Town schoot de heer Nolens ter hulp mot hetzelfde verzoekzeker de zaak was urgent, maar er is urgentie on urgentie, en nu 'ie Kamer getoond hoeft pis, zeker dier;, niet overladen te uilion u-orden, is het oogonhhk voor de aan do orde stelling dezer u-et al zeer weinig geschikt. Ivam later met uw voorstel, was de goede raad van den ervaren parlementariër Nolens, dan zult gij ook meer succes hebhen. 'Maar de heei Kuol>eI bleef onvermurwbaar. Toen schoot de heer Schaper uit zijn slof. verklarend-* de koppigheid van den hoer Knobel nipt K- begrijpen. Gewichtige ontwerpen van den aard van het door don afgevaardigde voo* Zwol to, waven er hij bosjes (Maar iieheei Knobel gaf geen kamp, en toen hij, na hel herhaald en thans ..vriendelijk verzoek" van den voorzitter, als eeno rots bleef moest er wel gestemd worden, en toen wei den er 43 stemmen tegen en G vóór het voorstel Knobel uitgebracht. Het eenige suooes dat de heer Knobel dus heeft te boekon is. dat bij weer een- heeft laten zien, dat de Kamer bij gemis aan genoegzame loden niet besluiten kan en tevens dat hij de kans op behandeling van 'het door hem zoo gevenschte wetsont werp niet heeft verhoog! Dit jonge Kamer lid mag wel eens studie maken van goede tactiek. i STADSNIEUWS. Uit den Gemeenteraad. IY. Progressieve belasting. (Slot). Eea VoorzitteT moet lenig u-ijzen de bemerking* Man niet-taktischp ambtd naren. Zoo'n bewering is gemakkelijk gezegd, maar als men staat yoor menschen die jaar in jaar uit hun belasting niet lie talen dan nadat beslag gelegd wordt, be ziet. men de feiten met een ander oog In 't algemeen houdt spr. \ol, dat, wie zoo vervolgd worden, dit ook verdienen Het is heel gemakkelijk hier ambtena ren aan te vallen, die niet in de ge legenheid zijn zich tc verdedigen, maar spr. reserveert zich toch het recht te verklaren, dat hij die bewering rietkan aanvaarden. De heer r. d. Hoek' merkt op dat dc heer de Bruin niet elk beslaglegging wi] opheffen, maar alleen dan tot beslagleg ging wil laten overgaan -als B. en W. daartoe machtiging verleend hebben. Zoo is het ook Lij de Rijksbelastingen. Daar wordt geen beslag gelegd dan na mach tigïng door den Directeur. In ernstige gevallen kunnen B. en "W. dan voorgelicht worden hoe dc zaak staat en het College ban dan oordeeken of tot beslag nijoet worden overgegaan. Een ambtenaar kan toch ook wel eens misleid zijn. De Yporzi t ter; Ui Km ij n ervaring als wethouder van Financiën verdienen de ambtenaren die beschuldiging niet Denkt de Raad er anders over, hij ne mer het amendement van den heer de Bruin aan. De heer Post: De Gemeente bepaalt in art. 20 dat de regelen, bij de 'wet pp die invordering Vair 's-Rijks directe be kistingen gesteld pf te stellen-gel den vpor do invordering der plaatselij ke belastingen. Do ontvanger is gehouden te hande len naar do voorschriften der wet. De ontvanger is de verantwoordelijkheide per soon voor de inning der belastingen en niets kian hem Van die verantwoordelijk hc-id ontheffen. De heer de Bruin; Art G? De heer Rast: Dat is wat anders. Spr. iziet niet in waarom de mach tiging aan Burgemeester om in te grijpen in de verantwoordelijkheid van den ont vanger zpu moeten worden gegeven. De lieer Houtman zou aan den heer v. d. Lfotók willen opmerken dat ook de Directeur de Rijksbelastingen een ambte naar is en spr. ziet niet in waarom de Gemeenteontvanger niet op eigen gezag zpu mogpn doen wrat aan dien Direc teur wel is toevertrouwd. Het vporslel de