iiiezn Si Ai HAAS, De oorlog. DINSDAG 1 AUG. a.s. 69"* Jaargang, Donderdag 27 Juli 1916. De Herstemming No. 1520t w Ons slot Reebach. Bericht, Kennisgeving. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Tan het Oostelijke front. Tan iiet Zuidelijke front. In den Kankasns. ïi. jj-VTT I Beete courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen* r Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen E. 1.25, franco ger post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam ea Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks, aangenomen* Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des mïddag3 vóór een nar e^an het Bureau hezorgd rijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs dee Advertenties: Van 10 regels £L 0.92; iedere regel JBS» 20 cents. Reclames 80 cent per regel, Groote letters naar de plaats die zj} innemen. Advertentiën fcg abonnement op voordeelige voorwaarden* Tarieven Menjan rijn gratis aan het Bureau te bekomen. 1 - Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen lot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Zij, die zich met ingang van 1 Aug. a.s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamache Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Voor de op DINSDAG 1 AUGUSTUS as te hóuden HERSTEMMING voor een lid van den GEMEENTERAAD, bevelen wij met den meeaten aandrang aan den lieer den Candidaat der VRIJZINNIGEN en, (van den BOND VAN PROTESTANTS.CHE, KIE ZERS. De stembus is GEOPEND van 's mor gens 8 tot 's namiddags 5 uur. Gaat allen getrouw en liefst zoo vroeg mogelijk ter stembus. De Burgemeester van Schiedam, herinnert personen, bij wie en bestuur ders van bijzondere ondernemingen en in stellingen, waarbij mannen, die den leef tijd van vijf en twintig jaren hébben be reikt, in dienstbetrekking zijn: dat zij) volgens Art. 57 der Kieswet, verplicht zijn te zorgen, voor zoover niet hij algemeenen maatregel van' bestuur vnj stelling is verleend, dat ieder van' dezen, die bevoegd i= tot een te houden stem ming of herstemming mlede ta werken ge durende ten minste twee achtereenvolgende uren, tusschen acht uxep! des voormiddags ett vijf uren des namiddags, daartoe gde genhéid vind© dat zif, volgens art 58' van genoemde wet, voor; zoover arbeid wondt verricht in fabrieken of werkplaatsen, verplicht zijn te zorgen, dat in hét arbeidslokaal, «n zoo er meerdere arbeidslokalen zijn, in het grootste of wel in meer dan één arbeidslokaal, gedurende twee werkdagen Vóór én op den tot stemming bepaalden lijd Pp een zichtbare wijze is opgehangen een door hen of van hunnentwege onder teekend© lijst, de twee achtereenvolgende uren, bovenbedoeld, vermeldende, voor elk 1 afzonderlijk 'of groepsgewijze of voor allen gezamenlijk; dat, volgens art 154 der Kieswet, over treding Van bovenstaande Voorschriften woridt gestraft met Hechtenis .van ten' hoog Rómlan naar 't Duitsch door Hermin© Villinger. 8) Maar dezen morgen1 was het toch mis scMen IrooXdzakélijk de schuld Van de broche, dat haar vlucht bovien al wat van èezle aarde was, zoo bijzonder goed was gelukt i „O, Madame!" ziei ze, bij mevrouw: 1 Gros si binnentredende^ heb' maar één Ver driet maar, „Ja, ik wieiet het wel, ik weet het wel", del de actrico haar in de rede, ,,dat ik niet n(a dje kérk ga. Nou ziet m'n armo Cbssaletje mij pl beneden in de hel.'11 „0. Madame, noen, neen," riep deFran- <jaise vol (vuur, „iemand met zulk, een goed hart nooit nooit misschien alléén niet paq hoog in den hemel als „Llaat dat maar aan mij over" stelde .e Grootmiama gjerust, „ik zal wel een plaats- ja kriegen, ik heb' mien heele leven) de kutist wiel jvjersteian! ©r mij door heen te sfêumLVi i Be kleindochters popelden vian, onge duld en lieten Grootmama niet -uitspre- km. Goedschiks kwaadschiks moest zij -Ich naar den tuin laten sleepen en doinne