S. A. HAAS, De oorlog. DINSDAG 1 AUG. a.s De herstemming 69** Jaargang, Dinsdag 25 Juli 1916 No. 15199 Ons slot Reebacli. Bericht. Kennisgeving. DRA.SK WET, BUITENLAND Van het Westelijke front. VRIJZINNIG VERKIEZINGS-COMITÉ voor den G HM E E NT E R A A D heeft plaats op Tan liet Oostelijke front Tan het Zuidelijke front. In den Kankasns. Ter Zee. SCHIEDAMSCHE COURANT Dears courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Fees Wagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl, 1.25, franco per post fl. 1.05. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advortentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). Zij, die zich met ingang van 1 Ang. a. s., voor minstens 3 maanden op de jjSchiedamsche Courant" abonneeren. ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Voor de op DINSDAG 1 AUGUSTUS a s. te houden HERSTEMMING voor een lid van den GEMEENTERAAD, bevolen wij met den meesten aandrang aan den boer den Candidaat der VRIJZINNIGEN en. van den BOND VAN PROTESTANTSCHE KIE ZERS. Do stembus is GEOPEND van 's mor gens 8 tot 's namiddags 5 uur. Gaat allen getrouw en liefst zoo vroeg mogelijk ter stembus. De Burgemeester van Schiedam; brengt ter openbare kennis; i dat de herstemming ter benoeming van een lid van don Gemeenteraad, in Kies. district III, tor vervulling der plaats die is opengevallen door het als zoodanig ont slagnamen van den heer J. H. M, DE GRAAFF, zal gehouden worden op Dins dag 1 Augustus aanstaande van des voormiddags aohf tot des namiddags vijf uur, over de candidaten: S. A. MAAS, i T. SLAVENBURG, 1 dat tot do herstemming niemand wordt toegelaten', dan. die volgons do kiezerslijst bevoegd is tot de keuze mede te werken en in het bezit is van lie bij art. 55 der kieswet vermelde kaart, bevattende eene oproeping Voor de herstemming; i dat aain een kiezer, die zijn kaart heeft verloren; of wien geen kaart is toegezonden op zijne aanvraag door of vanwege den burgemeester ©ano kaart Wondt uitgereikt, mits hij voldoende van zijn identiteit do© blijken, en dat tot die uitreiking ook het stembureau bevoegd is; t dat art. 128 Van het (wetboek van straf recht luidt: Hij, die opzettelijk zich voor een ander uilgevtonde, aan eene krachtons wettelijk voorschrift uitgeschreven verkie zing deelneemt, wordt gestraft met gevaar genisstraf van ten hoogste een jaar. Schiedam; 24 Juli 1910. i 1 De Burgemeester Van Schiedam, LiAGERWEJJ, W, B. Romim naar 't Duiitsch door Hermin© Villinger. 6) Eindelooz© zaligheid! Suikerkrakelingen uit de residentie! De verheven drama li sche spanning verdween en maakte plaats Voor d© levendigste pret. Ze stonden vlak om die lieve Groot mama heen. „Cassatotje, toe steek do lamp an", zei mevrouw Grossi, „je. weet ik hou niks fan zloa'n halv© duisternis." „Grootmama, o Grootmama, blijf altijd hij onsl" riep Belhamel op smeekenden toon. „Ne© kind", kreeg zij ten antwoord, „je weet; het butenteVe is niks foogmij. In iedere straat eon paar mestlioopen en waar men heen, kiekt, ganzen „Maar de bergen. Grootmama",- viel Bel hamel haar in d© rode, „en het bosch en -p-" „Och loop h'een",- viel Grootmama haar in d© rede, „ik heb behoefte aan eon lange straat en "aan meer pantoffel-parade op Zondagmorgen -„'Na de kerk",- bracht Framjaise opsme- ktenden toon in. het midden. ,„Nee", [zei Grootmama. ;,dan zou: ik ïnoete jokke Cassal, ©en trouwe kerkgjang- Burgemeester ton Wethouders van Schïc •lam; Gelot op artikel 12 tier Drankwet Brengen ter openbare kennis, Uafc lij tem is ingekomen een, verzoek Van .ALIiDA VAN HERWAARDEN, oriilgonoole van 'C. F. VAN GELDER; M W. J. VAN SCIIUN- DEL; M. G, MAN 'IRSEN'; J. C. W. DE JONG; H. J. DE SONGELISABETH COR NELIA VAN TROTSEXBURG, eehtgonm-te van P. W. J. 