Burin wordt nu on dersteund door de hoeren Hinkelaar en vian Pelt. De heer mr. Kavelaars zal togen het voorstel stemmen, om lat hij vreest, dat dn zal blijken te zijn in tstrijl met do Ge meentewet. I De heer pie Bruin vraagt, pf er be zwaar bestaat de beslissing aan te houden. De Voorzitter: De Raad kan nu over het voorstel beslissou. i De heer de Bruin: Als nu beslist moet worden, krijgt men een onzuivere istemming Spr. heeft niet de nmoning, dat B. en W. deze zaak hebben onder de oogen gezien. De Voorzitter: Zeker, alle kwosties zijn besproken, omtrent het beslag Joggen b.v., hebben wij ervaring; wij zijn vol komen op de hoogte van de dwangnmat regelen -lie genomen woiden. Wij zijn du- ook best bekend met het onderwerp, dat de heer de Bruin nu 'Ier sprake heeft ge bracht. Deze zegt, dat het tot jnog toe verkeerd is gegaan. Spr. ziet niet dn, dat de ambte naren te rigoureus optreden. Het is thans niet het gewonschto oogenblik om te^plei ten voor uitstel; de zaak .waar het om gaat is niet zoo gewichtig als jle heer de Bruin het doet voorbomen. I Do heer de B r ui nAls .u de zaak gooi onder de oogen had gezien, zoudt u -een po sitief antwoord hebben gegeven, op den twij fel van den hoer Kavelaars, iof spr's. voor stel in al rij Lis met de wet. II maakt van. het voorstel ieen aanval op do ambtenaren, en neemt deze in bescher ming; maar spr. keert dit om en wil de burgerij beschermen tegen ontactisch op treden, van een ambtenaar. Menschen ilie door bepaalde ooi zaken onmachtLg zijn hun belasting te betalen loor de verdediging van het tvadeiland b.v veriieinen wel degelijk de (bescherming van B. en WK Men heeft wel beroep op R. en \V1 bij aanslagen door do ambtenaren, waf is er tegen dat do menschen ook beroep hebban 'op B. en W_ bij onbillijke beslaglegging9 Bij het andere geval, waarbij do hoer Houtman zich schaart aan de zijde van den lieer Post, en waarop door spr. gewezen is, v on It de beslissing ook gelegd <111 handen van B en Wj. en niet v.ui den Ontvanger. Spr. vv daarom in overweging geven de /.ruk kalm te overwegen. i Wanneer twijfel omtrent de wettigheid van een dergelijke bepaling. aU door spr. voorgesteld, bestaat, is «pr. bereid de be dissing aan to houden; dat is niet zoo erg. als dat iemand onbillijk vervolgd wordt. De heer Post: De lieer de Bruin stelt zich de zaak anders voor, dan ze in de prac tijk is. j Als iemand niet betalen kan, v\ oixlt ge zegd, ga eens bij den ontvanger of bij den Inspecteur praten eai als blijkt, dat iemand onmogelijk kan betalen, zal bij ook niet ten einde toe vervolgd worden, i De hoer mr. Kavelaars: Art. 201 luidt sedert 1914. dal de tenuitvoerlegging ier inning geschiedt overeenkomstig art. 258. In elk geval lijkt het spr. gooi to han- leloa naai- de leer: waar twijfel bestaat, onthoudt u. t De heer Ris: Het Wijkt (wél dat wij niet in staat zijn, de zaak {thans te beoordeelen en daarom ook acht spr. het goed, do zaak aan te houden. f Do Voorzitter: Art. 113 der G. \X, luidt: Do Ontvanger is belast met de in vordering van alle de inkomsten en ont vangsten der gemeente en zctfgt, dat die be hoorlijk geschieden. Van Loenen Martinet en Blaupot ten Cat® verwijzen naar artt. 258 jen 259 en achten hierbij inmenging van B. jen IV. in slrijl met de wet. Anderen (daarentegen achten inmenging .niet in strijd ,met de wet. De heer de Bruin stelt ,-voor aanhou- ling. i Dit won it ondersteund door de hoeren Ris en Korpel. Do Voorzitter: Er is een zekere