mine A mauVais jeu makten, 'v want nu, moest zij allerlei dinger be- Wonderen, waar gSj geen des minst© be ste veertien dagen of geldboete van ten hooge Vijf-en zeventig gulden; en dat blanco lijsten als .hierboven bedoeld, tegen betaling van 21/» cent, ter Gemeente secretarie, aïdeeling A, verkrijgbaar zijn gesteld. De algemeene maatregel van bestuur, bo vengeuoemd, is gegeven bij Koninklijk Be sluiL Van 24 Mei 1901, (Staatsblad Np 109), ten luidt als volgt: Artikel 1. Vrijstelling wordt verleend aan de in art. 57 der KiesweL bedoelde personen en be stuurders Van bijzondere instellingen en ondernemingen ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zijnde personen, welke uithootde Van die dienstbetrekking op den dag der stemming tusschen de in vermeld artikel genoemde tijdstippen niet gedurende twee achtereenvolgende uren vertoeven in tie gemeente, op welker kiezerslijst zij Voorkomen. Antikel 2. Vrijstelling als omschreven irf het voor gaand üntikel wordt voorts verleend aan geneeskundigen en apothekers ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zijnde per sonen alsmede aan personen en bestuur ders van bijzondere instellingen en onder nemingen ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zijnde ziekenverplegers. Schiedam, flen 27sten Juli 1916. De Burgemeester voornoemd M. L7. HONNERLAGE GRETE, DuitsoK legeribericht. Aon hel kanaal vain; Cpmines naar) Ype- ren lieten de Duits chars het groote Engel- sché bolwerk: met de bezetting in d© lucht vliegen. 1 1 Ten nooijderi van de Som me kon den de Engelschen na hevige gevechten in Pozières stand houden. Meer naar het oosLen 'bij 'b Foureaux-bosch en bij Lom gueval werden klein© Fransohe aanvallen afgeslagen. Bij het Trtoneswoud merkten wij tijdig dat men van plan; was een pon- val te doen en konden dien doo-r ons vuur verijdelden. Ten zuiden van de Somme kónden wij het ten zuiden van de boerderij La Mai- sonnel'-e In den nacht van 24 op 25 Juli gewonnen terrein behouden, ondanks de pogingen der Franschen om het te herove ren. Ten zuiden van Eslrée hadden gisteren nog levendige gevechten, plaats. Öp den Fille Morledieuvel bezetten (te Franschen den trechter die zij door een ontploffing hadden doen ontstaan, doch reeds spoedig werden, zij door een Duil- sche tegenmijn onder het puin bedolven. Aan 'den lmker-Maaeoever kwamen onze troepen bij heuvel 304 een weinig verder, aan 'den rechteroever hadden gedurende den pacht artilleriegeveohten plaats in de streek van het Thiaumont werkt Op vele plaatsen van het front werden vijandelijke patrouilles teruggeslagen. VKIJZIWNie VERKIEZUMaS-COMITÉ. langstelling Voor hadL Er werd haar niets bespaard. Over jd© plaats ging het eerst naar dien. stal Grootmama motest Pop- piniante ©en sfcuhjj© suiker gaven, en koe- Mimi ©en .bosje hooi. Zij moest Daggi en haar zes jongen bewonderen en zij werd er .bijna draaierig van. toen de kin deren, madat gif d© weefce, kleine hond jes geliefkoosd en gekust Hadden, dade lijk' daarna aanvielen op Grootmama's even zachte wangen. Zij moest naast hefi ver laten kraambed ,Van de arme Birnbelina gaan zitten, (Van wie Ernestine, de hard vochtige kéukenmeid, al do jonge katjes verdronken, had. k Toen gjng Jet oVer d© mest heen maar het (andere gedeelte Van den stal, waar de o;ude stalknecht, met de hand aan zijn bezem, grijnsde AVer zijn geheele gezicht. „Zoo, hoe gaat het, mijnheer de hof- iakei," zei Grootmama en zij reikte hegn hjaar gehaudschoonde hand toe. „Ujankl u wel foor d© friendelijke fraag, mevrouw Grootmama," gaf hij ten ant woord, „het doet me heel Veel plezier dat oe pie fergeet dat ik an 't hof weest ben. In den stal, met het rooje buus ian. Anders gaat et mij best as Ernes-' tien niet szoo'n -ruw© klant was. Poppl- taante zoude groot© oogen opzette as ik' em z'p |ett© zoo, grof foorzette wou.", „Lieve mijnheer jle hotlakei," viel Groot mama hem in d© rede, „as mep, bi© 't hof weest is, Salt alles!