Makelaar J. J. GABEL Jr., Nederlandsche Hypotheekbank 4 a 5 maanden YERKOOPING Tandarts I. T. Ört Zonen, Oude Metalen SAEMOIIELEEE I. T. Orth Zonen, Goolsmgel No. 20. en Neutralis Door Eendracht Sterker. van al de voorradige Linnen-, Katoenen- en Damasten Goederen. TWENTSCH LINNENMAGAZIJN een HEERENHUIS, Sleeperij-Vrachtrijderij Van der Meer's Beschuit UITVERKOOP Adverteert ia de Sciieiamsclie Couraot. DOOR EENDRACHT ROTTERDAM, Gymnasium Hoogere Burgerscholen. B. EDELENBOSCH, Rotterdam. BAGGERONDERNEMING, Waalstraat 4, Eolteriaa Prima wit melkbrood Speciaal adres voor het leveren van gróote kwantums ophooging van terreinen, enz. voori WedL. L. JL?Henrenx? CORRESPONDENT STENOTYPIST INSTITUUT PONT, OpenbareVrijwillige Fa Gr. Krabbendam, Nog nooit, nog nimmer werden onze solide Goederen zoo spot, spotgoedkoop Uitverkocht ANTHRACIET, C. VAM PELT Cz., D. KOK, Beëedigd Makelaar, fF Goederenvervoer door geheelNederland. Komt zien, of vraagt prijs aan bij de firma ROOL, 4% in het openbaar verkoopen Theoretisch-Practische Botterdam, t»«a led er Lid profiteert bovendien van de belangrijke voordedendie aan het lidmaatschap verbonden zijn. Het is dus Uw eigen belang zoo spoedig mogelijk Lid te worden van de Magazijn „DE BABY", (WONINGBUREAU, LANGE HAVEN 87) belast zich met het Koepen. Terkonpen, Huren, Verhuren, Admlnlstreeren en Taxeeren van Halzen. Sluit alle soorten Assurantiën tegen concurreerendc premie. Bezorgt Hypotheken en Bonwcredlelen en verstrekt gratis Inlichtingen aangaande te koop en te huur zijnde Huizen. 10655 15 te VEEiNDA M. Hypothcekaanvragen worden thans tot alle bedragen ln behandeling genomen tegen een Rente VANAF 10591 30 I* °|o» met 1 o/o slultlngseommisste. Nadere inlichtingen worden verstrekt door den Agent'voor Schiedam en Omstreken: 1>. KOK, Kantoor Lange Haven no. 16. kunt g? geschikt z(jn voor de beste betrek! ing als en daarnaar, met onze kostelooze hulp, solltclteeren, na het doorloopen van een der roll, practise he snrsussen aan "RATVFPnAU i Diergaardelaan 5, Tel. 8394. KUiiMMM, Matbenesserlaan 271, Tel. 12312. Aanvang begin September, Program t Algemeen© Handelskennis, Ned. Taal en Handelscorrespondentie, Wachlueschrljven op alle soorten Machines, Kantoor-Stenografie, systeem Pont, tot Bonds-diploma (snelheid 130 lettergrepen per minuut). Prosp., Inl., aanm, dagelijks. Hratts adviezen. Bew. v. plaatsing v. leerlingen in lUJks- en Part. Betr. ter inzage. 10642 42 De Notaris II. B. E». BLAISSE, te Schïe- tlam, zal op Vrijdag 4 Augustus 1916, des ivoonniddags 11 uur, bij Veil Lag en op Zaterdag 5 Augustus 1916," des avonds 8 Uur, bij Afslag, telkens in h'et Gebouw ■„Musis Sacrum", -aan de Lange Uwen', te Schiedam, Een goed onderhouden WOONHUIS met .Open Plaats, te Schiedam, Lange Haven too. 82, kadL Sectie G.no. 120, groot 64 centiare. 1 Het Huis bevat beneden: Kamer, Keu ken en Kelder; boven': 2 Kamers en daar boven Vliering en is van vlaste kasten, ;en verdere gemakken voorzien'. Grondbelasting f 15.24. Straatbelas ting f 7.12. Aanvaarding en'betaling der kooppennin gen: 1 .September, 1916. Het Huis is te bezichtigen Woensdag 2 en Donderdag 3 'Augustus 1916 van' 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur, op vertoon yan een toegangsbewijs, afgegeven door genoem den Notaris, ten wiens kantore, Nieuwe Haven no. 149, niadere inlichtingen te „be komen zijn. i 10649 33 (oudste firmant), •Cfil£EABE O.X. 202a, nabij de .Delftschepoort, Rotterdam NJB, Vroeger gedurende 14 jaar gevestigd Schiekade O.Z. 2086. 1228 12 en andere fabrieksafvallen, koopt tot concurreerende pr(js, Westmolenstraat 29. Teleph. 288. TB KOOP aangeboden. Autogene laseli- en sntJapparaat, zoo goed als nieuw. 