'LEENING, om vergunning voor den verkoop van 'Merken drank in liet klein voor gebruik ter plaatse van verkoop' ia de benedenlocaliteït van het pand Lange Kerkstraat 8G. En herinneren, dat binnen 2 weken na deze bekendmaking tegen het verleen-en van de vergunning schriftelijk hij hun Col- leg© bezwaren kunnen worden ingebracht Schiedam, 2ö Juli 191G. Burgemeester en Wethouders voornoemd, LAG ER WEIJ, W. B. Us Secretaris, V. SICKENGA', Duitsoli le ge r her ic b t. 1 Naar gebleken is, wen ten de gisteren ver niel le Engel sche aanvallen op het front Th iep valRougeniont door doelen van elf Engelschc divisies uitgevoerd, waarvan verschillende in allerijl van andeie fron ten waren weggehaald. Het eenige (voor deel, dat de vijand over tl© goheeie linie kon behalen en dat We ;nOg niet weer kon den tentet doan, was hot binnendringen, van ©enige huizen van Pozières, een voor deel, dat hij met buiten gewoon zware, hloaligo verhezen moest betalen. In Lon- gueval werd de vijand teruggeslagen in een met kracht uitgevoerd en tegenaanval van do Brandenburgsclie grenadiers, van roemrijke gedachtenis aan Douanmont. Uit oen steongrCev©, ten zuidwesten van Rou ge ment, waarin de vijand zich lijdelijk had genesteld, haalden we 3 officieren en 141 man, ongewoon 1. Ten westen van de Sommie mislukten kleine Fransche onilememingon bij Soye court ©n ten westen van .VermandovjlIers iln. ons vuur. Do arlilloriostrijd verflauwde slechts tij lel ijk. Onze buit uit de gevochten sedert '15 Juli bedraagt naar tot dusver kon worden vastgesteld G8 mitrailleurs. Aan den rechteroever van die Maas nam wcderzijdscho artilleriestrijd tot groot lievigheid toe. Hier was gaan, Sir tie eter In tanterio. t Fransch logorherich t. i Aan list front van do Somma is ite nacht kalm geweest, liet weer blijft slecht Ton Zuiden van do Aisne drongen. Fran sche verkenningsfroppton in de vijandelijke loopgraven hij Vaüly en brachten gevan genen mede. Op don rechter Maasowtor, in den loop ster bien ik! m'n heel© loven niet 'woest?' „Och Madame", riep de Francais© uil, „het is steeds mijn grootste verdriet ge weest dat u niet bidt. „WatI" sprak Grootmama heftig, „nu heb je 't toch mis hoor! ik! Ltd wel de gelijk. lederen morgo as ikwakker word, vraag ik! aan den lieven Heer: „Schenk mij vandaag iets prettigs". En doet Jlij liet niet, dan -ben ik! ook te vreden Komaan 1 on nu naar bod as jeblieft - Maar de kinderen riepen: „O neen, nootf, Grootmama, asjeblieft eerst nog dat mooie verhaal hoe u toneelspeelster ge worden is „Komaan dan begon mevtouw Gros- si, „ais Mademoiselle het hebbo wil „Er waren eens een paar ouders^ die leefden iir vied© met God en de m©n- schcn, en waren hravto schrijnwerkers in het kleine Jlee'ren straatje No. 21. Toen schonk d© Hemel hun eens op een.dag een heel mooi dochtertje „GrootmamaI" juichte Belhamel. „Ja, Li-esje Zeiler, en het kind ging naar d© bewaarschool in de Bloemenstraat Twee zusters hielden dè school. „Mien Lieske is mien liartclap", zei de mooi© juffrouw Binder. „Lieke is een aar dig ding." In het zelfde huis woonde mevrouw Grossi, zij was aan het tooneel enhaar zoontje met mij op de bewaar school. Hij liod ©en haVeloos fluwoeleU Keltje an met ©en geruite sjerp schuin Prijs der Advertentiën: Van 16 regels 0.92; iedere regel mee* 20 cents. Reclames "30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn -gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tof den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan bet Bureau le voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opgo- geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. van ©en kleine actio in iten omtrek deï Chapelle Ste. Fine, Werden 30 .gevangenen gemaakt. Volgens de laatste berichten is lml ge boete getal gevangenen, door de Fr.tnsi ben gemaakt, jn de jonaste 10 dagen meer dan 800 in dezen sector. j Hedennacht wierp o©n Duilseli vliegtuig temmen op Lunévilleeen man wierl ge wöml. De luitenant C'bapni schoot giste ren zijn achtste Duitsche vliegtuig n-eer; ]«H viel bij Fresn in Wrovra. Een twvde Duitsche vliegtuig werd door <«n F rui - si tem \li©<rer aangevalten en viel le pleiter liij het fo-rt Yaux." i In -jen nacht van. 22 np 23 Juli en gis teren wierpen le Fran«obe bombardement- ilicglnigen acht bommen op Iml Uniiott Cohflans, 40 op de barakken bij Vigncul- les en 25 op de kazerne en ligt vliegterrein van Dien ze. Engelsdli 1 e ge rbor i ch t. Afgezien -van de voortdurende hevige artilleriebeschieting aan iwnde zijden, was -le nacht betrekkelijk kalm na den strijd van gisteren. De vijand deed gisteren herhaalde tegenaanvallen, die hom geen voordeel, doch M echts ernstig© verliezen brachten door hot optrgden van onze artil lerie en mitrailleurs. Wij nonnen ,wat grond bij hel Foureaux bosch en In de richting van Guillemonf. I 1 In -le nabijheid. van Pozières .Wonnen enz© troepen belangrijke voordeel en, on- dnnks de krachtige verdediging van. den Vijand. Een groot doel van het dorp is thans in onze handen. In deze streek maak ten wij twee kanonnen buit jen. namen GO man gevangen. 1 Avondrommunïquó In het dorp Pozières duurt de strijd voort. Het aantal gevangenen, hier door de Australische troepen gemaakt, bedraagt in het geheel 6 officieren en 145 min deren. Op andere gedeelten van het front sterk wederz'ijdseh' geselmtvuur. Tnsschen de Ancrc en cle zfoo is niets van belang voorgevallen. De s t r 'ij d a a n d e Sommo. Een corr. van bet „llbl." seinde giste ren ud bet Duitsche groote hoofdkwartier: Nadat de tweede aanval aan de Somme, Waarbij de Franschen ongeveer 10 en de Engclschen 7 divisies in 'de eerste linie brachten, op 19 'en 20 Juli was afgeslagen, on let 22 Juli, betrekkelijke kalmte hoera blo, wcnlen i n don namiddag van 22 dezer voorbereidingen voor den. veiwaeliten doiden aanval merkbaar, door sterke artil lerie actie, die geleidelijk tot do sterkte van Li om me! vuur werd opgevoerd. In het Indische groote hoofdkwartier berekent men de verliezen der Engelsehen. tot 17 Juli, dus nog vofii den tweeden aanval, op 170.000 man; de verliez'en der Duitsclio tioepen zijn natuurlijk eveneens belang rijk, maar lang niet z'oo als die der En tente. i 'Aan Duitsche z'ijde heeft men do vaste overtuiging, dat ook verdere vijandelijke over de schouders. Toen noemdo ikfhcjm vag.ebo.ndje." „Grootpnpa'l" iriep Belhamel. „Ja, -en wij kibbelde' ieder© rlag. Toerii kwam mevrouw Grossi eens bij mien moe ke en. zei: ,,Uw Lïcsko is nog wel eeh. och Ie -kwajonge, maar zou' zo niet mtoo moggr spele in. ©en tooneel stuk, ik heb' twee kien (Iers noodig. U zal er eert, vrij- kaartje voor kriege, juffrouw Zeiler." „Ach", zei mien moeke, „mijn man betfft nooit geld foor de coinodie, (nu zal ik! er dan eens naar toe gaan." Tweemaal moest ik' rcpeteere op hef tooneel met bet vagebbndje, en mevrouw Grossi wierp zich met ons foor een paard, waar ©en booze man op zat „G'csslcr uit Schiller's Tell", voegde Bel hamel er bij. 1 De kleine Onnut op Grootmama's knie sloeg Vertoornd naar liaar ouder zusje, dat telkens het Verhaal afbrak. „Waar pen ik! dan bleVe?" vroeg Groot mama. i 1 K II „Vlak ,voor de Voorstelling", zei Bel hamel "li „Juust. We werden dan in lomp© ge huld, .vagebondje en ik, hebbe een. hand