16Z11 S. A. MAAS le oorlog. 69"* Jaargang, Vrijdag 28 Juli 1916. No. 15202 Ons slot Reebach. De Herstemming Rl JQRAI 1 A IIf ac i Desa coterant verschijnt dagelij les, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, Prijs P©r kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs pear week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen, Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een our aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1—regels fl, 0.92; iedere regteï me«r 20 cents. Reclames SO cent per regel. Groote letters naar de plaats die zf innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden, Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. 1 Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tof den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aa x het Bureau 'te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. T03. Voor de op DINSDAG 1 AUGUSTUS as. te houden HERSTEMMING voor een lid van den GEMEENTERAAD, bevelen* wij met den meesten aandrang aan den heer den Can,didaat der VRIJZINNIGEN en, ,van den BOND VAN PROTESTANTSCHE KIE ZERS. De stembus is GEOPEND van 's mor gens 8 tot 's namiddags 5 uur. Gaat allen getrouw en liefst zoo vroeg mogelijk ter stembus. Maximumprijzen yan aard appelen en enkele groenten- soorten. I De Burgemeester van 'Schiedam 'maakt bekend, dat de volgende maximumprijzen zijn vastgesteld voor de hierna geriemde (aardappelen en groen beo soorten: Bloemkool, le soort,ƒ15 cent per stuk; dito, 2e soorttf, 8 Ipt. per stuk'; dito (uitschot), 4 ct. per stuk; Peen (jonge) le soórjt, (25 wortelen' per hos), 6 cent per bos; ld. Sd. 2e soort (25 wortelen per bos) 4 ct. per bos; i ld. (zware) le soort, (18 wortelen per bos), 6 ct. per bos; ld. 1d. 2e soort, (18 wortelen per bos), 4 ct. per bos; Doperwten, le soort, 19 ct. per K.G.; ld., '2e soort, .15 ct. per K.G.; Tuinboonen, 7 ct. per K.G.; Kropsla, le soort, Q ct. per krop; Kropsla. 2e soort, 1 ct. per krop; Vroege aardappelen (ronde*) 9 ct. per K.G.; Id. ïd. (muizen*) 8 ct, per K.G'.j Klachten over niet-inachtneming van bo venvermelde maximumprijzen behooren ge richt te worden tot de Commissie. Schiedam, 28 Jpli 1916. Do Burgemeester van Schiedam. M. L. HONNERLAGE GRETE. Deze prijzen hebben betrekking op de gewone soorten vroege aardappelen, dus niet op de fijne zandaardappelen. Kennisgeving. 1 M Inrichtingen welko gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester iep, Wethouders van Schie dam; Gelet op de bepalingen dier Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis, dat op Romlan naar 't Duitsch door Hermin© Villinger. 9) „Mijnheer de Burgemeester", had Groot mama hem aangesproken, i Hij sdhudde het hoofd „Burgemeester ban ik niet. Daarvan zou 4k een lange geschiedenis kunne fertelle. Do geschiedenis van Itom. Maar ik beu oud en inspanning van de hersens kost moeite. Miert geest is lie ploeg en de grond is hani. De grond is mien ei ge lichaam. De kiinjieren lachten. Grootmama knikte don ouiden man toe, en wild© juist naar lie beteekejnis van Item vragen, taan in de verte luid geschreteuw werd gehoord. Het kwam Van 'achter een handkarretje .vandaan. Het was Meile, dein vrouwtje jvan over lie zeventig jaar. Zij haalde 's morgens vil be broed uit het stadje. Nu had zij het afge leverd bij den' backer en wilde met den leegen' wagen' naar huis gaan. Daar bespeur de '4j de familie