De Herstemming. S. A.MAAS De oorlog. DINSDAG 1 AUG. a.s. 69"" Jaargang Zaterdag 29 Juli 1S!6 De Herstemming No 15203 Eerste Blad. S. A. MAAS, S. A. MAAS. Ons slot Reebach. (P Deze courant verschijnt dagelijks, mot uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Vóór Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post £1. 1.65. Prijs por week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adverlentiéa voor het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange lïaven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiên; Van 16 regels fi. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames SO cent per regel. Groole letters naar,de plaats die zg innemen. Advertenlien bij abonnement op voordcelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertenf'ën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan hel Bureau tc voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. De herstemming voor de verkiezing van een. lid van den Gemeenteraad zal Dinsdag a.s. plaats hebben. De kiezers in district III zullen dan een keuzo te doen 1 lebben tusschen den rechtschen candidaat en den h'eer den candidaat der Vrijzinnigen en van den Bond van RroLestantsche kiezers", aidee- ling Schiedam. De kiezers hebben vóór de stemming ge legenheid gehad met den hoer Maas kennis te maken en zullen toen gevoeld hebben, 'dat bij' in h'em den man, zullen krijgen, die met li'art en ziel hun belangen zal voorstaan en bevorderen. Als goed-onderlegd en bekwaam koopman en industrieel een open oog hebbende voor de belangen der industrie, zal hij, als on afscheidelijk daarmede verband houdende, tevens waken voor de belangen van allen, die in de industrie werkzaam zijn. In den heer MAAS zabmen dus hebben den man, die uit oprechte toewijding zal steunen alles wat kan bijdragen tot op heffing van don arbeider on van liet ar beiderskinds i De bouw van degelijke scholen, behoor lijke bezoldiging van bet onderwijzend per soneel, de instelling van openbare lees zalen en bibiiotheokc-n zullen dus in den h'eer Maas een warm voorstander vinden. Eveneens zal ter bevordering van de zedelijke en lichamelijke gezondheid de heer Maas zijn krachtige medewerking geven aan den bouw van goede woningen, volksbad huizen, speelplaatsen, enz. Behalve de verzorging van deze directe belangen dor arbeidersbevolking, zal do hoer Maas zeer zeker zijn krachten geven om onze sterk uitbreidende gemeente te leiden in de gewenschte banen, zoodat al datgene wat voor een zich' uitbreidende fa brieksstad noodig is, tot uitvoering zal ko men. Wij hebben daarbij op het oog do middelen Van verkeer en voor aan- en afvoer van grondstoffen, en productei; het in de hand houden, van den gemeente grond door toepassing van, de erfpacht en hel aan de gemeente brengen van terreinen, geschikt voor de vestiging van industrie en voor woningbouw. Aan ile kiezers van Ustrict III betr.even we den oanuidaat der Vrijzinnigen 'en der Frites tantsclie kiezers niet meer bekend te maken; hij heeft door zijn optreden in een druk bezochte openlucht samenkomst zich zelf aan hen voorgestel!. Daarbij hebben ile kiezers de overtuiging gekregen, dat zij ditmaal naar dén Raad moeten afvaar- digon den heer Laten 'ie linksdie kieziers zich echter niet laten verschalken door do gedachte: onze candidaat Zal er wel kolmen in'u alle linkscbd Roman naar 't Duitsch door lierman© Villinger. 10) „Ik kan er u niet om beklage," zdi Grootmama, „nu komt'het ten goede, aan rn'n klein-dotihters, dat u hier is. Ala-ax zij wees wieder op do spons „ik weet nog altiel niet ,,'tls waar, 'tis wiaar," knikte de jonge man, „die spons heb ik daar bij nrij voor de kinderen' zonder aanleg als mijn vin gers beginnen te jeuken en ik het haast niet langer kan uithouden, dan gooi ik hen de spons naar het hoofd. Rat maakt geen gat en mij doet het goed "j „Weet u wat, mijnheer," viel Grootmama in de rede, „u is |een aardige man eep heel aardige man as u weer eens in do residentie komt en u wilt naar den sdhouW- burg klop dan eerst jmaar 's bij mij an ik heb pltïji wel een plaatsje