vol .flikjes kregc en toen foorait, heljto©- neel op. Mevrouw Grossi stortte zich foor het .paard en trok ons mot, zoodat w© zoo maar onderst© hovo dukeldo. Alsj'in vertwiefeling .haalt zij de hand door d© haren en een dikke streng valt Van haai' hoofd af. In ©en wip schuuft ze het aanvallen geen resultaat kullen b hl en. al zou ook bier onklaar de posili© v il ju vten worden achteruit gebracht liq non )>v e k ia de nabijheid van 'Per on no. m e n n >v<-' aebtigen ochtend, waar ondanks hot w-ïnig heldere weer aan teride zijden Ise\ ig cos. ii ten-werd, heb ik 'Je overtuiging g..kregen, dat dit. vertrouwen niet alleen, bij ite am- voerders heerschi, maar ook hij de troepen, die kalm gestemd zijn. Zelfs hij soldaten, dio naar liet front 'marcheerden ter aflos sing. De (weed© aanval werd Goor een offu ier van den gèneraten staf Qe grootste --lag genoemd, die lot nog too in liet Westen werd geleverd; daarin waren aan, de beide zijden twee millioen soldaten, bel rok keu of gereed in lo grijpen. "Onmiddellijk achter bet front, in het 'brandpunt der zwaarste gevechten, bij La Maisonnette, "Biaclie-, Larieux, Péronne, was b-ij 11© DuUa> hero mets te merken, dan, aanleiding gaf tol tokening te houden met tl© mogelijkheid Van een verderen terugtocht. Duitsch legerbericht. Aan hel noordelijk doel van het front en bij iict leger van v. Bottoner, behalve pa trouillegevecbtcn, geen gelieurienissen van belang. 1 Ten noordwesten van Beresjtsjon'-o wer den krachtig© Russisch© aanvallen olko- men afgeslagen. Oostenrijksch lcgerberichl. De toestand is dezelfde gebleven. Ten noorden van den Prisloppas en bij Lolmr- zewka in Wolhynie, zijn aanvallen der Rus sen afgeslagen. In Oost-Gnlici© ten zuiden van don Dnjester, werd oen poging van vijandelijke afdeelingen, om pabij de Ü.-IL stellingen te komen, door artillerievuur verijdeld Ten noorden van den Dnjester dodende O.-II. voorgoschoven troepen mol succes nachtelijke overvallen. "Russisch legcrbericht. Aan de Lipa verdreven de Russen de Duitsohers gisteren uit hel dorp Galilsja- nifsj, maakten daarbij krijgsgevangenen en namen een mitrailleur. Bij het dorp Kolmof aan de Lipa gaf een gehcelc Oostenrijksche compagnie, 193 man sterk, zich'over aan de Russische troepen. Oosten rijks oh leger bericht. De vijand zette zijn hevig*1 aanvallen op de O.-II. stellingen ten zuiden ran. don Val Sugann, in de strook van Paneveggio en in Pellagrin©, voort, echter zonder eemg succes. 1 In de morgenuren gingen verscheiden Ita- liaanscbe bataljons van Colmam langs den grenskam Iweemaal tot een aanval over; telkens moesten zij echter, na zware ver liezen le hebben geleden, vluchten. haar onder haar rok. Ik wou haar helpo en haar .hein le foorscbion en reik hem haar toe. t0 hemel! wat het z© mij toen ■ankekcl" „Schoonmoeder 1" ,kwam Belhamel lus- schenbeido. „En wal lachte bel publiek. „Jou ellen dig© aap", zei mevrouw Grossi. „Ik heb toch .weer mng'go metspol© Jn den ,,Ver- k was ter." .Vaigebomljc hoeft lie-t doorzet) toen liet mevrouw Grost-i on.s in 1-etoi' nottii© „Jij lioor Jrij het blijspel", zei z© tot mij, en tot Vagebond!: „En jij kerel, .bent voor heL treurspel gescbape ti I - „Maar ,u. htobl mekaar toeh nog wel eens geslagen", jubelde Belhamel. „En hoe! Eens ben itó tb,mis komlme met ©en dikke wang en ©en ander© keer heeft ,io all© hanev'eerIjes van mijn hoed trokke i l i „Omdat ji, hcjin nog altijd V.agebondjo noemde", jyoegde Belhamel er bij, „maar u beeft n verdedigd en dapper ook, hé Grootmama?" - „Dat zal waar zijn, bij hoeft krabbels kregen over zijn hooi© gezicht. En eens op een oog ben ik een groot mooimeis- k© word© en Vogebondje ©e'n groote knap pe mijnheer en toen hebbe w© samen gastrollen Vervuld aan' het Hoftheater „En u bent heerlijk in den smaak ge vallen, boerlijk'i heerlijk 1" riep Belhamel. Grootmama knikte: „Achter de coulis sen hebben wij ons met elkaar ferloofd In het gebied van den Alonte Zobïo mis lukten in den loop van den voormiddag vier omvallen Namiddags behaalden de It.x- Inncn nog tweemaal den aanval op den nor nleii|ken tengel van het O.