drang aai de zaak nu af .te doen. De verordeningen moeten goedgekeurd weiden. i De heer de Bruin: Do verordt-mrig re gelende de heffing is gereed en kan ter goedkeuring worden opgezonden. Dc Voorzitter: Bei ie Verordeningen moeten tegelijkertijd ingezonden worden. Het \oorstel-de Bruin, in stemming ge bracht worlt verworpen met 1'2 tegen 4 stemmen. Vóór stemmen de hoeren de Bruin, Ris, Korpel en van Pelt. i Tegen stemmen de hoeren Scl,offers, Post, mr. Kavelaars, v. d. Hoek, Bagenveij, v. Westendorp, Beukers, Ivoopmans, Schreu- ler, Houtman. Dinkelaar en Evers, i De heer v. d. Tempel ,had de vergade ring inmiddels ook verlaten. i Do Voorzitter brengt hierna in stem ming liet voorstel van den heer de Bruin, o-in in do artt. 1 en 7 op te nonnen, dat voor beslaglegging machtiging van B. en AV„ ver- eisclit wordt. Het voorstel wordt verworpen met 9 te gen 7 stemmen.. 1 1 Vóór stemmen de hoeren Koop mans, Kor pel, v. Pelt, Dinkelaar, v. d. Hook, do Bruin en Ris. i Tegen stemmen de hoeren Beukers, Sehreu'ler, Houtman, Evers, Sclicff-ers, Post, mr. Kavelaars, Lagerwerf, en v. Westendorp Art. 1 wordt hierna goedgekeurd. Artt. 28 Woulon goedgekeurd. i De geheel© verordening wordt goedge keurd met algemeen© stemmen. i BINNENLAND. Fan het hof. De Koningin heeft gistermiddag kwart over vieren, vergezeld van hofdame freule Rengers ien 'Haar adjudant jhr. Hooft Graaf land, een bezoiek gebracht aan de 'Bos ko-opsclio xozententoonstelling in den Die rentuin dn Den Haag. II. AL werd ontvangen door den heer J. II. van Nes, die Ilaar door de zalen 'rond leidde; freule Rengers weid vergezeld door J-ejix -heer Guldemond uit Boskoop. Alej. -Mies van Nes, bood 41. AI. oen ruiker aan. I In de zaal onderhield II. AL zich eeni- gen tiji mot den directeur ,vau het Kan. Zool. -Botan. Genootschap, d'(n heer Fock en liet zich ©enige exposanten voorstellen. Vo-orls sprak H. At. ©enigen tijd met niej. Betsy van Nes, die in ©en wagentje werd rond gei eden. i Do Koningin heeft opdracht verleend, voor f 1000 rozen aan te ikoopen hij die exposanten, van wie verondersteld kan v or- lon, dat zij het 't meest moedig hebben. II, AL koaht voorts ©enige.groote rozori- struikon aan, die zullen worden gezoivten naar Katwijk. De Koningin betuiglc Hare groote inge nomenheid met de tentoonstelling. - Consulaire dienst. Bij Kon. besluit van 18 dezer is aan Ion iheer J. ten Gate, op zijn verzoek', ontslag verleend uit zijn betrekking van vice-consul der Nederlanden te Parijs. Universiteit te Groningen. Bij Kon. besluit van IS dezer is, met ingang van 1 September, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend -aan dr. AV. We leer, als hoogteeraar aan de Rijksuniver siteit te Groningen. Lichting 1907. Thans is definitief bepaald, dat op 28 dezer de dienstplichtige ondeiotficieren, korporaals en soldaten der lichting 1907 van de bereden, wapens, de pantserfort- artillerio en de torpodisten, voor zoover zij (dit zelf wenschenin het genot van onbepaald klein verlof moeten worden ge dold. Aan hen, die in vasten dienst zijn van «Laat, provincie of gemeente, mag niet worden toegestaan, onder de wapenen te biljoen. ,Aan alten kan worden vergund, mits (voor eigen rekening reizende, reeds in den avond van 27 Juli te vertrek ken. (Avondp.) Jaarb urs Utrecht Van belanghebbende zijde zijn stemmen opgegaan tegen het houden van een Jaar- beuis in September. Tijdelijk gebrek of scluarschte aan grondstoffen, te weinig tijd van voorbereiding