69"* Jaargang, Zaterdag 22 Juli 1916 15197 Tweede Blad Uit de Tweede Kamer. t Aangifte van leerlingen Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een mir aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 eent per regel. Groote Ieders naar de plaats die zij innemen. AdveTtentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden, Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te,bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. voor den Gemeentelijken Handelsayondcursus -Ouders, Voogden of verzorgers, welke leerlingen voor den. Handelsavoaidcursus wensohen aan. te geven, worden verzocht vóór 1 .Augustus a.s. zich' aan te molden bij den Directeur, den beer S. Houtman, aan de school voor M. U. L. O. (school A) (Oude Kerkhof no. 13), des Vrijdags van 7—9 uur 's namiddags; - Belanghebbenden worden er optaerkzaam op gemaakt, dat het schoolgeld bedraagt per leerling en per schooljaar: Voor het onderwijs in de verplichte vak ken f10 en bovendien voor dat in dc on verplichte vakken: Voor één vak f3, voor twee vakken f5, voo-r drie vakken f7. De schoolgelden moeten worden betaald in 4 gelijke termijnen, ingaande respectie velijk 1 September, 1 December, 1 Maart en 1 Juni. Schiedam, den lSden Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, LAGERWJSIJ, W. B. V. SICKENGA. Minister Ramboiinet heeft een écheoje geleden met zijn aanvrage om gelden voor een internaat te Dordrecht, juister gezegd voor de vervorming daarvan; want het bestond reeds, en moest dienen om door middel van de II. B„ S. Ier plaatse, aanstaande zee-officieren te kweeken; sinds 1905 toch is men voor de opleiding tot zee officier tot het Duitsohe stelsel overgegaan, namelijk opneming op het instituut in den Helder, na verkrijging van hel einddiploma II. B. S. met 5-j. cursus. En nu wilde do Minister door heb internaat te Dord recht voor de jongelui, die niet in oen plaats wonen, waarin een H. R. S. is gevestigd, de verlajjging van dat diplo ma gemakkelijk en goedkoop maken, en deze moesten zich verbinden na verkrij ging daarvan zich voor marine-officier be schikbaar te stellen. De poging is echter mislukt; er zijn slechts 4 leerlingen ge komen, welk viertal door het vertrek van, één, spoedig tot 3 is teruggebracht. Van daar dat de Minister aan de leerlingen van het internaat eigen onderwijs wilde doen geven, en hen met moer het onder wijs aan de H, B-. S. te Dordrecht wilde' doen volgen, en! om den toeloop grooter, te maken, zouden niet meer als vroeger tot het internaat alleen de leerlingen der' hoogste drie klassen van een H. B. S.' met 5-j. cursus worden toegelaten, maar' ook zij", die ia het bezit zijn van' ben' einddiploma 3-j. cursus of een M. U. L.' O.-diploma. Hoe is er zoo groot tekort1 aan zee-officieren ontstaan, dat zulke in grijpende maatregelen uoodig werdén? Hoofdoorzaak zal wel zijn de groote on gewisheid, die omtrent de toekomst van' onze marine bestaat. Toen de heer Ram- bonnet als minister optrad was hij de' man van de groote draednought's en menr kan er wel zeker van zijn, dat menig zee-: officiershart geklopt heeft bijl liet denk-! beeld, dal 'het nu ook voor den Neder-) landschen zee-oCfidier weggelegd zou, wor den over zoo trotsoh' zeekasteel liet be-1 wind te voeren, maar de oorlog kwam en bracht' door wat en met de duikbooten verkregen werd zóó ernstig de vraag naar voren, of hét voor een klein, land als hét onze geen zaak was vod meer onze kracht in onderzeesöho dan! in bovenzee- snh'e bewapening te zoeken1, dat zelfs dr, Kuyper, die de draednoughts eerst a tort d k travers hadvverdodigd, aanried in deze geen beslissing te nemen, alvorens do al- loop Van den oorlog ons geleerd bad wat voor 'ons hét beste was. En gesteld mi oen»» dat de beslissing zóó viel, dat wjj het in hoofdzaak in de duikbootenl zon dert zoeken, dan' kunnen wij ons voorstel len, dat hét commando daarvan', als baton de inaréohial, onze jongen mannen nu juist toet-als buitengewoon begeeaenswaardig .voorkomt. j f Van alle zijden werd Het ontwerp' bestre den; de h'eeren v. d. Voort van Zijp, Bi- ohön van IJsselmonde, Duymaer van Twist, 'Tfdsoo (Den; Haag), zijl vonden allen dat jöet thans niet het oogenbiik was om in- grijpende veranderingen in de opleiding T?