ïezu S. A. MAA:>, DINSDAG 1 AUG. a.s. De oorlog. 69"" laargang, Woènsdag 26 Juli 1916. No. 15200 De Herstemming Ons slót Keebach* Dez© courant verschijnt dagelijKs, met uitzondering van Zon- en Feeshdagenj Prijs per kwartaalVoor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franod per post fl. 1.65. Prijs pea: week: Voor Schiedam en Vlaardingen lö cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen, 1 Adveirientien voor het eerstvolgend nummer moeten des middag^ vóór .een uur aan het Bureau bezorgd rijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Brijja dee AdvertentiSn: Van 16 regels fL 0.92; iedere regeï mee» EO cents. Reclames 50 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zjf innemen. AdvertentiSn Eg, abonnement op voordeelige jroonsaarden. Tarieven hiervan zSjfa gratis aan het Bureau; te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 emits per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. i Bericht. f' li Zij, die zich met ingang van 1 Aug. a.s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nnmmers gratis. Voor de op DINSDAG lr AUGUSTUS as te hóuden HERSTEMMING voor een lid yan den GEMEENTERAAD, bevelen wij met den meesten aandrang aan den hfeer den, Candidaat der VRUZINjNIGEN en, van lion BOND VAN PROTESTANTSCHE KIE ZERS. De stembus is GEOPEND van 's mor gens 8 tot 's namiddags 5 uur. Gaat allen getrouw en liefst zoo vroeg mogelijk ter stembus. Landstorm, OPROEPING LANDSTORMPLICHTIGEN DER JAARKLASSEN 1916 EN 1910. De Burgemeester van Schiedam; brengt bij deze ter algemeen© kennis, dat in werkelijken dienst moeten worden gesteld de nog overige land stormplichtigen der jaarklasse 1916 en voorts van de landstormplichtigen der jaaxkl^sse 1910, de dienstplichtigen toegewezen, aan de inf. (hieronder begrepien de Hospitaalsoldaten en de Ziekendragers) wier geslachtsnamen beginnen met een der letters A', G. en D en de dienstplichtigen, toegewezen aan de Genietroepen, wier geslachtsnamen be ginnen met een der letters A tot en Imet P, en wel: A'. op Donderdag 17 Augustus 1916, lo.' te Leiden in de Graanbaurs in» de Burgsteeg: a. des voormiddags te 9 uur voor de genoemde landstormplichtigen, bestemd voor het Depdt der IVde Infan terie-bnga.de uit de gemeenten Alkemade, Hillegom, Kat wijk, Leiden, Lïsse, Noord wijk, Noordwijker- hout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenboim, VoorBout en Warmond; b. des voormiddags te 10 uur voor de genoemde landstormplichtigen uit de ge meenten Rergscheaihoek, Rarkel en Roden rijs, Delft, Rotterdam, voor zooveel be treft 't gedeelte Hoek v. Hjolland, Hof van Delft, Kethel en Spaland, De Lier, Maasland, Romian naar 't Duitsch door Herman© Villinger, i I „O Madame", riep de Framjaise duch tend, „quel payslederen Zondag, bij de Ü©?ons de öivtilité zog ik tot de kinderen„Mademoiselles, een paard zweet, ©en man transpireert en een jong meisje heeft het een beetje „warm" Maar deze kinderen nemen niets ter harte", besloot zij zuchtend,. AVie zulle de deugniete maar naar bed Ktenge", Hei Grootmama, „dan kom je - ®°g een bietje bij me ritte, CassaMje, ten we makte nog een praatje f ,,0, Madame", zuchtte de Frangaiso, toen ze ais een beklagenswaardig toonbeeld van afmatting op den rand van mevrouw Grossi's bed zat, ,,als n dezen keer nog "wat langer kón blijVen dan den Zondag •ovsrl" yjj „Het gaat niet, Cassalotje", zei mevrouw >|Grassi wier blozend gelaat als een kin- Alergerichtjö uit de wazige tullen ruche jrau haai; muis kwam kijken, „ik heb 3%'aacÈig n$jn werkzaamheden en ik zeg Goddank,!! ÏWant weet je als ik uit dit ^t vpn jullie vandaan kom, dan foei vmij allied rifel 'tien jaar ouder, zoo- si' 'zorgen wemelen er iu mij. Maar fr^srietje teg me nu! in, de