6. Mfs M\Mi ZES LIEDJES foor Aan- en ferkoop N.f. Nieuwe Waterweg, HOM S' OPEBETTEN-BlBUm EJL a in Bakjes. Groote Zomer Uitverkoop, Magaz Un i e „Magneet s? Dagelijks kunnen worden opgenomen a 4€ C'ent per annonce van hoogslens 10 regels. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers op egeven, wordt slechts 2 maa! berekend. De Administratie. HAREENS'j een zaak van vertrouwen. PUNKTALGIAZEH Rotterdam jHoogstraat 21, - - Schiedam 49, Schiedamsche Weg 49, Rotterdam, - Groningen m -fee J. F. DUPOST. Landbouwers naar Duitschland. i Naar Bet „N. v. d. D." uit Oldambt verneemt, zullen tal van: arbeiders naar Oost-Friesland Pruisen J vertrekken, ten einde aldaar landbouwwerkzaambeden to verrichten, speciaal zichten en inhalen van Bet koren. Er werden zeer hooge loonen betaald; behalve kost en inwoning 70 ii 75 Mark per week. Bij gebrek aan vol doende hoeveelheid vet zal den arbeiders een bejiaalci kwantum melk worden ver strekt. I flandel an Bedrijf AMERSFOORT, 222 Juli. Eiercnvdling. .Exporteieren. Aangevoerd. 05.680 stuks. Hoogste prijs f 7.60, laagste prijs f 7.40, een- deneiren f?.40, per 100 stuks. Slachtgevogelte. Middenprijs slachtkippen 'f 0.62, jonge hanen f G.40—0.65, oude hanen f 0.60, alles per K.G. Regeeringseieren. Dinsdag. Aangevoerd 142,000 stuks. Hoog ste prijs f 5.90, laagste prijs f 6.40, per 100. Vrijdag. Aangevoerd 93,086 stuks. Hoog ste prijs f6.50, laagste prijs f6, per 100. New- ïorfeBche Bean. Noteering van19 Jol i 'Atchl Topeka 104 3/4' Car and Foundry 56!/i Bethleh. SL Corp. 440 Denver and R. G. IS*/* Erie 355/g Kansas City S 25 Miss K. en T. 1/4 Miss Piae. 7 N.-Y. Ontario en West 26 Rock lal. R-w. 203/g South. Paa 97i/s South' R.WI 233,4 IJnion Peu l.SS'/s S. Steel Corp. 851/4 Am er. Can. Cc 65s/g Un Cigar Co. 53 20 Juli 1045/s 21 Juli 104 3/a 58 438 15 351/2 24i/2 4 7 Juli Hoogwater te Schiedam. 22 vm. 10.15 run. 10.44 23 1109 a 11.4 S 24 12.22 12 56 25 1.— a 1.40 Hoogte van het water op de rivieren. Berichten van 21 Juli. KEULEN 11 u v m 3.95 Gev. 0.00 M KOBLENZ, 6 u. v.m 3.68 Gev 0.02 M TRIER, 9 u. 0.83 Gev. 0.09 M DUISBURG, 8u 's morg. 2.92 Gew 0.07M LOBJTH,11 si 's morg, 12.78 Gev. 0.05 M Zon en Maan. Zoneopg. Juli 23: 5.7 v:u. oi.d.g, 9.5 nm 1 24 58 - 9.3 3 25: 510 9.2 30 Juli N. M 6 Aug. E. K» ADVERTMTIEN. is het völJnaaksïe opOptisck|e t i «i jSteedsDirekl uit voorraad fel Hoqêslra&52fl 8586 30 Markt S. Telefoon 158. Zooeven verschenen en voorhanden met Pianobegeleiding. Woorden en Muziek vanJ.P. J.H CLIN'GE DOORENUOS (SE CAJSÏEK). 1. Het vogeltje op Nelly's hoed. 2. Arm Paatje. 3. Brief van een Bakviscb aan een Bak- visch over de Inkwartiering. 4. Harten met Opschriften. 5. Brief van een ouden Landweerman aan een jongen Landstormen 4 Zijn Vaderiandsche Vlag. Elk nummer met een sprekend del- blad, geteekend door WILLY SLUI TEI Prijs p. nummer Veertig Gsnt. 8175 30 van Bouwgrond, Industrieterreinen, Pakhuispanden, Ileerenhui- zen, "Winkelpanden en Woningen, wende men zich tot de: Maatschapp tot bevordering van de vestiging van Industriën te SCHIEDAM en OMSTREKEN, X. V nor kinderen. 