®*' zee-offider te maken, en zijl noo- ?den den Minister uit zijn ontwerp te- ïhg te nemen, daar zij, als hét ia' B temming kwam, daaraan hun stem zouden moeten onthouden. De heer Jansen, zooals men weet ou,d-mimster van Marine, noemde nog als oorzaak van hét tekort aan zee-offi eieren, dat de leeftijd, waarop men adel borst wordt, veel te hoog is. Dat kon men in sprekers tijd reeds opi zijn 13de jaar wezen, terwijl door den eisobl van het einddiploma 5-j. cursus dit eerst in het 17de of 13de levensjaar kan geschieden. Minister Rambonniet had, dunkt ons, wijs gédaan, waar van alle kapten oppositie kwam en van geep enkelen kant steun, het ontwerp terug te nemen, maar dit ligt nu eenmaal niet in de aard van dezen bewindsmanhij verdedigde zijp zaak zioo goed als hij kon, want hij maakte zich nu juist niet sterker door piet verder te gaan dan de hoop uit te spjreken, dat het internaat slagep zou, en het eind van het lied was, dat zijn aanvrage met 32 tegen 24 stemmen verworpen werd; vóór- en tegenstemmers vormdep' oen bónte rij van Rechlsohe en Luiksche leden. Naiat bij de regeling van twerkzaamhoien de Kamer op voorstel van den hoer Hu- breJp besloten hal, de dividend- ien tapatie- beiastmg yan de agenda ofte voeren en het wetsontwerp betreffende don economischeu dienst in het buitenland, in de aldeelmgon te doen onderzoeken, kwam de heer do Monté Verloren, met de vraag, of genoemde belasting niet behandeld lean worden m liet begin van September, waaneer de Ka nier zal moeten terugkomen voor (ie behan deling! der lefvensmiddalejnjvoorzippiplg. Daarop gaf de Voorzitter bet verrassende antwoord, dat hij hoopte, dat de Kamei daarvoor veel vroeger zou bijeenkomen, pp dat dit z.p ook wel kan, als deze wet slechts als eend noodwet werd. (beschouwd Mem kon dap b.v. vooraf (confereerea met de Regeermg oyer bepaalde weaschon. Pe voorzitter voegle hieraan editor voorzich- tiglijk too, ilatnij zich kon vergissen, pa lint mocht liij dap ook wel, |ivant men kan er wei zeker van! zijn, dat de sociaal-demo craten dat wetsontwerp zoo demagogisch mogelijk zullen uitbuiten. Minister Posthu- ma heeft naar aanleiding van izijne Me morie yan Antwoord, op bet jVoorloopig Verslag op het 20-irullioen ontwerp in „Het Volk" te hooren gekregen, dat hij zijn „boeren kroegtaai" wel vpor zich kan hou den, en dat 'belooft wat Het bewijst te vens, dat, al telt de partij tegenwoordig hoffahigep. als Klaas ter Laan!, (Wjbaut en Vliegen, men voor de eigen paxtijgenooten in bétrekking tot hunne opvoeding voor dep heilstaat, de taal yam! het (hofje van! Jan Vlegel toch nog maar steels (bet besta vindt j Maar dit daargelaten, hoe weerzinwek kend dat alles ook is. Na de regeling van werkzaamheden werd do wetgevende arbeid weer voortgezet, en hoe abnormale tijden wij beleven, (mocht wed blijken; uit het feit, |lat het wetsont werp dat aangesneden werd, was teane wij ziging van het tarief voor (brieven, telegram men, postpakketten en telephoongesprek- ken, en eenia wijziging, die gene verlaging is maar oene verhooging, terwijl do goede weg verlaging is. Wat is (het brieven ver-- voer b.v. niet ontzettend ten onzent toege nomen, sinds wij, naar Epgelands voorbeeld, voor liet geheele land het (stuiverstarief in-' voerden. Maar, het is, zooals (die Memorie van Toelichting tot het