MAANDAG a.B. trokkin.;. Alsnog verkrijgbaar bij CORN. JANSE, Koemarkt 2. Telef. Interc. 460. To koop gevraagd een niet duurder dan f70 &f80.— Franco brieven motto „Orgel" aan het Advert.-Burean J. D. v. d. KAAG, Zwart Janstraat 125, Rotterdam. 44 Cent aanbreien van oen paar Damesvocton met do wol erbij. 20pCt. goedkooper dan overal zijn onze prima wolion werk- manskousen on sokken. Wio togen de Belgische kousenhandel concurreert die is knap. Depot Broersveld 89. A. v. d. BERG W.fz,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3