eerrie plaats, L" ec hjebi je foojr he# laatst jet saj/fc Maassluis, Overschïe, Pijnacker, Rijswijk, Schiedam, Valkenburg, Veur, Vlaardin gen, Voorschoten, Vrijenban en Waterin gen, bestemd voor het Depot der IVde In fanten e-Brigade c. des voormiddags te 11 uur voor de genoemde landstormplichtigen uit de ove rige gemeenten bestemd voor het Depöt der IVde Infanlerie-Brigade; 2o. te 's-Gxavenhage in het gebouw van den Roomsch'-Katholieken Volksbond, Stille Veerkade no. 37, des namiddags te 2x/z uur voor de genoemde landstormplichtigen bestemd voor het Depót der brigade Gre nadiers en Jagers. B. op Vrijdag 18 'Augustus 1916, lo te Rotterdam in het 'Algemeen Ver- kooplokaal aan den Goudschen Singel no. 33: a. des voormiddags te 9 uur voor de g^- noemde landsLormplichtigen bestemd voor het Depót der Vide Infianterie-Brigade; b. des voormiddags te lO'/a uur voor de genoemde landstormplichtigen bestemd voor het Depöt der Vde Infantórie-Brigade; 2o. te 's-Gravenhage, in het gebouw van, den Roomsch,-Katholieken Volksbond, Stille Veerkade no. 37: a. des namiddags te 2 uur vóór de ge noemde landstormplichtigen bestemd voor bet Depót der IHde Infanterie-Brigade b. des namiddags te 3V2 uur voor'de genoemde landstormplichtigen bestemd voor het Depót Genietroepten en die' bestemd voor het Depöt Wielrijders. Aan eiken Landstormpliohtige die voor gemelde opkomst in aanmerking komt en wiens adres bekend, is, zal alsnog een op roepingsbrief worden bezorgd, uitgereikt of toegezonden. i Schiedam, 26 Juli 1916. De Burgemeester voornoemd, M. Li HONNERLAGE GRETE, M ilitie. Landweer.-Landstorm. Vergoeding) wegens kost winner schap. D© Burgemeester van Schiedam"; 1 brengt het volgende ter kjennis van be langhebbenden De ter zakte Van kostwln nerscliap van dienstplichtigen toe te kennen vergoeding mag niet te bóven, gaan het bedrag/aap inkomsten, dat wordt gederfd wegens de afwezigheid, van den dienstplichtige, ver minderd met do kosten vjan diens eigian levensonderhoud. In gcvaRen echter, waarin door lielang- hebbendon reeds vergoeding wordt geno ten tot pet volle bedrag van hetgeen doof ■de opkomst van den dienstplichtige aan belanghebbenden zuiver is onttrokken, kan de Burgemeester zoo noodig een bijslag op d© vergoeding verstrekken welke bij slag voorlonpig ten hoogste 15 pet. van het bedrag der vergoeding mag bedragen. Het wettelijk vergoedingsmaximum kan, thans met inbegrip van den hierbo ven bedoelden bijstag) gebracht wor den op twee gulden per dag, en geldt ris kregen?" De Fromjaise kreeg een 'kleur, „Van u, toen u het laast hier was." „En hoe staat het met het schoolgeld*?" „Dat zijn wij ook schuldig", antwoord de Mademoiselle zuchtend. - „Krieg m'n partemonnaie even van de tafel", zei mevrouw Grossi, „dan makten we oat dadelijk' even in! orde." „Je zie", zei ze naoat dit gedaaniwas, „dat zijn leelijkie dingen. daar zou men bijna z'n gjoej© humeur bij fisrlie- zen daar moet ik echter op passé, want ate ik treurig ben, ben is siek? en ik moet geld ferdienö en froolijkzijn. „Ach hemel Cassale", riep zij nit, rich behagelijk in bed uitrekkende, „wat zon alles prettig zijn als die verwens elite Reeb'achers er niet waren. Als een hoop stoenen ligge ze me op mien hart t Maar zieg ik ben nog mooi, nlewaar?" en ze krukte met een Vrool ijken lach. „En weet je waarom Cassale omdat ik nog mooi wezen wil. Een paar on schuldige uutwendige middel tjes en een goed humeur. daannlee kin menden ouderdom overwinne. Die Alice zal hem as het zoo Ver is niet overwinne. De linkerschouder hangt nu al na beneden als een natte vlag. Lieve hemel cn hoe ihtebl je dat kind dresseerd, Cassale." Leze Knikte: „Daarom na aeze er varing vat ik het met mijn tegenwoor dige leerlingen