voor het gereedmaken van monsters, het overladen zijn met or ders voor de wintermaanden, maakten deel name bezwaarlijk, terwijl in handelskrin gen de mooning werd uitgesproken, dat voor het komende seizoen de meeste gros siers en winkeliers hun koopcontracten reeds hadden afgesloten en er derhalve voor vele hapdeldrijvenden geen directe aan leiding zou bestaan om d© beurs te be zoeken. Alen heeft besloten, hoewel het aantal deelnemers van dien aard is, dat het suc ces eener beurs in September verzekerd was, om de Eerste Nederlandsche Jaar beurs te houden van 26 Februari10 Maart 1917. De voorjaarsbeurs heeft ook nog dit voor, dat de tijd van voorbereiding dan ook vol doende is om genoegzame medewerking te verkrijgen uit onze koloniën, terwijl daar enboven ook in het Buitenland voor deze Nederlandsche Jaarbeurs op ruimere schaal propaganda kan worden gemaakt om de belangstelling te wekken en zoodoende het bezoek van vreemde kooplieden te bevor deren. Nederland en de oorleg. D)e coöp. boterfabrieken in Gelderland en OvCrijsel hebben van overheidswege Bericht ontvangjen, dat zij zich gereed die nion te houden voor de dagelrjkschele- ilering van een boeveelheid melk, naar gfelang van den omvang der fabriek, ten dienste der .inelkvoorzienin g in de groote steden. Kaas. In de te Gpude gehouden vergadering van dfe leden van de Coöop. Kaasprodu- denten-VereenitgLng is besloten, het con,- tiact ni|et jte teekenen, dat door de kaas- hamtel-AIaatschappij aan alle exporteurs Oor teékéning was aangeboden en waar bij diezen zich -moesten verbinden geen kaas tie Verkoopen of .aan te bieden naar DuilscMand, Oostenrijk en het bezette ge dioeïte van België buiten de Zentral Ein- kaufs Giestetl-schaft. Uit Alkmaar wordt aan de „Telegr." gemeld De iknpsviereeniging heeft namens dere- g'eering 20 pet van den voorraad van middelbare kaas voor binnenlaïidsch ge bruik aan Duitsehland vterkocht, aange zien de middelbare kaas in ons land geen aftrek vindt. Op de markt te Hoorn werd Donderdag daarvoor in de plaats 30.000 kg. Edammer kazen gekocht en in de repeeringspaJchuizen ondergebracht. Ate IK. De beheerders ran de groote melkin richtingen jte 's-Gravenhage, en Rotterdam hebben bij den minister van landbouAv, nijverheid en handel oen audiëntie aan- gieviaagd, ,naar aanleiding van het be sluit der Kaasveroeniging, den toeslag voor consumptfomelk ite verminderen oh 29 Au gustus geheel te doen ophouden. Zij vroezen, dat er door het besluit der Kaasverecniging ernstige moeilijkheden in zake oen geregelde nielkvoorziening te verwachten zijn. De raad van advies van leveranciers der Arnlijemscbe Alelkinrichting, vertegen woordigende 42 melk'ieveranciers, die 7000 L. melk per dag leveren, heeft aan den minister van landbouw een telegram "ge zonden, naar aanleiding van den maat regel der Kaasveroeniging, om den toe slag voor consumptiemielk eerst te ver minderen en daarna te eindigen. Dia raad miaent, dat hierdoor de melkprijzen voor het publietó zullen stijgen, en merkt op, dat de kaasboeren veel meer voor de melk' .maken (dan de consumptie-leveranl ciers. Belgische feestdag. Gisteren is be Zandvoort de nationale feestdag 'der Belgen gewerd. Er waren luim 400 Belgen bijeen in het gebouw \an de bioscoop. Burgemeester en wet- houiteis jen de secretaris van Zandvoort en de comité's voor Belgische vluchte lingen-te Zandvoort en Haarlem, die nog steeds juin .zorg pan Belgen besteden, woonden het leest bij. Als feestredenaar