-II. front, zij v eidi n eebler w uterom met zware ver liezen ufgedagen. Op do hoogten ten noorden en ten zui den van I'.UH'vegaio werden drie aanvallen afgesl.tgi n {Wurende den nacht mislukten nog oen aanval op F'odaja en één op de hoogten ten zuiden van f'ellogrino. Aitillenewiiir aan het Kariidiiterhe en liet tonn/o fioni. Geen geljeiirteni-sen an belang Een escadi ille /eevliegtuigen wierp gedu rende den nacht met Micros zware en lichte brandbommen op million© inrichtingen t© San (iimgiu dl Nagum, Gorgo en Monf.il- rone. Cr werden veisclhudeu lievige bran den waargenomen. Ondanks cle zeer hevig© beschieting, keerden alle vliegtuigen behou den terug Italiaan sch I go rbc richt. Van Slehid naai hel Laganna-da! hevige artillerie actie. In de AMieoznne winden de Italiaan- srhe nmv.itleiide aanvallen oj) de stelling Mout© Cimone mei goed succes voortgezet. Gi-vtereii werd stormeudeihand een groot© vew bansmg iels beneden den top van den lieig genomen.- Op het plateau Bette founmini deed de vijand twee aanvallen op veiscliansingen op den Monle Zebio, door de Italianen den 22cn .luh veroverd; hij werd echter met z.vvme verliezen afgeslagen. Tussi him Cismone en Aviso voleindig den de Ilabaanscbe troepen de verovering van de dalen Travignole en San lVllegrino door de bezetting va11 de Cimn Stradonni ten noorden van Rolbricop en nieuwe stel lingen op de noordelijke hellingen van d© f'ima Boccbe. Po beschieting van Cortina en Ampez.z.o door de vijandelijke' artillerie duurt voort. De Italiaan-vil© artillerie be.se boot dorpen lin liet Dravn-dal. Aan de Boveu-Fella en in de Monle Nero-zon© beloonde de vijandelijke artille rie buitengewone activiteit. Russisch legerberioht. liet offensief van het Kaukasus-Ieger wordt met vaicces voortgezet. In de richting van Mossoel deden nume riek sterkere Turkschc troepen den 22slen Juli een aanval op een Russisch detache ment bij lloyal, do aanval werd echter ge stuit. Indo Noordzee. Over de ontmoeting tussclien Duitse" e en we zijn onmiddellijk' aan het tbeaI r ferlxmilcn en in Mei was d© brulolt. Amen.'0 D© grootste meisjes grepen elkaar bij do band en dansten van uitgelaten pret om Grootmama been. De kleine Onnut op baar schoot ©ebIer Vroeg) „En beeft u elkaar toon ook nog ge slagen, Grootmama?" Dczie kuste het kind om baar lachen te verbergen. „Wat denk jo wol meiske, groote men- sche slaan nlek'aar toch niet „0 jawel", verklaarde Onnut,- ,,iK bob' gezien dat de waard uit do Kroon met de slaapmuts zijn vrouw geslagen, heeft. Ik heb bel raam ingekeken. „0, wat een booz.e, booz.e waard ben jij 1heb' ik ge roepen. En toen zei bij: „Maar barones- je, 't vas maar een grapje „Ja, verbeeld u, Grooimama. Onnut kijkt bij" de menscben liet raam in. Anders kan ze niets", merkte Belhamel op. „Jawel, verhaaltjes Vertellen", Brachten de Georgienfjes in het midden ter ver dediging van bet zusje. „Di© niet waar zijn", z.ei Belliamél'op gewonden. „0 hemel", riep zij plotseling uit, „ik lie!) "Papa's jas nog aan (ik zweet als c-en stok! gebraden vleeseli Zij rukte het kleodingstuk Van. baar lijf, sprang op d© vensterbank en yan daar in den tojn. s (Wordt vervolgd.'l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1