-af. Wat Kan men. dan fan een twistziqekte frouw (erlangen, di© des 'neuSj nooit Buuten het dorpjsto- voor den GEMEENTERAAD heeft plaats op Binnen onze linies ten noorden van de Somme werden twe© vijandelijke vliegtui gen, die zich in de richting van Luneville voortbewogen, door infanterie-geweervuur neergeschoten. Den 24sten Juli werd door ons afweergeschut een Pransche tweedek ker, die zich in de richting van $e vesting Souvilie voortbewoog, neergeschoten. Franseh. leger bericht. 1 Aan het Sommefront verliep de nacht kalm Tijdens het gevecht, dat den Franschen eergisteren gelegenheid gaf eenige huizen ten zuiden van Estrées te nemen, maakten wij 117 gevangenen: en konden wjj voorts dne nieuwe Duitsche kanonnen mede- nemen, alsmede veel oorlogsmateriaal. Met hetgeen wij den 20sten Juli ten noorden van Soyecourt huit maakten h©hben wij thans in één week tijds zes kanonnen op d© Duit- schers veroverd. Aan den rechter-Maasoever ontwikkelt de arLillerie in den 'sector Fleury groote activiteit De Franschen namen ten noor den van de St. Sine kapel eenig© Duitsche detachementen onder schot, die dan ook uiteengedreven werden'. In den nacht van 25 op 26 JuK wierp een Franseh.' luchteskader 40 granaten van 120 en 2 van 200 ptend op de militaire etablissementen van Thioavill© en Rtem- bach. Toen dit geschied was maakte het kleine eskader zich! voor het krieken van den dag op om een belangrijk munitiedepot bi) Hun te gaan bombardeeren!. Op dit doel werden 38 granaten! geworpen. Gedurende denzelfden nacht werden 25 granaten ge worpen op de stations Kilosnes en Brieul- les, alsmede op de kampen, bij' Dannevoux. Engtelsöh legerbericht. Heel Pozières is nu in onz© handen.» Ten Wjesten Van het dorp hebben on, z© territorialen nieuw© vorderingen ge- maalt en twee loopgraven) vermeesterd, waarbij zij een aantal gevangenen, o.w, 5 officieren, namen. Elders, geen Veran dering; Duitsch legerbericht Legergroepv. Hindenburg. Ten Westen va,n Riga drongen verkenntugsafdiee'- lijcgflin «Russische voorposten binnen, vtenueliien ze. Vijandelijke patrouilles leg- ilen herhaaldelijk groote activiteit aan dan flag- c Onz© vliegers hralchten d)O0!r hét werpen van bommen en ifoor machineigewleervuur VijmiJlel ijke troepentransportteaaeinea op d© lijn DunaburgPolock ©n tan Oosten wan Minsk tot staan. j i LegergroepLeopold van Btei©. ren,, 's Avomlis en 'snachts deden de Rus sen een aanval op het {front tejn O. ten, Z.O. van Gorortidz©. Geconstateerd wterd dat drie daisies aam, den aanval deel {namiem. Even als alle Vroegere poginjgSeh mislukt© took tieaja aanval, die den vijand Zware, jverliieaau ver oorzaakte. Op één, plek, ivjaate |ie vijafnidl in kén het?" i „Jou, dia's waor," h'nikte def Koflakei, „jol, dat mot mien bedenK©."' Grootna(ama wendde haar schreden naar de keuken, „want," zei ze, „een boo- zen hond. moet men twee stukken logeliek toewerpe. Go enten id|a)g, beste!" riep zei de brompot toe, ,„boe gjaat het Ernes tien; hoe igiaat het?" „Hoe zou het g)a.an?" bromde,de Keu kenmeid die een! kip uithjaald© en niet opkeek. „Neem mij niet kvtilijky best©/'- zei Grootm|ama, „men ^.iet toch goeme een friendeiijk gericht." 1 „As men nücs d|an kapotte Vaten, hel"* stoof Ernestine pp, „djan ferleert ra® 't ljachen wiel." „Daar heb j© getiek au, Ernestine,^ ztei Grootajama,- „vterlies d© moed maar niet, j© zjxl pieuwe kriege."