ïezii S. A. MAAS, Se sorSog. DINSDAG 1 AUG. a.s. 69"* Jaargang, Maandag 24 Juli 1916. De Herstemming No. 15198 Ons slot Reebach. üeffs botoant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs per kwartaal: Voor Schiedam ea Vlaardingen fl, 1.25, francei per post fl. 1.85. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummer? 3 cent Abonnementen worden dagcirjfci aangenomen. Advertenlien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur 'aan het Bureau bezorgd zijh. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijjs dar Advertentiën: Van 18 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Ad verte n tië n bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven Meivan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den pnja van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Ang. a.s., voor minstens 3 maanden op de „Scbiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datvim verschij nende nummers gratis. Voor de op DINSDAG 1 AUGUSTUS as. te hbuden HERSTEMMING voor een lid .van den GEMEENTERAAD, bevelen, wij met den meosten aandrang aan den heer den Candidaat der VRIJZINNIGEN. De stembus is GEOPEND van 's mor gens 8 tot 's namiddags 5 uur. Gaat allen getrouw en liefst zoo vroeg mogelijk ter stembus. BUITENLAND Van het Westelijke front. Het Fransch-Engelsche offensief. Na de twee groote aanvallen der En- gelsche en Fransche legers in het Somme gebied, die de Entente een aanmerkelijk succes brachten en een doorbraak van de Duitsche verdedigingslinie in het uitzicht stelden, is de zaak er voor de Entente minder gunstig gaan uitzien. De derde ge meenschappelijke aanval heeft de afgeloo- pen week met gebracht, wat zij beloofde. Daarvan getuigen de schrale mededeelingen in de Fransche en Engelsche communiqué's en de zegevierende mededeeling van het Duitsche hoofdkwartier dd. Zaterdag, dat in het S~..jineg©bied de vijanden na hun nederlagen van Donderdag en Vrijdag van gröote, eenparig© aanvallen moeten afzien. Volgens een Wolffbericht, was de laat ste aanval van de Fraaschen en de En gelschen een offensief in den allergrootsten stijl, met gebruik van nog sterker troepen macht, nog talrijker materiaal dan bij1 den eersten aanval in het begin van Juli. Na voorbereiding door de artillerie en trommel vuur van uiterste hevigheid, gingen onge veer twintig vijandelijke divisies op een fiont van ongeveer veertig kilometer, dat zich ten zuiden van Pozières tot ten wes ten van Yermandovillers uitstrekte, met hevige, steeds herhaalde bestormingen töt Romfan. naar 't Duitse door Hermin© Villinger. 6) t Daar achter bevonden zich de si aap - en uitkamen. De vertrekken op de bo venverdieping iwaren altijd op slot. „D© fmtvangkjamers", zei de baron met ©en (handbeweging n'aar boven. Nagenoeg lalle meubels waren echter van hoven naar beneden gehaald om de Voorwerpen jvan beneden, die onbruikbaar geworden waren, te vervangen. E© kinderen aten *savonds niet aan taM met de ouders!. Grootmama zaljrnot baar dochter en Schoonzoon aan de( slor dig gedekte tafel. De maar tabak en naar den stal rub fende (huisknecht droeg een vuil livrei- pak ©n presenteerde het vleesch De baron en zijn vrouw, die steeds ln angst v lei-Keerden Voor do uitvallen van Grootmama, praatten zoo weinig mo- êtelijk, terwijl mevrouw Grossi er vroo- ijjk op lo's babbelde. ,2eg' is, kinderen.", zei ze opeens,heb jujlüü ler; ai'p oen over n,a 'dacht wat to mpt al -die meisjes gebeure moet?" ^Mevrouw yon R^eebach zuchtte en "haar wan afei: „Zs (zullem wel trouwen, net als ,aïi- d&ip mèrsjjes." "ii^1I2(0!0"ï jriieg Grootmama, „haal je den aanval over. Het bericht noemt ten slotte, gezien deze reusachtige krachtsin spanning, de behaalde resultaten meer dan treung, en meent, dat de geweldige aan valsplannen van den vijand geheel gebroken