I 2e hands Dameskleederen Schiedamsche Courant MODEVAKSCHOOL. Dè Kroon De Ned. LandbouwJetgeving. De WISSEL en EFFEC' 'EiBANK GEBROEDERS v— m a MARX Co.'s Bank. H. J. Wouterloot! Co., UOOWm TS BANK INCASSO-BANK. Sla veiilmi*^ Co éan- en verkoop van Effecter Beleen ig en Prolongatie. Coupons, 3% Tijdgeest briefjes E. DE GROOT, SAFE-DEP OS IT. Th. C. VINK. J Rotterdam, IMoordblaak 25. Safe JDeposlt-InrlelUftng» Verhoren in hnnne Brand- en Inbraakvrije Kluis Loketten van verschillende afmetingen en prijzen. f 213.319.8$. er goed i 4 rente op rente. 'SCHIEDAM. 'STSffE Amsterdam. - ROTTERDAM, Leuvehaven W.Z. 103. - Almelo. ID eposito-Rente Comm. JBankvereeniging fOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, weder verkrijgbaar DAMES! 1 Adrlanadwarsstraat 8, hoek Bajonetstraat. M. P. HEETMAN, C. I! DESKEÏAAK, P. J. VAN DER REE, Firma B. MAXTHA B ree (1st raat hoek Kethelstraat Broersveld 5 6, Hoofdstraat 125, Hoogstraat 4-6 onze Courant ad twee cents per nummer verkrijgbaar. Hoogstraat 73. 75 DE BOTEBMEBKENWET. Handels- en Bemhonrseredieten. - F Incasseering op.JBiimeii- en Buitenland. Kekening-courant met rentevergoeding. Administratie ran. Vermogens Neemt gelden èu Deposito. i49i 42 Verhuurt Safe-Loketten. Kassiers en Makelaars in Assurantiën. Scheepmaker shaven 66. Rotterdam. Rotterdam. 'e-G-ravenhage. Belast zich met incasseeringen op het Binnenland Buitenland. Koopt en verstrekt wissels en cheques op het Bui" tenland. Verstrekt handelseredieten tegen zakelijk onderpand. Bezorgt telegrafische uitbetalingen. Belast zich met de uitvoering vaa Effsctenorders Verhuurt aan hare clientèle Safelokettei Neemt gelden fc deposit^ tot wekelijks te annonceereh rMte. Kassiers en Commissionnairs in Effecten. Tolefoon 57. WESTVEWT SO. Aan- en VerKoop van Buitenlandsche f aluta. Bureel van Administra- 17 l)AI7|jlI)0 -F Public-Accountant, tieve Contröle. L tl V Leeraar M. 0. Boekhouden De goedkoopste en vertrouwste Zaak in Rotterdam van l is en blijft in de ADRIANADWARSSTRAAT 8, hoek Bajonetstraat, steeds groote voorraad Japonnen, Blouses, Man- telSjMantel eostuuins, Hokken,Schoenen en vele andere Artikelen, zeer chic, zeer mooi, dus Dames, komt met de tram, retour wordt vergoed, afstappen bij de 's Graven- dijkwal. 10245 40 BureauLange Beven Bfo. 141 (hoek Korte Hoven} i^ag'elijks is, circa 55V» uur des namiddags, bg de firma's firma A. P. DE HAAN, Hm Administratie. OndflraldenÜEg dor Verinniging van Mode* Vakseholoa1« Goedgekeurd bjj'Kon. besl. van 26 Aug. 1911. Dag*l\jk$ insehrgving van leerlingm ter opleiding voor Diploma's van Costu- mlëre, Coupeuse en Leerare». Ook gelegenheid rich voor eigen gebruik te «kwamen, 6102 15 D« Leerares, H, U. ïk. VAN ALPHEN. 