trad op mr. VanfCa- pelten, die in het Vlaamschen in het Fransch d© aanwezigen toesprak en er vooral nadruk op legde, dat eindelijk de hoop gloorde, dat men weer naar het vaderland zou kunnen terugkoeren. Hij ein digde beide toespraken met den uitroep: Leve het leger, leve het vaderland, leve dc koning! Geestdriftige toejuichingen. Er werden drie films vertoond, opeen waarvan koning Albert herhaalde malen voorkomt. Ilout. I Liet „Ilblii." verneemt, dat er een plot seling einïle is gekomen aan de drukke lioulaanvoercn per Dnitsche stoomschepen uit He Oostzee te Delfzijl, doordien de Duit- sche Tegeerinig Oen groot aantal lier in deze vaart gebezigde schepen heeft opge- eisdht voor het ertsvervoer van Zweedbch© naar Duitscho havens. Vele reeds inaar Delf zijl afgesloten charters moesten dientenge volge worden vervallen verklaard. Opgebrachte visscherssehepen. Gisteravond is een commissie uit de FJmnider reeders niet mr, Dj. H. Andrea*, van Haarlem, naar Londen vertrokken. 1 Mail aangehouden. i Het stoomschip „Besoeki", op 7 dezer uit Rotterdam naar Oost-Indië vertrokken, heeft le post te Kirkwall moeten lossen. FIdmUm] Blauwt. De koers voor de postwissels naar Duitsehland bedraagt van 21 dezer af, tot naier bericht, 100 mark is f45 en naar Groot-Briltannië 1 is f 11.80. Ingezonden Mededeel ingen. Een kou veroorzaakt vaak nierkwalen. Hoe kou te voorkomen en de kwade gevolgen te vermijden. Houdt uw lichaam in goede conditie en gij vpt geen kou. Een geregelde leefwijze, frissclie lucht, zonneschijn, lichaamsoefe ning, licht dieet en voldoende slaap zijn de beste voorbehoedmiddelen. Het is van belang om bij het horstellen van een kou de nieren bij te staan. Het is dan namelijk' mogelijk, dat de ingewan den en huid niet bij machte zijn om de opgehoopte onzuiverheden te verwijderen. Do nieren, verzwakt door de on*-ewton3 inspanning bij het filtreeren van het met meer onzuiverheden beladen bloed, roepen om hulp en dit is oorzaak, dat rugpijn en waterstoornissen zoo dikwijls op een kou volgen. Tast iedere kou uw rug aan en geschiedt ile waterloozing te veelvuldig? Zijt gij rheumatisch in de spieren en gewrichten? Hebt gij pafferige zwellingen onder de oogen of in de enkels? Is er bezinksel of zand in uw Water? Als gij u ellendig en terneergeslagen, zwak, zenuwachtig en vermoeid gevoel t, last hebt vaji hoofdpijn, duizeligheid, en rheumatische pijnen, is het waarschijnlijk ilat uw nieren niet behoorlijk werken en bestaat er gevaar voor ernstiger kwalen, zooals waterzucht, niersteen en nierontste king. Foster's Rugpijn Nieren Pillen verster ken zwakke nieren eu houden de urine wegen werkzaam, zoodat de nieronzuiver heden afgevoerd worden, voordat zij groote schade kunnen aanrichten. Maar de lijder moet het zijne tot genezing bij dragen door verstandig te leven door het vermijden van alle buitensporigheden, niet te zwaar en niet te veel voedsel te gebruiken, behoorlijke rast en slaap te nemen, en door voldoende water en melk te drinken. Te Schiedam' verkrijgbaar bij Kappielhofif t Hovingh. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwissel k fl.75 voor één, of f 1U.vpor ziee doozecn. Eisöht de echte Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen, weigert elk» doos, die niet voorzien is van nevenstaand handelsmerk. Rechtzaken. Van een ondergeschoven kind Do 36-jarige scihililer J. J. L. te Rotter- lam had zich gisteren te .verantwoorden voor de Rotte rdamsclie rechtbank, als zou hij te Rotterdam op 19 (April zijn, versche rien voor den ambtenaar van den Burger lijken Stand dezer gemeente, Wl Diertens, aan genoemden ambtenaar in tegenwoordig beid van, de getuigen J. JL die Graaff (en L. Rikkers, althans van twee getuigen, var tohelijk aangifte hebben gedaan van de ge boorte van een kind, dooi* igenoeanden amb tenaar een geboorte-acte hébben doen op maken en in de loopend© (registers der ge meente Rottendam hebben doen inschrij ven door dien ambtenaar in die aulenthiekc acte de valscbo opgaven hebben doen op nemen, dat op 16 April il916, des na- middags te 3 uur te Rotterdam, De Jagier straat 67a, ten huize van hem, beklaag te, was geboren ©on kind van het mannelijk geslacht uit Charlotte K., zonder beroep, meie wonende te Rotterdam, zijnde ibe- klaagle's eühtgenoote, welk kind zoude ge naarni wonden Jacobus Johannes, .welke valsclio opgaven de geboorte Van jeen kind van het mannelijk geslacht te Rotten Jam op 16 April 1916 uit (beklaagie's genoom- do echtgenoote betroffen, van de waarheid van welke geboorte de acte proest doen blijken en daarna die acte pret genoemden ambtenaar en de- beide bedoelde getuigen hebben onderteekend, alles met het joog- merk oim die acte te jgebruikon of door pn deren te doen- (gebruiken als ware be doelde op gave'«^in overeenstemming met (Je waarheid, uit welk gebruik oenig nadeel kon "ontstaan. j Beklaagde erkend© het hem ten Jaste g© elgle. Ilij had inderdaad, in tegenwoordig heid van twee getuigen, oen Jrind aangege ven, idat niet van hem jen zijn vrouw (W.i.-. Het kiwi was een onecht jkiwd en de jonge, ongehuwde moeder wild© er gaarne afstand van rloon. Beklaagdo's yrouw was {begin April zelf in Wijde verwachtingm had alles zorgvuldig voorbereid. Het liep op ©an te leurstelling uit. Om zich nu {schadeloos te stellen, had zij met graagte het oiniechte kind als het hare aangenomen. j Het 0. AL, waargenomen door mr. Balm, achtte het valsclio aangeven, zeer ernstig, doch wees er op, dat jbeklaagdiet on zijn vrouw uit monsdilicvendheid hebben ge handeld, Een zware straf "zou tebn hlrjk van weinig waardeering zijn. Daarom eischtslhet 0. M. beklaagie's voorwaardelijkb veroor deel in g tot één jaar gevangenisstraf met een* proeftijd van drie jaar. j De venledigsïr, mr. SandieaB, achtte jeen jaar gevangenisstraf, zelfs voorwaardelijk te veel. Pleiter herinnerde er aan, dat bek!. 5 dagen in preventieve hechtenis beeft gezeten en vroeg de rechtbank, Rem te ver. oonieclen, niet voorwaardelijk, tot 5 dagen gevangenisstraf, met aftrek der preven. tiove hechtenis. j Eer It en School. NED. HERV. KERK. Beroepen te Resteren ds. F. F. J, v. d. Plassclie te Den Hamto Dokkura ds. H. IL Baudet te Schiermonnikoog. Bedankt voor hét beroep te Hilj;». gom (toez.; ds. G. Verdoes Kleijn te Wa- geningert GEREF. KERK. Bedankt voor hét beroep te Ouddorp ds. E. Buurma te Kampen. Gemengd Nieuws. Over de grens gekomen Gisterochtend vroeg is, naar men meldt, bij Overslag, in Zeeuwsch-Vlaanderen, een Duilsclie wachtpost, bestaande uit elf man over de grens gekomen. Do mannen deser teerden. Automobielongeluk. Gisteravond kwart voor negert reed de familie v. d, B., uit Den Haag, per auto uit Haarlem in de richting van Den fta&g. Op den AVagenwcg bij Haarlem wou de chauffeur een vrachtkar voorbijrijden.. Er kwamen toen juist fietsrijders uit de andere richting, en om hen niet te raken, de chauffeur uit, waardoor het achterstel van de auto tegen een b'oom sloeg, en liet voorstel tusschen een telefoonpaal ai i*en paal van de etecLrisdhe verlichting kwam. i Twee dames, achter-in gezeten, werdefi uit de auto geslingerd. Een barer is per ziekenauto naar de Alariastichting ver voerd; de andere verkeerde in een toe stand, die niet toeliet, haar te vervoe ren; zij werd in een in de nabijheid /.ijnde villa binnengedragen. 