- „Hm," bromde Ernestine, „ik| ©b" de glaze nog niet eensi die j© me beloofd heb." „Och hteerl" riep mevlrouw Grossi uit, „ik zjal dadelijk tivee knoope in, mien zjakdoek doen i— bent j© jou teVrede, Er nestine?" i „W© zulte het ^wachten," antwoord de deze. j ;,Wlat yerrukkelijk' mensch"^ z©i rnie- vrouw Grossi hij zichzelf Ijochend, terwijl zij met hjaar kleindochters naar den tuin ging, „écht' ©en! mensch uit één stuk bepjaald vierrukkelijk." x i „Sl^ar Grootmama.," mérkte Belhamel een tegenaanval Verslagen wteni, vieten één officier, 80 man en één jmachinegeweer m onz© handen. Duitsche vhegtuig-eskaiers uierpen met sucoös vete toosnïnen op the door troe pentransporten bezette stations Pogorjelzy en Horoizieja. Ook de in de buurt kam peeremie troepen werden door bommen ge troffen. Legergroep'v. Linsingen. Ten N.Wj. van Lusk leidden de pogingen dor vijaTiilelijke verkenningsaüdieelingen tot geen resultaat, i Ten N.W. van BenestezSesko wtenten irij sterke Russische aanvallen teruggeslagen, geleeltehjk door vuur, gedeeltelijk door een tegenaanval, die ons 100 gevangenen en twee madhtoegewteren opleverde. Legergroepv. Bothmer. Ten Oos ten van de afdeeling Koropisj hadden kleine voorpostengevechten plaats. Oo&telririjkscih legerbericht. Aanvallen Van verkenmngsafieelingen ten noouiwesten Va,U Roziszclew* ©n ten zui den van LobatezeWka wertten totaal algesia gen; 100 man en twee jmadiimegewteren ble ven in handen der Oostenrijkers. Ten zuiden van Lesniof weiden de 0. H troepen wegens den groeten druk, dien de vijand op hen oefenden, teruggetrokkten tot achter den Boldurka-Sector. De zeer hevig©, door sterk artilleriewuur voorbereide, aanvallen der Russen aan heide zeiden vau den spoorwlelg dicjht bij Rad zfwilof, leveuiten den Vrfand tein slotte, na gtevtedhten mét afwisselend geluk, waarin hij uiterst zware veriiezten leed, stedhts geringe vooideelea op. i t Aan tte andere fronten gobeuide- niets vteh belang. I 1 Russisch legerbericht. In dien sector Kemmom aingen deiDuit schors tweemaal, na een voorbereiding door artillerie, tot den aanval over. Zij dron gen in den beginne de Russiscbotveer posten ©enigszins tesrug, maar moesten daar- na tengevolge van het geconcentreerd Vuur de" Russen terugtrekken en lieten een grpot aantal gesneuvelden en gewon den pp het terrein achter. In dezta'ge vechten maakten d© Duitse hers gebruik van ontplofbare Kogels en projectielen met Verstikkende gassen. In die stretek ten' noordoosten varuBa ranowitsji hevtig artillerievuur gedurende den geheelen dag en voorpostengevech ten, waarbij de Russen op verschillen de plaatsen ©enige vorderingen maakten. Zes Duitsch© aeroplanes wierpen 32 bom men op het startion Zamisie. Elf vijandelijk'© vliegtuigen wierpen 71 bómmen op het station van Pogaraltzy, In die buurt van het dorp Wonki ten zuidoosten Van Raranowitsjï trok een vijan- delijké compagnie in don nacht Van 25 Juli na een herige beschieting over de verbaasd pp, „u had toch eigenlijk! op haar moeten knorren jVooti hjaar onvriendelijk heid." i „Daarvoor beheer© mij God 1" riep me vrouw Grossi uit „Vergeet niet, kin i', de ©éne heeft zijn vriendelijkheid op zijn tong, id© (andere in de hand© wees mjaar tevtrede dat Emestien zich Voor Jimm© hjalf dood werkt." In den tuin ging (aJles precies langs de rij nf, want Belhamel handelde vol gens systeem. „Stil!" riep rij hjaar zusjes toe, toen ieder Grootrojama iets anders wou laten zien. „Eerst kómt de moestuin heeft u wel meer .zulke wortelen gezien? Lei vnichtboomen telen wij ook. Vroeger had den w© z» in 't geheel niet en nu over pi. Alles door Hesperus." Vjan d© groentebedden gingen zij naar de bijenkorven, en ofschoon Grootmama Vreesehjk bang was gestoken te worden hét hielp niets, z© moest vlpk bij "ko men en Belhomtel's Verklaringien omtrent bijenleelt jaauhooren. Mjaar de klein© Onnut' kon het niet langpr uithouden'. „Grootmiama, grootmama I" riep ke met haar vingertje op den dicht met bijen bezetten ingang Van' de bijenkorf wij zend©, „denk ©eins aan,- daar woont ©en Koningin, en zij legt maar aldoor eieren en Krijgt Veel, heel veel prinsesjes. Ze slapen in witte bedjes Van was, en de gordijnen zijn Van was en all© tafels en stoelen. En, de