voor u u mag nooit meer twéé uur hij het loket staan beste man' „O, mevrouw Grossi," riep hij ,uit, „zou u werkelijk' aan mij willen denklein?" I „Ja zeker," knikte zij hem toe, „net zoo ais u daar staat, met uw .mooie groene pantoffels."' j Er vertoonde zich een traan in zijn trouw© oogep. - 1 „Mijh overleden moeder heeft die pan toffel 3 nog op haar ziekbed Voor mifge- taaakt „lat heb ik| dadelijk aan het werkkun- groepen eendrachtig zijn Verkiezing zullen steunen en bevorderen. De tegenpartij heeft er hot bijltje niet bij neergelegd. Met kracht en volhardenden ijver, maar zonder luidruchtigheid werken zij voor hun candidaat, wat natuurlijk hun goal recht is en waardoor ^Waarschijnlijk liet aantal stemmen op dezen wel zal stij gen boven het aantal, door hem bij eerste stemming verkregen. 1 Daarom moeten alle kieziers Van links trouw hun plicht als kiezer |loen; ge©K enkele mag thuis blijven. 1 Laten allen daarbij zoo vroeg mogelijk gaan stommen. Dat zal aan het werk tier controle ten goeie konten. 1 En als alle kiezers Van links als één man ter stembus gaan, zal het doel bereikt en de vrijgekomen raadszOtol bezet worden door den" heer YRIJZIW1VIG YERKIEZI]>GS.COMITÉ den candidaat der Vrijzinrigen en der Pro- teytantsdhe kiezers, die ook den steun heeft der Sociaal Democratische afdëeling. BUITENLAND Yan het Westelijke front. Djuitsch legerhcricht. Van een Duitschen patrouilleaanval wer den in de streek van Neiive Cbapellcj 30 gevangenen, onder wie 3 officieren, en tvoe mitrailleursmeegebracht. Op het tot de grootste hevigheid opge voerde Engelsch© vuur, ten Noorden van de Somime, volgden in den namiddag gis teren sterke aanvallen, die hij Pozières, aan liet Foureaux-bosch en ten Zuidoost ten daarvan voor onze stellingen volko men werden afgeslagen. Zij voerden in Longue val en in het Delivillebosch tot verbitterde gievechlen van man tegen man, maar ook hier kan de rij and niet op succes bogen. Ten Zuiden vtan de Sommo kwam het, na de aan heide zijden voortgezette le vendige artillerie-actie, slechts tot botsinj- gpn met vijandelijke handgranaten troepen bij Soyecourt, waarbij de Franschen wer den afgeslagen. Ten Oosten van de Maas bleven Fransche ondernemingen tegen hot Thi- aumont-werk zonder resultaat. Eransoh legerbericht. 1 Ten Noorden van 'Chaulnes werd een Duitscbe poging om een Franscho loop graaf bij Lihons aan te vallen met ge weervuur afgeslagen. In Champagne, in de streek do Aubo- rive, drang een Russische verkenningsaf- deeling in de loopgraaf van den vijand, die met handgranaten werd gezuiverd, en waaruit gevangenen werden binnenge bracht. nen zien," zei Grootmama, „het is prach tig, bepaald prachtig Toen vertrókken zij. Belhamel liep een poosje met een door en door ernstigjge- zichtie voor Grootmama en de zusjes uit Plotseling keerde zij zich om. „Vindt u die pantoffels werkelijk prach tig, Grootexuna?" Leze lachte luid „Wat denk je wel ze zijn afschu welijk, afschu-wei-lijk." „Dan heeft u oen onwaarheid gezegd zeer ontsteld kwamen die woorden over Belliamcl's lippen. „Loop heen," kreeg zij ten antwoord, „men bederft de vreugde van een inensch toch niet, al is het nóg zoo'n dwaze Vreugde." Aan tafel wilde de baron pronken'met zij vaderlijke waardigheid en haxl voort durend iels op" zyn dochters aan tamer- kfon. „Zijn nat hu goede manieren," voegde hij ten slotte Mademoisselle toe,-„zij smak ken bij het eten wat voert ui dan toch eigenlijk uit?" „Dat zou mijns inziens niet op twee vellen teekenpapier 'schreven kunne wor de, wat mijn Cassaletje hief uutvoetrt," gaf Grootmama haar schoonzoon ten ant woord. „Grootmama geeft mij ook, nooit gelijk," ztei hij op boezen toon, zich tot zijn vrouw wendende. Met haar vermoeid lachje antwoordde deze: „Het is immens mlaar een grap. Groot mama meent het nooit in ernst" voor den GEMEENTERAAD heeft plaats op Op den rechter Maasoever werd een Duilsche aanval op de Fransche stellin gen ten Westen van liet Thiaumoniweik volkomen afgeslagen door het hevige Fran sche artillerievuur. Op het overige front was de nacht kalm. Fransche