10553 12 D00B CORNS. IMMIG Jr., met aanteekeningon van S. BR0N8. Ingen. ƒ2.40. Gebonden f 3.— JJitgave van H, A. M. BOELANTS, te Schiedam. fgnAin (Mnuftaadea fleMttoa). 99 staan bij Voor nadere bijzonderheden wendt men zich tot het Bestuur, een der Winkets of de BroodbezorgersBij toetreden stort men óón gulden, die zoo noodig in tien termijnen kan worden betaald 10642 120 v' Eenige prijzen en men kan oordeelen Linnen THEE- en GLAZENDOEKEN per dozijn van f2.50 nu f 1.38; zwaar Linnen BORDEN- en VATENDOEKEN nu fsh/a Ct., Linnen HANDDOEKEN per dozijn van f 5.50 nu f -3.50 t 3.95. Zuiver Linnen SERVETTEN en'TAFELLAKENS f 0.7S f 0.90, f 1.25 en f 1.65 per stuk. SERVETTEN van f6.50 nu f 4.10 per dozijn. Gekleurde ONTBIJTLAKENS 1 0.84 t I.IO en f l.25. - - - 900 dozijn BEDLAKENS van Katoen, Linnen en Graslinnen nu f 1.(14, f f.25, f 1.65 en f 2.30; BEDLAKENS gefestonneerd of met linnen kant en entredeux van f 2.25 nu f l.dO, van f 2.75 nu f 1.25, van f 3.50 nu f 2.10, van f .5.50 nu f 3,25Solide KUSSENSLOOPEN met overslag, nu Ad Ct 58 Ct., ÏO Ct. en f 1.95. 400 dozijn echte Turksche BADHANDDOEKEN van 40 nu 28 Ct., van 55 nu 39 Ct., van 70 nu A0 Ctvan 95 nu 08 Ct., BADLAKENS van f 5.50 nu f 3.50 per stuk. 10497 160 Geheel onze voorraad Dames- en Heeren ONDERGOEDEREN, zooals ChemiseB, Pantalons, Nachthemden, Tailles, Kousen, Sokken, met meer dan 40 pCt. korting. Goederen op Maat binnen 24 uur, voor de uitverkoopprjjzen. Indische Uitrustingen, Huwelijksuitzetten, extra voordeelig. doederen naar buiten boven f 10.— franco. Koordhlaak 53. Tel 9566 in 't Westen, bev. 10 groote en kleine kamers, benevens sousterrain, kelder, keuken, bijkeukeD, dienstbodenkamer, zolder,Hinken Tuin, goed onderhouden, aangenaam gelegen, afzond, ingang. In October te aanvaarden Huurprijs f 900.10603 30 Franco brieven onder No. 2174 aan ULLERS Boekhandél, Hoog straat 19, te Schiedam. direct leverbaar en bfj elke hoeveel heid, nog niet door mg ln prijs verhoogd. 10607 8 BOTEBS1RAAT 60—62. EN De Boeken, teu gebruike op het Gymnasium, Hoogere Burgerschool en alle andere In jich- tingen voor Onderwijs te Schiedam, Delft en Dan Haag, worden, evenals' vorige jaren, tegen veel verminderde prijzen ge leverd door 10596 20 A, VAM WÏTSEN, Boekhandel, Oppert 42, Rotterdam. Telef. Interc. 8373. fOUT" Alle, Boeken in nette staat en laatste drukken. ILang^ Haven 16. T'. Telefoon 186. Bemiddeling bp aan- en verkoop van vaste goederen. Administratie van hulzen en landerijen. Bezorgen van hypotheken, credleten en assurantiën. 10592 20 5/6 GANDIDAfEM 618LA16B. Here. DIj»l. Eng. na 9 mnd. Sept nieuwe cursus, ook voor a'gew. cand. H. JANSÓNIUS, Leer. H. B. S. en H. S Rozenb.l. 72," Rotterdam. 10645 6 Kantoor en Remise: MATHEHES8ER0IJK168 (Telefoon 11921). Woonhuis: NIEUWE BINNENWEG 452 (Telefoon 11551). 10454 20 I>ir©cteixr: XI. CASTEHMANS Hzn. goedkoopste en soliedste adres voor complete Meublleerlng, alles eigen 10549 10 is broos en fijn van smaak. Steeds verkrijgbaar .warme BESCHUITBOLLEN, en mqn bekende 10457 20 fljne KRENTENBOLLEN. Neemt proef. Electrische Brood- en Beschuitfabriek, Boterstaat 89. Telefoon 396. Telefoon 10943. ROTTERDAM, Nicolaas Zasstraat 43, Tel.-adresGRINTZ and. (met ingang Tan 1 Aug e. k. MA ASK A DE 66) 10650 50 C3J-**oot© -31 ar*kt; S3, (tegenover Erasmus, vroeger »In duizend Vreeze") en Grooto Markt 24, Hotterdam. 10630. 40 van alle - ais Jurkjes, Manteltjes an H«*edJes, tot<*eer lage prjjzen. ZIE DEEKALAOBfi. Kwalite Billijke Prijzen Ctntóto Zomer- Jitverkoc p, yEKHUIIINGEN enTRBMSPORTEfi OnDER GARArtflE B EDELEN BOSCH. ROTTERDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4