anders op. Ik laat ze hun gang gaan „Hoe 'zod je ook in staat zijn, ze met hun gang ste late gaan?" viel mevrouw Gfiopsi baar Ipebssacï in de nedej „mg VBIJZINNIO VEBEXEZIIVGS.OOMITÉ voor den GEMEEN TERAAE) heeft plaats op ten aanzien Van alle militie-,landweeij- en landstormplichtigen. Spjhiedam, 26 Juli 1916 g De Burgemeester voornoemd, m; u homnerxahb grete, Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kannen veroorzaken. Burgemeester en .Wethouders van Schie- ilam; Gezien het verzoek van.' lo. Da N.Vj. NEDERLANDSCHE DISTIL LEERDERIJ en FLESSCHENFABRIEK, voorheen de Fjrma HERMAN JANSEN, (om vergunning tot het oprldhten van /©ene in richting voor het drogen van groenten^ vruchten en aardappelen, in het ,pand Zijl straat 4, kal aster Sectie A, (no. 569; 2o. de N.V, NEDRRLANDSCHE BRAN DERIJ, GISTFABRIEK en DISTILLEERDE- RIJ, voorheen de Firma's HL JANSEN Cjo^ H. Q. JANSEN en HEKMAN"JANSEN, pan vergunning tot het oprichten van. eenife in richting voor het drogen van groenten!, vruchten en aanlappelen, in het pand Noonivlotst L'l, kadaster Sedtie A, no. 1225; Sos. R. BRINKMAN, om' vle/rgunjning tot het oprichten Van een© inrichting ivoor bet drogen vaai groenten,, vruchten en aardap pelen, in het pand Hoogstraat ,33, kadaster Sedtie G, na 42; j 4a. J. MALTHA, om) vergunning tot het uitbreiden zijner kuiperij aan den 'Nponi- vestsmgel 85, kadaster Sedtie H, noi. 229, door bijplaatsing! vjan 2 electromotonen van respectievelijk 3 ten 1 P,K., lifijvende een kertzaag en een slijpmachine; Gelet pp d© bepalingjen, der Ijinderwet; Dioen te weten: f l dat voormelde verzoektejiï rnfet de ibijlagen op de secretarie dier gemeente ;zijn' tier visie getegii l dat op Woensdag den 9en Augustus a. s., des voormiddags ten, II1/2 ure, ,ten xaad- huiz© gelegenheil zal wradeax gegeVein 4om bezwaren tegen htet toestaan Van die ver zoeken in te brengen esn die mondeling oï schriftelijk, toe ten lichten; 1 dat gedurende drie dagen Vóór Eet tijdstip hierboven genoemd, op de secreta rie der gemeente Van de schrifturen, dia ter Zake mochten zijd ingekomen, kennis kan worden genomenen dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een© Beslissing inge volge de Hinderwet' gerechtigd rijd zij, die niet overeenkomstig art 7 dier Wiet -voor het Gemeentebestuur of een of mieer zij1- ner leden zijn verschenen, ten einde bun bezwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den' 26 Juli (1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ML L'. HONNERLAGE GRETE, De Secretarie, V. SICKSHHAI bevallen ze wel, die wilde kraaien! Ree- re mien tied" heb ik dikwijls bij ro'jn! Alice dacht, „heeft dat Kien dan. nïka fan er moeder?" Ik ben eenVoxidig één geslacht over sprong© en,1 kom nrc bij mien kleinkienders weer voor den dagj. Als hef nu de fraag maar niet was: ,,Wjat mloft er vtui die Mnder wotrde?" „Ach, Madam©, |de goede God zal ©g voor aoigein „Dat wieet ild niet Caslsale, ik bten'tep Voor zelf te zorge daarom heb 5k bedacht het mannetje in de maan wil er wel niks van wet© maar vanj Bel hamel was leen prachtige actrice te ma ke 1 „Ach, Madame!" riep Mademoiselle be, vig ontsteld) uit, „in, Gods naam toch niet aan het tooneel „En waarom idan niet? Er is toch eigen lijk maar; één ding op d© wereld, ©n dat is het toonieel! Ik! zal1 baar, in de leer neon©. En kan zie wat, dan is ze wat, want het oogenblik zal keme nat het bij «te ome Reebacherfjes in Shuus recent Tweemaal reeds heb ik een flin ke nekening Van den leidekker kfcege, lieve, en het kón' ttooh gebeur© dat ik niet eeuwig in leven bliek Maar oï© Georgientjes", zuchtte zijl, „iiv 's hemels naam, wat motte we daag toch met be ginne? Doat zit geen kleur, daar zit geen leVen in, daar] is geen beweging in te kritage. KAn jij me dan, geen troost gevte, Cassaletje?" 