uit het slot. „Hediiegaleil" riep zij. „HieidegaleiZe Üet haar wagen staan', en stoof op Groot mama toe; een: klein', armoedig vrouwtje, met een' gezichtje vol rimpels en een paar 'oogen als een' sperwler. „Zoo, ben je daar "Weer nou, dat is goed gaat het ^oerl v— ja, zeg gaat het goed? Jaö, jaö, biiide, ibidde, dat helpt; iedere dag heb ik eep, iVaderonsje voor je bede, bidde is n® hoogste kracht op deze jwiereld dat geen mertsch beter ajs $k. Als de den 27en Juli 1916 vergunning is verleend aan lo. de N. V. DISTILLEERDERIJ VAN J. J. MELCHERS Wzn., en haar rechtver krijgenden, tot het uitbreiden harer glasfa briek aan den Noordvestsingel 7797, ka daster Sectie H. no. 747, door vergrooting van het ketelhuis, de machinekamer en de smederij, met een stoommachine van 25 P.K. en 2 ketels van respectievelijk 51 en 42 M.2 verwarmingsoppervlak, drijvende de dynamo, hoor-, draai- en schaafbanken, een luchtdrukkamer, de- ventilatoren onder de smidse in de smederij en een kollergang in den molen; 2o. F. J. DEN HAAN en zijne rechtver krijgenden, om vergunning tot het oprichten van een wassoherij, ververij en uitstoo- mingsinrichting, in het pand staande Lange Nieuwstraat 41, kadaster Sectie L, nos. 1601 en 1845, mei een stoommachine van 3 P K. en een ketel van 4 M.2 venvar- mingsoppervlalf, drijvende een centrifuge; 3o. W. KESTER en zijne rechtveikrijgen- den, om vergunning tot het uitbreiden zijner bakkerij in de panden Broersveld no. 81 83, kadaster Sectie B. no. 3075, door bij plaatsing van 2 electromoloren van respec tievelijk 2Va en 1 P.K. Schiedam, 28 Juli 191G. Burgemeester en Wethouders voornoemd, .ML. L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, 1 Y, SIG'KENGA, BUITENLAND. Van het Westelijke front. Duitsch legerberichL Tussdhön jie Ancre eu de Sommie weid aan beide zijden tot diep am den macht een groot© artillerie-activiteit ontwikkeld; ten Wiesten van Pozières wienlen vijandelijke aanvallen unlet hanl-granaten, afgeslagen'. Ten Oosten van de Somlmie mislukt© een F ransel ie aanval, die ten Oosten van Bar- leux wenl beproefd, i In d© streek Froide TerneFleury (wer •Jen gedurende den naöht sterke .Fransche aanvallen afgeslagen. Op eenig© punten duren d© gevechten nog voort, i Op het front tert'Z.W. Wan Warnetloln wenlen sterke Engielsdhe v©rk©nnersafdee- lingen en bij Riahebourg patrouilles terug geslagen, een Fransche coup de main ton Noorden van Vienne le Chateau (Wiest-Ar- gonne) mislukte. I Onze patrouilles maakten bij Ville au Bois en ten N.O. van 'Prunay in de Fran sche stelling precies 50 gevangenen, i In een luchtgevecht wenl ©an Fianscho tweedekker bij Beine, ten Oostein van Reims, neergeschoten. Fransoh leger beri ch t. Ten zuiden van de Sommie .maakten de Franschen een ige vorieringm ten westen van Eslróes. In de omstreken van Soye court balden vrij hevige gevechten plaats. Ten noorden van de A isme .vielen do Duitschers gisteravond na een lievig bom bardement de saillant aan, die de Fransche heilige Petrus mie niet helpt, dan ga ik naar Markus. -Als spek in de zuurkool, lig ik in 'toor van liep goeden God. En zoo waar, ik krijg alles daan, der Ware drie wieVe in .'tdorpj die er Mini an to© wore. „God, God, wat een kwezelhebbe ze zoid, den lieelen dag door, '„God, wat een kwezelGoi, wat een kwezel, en het is toch een erge zonde, om den naam Van God zoo te igebruke. Ik heb bede, bede om de stecnc te