wetsontwerp zegt:1 „De heoge eisdhep, welke ip ver bami met de buitengewone tijdsomstandigheden aan de schatkist worden gesteld, hebben (onder- geteekendo panleiding gegevente onder zoeken op welke wijze door herziening van post- telegraaf- en telefoon-tarieven, ver- meenieriipg van inkomsten is te bereiken en. zulks zoowel om een hooger batig salio van1 het Staatsbedrijf te verkrijgen, (als ook,] omi noodzakelijke verbeteringen van dep rlienlst ep van de bezoldiging (van liét per soneel te kunpen latein doorgaan." I Toch blijft het voor ons ile vraag of men met verHoogilnig van de tarieven (het dool volledig zal bereiken, of daarvan (niet auto matisch vermindering van gébruik vatidezle verschillende communiclaiie-middelen het gevolg zal zijtf. t Eb- heer Boissev«ain opende het debat, en (als zakenman was -éiij daarvoor de Pochte mian, hij zou zich bij het ont- werp neerleggen, mpar het speet hem toch d(at 'dé Minister niet was '-ingegaan np dien wjenseh, in het Voorioopig Verslag geuit, joon, evenals dat in Euitschland in dertijd is geschied, een qoanmissie te be noemen, om na te gaan wat er op dezen uitgebréiden .tak ,van dienst, "'waarbij 14000 ambtenaren -werkzaam zijn, zou kunnen bezuinigd wprdien. Eiaarmee was geen ver wijt aan hét' adjtes Van Minister en Direö- teur-Gjeneraal bedoeld inzake' hun beleid, daar jar, al zijn zij nog zoo bék'vvaam, toch nog. altijd détails zijn, dié aan hunnte laandacht ontsnappen. Spnekjer juitto vierder den reeds dikwijls gtehoord|en weiiscjh dat de aan ge toekende brieven (thuis zouden worden bezorgd Nederland heeft de twijfelachtige eermet Turkije hét eenige land te zijn, waar, dit niet gebéurt en drong aan op de tot stand koming van kien draadlooze te legraafverbinding met Indié, waarvan de mogelijkheid geec^s is bewezen, en waar van ziehier in deze tijden niemand het groote IMang zal ontkennen. Spreker be sloot met krachtig aan te dringen op ver horing en uitbreiding van de gelegenheid om intercommunaal te telephoneerenhet zal ieder wel bekend zijn, dat d'o-of lipt lange wachten vóór men aan de beurt komt, de gelegenheid daartoe toch eigenlijk meer in naam dan in de daad bestaat. Dé heer V,an Djoorn klaagde over de weinige reclame die het postbedrijf maakt voor de gjemakken, die het aanhef publiek biedt. Zoo zijn er zelfs ontwikkel de nienscheii, die niet -vleten, dat eg post- couiterten, Zondagszegels en tel-egraxn/.e- gels bestaan. Voor het aan' huis bezor gen van aan ge toekende stukkeuryoeldehij niet ,vteel; de afgevaardigde woormlouda was altijd wat bang voor tlie arme post beambten, die met aaogeteekende stukken gezonden worden naar huizen, waarv'an mien niet weet wie er woont, ep dan zulten zij ook aan een gevaar blootstaan, waar, me hun lagen wil leggen, weet!dat ze zich op een va,st uur verloohen. De algemeene beschouwingen waren bier mede afgeloopen, en gaven liet bewijs, dat Minister Lely voor de aanneming van zijn ontwerp met de minste vrees behoefde te koesteren. Voor een commissie als de heer Boissevaih wilde, voelde de Minister mets, zulk een commissie werkt jaren, en maakt dan een'' dik verslag, texftvijl thans de Directeur-Generaal ip de door den heer Boissevain aangegeven geeslv werkzaam is, die daarvoor de zaak com- missariaal maakt in kleinen kring. De Mi nister moest natuurlijk toegeven, dat wij njet Turkije het eenige land warep waar- geen aangeteekende brieven worden thuis bezorgd, maar wij' zijn dan ook eep van de weinige landen waar zeer zeldzaam een aangeteekende brief verloren gaat. Trou wens, de handel dacht niet eenstemmig over dezë~ aangelegenheid, Do draadlooze verbinding met Indié is "op dit oogenbiik een punt vap ernstig overleg tusschén de departementen van Koloniën en Waterstaat; en bij de intercommunale telefoonverbin