zijn, waarmee echter de laatste Engelsche legerberiefaten weer in strijd zijn. Dok een Havasbencht komt tegen deze beschouwing op en is van oordeel, dat de Ententelegers zich de bij het jongste offen sief gestelde doeleinden hebben bereikt. Duitsch legerbericht j Van gisteren1 Tosschen de zee en de Anore hebben in enkele vakken levendige vuurgevechten plaais gevonden. In de streek van Pechebourg is oen sterke vijandelijke verkenningsafdeelong af geslagen. Tusschien de Anöre en! de Somme wer den, nadat overdag de artillerie-actie be laugrijk sterker was geworden, 's avonds en 's nachtswederom infanterie-gevedhten geleverd aan Wet front Thiepvai-—Guille- mont. De hier ondernomen Engelsche aanval len zijn, niettegenstaande een roekeiooze offering van mensahaiunateriaal, vruchte loos gebleven. Bij en ten westen van Po zières, bij bet Fourraux-bosch en ahn den westelijken zoom van Lonigneval is het tot verwoede gevechten op korten afstand gekomen. I Tusschen Guiltemont en de Somme zijn nanvalspogingen van den vijand reeds in de loopgraven, waar ze van uitgingen, door spervuur gefnuikt. Ten smaden van) de Soirime rijn op bet af en to© zeer kraohitige vuur, dat doop ons met gelijke krachit werd beantwoord, slechts op zichzelf staande Fransche aan vallen gevolgd, die mislukten. Ear zajTnl meer dan 100 gevangenen aangebracht, waar onder ©enige officieren, In h,©t Maasgebied artLlIeriegOvechten, meereadeels met zwaar geschut. Ten oosten van, de rivier rijn in hfet "vlak *van Fleury vijandelijke bandgranaat-afidee- lingen en in h!et bergbosch ten noorden van h'et fort Tavannes verkeaningsafdeelin gen afgeslagen. Ten zuiden vtan Damloup Webben wij' in de richting van het gehucht Ditiourt ter rein gewonnen, gevangenen en tbuit ge maakt Fransch legerbericht. i Valnj gistermiddag: t I Aan tot Somme-front artilleriegevecihÊ ton Zuiden van Soyecourt j Een nachtelijke aia,nval tegen de nieuwe Framsche stellingen gericht, is on ler het vuur der Fraustóhen mislukt j. Op don rechter Maasoever beschieting van het dal Fleury. f i Hondgranatengevechten bij de kapel van St. Etiern. 1 i Rij Eparges is een Duitsche aanval spo- ging, op il© Fransche loopgraven gericht, door machine-geweervuur afgeslagen. Engelschlegerbericht D© slag is vandaag langs jhet gehele]© Dmtsdhe front, V&n Pozières tot Gudle- mont, herval en bereikte een,'graad van uiterste heftigheid. Er wordt htevag jgevodh- misschiien, as 't tved is, een baron foor zie ,uut de mlaan, mijnheer mijn schoon zoon?" Btaar hij zwqegl en ©en glas wijn! naar binnlen sloeg, ging zij op kalmeerenden toon voort1 „Nieem het mij niet kwalijk als ik mij wat bezorgd maak! ovjer mijn kleindoch- llers. Uien moet de oogen een bietje openhoudje, kienders op eens heb je een paar groote meiskes aan tafel zitte en wlat dan?" „Ik (Iteb nog bo'sch genoeg", bromde de schoonzoon. „La ^e.lft i,s Veldtocht", viel Greotmja- mja htem in dje rede, „{oor ©en bruidschat aan $e meesjes is het dus lang niet; ge noeg en mooi worde ze ook, piet alle maal. pe mannjo z^ill© dus geen storm l,oope n|aar je Van God ferlate nest." „Edmund ,h,oopt nog altijd op teen erf genaam", bracht Alice bedeesd in het mid den. „Wjat mot dite dan erv'e?" vroegj Groot mama. „Hij mriet het landgoed administrecren", ziei id© schoonzoon, „en dpn „Die ^rmeisiloes de deur uut zette", viel mevrouw Grossi hem ïn de rede. „Ik weet (het wel, je bent nu woedend", ging zie v'oott tot haar schoonzono, „maarac zit niks anidete op, d© meiskes motte wat leer© Belhamel bij {oorbeeld1 zou best loop het tooneel geschikt zijn „Dat nooit", .vtejrklaaxd© de baron, „een vjan iep tot Beeb'ach -1 - „Als jia {atsroienliftódr; dat je YRIJZI3NNIG VERKIEZIWGS-COMITÉ voor den GEMEENTERAAD heeft plaats op ten bij het dorp Pozières-, jwaar de Duit- sobers wanhopigen