vermurwen, alles voor niks, ik kreeg er getem Cent foor. lEin Wil je het wonder hoore? Op Sacramentsdag hoor ik ze zegge: „Gal zogen je!" Alle drie zegge ze: „Goeie genade!" en de naam Van God was gered. In den lienilel kan de freugde niet grootcr izijn, als hier ibij mij. Ileiiie- galeil" besloot ze, ©n klapte miet de long. „Wal be toekent dat Heidegalei, Meile?" vroeg Grootmama, v',ik heb dat woord nog nooit gehoord." I „Dat wil ik wel leuVo", zei tl© oude, „foor mlij (is het juist zoo'n boos woonl, als miert op zoo'n gooien foet staat mot z'n God, dan hegriep je er alles fan. IIcMe- galei be toekent, maar de galeien met de Henlenen, die mie an de liefe God 'lenvten dal is het ergste jaö, dat is soowaar het slimste op de Wereld mien' hart Woidt 'aast dood 'drukt, as ik- denk, dat er nog nxemlsche zijn, die onzen Lieven Heer niet lief hebben, omzien Lieven Heer, die niem'and op de Wereld in de steek Iaat. Maar nou 'eb ik een' geval," vöagd© zij er rol vuur bij, „da is zoowaar nog hel aller moeilijkste van alles, dior mot ik met naar den heiligen Markus. Ik mot den Waar! uut lie Kroon zadht bidde. .Een' 'alye mark krieg ik for ieïere gang. 'Acht Mdstonlilei mjot ik ten for make. Helpt het niëf, Hart mot .VRIJZINNIG VERKIEZINGS-COMITÉ voor den GEMEENTERAAD heeft plaats op U I V UMU I H U II. dada linie ten N.O. Van de .Bois "des Buttes (in de streek van Ville au Bois) vrormt. De aanval mislukte, dank zij het '.vuur der Fransche mitrailleurs i In Champagne wenl het bombardement, dat de Duitschers gisteren op de Fransche stellingen ten westen van Prosnes gericht hadden, legen twee uur in den nacht ge volg! door een hevigen aanval op een front- lengte van ongeveer 1200 M. Hij wenl echter tot staan gebracht door het Fran sche spervuur en veroorzaakte den vijand verliezen. Do Duitschers konden slechts "enige vooruitgeschoven elementen van fïe Fransche linie binnendringen, waaruit een Fransche tegenaanval hen spoelig daarna we Ier verdreef. i Aam het front bij Verdun had gedurendlo den nacht in den sector wan' heuvel 304 en in do streek FleurLalaufêe een vrij hevig artilleriegevecht plaats. De Fran schen maakten, 'lank zij hun granaatvuur, een ige void er in gen ten westen van diet Thiaumontwerk. 1 Engolsch legerbericht. -1 Go luiende den nacht was onzio artilierie actief. Wij zetten den druk ,op den yijanld m het handgemeen voort, i Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. 1 G isteren (Woensdag)avond hebben de Rus sen te vergeefs getracht onze stellingen aan d© Sözara, ten N.Wt Van Jagowiczi te be stormen, j Ook ten Westen van Berecfceszko gierden zij met groote verliezen teruggeslagen, i Anders" gebeurde er niets, behalve slat er aan de Komaiha ten iOosten van Wiozy een voorpostengevecht plaats hal, waarbij de vijand groote verliezen leed. I Oostenrijkseh le,gerbericht. Ten westen van Bereczcozko Is leen Rus sische nachtelijke aanval afgeslagen. Her- haalde heftige aanvallen, die de vijand gis- LorennamiiMag tusschen Rndzywillow1 en Styr iqnjlcynam, mislukten onfder zware verliezen. i Ter weerszijlen van den Weg wan Lesniof zetten de Russen hun pogingen ook des nachts Voort, Zij werlen na verbitterde ge vechten teruggeworpen en lieten duizend gevangenen in onze handen. Ten noorden! Van ilen Prislopzadel rukten onze troepen! op en gingen voort over den Czasny Czes- semoss, waar door afdeel ingen de hoogten aan die