ding moet men niet vergeten, dat die ten onzent zooveel later tot stand kwam dan in andere landen, maar dal men in deze met reuzenschreden vooruitgaat. Met de wenken, die de heer Vau Doorn gegeven had omtrent meerdere reclame,-zou de Mi nister rekening houden. Op art. 1 van de wet, die hét verhoog de tarief vaststelt, waaruit een bate van lVs millioen voor de schatkist moet voortvloeien, was een amendement inge diend door de héeron Rutgers, Duymaer vau Twist, Snoeck Hepkemans, v. d. Voort v. Zijp, Bichon van I-Tselmopde, Scihimmel- pennipek, Kooien, v. Vuuren en Oosterbaan, om vijf cents meer te vragen voor do brieven, -waarvan verlangd wordt, dab zo op Zondag zullen worden' bezorgd. Hel doet ons genoegen, dat dit zelo tisché, bij' uitstek onpractische amendement door Rechts zelf in de eerste plaats bestre den is. De h'eer Wijkerslooth de Weerdo- sleijh toonde terecht aan, dat door aanne ming*' van hét amendement do voorstan ders van. de Zondagsfust liét eerst zouden wordeu getroffen, daar de Staat dap finan cieel belang zou krijgen bij het uitbrai- deu van den dienst op Zondag, en de heer Do Visser, wiens woord als van eop be kend ijveraar voor Zondagsrust in deze pog gezaghebbender is, verzette zich tegen1 het amendement, omdat de Staat ethische (beginselen met ethische middelen, maar tri et mot geldelijke middelen moet propn- geeren. Veel liever zag de afgevaardigde ,voor Katwijk, dat de Minister zou be palen, dat de laatste buschliöhting op Zon dag zou komen te vervallen, en dat de eerste op Maandag daarom zooveel vrooger zou worden gesteld. Maar de heer Rutgers,, do eigenlijke vjaidor van het amendement, wéék voor deze be zwaren niet, aanneming Van het amepte- ment sloot todh de ethische (middelen yn (ten strijd voor Zondagsrust niet uit, en het is een verkeer! begrip pmi te zoggen Dan kan mleip door het (betalen van een hoogetr port de Zondagsrust van den be steller wégkoopeip (te zaak' staat zoo, dat uit de betaling vau hot verhoogde port de noodzakelijkheid van Zouöagsarbeid blijken moet. Dit is zeker heel (aanlig gevonden en de bekend 0 scherpzinnigheid van den (af gevaardigde voor Hilversum waardig, maar deze vergat hierbij toch, dat |de pyactische uitwerking van dit amendement alleen deze zou zijn, dat de menschen Noor wie 5'cents er piet op aankomt, hun ibrievén bezorgt zopten krijgen! op dep Zondag, (terwijl zij, •lie een dubbeltje moeten omkeeren Nan dat voorrecht verstoken, zouden, blijven. Do Minister, onverdacht voorstander Van Zondagsrust; hij is zelfs eeie-lid (van de vereemging daarvoor, verklaarde, dat de grondgedachte van het amendement hem sympathiek was, maar meende dat men er zoo niet kwam. En toen hij de Kamer mededeelde, dat de zaak der Zondagsrust voor het Postpersoneel hem. zoozeer jter harte ging, dat hij hét (advies van de Vak- vereemging had gevraagd, over de beste 110 Melen om daartoe te geraken, «ai dat het rapport ,van de veneemguig 11 Juni 1.1. bij hem was ingékomen, zoodat de (door hem in deze in te dienen (voorstellen spoedig konden verwacht worden, was het pleit beslist; de sociaal-democraten, van wie het in iten aanvang leek, dat gij hunne stem aan het amendement zouden geven, [ver klaarden toen te willen wachten itot Z.Exc. met voorstel ten kwam, zich de vrijheid voorbehoudende, om als dit niet spoedig geschiedde, van het recht van particulier initiatief gebruik te maken. Het amende ment iwenl met 36 tegep (24 stemmen ver worpen. -Outer de voorstanders waren ,van Lmks de lieeren de Beaufort, de Muralt, Drioa, ter Spill, Beresteijn, Schim, van dar Loeff en Knobel, bij de tegenstemmers wa ren vau Rechts de hoeren Bogaardt, Jans sen, de Visser, Fruytier, Bxummielkamp, Bongaierts, Schimmelpenninck en Wijker- slooth de Weerdesteijn. Zoodat men