vliegers leverden gisteren ver schillende gevechten; twee Duitschevliegn tuigen werden neergeschoten in het ge bied van. de Sommo. een bij Briey, het andera bij Saint Christ Een derde Duitsch toestelaangevallen door een Franschen vlieger, daalde ten Zuiaen van Omes, bij Verdun. In de Vogezen werd een vlieger ge noodzaakt een" gevecht op te geven en te landen. In den nacht van 26 op 27 .TuR wier pen Fransche vliegers projectielen van groot kaliber op den spoorweg ten Noor den viau Tergnier, op het slation van Chauny en op vijandelijke convooien in de streek van Coucy. Tusschen Laon en Reims wierpen Fransche vliegers hommen op de militaire inrichtingen van Maime- vilto LavennesjC au ral. Engelsch legerberichj;. Na ©en verwoed gevecht verdreven de Engelsclien de rijfde divisie (Brandenbur ger) uit de stellingen, die zij in hol Delviite bosch bezet hield. Hel geheeljet boisch is thans in handen der Engelsclien'. Twee tegenaanvallen weiden, inot zware Verliezen aan de zijde van den vijand, afgeslagen. 1 - De Engelschen maakten nog vorderin gen in het dorp Longucval en hij .Po zières. 1 Dezen nacht arlillerie-gevocht in vei| schillende sectoren vtan hot slagfront Avondcommuniqué Wij hebben de laatste vijandelijke sterk ten te Longucval genomen en er een aan tal gevangenen gemaakt. Bij Pozières zijn den gelieelen dag gevechten van man tegen man geleverd. Elders sterk wedorzijdsch geschutvuur. Een luchtpatrouille heeft gisteren bij Ba- paume twee vijandelijke vliegtuigen ver nield. fan liet Oostelijke front Duitsch legerbericht. 1 Legergroep-von Hindenburg. Do toestand is over het geheel onveranderd. Legergroep-Leopold van Beie ren. De Russen hernieuwden hunne aan vallen met sterke krachten. Zesmaal zijn zij1, seiert gisterennamiddag, 'met twee leger korpsen, doch 'te vergeefs, stormgcloopcn togen liet front SkroboWaWygodna (ten Daar zij echter iels waarnam op het gezicht van haai' moeder, dat ook haai' niet geheel pluis scheen, ontwaakte zij plotseling uit haar apatliisdien toestand en vroeg: „Mademoiselle, bobben, de kin deren genoog vleesch gehad?" „Maar Mama," antwoordde Belhamel in plaats, van de FramjaLse, „u weet toch wel, dat we nooit gebraden vloesch krij gen, omdat er anders niet gonoeg is." Grootmama kreeg in eens een koste, lijke tponeelhoestbui, tonvijl de baron Ma demoiselle een lesje gaf: „Een kind hoort aan tafel niet to praten," zei hij. „Bij mijn ouders mochten wij nooit oen mond opendoen als ons niets gevraagd werd, mijn zusje en ik „Dat kan men nog wel merken," dacht mevrouw Grossi. „Mijn vrouw is te zwak," ging de ba- non Voort, „om zich den geheelen dag met de 'kinderen, te kunnen bezighouden. Daardoor ontaarden zij." Alice zuchtte: „Ik weet niet lu>adat komt, ik kom nooit klaar „tk weet het wel Mama," riep do'klei ne Jnriut uit, „omdat u nooit uw klosje garen kunt vinden, daar komt hot van En zij sloeg de oogon zegepralend maar met een uitdrukking van onwrikbare be wondering op tot liaar schoone moeder, die een vuurrood© kleur kreeg. Belhamei's oogen drukten wat anders uit. In haar tot nu toe zoo kinderljijfe Vertrouwend hart was door Grootmama's leugen plotseling twijfel gerezen aan de volmaaktheid der volwassen mensehen. En 0. van Gorolicze). Verdere aanvallen wor den voortgezet. 1 Herhaaldelijk werden de aanvalscolonnes van twee divisies afgeslagen voor onze stellingen aan de Sezara, ten N.W. van Ja- gowiozy. De verliezen van den vijand zyn zeer zwaai'. Legergroep-von Linsingen. Ten N.0, van Swiniuohy wonnen de Russen, in hun aanvallen, terrein. Tegenaanvallen wor den ondernomen. l Bij Postowyty Wierpen de Oostenrijksch- Hongaarsche troepen in storm de Russen uit hunne stellingen. 1 Legergroep-von Botlimer. Geen belangrijke gebeurtenissen. Oostenrijksch legerbericht. Aan den Boven Czereniosz mislukten verscheiden aanvallen der Russen. Di do streek ten noorden van ,Brody deed de vijand den geheelen dag tot laat 111 den namiddag stormaanvallen, hij werd echter door de 0.