1 j „Madam©", antwoordde de FraUfaise, „zoo onhandig, zijn z© toch heusch'niet, Z© makjen bepaald; ^lerdar-itgsj.-ï popg©. Aangifte Tan leerlingen f voor den' t Gemefeitfteliükfen Haniielsavond- cursus. Onjiers, voogden of verzorgers, welke leerlingen Voor den Handélsavontlciursus wensdhen aan te gevien, wlonlen verzocht vóór 1 Augustus a. s„ zich aan te mclleu bïj den Directeur, den heer ,S. HOUTMAN, aan de school voor M. U. li. O. Oude Kerkhof no. 13, des Trijdags ^an 79 uur 'snam'ïddags. Belanghebbesnilen worden er opmerkzaam op gemaakt,- dat het schoolgeld bedraagt per leerling en per schooljaar: Voor het onderwijï in d© verplichte vak ken' f10.en bovendien voor dat in dia onverplichte vakken: Voor één vak f3.voor jwee vakken f5.voor drie vakken f7."-—, 1 t Indien twee of meer leerlingen van het zeifile gezin gelijktijdig de school bezoe ken, zal voor iet Ier het ^dhoolgeld tot op 75 pCL Verminderd wonden. De schoolgelden moeten worden betaald in ,4 gelijke termijnen, ingaand© respec tievelijk 1 September, 1 December, 1 Maart ©n 1' Juni. t Schiedam, deM 26©n Juli 1916. J Burgemeester m Wethouders voornoemd, 3^ tl HONNERLAGE GREIÏÏË, 1 D© Secretaris, Vt SIOEENGAi. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Duitsteh legerbelrioht Rein' Nooriien van d© ,Somme (w©rden, na iïo mislukte Enjgelsdhe aanvallen, van 22 Juli, gisteren' de Engelsch-Fransch© strijd krachten' uit het front PoziènesMaurepas voor den beshssenden aanval saamgebraólit. Deze aanvnl is gebroken, meest,overal reels in' het vuur, op enkele (plaatsten na een scherp handgemeen, zooals ten Oosten (Van Pozières, in! het Foureaux-boschje, bij ,Lon- gueval en Guillemönt Hier trailenide dap- pere Brandenburgsdh© grenadiers, en de dap pere Saksers van' het 104© rosèrvierogi- m©nt op. Ten Zuilen van de Somme jvielen tegelijk sterke Fransdi© troeptenmachten aan, m ,ile frontlijn.' EstréesSoyeoourt. De stormaan val, die slechts ten! Zuiden (van Estrèes tijde lijk grond won, wfërd onlder (Zware bloedig© Verliezen' voor den' tegenstander afgeslagen. in' het Mjaasgebiei hevig© artillerie- adti©. Links' ,van' de Malas Kwam' het tot onhe- teekentend© gevechten, met handgranaten. jurkjes. Niemand heeft het haar geleerd.' als Belhamel het maai; hebben wou, dan zaten, liefst den heden dag met haar naaigerei - „Zoo", ziei Grootmama Verheugd, „dat bdpt, Cassale, dat helpt. M'n hemel, wie Verdient tegenwoordig meer dan'he- kwam© naaisters? r— „Maai; Madame, de baronessen, Reeb'ach W" 1 „Koto me niet met zulke dwaze praat jes an 1— werkten) is geen sfehandp f— Vooruut htet zware' teven in en de hand 'uit de möfuw sldkfe, Als ze zoo viel'hou- d© van hun! slot Rjeebaeh; dan moetc ze htet ook zien te behouden. Maar Onnutje wel is waar dit kiiïnd heeft oog© als een merel Zeg, dat genoeg© moest je m© doen, jij: moest Voor, Gnuut zorge, hé?" 1 „Maar, Madaine, ik blijf toeh1 niet al tijd in levjenl" „O, Cagsale", nu is alles ïn orde, nu foei ik' me heelemaal verlicht. Detoe- kourtst van de metskes Is ferzekterd. i— Ga naar, j© ntesfje en slaap, door totmor- gen vroiegi r— Modemoisdle nam) de lamp op, die haar weemoedig laidbje bestraalde: 1 „Als het Heintje mij een, paar uur met rust laat t—' ,,'AcjE, 1 Btevje hemel, isi het dan niet mogelijk een ,Be©itje( zxelsriïst te| Kriteg©'8, zuchtte mieVrouw Grossi en sloeg met bei- die handen! op d© di^ens, „haal eens gauw die Kwhjer, di© daar op ta£el,%t, Cassale, je weet wel! hoe lief die h'ro- Ifihte mg ia sa Aajti ik m twin.tigjjDariaï Rechts van de rivier herhaalde /de vijand zijn pogingen tot herovering van Re hoogte der Froide Terre. Hij wterd /door ons sper vuur afgeslagen. Ten Noorlen