beeldig lievje poppetjes v^n rivi er de Sczara en kwam nabij d© Rus sische IJzerdraad versperringen. Zij werd ech ter door infanten©- en mitrailleurvuur te ruggeslagen. In de huurt van de rivier t Sloniow- ka (een zijrivier van de Styr) trokken de Russische troepen aan den linkeroever over de rivier en sloegen den. vijand ver- dier terug. Deze leed zeer zware verli©2n. De Russen namen 63 officieren ©n 4000 manschappen gevangen en maakten kanon nen, zes mitrailleurs, 12 munitiecaissons en ander materieel buit Er worden nog steeds krijgsgevangenen aangebracht 0pstenrijksch legerbericht. Na de laatst© gevechten, ten jzuiden van het Sugana-dal, waann de, Italianen 'zoo, zware verliezen, hebben geleien, deden zij geen aanvallen meer: d© 0,-H steltingenj worden echter nog voortdurend door de vijandelijke, axtiüen© beschoten. Den 24em Juli verloor de vijand voor één sector van dit front allepn 1200 tot |13Q0 man. aan doo- den en gewonden, die thans geborgen Wor den Aan alle andere fronten, as de toestand onveranderd gebleven. In eenig© sectoren, hebben Vrij (hevige ar- tü terie-'gevediten plaats gehali. Italia&msoh legerbericht In het Lagartoaiia! en de fetreeik van den, Bordolapas heeft ons goeiigericht geschut vuur vijandelijk© colonnes op marsck ver rast Op het front tussdhen Posipa ©n Aetico hebben ,wij m den nacht jran 25 dozieaq tw©a hevig© vijandelijk* aanvallen tegen den top van den Monte jCimone afgjcslage,n. Onz© krijgsverrichtingen, di© tein doel heb ben den vijand uit het pawl© feta bebo&chtej terreip, ilat van den Mointe iCimon© afdaalt naar Tonezza, te verdrijven, worden voort- gazet. i Op d© hoogvlakte van Asiagp hebben «nziei troepen de Veroverde stellingen versterkt. In kleine geVechtem hebben Wij gisteren ©én dertig igevangemen gemaakt, i In het Travignolo-dal hebben omzie (vlieg tuigen de, Verzamel- en opslagplaatsen van den rijand te Bellamonte gebamb'anlev rd. In Karinthiê bleef onze artilleai© doa- vooien .beschoten. j Aan don weg van Móngrose hóeft deft vijand granaatkartetsen op een bewoond© plaats (aan d© Boven-De^mo geworpen., waarbij ©enige slachtoffers onder de bevol king (Wföitieu gemaakt Aan de Isonzo geen gebeurtenissen ivani, belang. Ruèsisöh legerbeticht. 1 Gisteren (Dinsiiag) hebben onze dappere troepen poller bevel van generaal Joadenitej na een geVedht d© stajd jErzindzjan genomen en daarmede de vterofvering van 'Armenië voltrokken. D© jtstiar Iwjdft ujt Üïflia Jeftfri tetegfata d© prinsesjes! 'Zrjn ook Vian was."- „Haud op," viel Belhamel haar in'de rede, „bijen spelen niet m©t poppen." „Ach, laat haab toch," zoo nam me vrouw Grossi Jaar lieveling in bescher ming. Belhamel zette g'rooto oogen op. „Grootmama, Verdedigt u iets dat niet wiaar is?" Maar reeds het volgend oogenbliK wek ten Grootmama's ongelooflijke vergissin gen met betrekking tot de namen der bloe men de (grootste Vroalijkjbeid gp.Zij ken de alleen stadsbloernan. Van d© mooi© veldbloemen met haar heldere kleuren wist zij niets „Hond op met j© gabahbell" riep zif en z© hield haar ooren stijf dicht, „hert gpnst me in m'n hoofd Van al dia groen ten en japen en boerebloemen en bijeiï- gegOTLs. Laten we d© straat opgaan, waai men misschien ©en paar menschen riek" In de breede, netjes' schoongeveegd©] dorpsstraat, stonden d© Vrouwen en maak ten een diépe nijging toen de ReeBanher- tjes met haar mooi gekleed© Grootmama voorbij Kwamen. 1 1 Rechts en links kwamen de Hoof dón- te Voorschijn uit de lage eenvoudig© huis^ jes Ian Üdukte Grootmama en lachte, en was in haar schikt Zij bleef voor een der huisjes staan ©nj sprak met een, man' di© een smal, zwaarmoedig gericht had en pit teen ktein raampje, keek ala een v-Jigtel ,uit zijn nest. i 1 (Tjfordt vervolgd t lil ff -if ■e» r "MP* EDAIMSCHE COURAIWT. i t I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1