ziet, dat er over de kwestie ivan Zondagsrust, geene scheidingslijn loopt tusscben Links ea Rechts. Vóér dat de behandeling van- bovenge noemd amendement afliep, werd de eind stemming over de Successiewet gehouden, die met 48 tegen 29 stemmen werd aange nomen Dc tegenstemmers waren allen van Reclits, hij dc voorstemmers waren van Rechts de hoeren Bichon van IJsselmonde, Ankerman, 'Rutgers, de Geer en Snoeck Hemkemams. Dat niet minder dan drie leden van do Christelijk-Iiistorische fractie hun leider, de Heer de Savornin Lobman in zijn heftige oppositie tegen de wet alleen lieten slaan, is zeker met zonder jbeteekenis. Wij moeten nog even tot het verworpen amendement-Rutgers "terug keeren. De heer Bogaardt had zich het stemmen daartegen gemakkelijk gemaakt door het indienen van de volgende motie: „De Kamer, van oor deel, dat het wensdielijk is de Zondags bestelling vau poststukken te beperken tot de poststukken, die het kenmerk dragen van expresse-stukken en als zoodanig zijn gefrankeerd, gaat over tot de orde van den dag." Daar deze motie zal behandeld worden op een nader te bepalen dag, zal het wel een doodgeboren kindje blijken. Er was een amendement-Koster 0. s. om uit de wet te doen vervallen, dat degeen, die over hot hem toekomende bedrag per' postquittantie beschikt, 5 cent meer zal hebben to betalen, als deze tweemaal moet worden aangeboden. Wij begrijpen dit amen dement, heel veel menschen laten den loo- per mot postquittanties „nog eens terug komen", en de heer Koster mocht er terecht op wijzen, wat voor financieele gevolgen dit zal hebben voor bladen als b.v. „Fio- ralia", dat 17,000 abonné's heeft. De Mi nister had weinig trek in dit amendement, en dat wel om de eenvoudige reden, dat het wetsontwerp, dat door hem verdedigd werd, beoogt geld in do schatkist le bren gen, terwijl de inning van de postquittan ties, wel verre van aan den Staat voordeel te bezorgen, voor dezen een schadepost is. De opbrengst is £750,000, maar alleen aan loon aan het daarvoor henoodigd per soneel wordt 6 ton betaald, en dan heeft men nog de uitbreiding der gebouwen, die door de postquittantiedienst noodig is ge worden, do pensioenen, enz., enz. De Mi nisters meende wijders, dat de deposant vrij zou kunnen komen van het recht dat van de tweedo aanbieding zal worden geheven, door dc verklaring, dat hij slechts eenmaal aanbieding der quittantie wenscht. Toch nam Z. E., bemerkende dat de Kamer het amendement goed gezind was, dit over, maar dit maakte, dat de heer Juten, die zich reeds tegen het amendement had uit gelaten, over het artikel stemming vroeg) en toen bleek de Kamer onvoltallig, zoodai ze Dinsdag 11. reeds om 3.40 uiteenging. En den volgenden 3ag was het niet beter) do vergadering, juister gezegd „bijeen komst", want als de Kamer niet voltallig is kan ze niet vergaderen, en komt ze dus naar dc officieele uitdrukking slechts bijeen, werd om 11.50 uitgesteld tot vijf minu ten. over twaalven, en toen er op dat uur alweer jeen genoegzaam leden aanwezig waren om te vergaderen, verdaagde dp voorzitter de vergadering tot den volgen den dag. Indien het u mocht invallen, lezer, om naar aanleiding van dit feit klaaglie deren te houden over het „schandelijk plicht verzuim" van de hoeren uit den Haag, wil dan niet vergeten, dat de Kamerleden de laatste twee jaren een moordende cam pagne achter zich hébben, en dat aan de werkkracht van ieder mensch een eind is. Voor wie van statistiek houdt, zij gemeld, dat in de „bijeenkomst" van Woensdag morgen aanwezig waren van de katholieken 52 percent, van de anti-revolutionairen 45 pet., van de christelijk-historischen 30 pet., van de L. U. G3 pet., van de V. D. 85 pet., van.de V. L. 30 pet. en van de S. D. A. P. 26 pet-, zoodat van alle partijen de sociaal-democraten