zijde werden beziet, .Waarop tegen aanvallen werlen afgeslagen. Russisch leger he richt. H©]en(Donder(lag)naeht ging een vijande lijke afileelmg, ongeveer een Compagnie sterk, over tot het offensief in den sector ten zuiden Van het Volsjino jeiv ten westen van Miadniolmeer. Wij dreven de laanvat- lers naar hu nloopgraven terug. I In de streek van Laboezy tón zuid oosten van Baranowilsji artillerievuur en voorpostenschermntselingen. Efen vijanllelij ke afleeling, 50 a 60 man Sterk) tradhttiej ik twee mark teruggevto. Heidegalei, |d© Heer onze Goil zat mie toch niet m, den; steek latei" j t „Neen," zei Grootmama, haal|le haar portemortnaie nit liaar zak en, gaf Meile vier mark in de hand. j „Zoo waar!" riep zij uit, j„daar heb ik wat voor mijn twijfel© Heidegalei, nu da delijk een omgang rnaokc voor de godde lijke fergeving I Snel sloeg zij een kruis, In am haar wa gen op en reed Weg. „Die Meile en die burgiemëe&tor, zouden bij menigeen opgang make", zteiGrootmlaima, als in gelach ten verzonken. j Alleen de kleine Onnut interesseerde hot, wie in llie beiden belang zou kunnen stellen. „Ja kind," kreeg zij tón antwoord, „rruen- sdi© llie iemand uitschilderen en (mensche die verhale sdhrievte." Zij waren op het kleine marktplein geko men, met de kerk en het schoolgebouw, dat tevens dienst deed aJs (gemeentehuis. Daar vloog ©en' bouquet rozen, nit (sen der schoolramen, precies voor Grootmama's voeten. J „Van Hesperus", zei Belliamlel, „HatWeet ik Wel zeker „Lat© we die dadelijk ©art bezoek bren gen", stelde Grootmama voor. «n y.ij liep met haar mooie bouquet, op het huis af. Belhamel deed de deur open. Rechts aan den' ingang was het schooi- vertrek. Zij traden binnen. j Grootmama keek het vertrek romll, met de gewitte muren' lesn.' do lage schoolban ken. Er hing een groote wandkaart aan dm muur, en iiaar naast een kleinere, het Groot hertog lom Baden voorstellende. Oyeral aan de muren, hingen kleinte plaatje pitgelsiüpt ons hedennacht aan te vallen in de streak van Bereznoie, 12 Werst ten noonloos ton van het Miadziolmeer» Wij dreven il aan vallers naar hun loopgraven terug In do streek van de mier Sla niovka en de Soldoerovka wordt gestreden om He overgangen. Onze afdeelmgen gingen op verschillende plaatsen vooruit. i Volgens He rapporten is het totaal cijf-r (Van He gevangenen in de gevechten van gisteren (Woensdag) gemaakt, gestegen tol J28 officieren en 6250 soldaten. Jluit ge imaakt n enten verder 5 kanonnen en 22 imitrailleurs. I J Tan het Zuidelijke front. Oostenrijkseh'leger bericht. Terwijl in het gevechtsgebied van den ,Val Sugana gisteren de rust aanliield, werd bij Pannereggio weer hevig gevochten. Van 7 uur 's morgens af stonden de stellingen van onze troepen op de hoogten ten zuid westen van deze plaats onder uiterst lievig geschutvuur. Des middags had -in dezen sector een krachtige Italiaansch© aanval plaats, die tot 2 uur 's middags voor! duurde, maar tonder zware vijandelijke ver liezen Volkomen werd afgeslagen. Hierop begon neer een hevig geschutvuur, waarop te zes uur 's middags de vajand opnieuw met Verschte tipepen tot den aanval over ging. In eert verbittexid gevocht op korten afstand werd hij wedep volkomen afgesla gen. Een herhaalde aanvul 's avonds to elf uur mislukte eveneens. Onze dapper© troe pen hielden alle stellingen in hun bezit. Op de hoogte ten noorden van do plaats was den geheelen dag bel