198. CKIMAIB VA» OEDCNDOSP. 9LZA TNORA OF ÏBF.ID ADELT. K»i CL Veor wolwi menen. OOST, WEST, THUIS BIST. Tortolll»| in p. vaissbecr ?EOfll8 EONNIOLANi Xnntiptl in rijf boir. Naar oen oprookje O. B A. RETDIRG. 43 ets. i>er i -: poiieispak. '9377 34 is het knopen van Diamantwerken, Horloges, Goud cn Zllror, Pendules, Klokken, enz.. Daarom- wijzen wij onze lezers hg voortduring op het ben deze sedert- 25 jaren zonder eemge reserve aan te bevelen adres van 8CUUSEIIB1IR A BAKSTBiSNf, Binnenrotte 170. Rotterdam. Telefoon int err.. 3»'»?. 1225 20 Heden BEH1WT <le Lingerieën, Mode-Artikelen, Meisjesjurken, Jongenspakjes, Festons, Tussehenzetsels, Overhemden, Boorden, Dassen, enz. enz. (T* Al mijne al» solled hekend staande goederen moe ten weg beneden inkoopsprijzen, om plaat» te maken voor de bomend» fllerl'sf» en Winter artikelen. Hiertegen kan niemand eonenrreereu. ZIE ETALAGE FN OVERTUIGT U. 1.0600 40 583/4 440 15 351/2 243/t 41/4 7 26 20i/i 9734 231/2 1375/g 85 553/4 51 26 201/4 971/s 231/2 1371/s 85 55 511/2 door o^Ttctér rELEP 32S5. Sraiisf ope luüüG 40 »pr««kj» in Jti tefereele»f AM. 8rJ. H. A. ABSCEEPOETSTSR. Optr. ii keér. 5* ér. 0.90. KLEIN DUIMPJE. Sprookje, drem bewerkt OA O. BLA ÏD. Sprookje, b. berümd tekit 0.60. SNEEUWWITJE. Een iptwkji. Vfjfde dr. 0.70 DE VARKENSHOE DER.Oper. in 2 bedfg ren 0.80. KAMERDIENAAR EN DE WITTE 8LANG 9.50. JOBINDE EN JORINGEL. Sprookje in B »Id. 9.M. ET 8FB0 IE DEE DEI ADEN. Operette 0.90. C9ENBLIA DE LANöE. ROZA. DE SCHOONE 8LAAFSTER IN HET BOSCH. OperetUin7tnfereelen.se druk. 9.90, Dl UBJONKVROUW. Sprookje in 5 bedrü Ten, 3o d 9.98. VHBNKONING EN WATERNIMF. «pon» ut rijf kodrljTon 9.90. Ptmee on H*«r«n). Kaf. A. E. «p»rs?4or»r» f 9.90. MJGN0N. Operette ia mi tofereele» 9.99. ÜN GELUKKIG ECHTPAAE. Oper. in 5 tef 0.99. DE WAEE JOZEF Opo-ette in 9 toforeele» f 9.90. EEN ZIDYEEEN FEEST. Operette in drie bedrijven 0,10. KLAAS XN TRIEN. Vertelling ia Operette- ▼•ra in «ebt tafereeier. Tweede drnk ME KEELISBOEE EN GANZENDONCK. Ope rette in acht Uforetlet0.90. HEIN DE NACHTWACHT. Oper. in «tal 0.90. DE BKP.G5EE. Schots in twee tofereelen 9.99. HET PAREL6N0ER. Schets in één bedrijf 0.90. TWAALF BEIZIGEES IN 0EDIL1OENCH •f oon OudejauseTond in een Dorpeher- berr. Operette in één bedrijf «90. EEN VEOUW OF SCHILD WAGHT. KiachUpel in één edrjjf a 9.10. CABNAVALSOEATPEN. Zore» meiijol in uUoru. KHohtapol in één bedrijf 9.99. M. M. KORTER en K. L. LCD WIG. PUNSE8J1, Zanptpol in drie boirijTon f 9.99, COSH. IHBIS sr. Ruuintcnf 199. ÏUSTINDB CATALEB3 Parol: •iwn'i.CaToIona in één bedrijf, mlt oen Proloog Parodie op JLt»- «perotto 9.99. Oporotton worden geleverd door alle 9eekbea4#l»r( of, c» ontrangM Tin p-*etwlseel, door den itpever R. A, H. ROEI ANT te fiohledtm.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 7