het slechtst waren opgekomen, hetgeen echter „Het Volk", het orgaan der partij, niet belet heeft stichte lijke lessen aan de andere partijen uit te deelen omtrent plichtmatigheid in zake het bezoeken van de vergaderingen der Tweede Kamer. Donderdag was de voorzitter eindelijk zoo gelukkig, genoeg getrouwen om zich' 'heen te vindery en toen werd hef door den heer Koster geamendeerde artikel met 37 legen 17, en het gansche ontwerp zon der hoofdelijke stemming aangenomen. Bij het wetsontwerp „Verhooging van, iden Bieraccijns" betreuide de heer De Wijkerslooth de Weeidesteijn, dat men zich jnj deze acqjnsverhooging met nauwkeuri ger had afgevraagd of de industrie deze lijden kan en, of afdoende conLrolo daarop mogelijk is. Verder meende hij, dat met name de kleine brouwerijen, vau deze wet te veel nadeel zouden ondervinden en! tzyfn meening werd gedeeld door den heer Jans sen, afgevaardigde voor de hoofdstad van liet veel bierdrinkende Limburg. De lieer Ter Laan wilde van deze accaj'nsverhoo ging niet weten, omdat naar zijn meening de verhouding lusschen directe en indirecte belastingen toch al zoo slecht is, wat de Minister aanleiding gaf tot de opmerking, «lat van de 20 millioen, di,e hij thans behoefde, ruim 16 uit directe belastingen werden gevonden. En de h'eer Van Raalto aam o. i. hot rechte standpunt in, toen hij deze inderdaad nfrot fraaie belasting gemotiveerd noemde door dm toestand onzer financiën. 1 De heer Bongaerls Stelde een amende ment voor om den accijns progressief te maken in verhouding tot den omvang dér productie, om aldus de kleine brouwe rijen minder in den accijns te doen betalen; de heer Wijkerslooth ging in deze nog iets verder en wilde de kleine brouwe rijen zoo weinig in' den accijns laten be talen, dat de opbrengst der belasting met 1 millioen 8 ton zou verminderen. Beide amendementen, werden echter met groote meerderheid verworpen. Een amen dement van denzelfden afgevaardigde, om den eisch' te doen vervallen, dat de plaats, waar een brouwerij zal worden opgericht aan de goedkeuring van! den Minister is onderworpen (dit onr te voorkomen, dat die ergens zal worden neergezet waar de belastingambtenaren er zeer slecht bij kun nen komen) werd door den Minister over genomen. Het wetsontwerp is ten slotte met 33 tegen 19 stemmen aangenomen. Togen stem den do 8 aanwezige sociaal-democraten, 7 katholieken, waaronder alle aanwezige Limburgsche afgevaardigden, en 4 Unie liberalen. Na deze stemming zou do afgewerkte Kamer eenige dagen rust nemen, om Dins dag 1 Augustus, misschien zelfs reeds Don derdag 27 dezer, weer bijeen te komen ter behandeling van de levensmiddelenwet, maar deze rust zou niet genomen worden zonder voorafgaand vermakelijk incident. De hoer Knobel stelde toch voor, als do Kamer weer bijeenkwam, in behandeling tc nemen het wetsontwerp tot instelling van een Kolonialen raad en tot wijziging van dó Indische comptabiliteitswet. De voorzitter mocht dan moenen, dat do be handeling daarvan niet urgent is, zeide spreker sarcastisch, maar m Indië dacht men daarovor andersde Gouverneur-Gene raal heeft op oen spoedige behandeling aan gedrongen en de Sarikat Islam deed per telegram hetzelfde. De Kamer, die niet eens meer voltallig was om te kunnen stommen (na afloop van de stemming over den bieraccijns hadden eengio leden zich naar hun trein gehaast), stond min of meer verbaasd over'n voorstel dat beoogde in plaats van de hoog noodigö vacantie, behandeling van een zoo omvang rijk ontwerp als de Indische Grondwet aan te snijden. De voorzitter gaf den heer Kno bel dan ook minzaam in overweging zijn voorstel terug te nemen, tot de Kamer weer bijeen zou zijn. Maar do heer Knobel weigerde dit. JDe Secretaris, i 1 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 5