tegenstand biieden met veel machinegeweren. Op andere gedeelten van het front wordt even intens gevochten. Er is nog geen bepaalden (vooruitgang be reikt. Van ochtend hebben wij Longueval geheel hernomen, maar de vijand heeft op nieuw het noordelijke uiteinde van het dorp bezet. Evenzoo is 11© buitenkant (van Guilte mont tweemaal in andere handen ©verge gaan. t Later: j i Onze troepen hebben nieuwe Vorderingen gemaakt in de nabijheid van vPo>zières, waar zij een aantal gevangenen maakten, j 1 Aain het overig front tusschen .Pozières en Gmllemont, worlt de slag met \grooto verwoedheid voortgezet ©f© strijd in d© liiöht. I Het Duitsche legerbericht van Zaterdag meldt, dat Vrijdag en gedurende den daarop Volgenden nacht herhaaldelijk! vijan delijke vliegeraanvallen werden onderno men, aie weinig militaire schade aanricht ten De vijantt, (Engelscheii en Fnnscken) verloor daarbij zeven vliegtuigen, vier ten Zu wen van Bapaume, één ten Zuiden van Atracht, één ten Westen van Combles en één bij Roy©. Luitenant Wiritgens stelde zijn lOendn Hen, luitenant Hohndorff zijn lOen tegen stander buiten gevecht Het Britsohe hoofdkwartier in Frank rijk! bericht, dat Engelsche vliegers Vrij dag zes Duitsch© vliegtuigen hebben ver nield en Verscheidene andere lot dalen hebben gedwongen. Eén Engelsch -"liegtuig werd naar beneden geschoten, terwijl een anaar Vermist wordt Yam het Oostelijke front Duitsch' legernericht. Ten zuidoosten van, Riga is 's avonds laat een vijandelijke aanval door spervuur gefnuikt Pogingen der Russen!, om bijl Zahhtko (ten zuidwesten Van Berastesko) over de Styr te trekken, zijn door de Duftscba batte rijen verhinderd. Oostonrijksch legerbericht Ten zuidoosten van Tatarovv Webben wij, door een sterken Russischfen aanval be dreigd, de op den Miagura strijdende troepien op dm KooMkam der Karpjathen terugge trokken. Overigens bij onveranderden toe stand. niets nieuws. t Russisch legerbericht. In de stellingen van Riga, aan bet weste lijke front, intens artillerie-duel Ten noord oosten van Smorgon, in de streek van hlet dorp ivlarlisji, hebben de Dnibschers ge- txarnfc het gedeelte van de stelling, dat wij hun den vorigcn dag afgenomen Wad den, te heroveren. Mjaar onder het vuur van onze batterijen zijn zij naar hun eigen loopgraven ternggmveken. Alle Verdere po- Van en tot Roebachfers verhonger© Mevrouw Grossi haalde de schouders op. De barones barstte in tranen uit „Mijn vjrouw is nog heel zwiak wou d© hajron zeggen'n hoestbui be lette hem ,te sppefcer „Mijn .h'est» jonge", ziei Grootmlama, „je weet heel goed waag die eeuwige ver- koudehieden ran jou vegdaan komme „Ik laat mij d© jacht niet verbïeden'V luidde jiet p,ntwoord vanj den baron. Op Jnet (effen vooghoofd van Grootma ma hadden zich ïimpiels gevormd, ze zag ©r plotseling jaren1 ouder uit „D© Mnders wachtte op mij", zei ze en ,?Je .verliet de eetzaal met rasschd schreden. Daar aan d© «vlerzij werd gij dade lijk weer de oude. De avondzon scheen do .openstaande .vensters binnen.1 Op tafel stond een kan met melk en ©en scho-i tel viol groote, glimmende stukken, Ro-( ning in dia baat 1 „Blei, Wei," riep Gxiootmiama, de kin deren, die met ktevterige vingers lophaar toeschoten, iafwe!rende, door achter een stoel ,t(0 gaan staan, „eerét pootjes en mondjes wossöh© vnilpoeskles, zoo'n kle verige kus door houd iki niet fan." Lachend aei naar hun plaats terug pn heten! in hun. bipod mot honig. „Waar, heb Jumme die móóie honig Weg?" informeerde Grootmama. Toten Vertelden ze met groote gewich tigheid „Zelf gewonnen. Wij hebben ©en bïjfenkort Dp mteester heeft het ons ge- teérd.. J)|e meester heeft ons alles ver gingen ram. den. tegenstander om een te genaanval te doen zijn door ons art llen j- vuur verijdeld. !Aan den Stochbd heeft de vijand ons gister(Zaterdag)avomd