1 Dieverijen. De gemeente Haariemmerliede en om geving werd, zoo schrijft de correspon dent van het „N. v. d. D.", den laatste» lijd verontrust door talrijke diefstallen, o.a. van rijwielen (zes op één plaats), paarden tuigen en dekens, gereedschappen, kippen en ten slotte zelfs een motorrijwiel. liet mocht den te Halfweg gestationneer- den Rijksveldwachter gelukken, een spoor van de daders dezer diefstallen te ontdek ken, hetgeen tot een uijgébreid onderzoek van op het oude Entos-terrein te Amster dam staande woonwagens leidde. Daarin werden gevonden o. m. onderdeden van motorrijwielen, paardentuigen, gereed schappen, enz., die alle door de onder scheiden eigenaars werden herkend. De bewoners van een dier wagens, F.L. (een Oostenrijker), werd aangehouden en gevankelijk naar Haarlem overgebracht. Mede in verhand met deze diefstallen, en een te AVestzaan gepleegden rijwieldiefstal, werd door dien rijksveldwachter en den ge meente-veldwachter van Halfweg te Alk maar opgespoord en nagehouden zekeren F. J., een Belg, reizende met een woon- schuitje, terwijl bij het voortgezette onder zoek tevens uitkwam, dat een zich noemen de B. H., ook een woonwagen-bewener, na bij Buiksloot was gearresteerd, wegens rij wieldiefstal, mede hierbij was betrokken. Het mocht voorts beiden politiemannen nog gelukken te 's-Gravenhage het ontvreemde motorrijwiel op te sporen, aldaar voor f 150 aan een opkooper verkocht. Het onderzoek hrachts voorts aan het licht, dat laatstgenoemde H. feitelijk was genaamd S. D., zoon van eerstgenoemde, lie beiden evenwel hun bloedverwantschap ontkenden. 1 liet drietal geraffineerde dieven zit voor* loopig achter slot en grendel, en het is tó hopen, dat oen vierde van dit internationale i|uarret, zijnde de Duitscher A. AL, die met rijn woonwagen met den meesten spoed van bet Entos-terrein naar Noord-Brabant was vertrokken, met even grooten spoed wordt gearresteerd. Reeds was zijn woonwagen m de omgeving van Kaatsheuvel opge spoord, doch toen genoemde veldwachters hem aldaar kwamen opzoeken, koos hij hei hazenpad in de bosschen, en ofschoon po litie en militairen hem spoedig achtervolg den en zelfs schoten op hem losten, is hjj, voor zoover bekend, tpt op heden neg vrij. Ongelukken. Gïstornamiddag is te Deventer Eet 3- jarige knaapje W. I. onder een wagen, mot hoornen geraakt; het kind was dadelijk dood. V Gistermiddag is aan hét Groote Zaad Le Sneek een muur van een in afbraak /.ijnde perce<"' ingestort.- Vior werklied®, die bezig waren met steenonbikken, we den onder de puinhoopen bedolven door de neervallende steenon getroffen Zwaar in- en uitwendig gekwetst zijn Zwaaguian en U. de Jong. De werkman v. d. Werf liep een hoofdwonde op de limmerman Ilylkema brak een been zwaar gekwetsten zijn naar het ziekenhuis vervoerd. 1 Eenf kruitmagazijn in de lucht gevlogen. Te Borgofranco dTrrea, in do Italiaan- sche provincie Turijn, is een kruitmaga zijn in den naclit van 17 Juli, door iM .springen van een bom, in de lucht gevlo- gen; er werden 13 menschén gedood 24 zwaar gewond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 6