artillenicgeveelit aan den gang. Aan het front, in' Eaninthië en aan het Isonzo-front plaatselijke levendige geveclils- actie. Italiaansch le^erberichl. Gisteren richtte de vijandelijke artillerie op verschillende plaatsen vernielend vmii op bewoonde plaatsen. In liet Asingo-bok ken, de dalen van de Boven-Roi te en De gano en de vlaJcte van den Beneden- Isonzo werden verschillende plaatsen gebombar deerd. De schade was gering, maar er wa ren enkele slachtoffers onder do bevol king. In de Val Arsa en bij de Posina sloegen wij dezen nacht vijandelijke aanvalspogin- gen tegen onze stellingen aan. den recti tor, oever van de Seno en aan de hellingen Van de Corn o del Cos ton af. Op het Tonezza-pilnteau biedt de vijand, krachtig verschanst in hel (bosoh ten noor den van den Mooie (Cimone, hardnekkig weerstand aan den opmarsch van onze troepen'. Niettemin gingen we pok gisteren iets vooruit. In liet Travignolo-dal vijandelijke artil lerie-actie tegen de het laatst doen ons veroverde stellingen. Aan het overige front is de toestand on veranderd'. uit tijiscihriften, de portretten' van, iVon Moltke en tBrsinurck', Schiller en, Goethe. De zoin schoen Hoor d© openstaand© jvenslors ©n uit het klein© luintj© drong een heer lijke geur tot hen Hoor jvani anjelieren en resida. Een zWerm gonzend© bijen .vloog om li© bloemen heen. Do sdhoono (vrouw stond op den katheder, toen Hesperus Ho trap kwam (afgevlogen ©n onmiddellijk tdaama in waanzinnige haast het sdhoolvertrek binnen! ral. Ilij had ©en linnen, kiel aan, ©en ontzettend ibnvelooze broek en grasgroene pantoffels. Maar een jonge, knappe, verstandige kop, zat op de lroersdhe gestalte en helderblauwe, kinder lijk© oogen straalden de selhooWe vrouw! te- gemoel, Hie op zijn plaats stond en Item, zoozeer betoovpnle, dat hij liefst (voor haar op de knieën gevallen zou zijn. Mevrouw Grossi stak hem haar hanil ,toe, „Ik moet Hen onderwijzer toch ]<?cre keixne, niet waar, Van Wien iniijm kwajongens hun wiesheiil -leeré." s Toen, Viel hem een pak van het hart. „Arih hemel I Adi hoogvereerde kunstenares als u alles wist; als jong pnllenvijzer ben- ik in li© residentie gjêwieest (en als u speeldtq, stond ik soms twee uur Konder jas aan, te bevriezen' voor He kas van ihel theater aJs ©en krankzinnig© heb ik Iglevodhten om li© beste plaats ©n dat gebeurt nu nog' tweemaal in 'tjaar. tot gieregeld© (opfris scihi.ng. Uw onderdanige dienaar."- Hij maakte ©en" Hiep© buiging. Zoo gracieus mogelijk,- boog Grootmama terug. 1 „U verheugt mijn' hart, mijnheer! Jk heb aJtijl medelijden! met alle kinders, (als ze zöo'n vervelenden snoeshaan op den ka theder, Voor zidh zi©rt zitte. (U. is een' man, In Oost-Afrika. Generaal Smuls deelt mode: i Op 24 Juli verdreef generaal Nortliey de zindelijke Duilsche strijdmacht, ook om vallend liet gros van de bemanning Van de „Ktmigslieig", uit een sterke positie l.al- erwege. Nou Langen burg en Iringa. Na ver schillende kra.chl.igc vruclitelooze tegen- aanv.illen Uok de vijand haaslig terug op Iringa, met achterlating van een vier inch houwitser en twee mitrailleurs. De gouverneur van Neu-Langenburg werd gevangen genomen, maar stierf aan bekomen verwondingen. Ter Zee. In de Oostzelê. Uit Landskrona (Zweden) meldt ©esa Wolffbenrht: Vier Duifsclic torpedobooten hebben gis- Leirnorgen buiten de territoriale wateren bij Laudskrona twee Engelsclie vraobtscliepen in beslag