van Balsdhewteiler in jden El- zas bracht een patrouille 30 gevangenen mede uit een, Fransche loopgraaf. Luitenant Baldomus schoof ten Zuiden van Binavoilie een Fransöhen twee lekker neer, waardoor hij rijn viexden /tegenstander buiten gevecht stelle. Fransch legerbericht 1 Ten. Zuiden van de Somme [Vermeester den de Franschen gisterenavond ten /zuiden van Estrées een aantal door de Duitsdhers krachtig versterkte huizen. In dep joop van een kiemen aanval verjoegen ile .Franschen1 de Duitschers uit enkele loopgraven, jdte deze ten, noorden van Vorm an d ovi] Iers Re- zetten- 1 1 Tusschen Oise en Aisne dreven ,wij met geweervuur verschillende Duitsche verken- nmgsaiiïeelingen uiteten, die de Fransche, linies hij Tracy le Val /trachtten binnen te dringen. j Aan ilen linkeroevter van de ;M.aas mis lukte een Duitsche aanValspogmg met ,haml- granaten tegen hoogte 304 oniler ,-ons mitrailleurvuur. Aan den rcditeroaver hevige beschieting van de streek tusschen Fleury ©n La Laufee. In ElZas deden de Duitschers, jna Ortille- rie-voorbereiilmg, een aanval op de Fran sche stellingen Mj Balsclieweiler, tennoonl- vvesten van AJtkirch. Na een /hevig gevecht wenlen de Duitschers verdreven uit /enkel© 1 o op g raafga lee 1 ten. Waar Ze Voet hadden gekregen. j Op 22 Juli heeft de pmlderl ui tenant Nun- gesser zijn tienile Duitsche vliegtuig (neer geschoten. Heiennacht heeft teen Fransdi escadrille de stations van Piernefont, Longuyon jen bivakken bij Mangiènes gebombarletend. Engelsoh legerbericht. 1 Een poging; van den vijand join1 gister middag onzen rechtervleugel aan te /vallen mislukte. Twee in fan te rienanval ten op het centrum hieven eveneens zonder succes. Wij hebben nog terrein gewonnen jen noorden van Pozières; ondanks den (Ver woeden tegenstand van dm vijand. De laasto dagen heeft de vijand op nieuw versterkingen aan. Infanterie en ka nonnen nlaar het front aari do Somme gebracht Gisteren (Maandag) was hot bom bardement door den vijand onafgebroken en soms Zeer hevig. Het word, zooalls) reeds gemeld Is, s xriitldiags door ecnaan- vtal gevolgd. De ïnfanterieaanvallen in het centrum werden voonafgegaau door bijzon der horig aïjillerieviuür. Deze laatste aan- viallen, die desi natóhts plaats hadden, wer den gestuit door ons geconcentreerd ar tillerie- en geweervuur. Verlone heb en altijd! weer terug Kregel heb dj© Is Voor jou, hiji behoort jou toe, n/èem hem eö| zet dadelijk©©p friendelijk' gezicht t—1 1 De Fhamjaise zette groot© oogen op „O, Madame, di© vteiguKkelijk© broche ik 1©en juweelen) hroclio dragen, ©en brillont 1mag ikj dat is dat mogelijk 1 „Quel pays!" mompjolde rij heengaan- do, „qujel pays", herhaald© rij dehe.!- J© gang dpor, 1 <H- ,1 '1 1 i Zooals gewoonlijk Had, Grootmama i© lang geslapen! om dien'Zondag naar, d© Werk t© gaan en, zte zat alleen san'htet ontbijt Van uit htet raam zag zij dis kleindochter^ met haar loshangend© ha nen op die dorpsstraat aaniklorpen, Belha- miel vooruit en achteraan) het droomerigq Onnutje. 1 Mtulemolselle zag ©r Köiürig ten oltgahl uit, /ofschoon zij nog altijd dezelfde man- tille droieg, die rij inderbp uit Parijs h ad! meegebracht Vandaag was het BepasM of er .van do schitterende broche yan, Grootmama teen warmö gloed) lUitótraald© over htet geelachtig© gericht der Fran<?ai- se. In longen tijd had /er niet zUlkjem vrioolijkte glans gestraald uit de donkere, zatehte ©ogen. Zij Kwam haasft altijd in/ oen verheven ptamming uit de Kerk, want de gebeden jn htet kleino «eltedenhockje, in blauw Ruwe©! gebonden en met het opschrift „Fiat'V yierhieven haax iriel hoog bosten /all© litez/waren, des Iwensp - 1 li' (WatA* vtw*lg3i\ j va®- edaivisch: couraht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1