om negen uui in de streek van ZaretejL Berezmtza aangeval len Hij1 werd a%eslagen. Gisleran hebben wij in de streek Worokta Tarta.rof op de wegen DalatynMara.maro.szSiget 65 of- fiaei-en krijgsgevangenen gemaakt, onder wie de bataljons-commandant, en 483 sol daten. Wij hebben drie kanonnen en vier machine-geweren buitgemaakt. Op den 20en en 21en dezer hebben wij 370 officieren krijgsgevangen, gemaakt, ore der wie één generaal en één kolonelvoorts" 13.700 soldaten. Wij hebben tien kanonnen bpitgemaakü. Het geheel© aantal krijgsgevan genen, aangegeven in. het communiqué van Zaterdag wendt hierdoor op 26 000 gebracht, met de officieren op 27 000 En 40 kanonnen. De strijd bij Riga. Volgens Zaterdag van het Oostelijke front te Berlijn ontvangen berichten over de aan vallen, die de Russen Vrijdag ten Zuid westen van Riga gedaan hebben, is daar een van de hevigste gevechten gelerd, die er tot dusver aan het Oostelijke front ge woed hebben. De ganval begon om tien. uur 's morgens met een uiterst hevige voor bereiding door de artillerie, die olt een trommelvuur -yjan groote hevigheid aan groeide en vier uur lang aanhield. Om drie *s namiddags ging sterke Russische infan terie tot den eersten aanval over, Steeds nieuwe golven stormden tegen de Duitsche stellingen op, maar op het vuur van artil lerie en de machinegeweren der inafante- rie braken al de aanvallen af. Om half zes 's namiddags was deze eerste groote storm loop afgeslagen. De Russische artillerie begon opmeuw te werken. Na een krachtig© voorbereiding van een half uur, begon er 's avonds om zeven uur een tweede aanval van de Rus sen. die echter na een strijd van een half uur mislukte. Na een korte rustpoos be gonnen tegen acht uur 's avonds do zicli •herhalende massa-aanvallen van de Russen opnieuw. Zij waren ongewoon hevig Om tien uur 's avonds waren alle Russische aanvallen afgeslagen. Zaterdag heersclite er rust aan het front. Do uitgeputte "Russen vonden voor nieuwe aanvallen geen kracht meer. De Duitschers liehi-eklen hun stellin gen volledig. Van het Zuidelijke front. 'O oston rijk sch legerbericht Vain, gisteren: j Na eenige ilagpn Van betrekkelijke rust wtoijiem. er -gasteren; aan het 'jrotnl ten Zui llen van het Sugamla-dal wederom, jz'acr he ng© gevechten geteverï. Md hoe men met bijen moet omgaan. Bet is een engjel. W]ij noemen, hemjITes- perus. Grootmama." „Flotztausiend!" riep deze verwonderd uit, „hoe ter weneld k'omt Jimma op dien naam Herpesrus?" Belhamel légde liet uit. „Wij hebben dien naam in ©en Verzenbbekl gevonden. Wleet u,1 Grootmama, als ik bij u ben nleem ik altijd een boekje mee. Den vo riglen keer heb ik! „Maria Sluart' weg genomen.. Nu zult li eens zien hoe vlij tig wij gestudeerd hebbenI" 1 Nu gingen, zij aan hot wegruimen der stoelen; meubels werden, weggenomen. Bel hamel had het commando Het was een onbeschrijfelijk! lawaai. „Zij spelen den lieelen dag comedie", zuchtte Mademoiselle. „O, Madam©, en dan fefkiens die wanorde I" Grootmama klopte haar op de wang „Mijn arme Cassaletjo, neen, makkelijk heb je het niet. Maar ik} ook niet, ik krieg nooit iemand die zoo Voor mij zorgt as jij waar iki soo om lach© mot, en die zulke lekkere koffie foor mij set." Daar klonk de schelle klank van een bel. De deur ging open en Mana Stu art Verscheen in een lange, zwarte sjaal en een heel oudeiwetschen fluweelen ka- pothoed met omgeslagen rand. D© klei ne Onnut speelde voor Hanna. Burleigh en Leicester, die oude Moeren van den heer Reebach aan hadden, droegen lange paardeharen baarden. „Was ist diry Hanna,?" Vroeg Maria, de oudste der Geoa^jentjes,, De aanvallen «Ier Italianen op (versche - dene punten, die gesteund werden door em z-.or hevig artillerievuur, weiden overal -0.1 der zeer zware verliezen voor den vjan i afge-lasten het 7de bataljon