99 42b Schiedamscheweg, Rotterdam. STRO OH OMDENi lm. PANAMAHOEDEN -it, v 15 korting. Ontvangen nieuwe modellen - EN GEL SC HE PETTEN - Speciaal adres voor HOEDEN. Gekleurde OVERHEMDEN in de nieuwste dessins. Piqué OVERHEMDEN. De nieuwste modellen GUMMI en LINNEN BOORDEN. Ziet onae Etalage Aanbevelend 40543 f0 Door de Firma H. A, M, HOELANTS, te Schiedam, wordt uitgegeven Toegelicht uit de officieels Parlementaire Bescheiden en de Jurisprudentie, door Mr. Dr. K. J. FREDEKIKS. Prijs big inteekening per vel druks van 16 biz. k f 0.26. Dezer dagen is van dit werk verschenen Deel IVb Vroeger zijn uitgekomen de deeien A Flantenzlektenwet, C. Beeldauwvet, De Vogel wet. De San José-Schild- lulswet, De Nuttige Dierenwet, Be Aardappelwet, E. De Druiflulswet, die evenals deel-IVB, De Botermerken- wet, afzonderlijk verkrijgbaar zgn, resp. A f 1.80, f 1.20, f 7.ÖO, f 1.ÖO, f 0.7Ö, f O.eo, f 0.75 en f 1 .'©8 JAN HAVELAAR ZOON, Kassiers en Huke!nrs in Assurantieu, ROTTERDAM, r- Incasseeren op het Binnen- en Buitenland. Koopen en verkoopen "Wissels op het Bui tenland. Voeren Effectenorders uit. Namen gelden k deposito <33? met één dag opzegging l' - pCt. tien dagen H/4 voor langeren termijn onder nader overeen te komen voorwaarden. 1223 12 Kagifaal _en_ Reserv€h_ 7^43502:2?— ROTTERDAM. AMSTERDAM. Boompjes. Feijenoord. Glashaven. SCHIEDAM. VLAARDINGEN. Rokin. 's-GRAVENHAGE. Mauritskade. Bezuidenhout. Kneuterdijk. RIJSWIJK. SCHE VERIN GEN. BIJKANTOOR SCHIEDAM. 10651 160 Handelseredieten Voorschotten in Kekening-Courant. l>eposito's. Cheque-Rekeningen met r®nte-rergoeding. Gelegenheid tot open en gesloten bewaargeving. Zonder voorafgaande opzegging 1 pCfc. met 10 dagen opzegging. VU met 3 maanden opzegging 3 1 jaar a 4 a c. met één dag opzegging I voor langeren termijn tot nader overeen te komen voorwaarden. §407 36 Znldblaak ttO. T-AhhO.UOl/. Kneuterdijk 13. 1)607 M Lange Haven ©O, Schiedam, Reserve-kapitaal op 31 December 1015: lAFE'LOfiBTTM te huur vanaf f 2,per jaar. Volgestort Kapitaal f §,OOO,O®0. Reserve f 1,341,000, Met 1 dag opzegging i 10 dagen 1 maand s> 3 maanden >6 I s 12 Accountant 4 pCt. 'sjaars. 41/4 j> 'sjaars. 21/2 "sjaars. 3 'sjaars. 31/2 'sjaars. 4 'sjaars. W. MOLL Jzn. Amsterdamsch Accountants .Kantoor -unoR TinK'VF onder Directie van Mr A B VAN DER LAAN Mr. E. J. KORTHALS ALTES. - Mr'A'VA A Directeuren v/h kantoor Rotterdam. 9889 54 10349 30 Lmekaret ff.4 1W, Dcttenten. 4 CMEJOIETEXi ttUM f«WM 4 BXROBITO »b« ft r CORRESPONDENT b» SCHIEDAM: i D. KOK. JAoren iè. - Gevestigd sedert 1894. - - *WV etc. 4220 20 Santoorle Tolnsingel no. 19, Schiedam. latere. Telephoon no. 184. Inrichten, bijwerken, in orde brengen, controleeren en geregeld bijhouden van administration van welken aard ook. Leeraar in Stasi huishoudkunde en Statistiek, Boekhouden, Handelsrekenen en Handelsrecht Opleiding- voor Examen en Practijk. 10498 44 Ttfï.' ff 6 jg ff 3l/j ff Lef INTERC. 463. 829't 30 i H.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 8