genomen. Diverse berichten. De houding van Roemenië. De „Independence Roumaine" schrijft: Ondanl s de omvattende ontkenning, die wij gisteren gaven aan "alle geruchten over ge nomen besluiten, besprekingen en uilge- wdsselde ondeileekeningen, wordt bet ge praat Voortgezet De genoemde geruchten zijn slechLs_ schepselen van do verbeelding, waarvoor wij gisLeren liebbqn gewaar schuwd. Wij wijzen er nogmaals op, dat zij lederen grondslag ontberen Het regeerings- blad ontkent nogmaals alle mededeel in gen over <le spoedige deelneming van Roemenië- aan den oorlog of over do om middel lijk te wachten afsluiting eener overeenkomst van Roemenie mei dc mogendheden Van het viervoudig verbond. Roemenië en 0 o-s ten'r ijk- Il o n g a ryij e. De „Times" Verneemt uit Oonstanza: De „Universul" liericlil, <lat de Hon- gaaische millI.lire autoriteiten' krachtig be zig zijn met de versterking van' Verschdien de steden in den' Banaat, Ifot Itongaarsch© distnct, dat ten noorden' en ten noord oosten van Servië is gelegen' Ongeveer 1200 gerangenen Uit bet kamp bij Teniesvar, alsook 11000 ILaliaan'scho gevangenen, die toTokay geïnterneerd zijn, zijn daarheen gebrachL om versterkingen, te heljien bouwen. Bovendien werken Ihans 32.000 gevnn'genen aan ©en nieuwen spoor weg van Belgrado Haar l\raljewo. Duitsch Engelse he p r i n s e n. i Tengevolge van de krachtig uitgesproken mecning van het Lagerhuis heeft - zóo meldt ecu Reutei-tolegram uit Londen. minister Ascpiith vorklaaid, dal de regee- nng den koning zou advisecrcn do nood zakelijke stappen te doen om aan den her tog van Cumberland, den hertog van Al bany, en prins Albeit van Sleesw'ijk-Holstein hun Britsclie titels en orden te ontnemen. Alle drie voeren de wapenen togen Enge land. De ]>eide hertogen zijn vermaagschapt die lacJie kan, dat kart (intert u anzien." De meisjes juichton onn den jmieestor hcei, ©n Belhamel Voeg te zorgvuldig het izand van zijn mouwen af. j „Mag ik il© geachte arlisto lmisschiort mijn! tuintje laten zien?" woog hij. „Och neen, beste mijnheer, Hat liever niet," antwoonlde zij, „ik liob fan morg© al zoo veel gi*o©n 'zien)©n Han buuten sla ik all iel e©n mal (figuur, hol kart mij namelijk in 'lgeheel niet schele, boa H© bloem© ©n Ho boom© en jdo berg© altctmaal liecto; ik hel) geen. gehcugo jvoor nam© ©n voora.1 niet voor vrcemil© (woorde daar heb ik een hekel jan." Dc kinderen keken liun meester blozend aan, die eerst ©en verslagen (gezicht "zette, maar daarop zoo hartelijk begon te lachen, dat de kinderen met ©en gevoel van ver lichting meededen. i I Grootmama wees oj> ©en' groote Spons, Hi© op een bo-rd op den katheder lag. i „Is die voor de dorpsneuskes?" nrtoteg zij, femv'ijl zij dc spons met do punt vim haar parasol aanraakt©. I De onderwijzer krcteg tedn1 vuurrood© kleur. „Ik l«n heel driftig (Vort aard," zoi hij stotterend. „Domme kirék-rcin brengen mij aan Hen rand der Vcrtwnjfeling_ als ze mij zoo aanstaren en (niet belgrijpen vijf minuten lang tien t— vijftien. roods tweemaal bob ik mij (niet kunnen bedwingen ©n heb jer oip Jos geslagen onzinnig woalcnd, en bolaas' heol b'ard daaraa'n bob ik .mijn Verplaatsing naar dit kleine dorp te danken -- van de residentie hier naar toe hel noodlot, mbvirouW .Grossi besloot hij met loert diepenj zucht, „het npollot."-1 '1 i i 1 (Wordt vervoïgïïly a SCHIEDAMSCHE 3 - i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1