jagers jen. ge deelten ran het 17de infanterie (regiment, waartegen 'ie hoofdaanval der Italianen gericht was. hebben zich injieze gerechten bijzondei onderscheiden. Ook jtn de streek van, jPanereggio nemen de gevechten yi otmlVang toegiEen aanval van een Ilalia.insche hngaie op de (hoogten, ten Zuid Westen van Paneraggio werd met zware verliezen voor den vijand (afgeslagen. Op de hoogten ten. Noorden jvan déze plaats mislukte een terztolfiertijd onder nomon aanval van een vijandelijk bataljon. Italiaansoh legerbericht. Op het front bij de (Posuia ea op het plateau van Sette Commune bleef onze in fanlerie druk uitoefenen ©n kwam. zij een weinig vooruit. Öp lie hellingen van. den ;Monte Zebio namen onze Bersaghen, na ©en jscliitte- renden. aanval, een stelling over een breed te va-n 300 M zij mamenplaar 120 Oosten rijkers gevangen en maakten een (machine geweer buit. j i In de streek der Dolomieten (Veroverlen onze troepen tusschen d© uitgangen van de valleien van ïraviguolo en Cismon de zeer versterkte stellingen van Cattallazza op ren hoogte Van 2325 (M. ©n due van de Col Bncon op een hoogte (Van 2626 M. Daarbij werden door ons 142 (gevangenen genomen, waaronder 3 officieren. Wij maah- [ten 2 kanonnon, enkele mijnwerpers en cm groote hoeveelheid wapens ©n munitie bnit. In den Kankasns. Russisch legerbericht. Aan het Kaukasisclie front namen 'onze troepen na ©en gevecht de istad Fol en rukten een boimigrijk euid ten (Zuiden van deze stad op. Wy maakten jhier vele gevan genen en veroiverden een vlag, bdhoorende aan cngsi-egelde Turksctoö banden. In het dal van 1© Veshim Irmak (hebben wij de ste 1 Krallut Tsjevtlik bezet. In! de richting vn.j Erzindjan trokken onze troepen ever de Euphraat, in de streek (Van d© brug van Ketur Kerre. t In de richting Van Mossoel, ;len Oosten ran (Ie streek van Item and uz' (rijn on ze trexe pen slaags geraakt met een. belangrijke Turksdhc troepenmacht. I Tenvijl zij hun offensief voorl.zel.teai, heb ben onze troepen Aulas bezet, (20 Werst ten Noori Westen van Guwinsjkan. Zij na men 16 officieren gevangen en 126 askari's en maakten, 3 machinegeweren buit. Onder de gevangenfón ..bevindt zich de commandant van liet 29ste regiment i Tnrksnh legerbericht. Op het front in: den (Kaukosus werden aanvallen van de Russen tegen pins dentrumi met groote verliezen voor den! .vijand door een reeks tegenaanvallen tot staan jgpbraeht „Ja, nurt ist es Zeit!"- „Ilier Itommt der Sclierif, Uns zumTod zn Cuhmn, Eh muss gescJiieden seinILebt wohl! Lebt wohl 1" Hanna, dl© den Iiioelen tijd reeds zacht jes had staan schreien, barstte nu in ©e i hartverscheurend snikken uit ©n klemdi zich zoo stevig rast aan Maria, dat rit.- ze met in staat was één schrede te Joon. Belhamel speelde voor Leicester. Nadat Maria, Hanna; mot zich meeste©- pend, het tooneel verlaten, had, zei Lei- cesier zijn monoloog. Hij sprak! die uit met zoowel gevoel, zulk ©en hartstoch- telijko kracht, dat d© kinderen, die vlak om hem heen stonden, ©en koude ril, ling over hun rug voelden gaan. En toen Leictesber na d© woorden,: „Sic kniet aufs Kissen legt das Haupt een jgil uitte, tb© over het heel© lichaam been ging, gilden a1 'do kinderen mee. Grootmama trdki echter d© klein© schrei ende Onnut, die over het heel© lichaam bteefdo, op haar knie: „Kiien, arm wurm!" zoo trachtte zij do kleine te troosten, „ho© krijg je 'f in j© hoofij. wi© moet er nou zoojschreie, dwaas kiiend „Ja, dat doet z© altijd, Grootmama", zei Belhamel, „zij noemt het zoo yree- selijk ernstig op." „Maar spool aan wat frooliks", riep mevrouw Grossi uit, „wacht, daar zal ik) wel foor sorgo. Lachen is gezonder als jlmite. Zoo, en krieg nu eensleen van dié twee zakjes voojij mij n (W.ordt varyplrilh SCHIEDAMSOHE COURANT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1