-II. troepen telkens teruggesla gen en vorlcrde niet in het minst. Eerst bij ©en aanval gedurende den aiond gelukte het den Russen tón oosten van den van Lesniof naar Brody loopendon weg in de 0.-ÏÏ. stellingen binnen te dringen. De 0.-IL troepen zetten het gevecht voort aan den zuidelijken zoom van Brody. Bij Piesternyly (in Wolhynië) verlrovien 0.-II. afleelmgen den vijand uit ©en voor- geschoven verschansing. Ten nooidooslen van Swiniuohy verijdel den de O.-IL troepen ©en Russisöhen aan val door ©en tegenaanval. 1 Omstreeks half Juli hervatte de wijand 11a ©en pauze Van vier weken het offensief in Wolhynië'. Het resultaat daarvan is, dat tot dusverre ©en O.-IL frontgedeelte van 80 K.M. niet meer dan tot een diept© van 15 K.M. is ingedrukt Dit resultaat ver kreeg de vijand door een onafgebroken reeks van hevige aanvallen, die gepaard gingen met ontzaglijke verliezen. 1 Russisoh. legerbericht. t In de buurt van Rrawo sclioot de Rus sisch© artillerie een vijandelijk vliegtuig naar beneden; het viel neer binnen de linies van den vijand, 1 In lie stroken ten noordoosten, en ten zui- oostcai van Baranowitsji artillerie-activiteit en gevechten tusschen voorgesdEovem af iocs lingon, Waarbij ilo Russen op eenige plaat sen teirein wonnen. 1 In lie streek van do rivieren .Sloniowk'a en Baldiwiowka zetten de Russen hunnen op- niarsch mot succes voort. Avondconmmniqué ln de richting ton westen van Lusk hebben onze lot het offensief overgegane troepen, het geheelc vijandelijke front doorbroken en zeiten, na den vijand te hebban verslagen, him opm.'irsch voort. Onze ruiterij vervolgt den in wan orde torugtrekkenden vijand. In deze streek hebben wij 40 kanonnen buit gemaakt, deze twijfel nam in ©en oogwenk oen merkwaardig© afmeting aan» Dio twijfel werd een iichfc, dat do moest verborgen hoekten, waarin nog nóóit oen lichtstraal tje was doorgiedrongen, plotseling meteen heldor licht overgoot. Jlnd Mania eigen lijk' ooit iets uitgevoerd? Als zij zuch tend in de kinderkamer kwam om ©ein zieker aantal kleodingstukkon te halen, wer den al dio duigen dan niet op ©en goe den dag door Xadaemoisell© teruggehaald en opgeknapt, daar er nog niets aan ge daan was? Of als Mademoiselle Mama in die kinderkamer liet blijven en haar liet versloten 'linnengoed liet zien on van noodzakelijke inkoopen sprak, hield Ma ma dan niet do handen voor do ooren of barstte rij niet Di tranen uit met do woorden: „0, Mademoiselle, lievo Made moiselle, wilt u oven aan Grootmamaschrij- ven En dan kwam er op ©en dag een groot pak met kousen ©<i schoenen en nieuw linnengoed en bovenop prijkte do zak! vol heerlijke chocoladebonbons. D10 zak lekkers was Voor do kinderen by allo mogeïijko bezendingen steeds het voornaamste geweest, over hot nut yan al die andere dingen braken ze hun hoofd niet. Een zuchtje ontsnapte aan Belhamei's lippen. Achter het sclioon gewelfde voor. hoofd van het elfjarig meisje had in' allo sitlto een zware inspanning van ge dachten plaats. Zij begreep plotseling, dat er nog andere dingen op do wereld zijn dan zakken Vjol lekkernijen, er waren ook bittere, troebele dingen, die verbazend op, waaronder 6 mortieren, verder 6 machine geweren. Wij hebben ongeveer 50 officie ren, o. w. 2 generaals en 2 regiments commandanten, en meer dan 9000 soldaten gevangen genomen. In de dalen der rivieren Sloniowka en Boldoerowka hebben onze troepen den vijand op do geheele linie uit zijn stellin gen geworpen en hem in de richting van Brody vervolgd. In Brody kon men ont ploffingen hoeren en branden waarnemen. Bovendien zag men onafgebroken trein- koloimes op den aftocht. Vanavond om half zeven hebben wij B r o- d y bezet. Het aantal krijgsgevangenen en zegetee- kenen is nog niet vastgesteld. Aanval op oen Russisch 1 vliegkamp. Officieel worlt uit Berlijn gemeld: Op het Russische vliegkamp Lobara op Zorel werlen don 27slen dezer door eert ©scailrille Duitsche zeevhegtuigen opnieuw aanvallen gedaan, één in den vroegen och tend en de ander© 's avonds, t Ondanks de hevige beschieting wierden successen behaald. Er Werd geconstateerd, dal d© hallen in brand geraakten en dat één-huis in het vliegkamp afbrandde. Yan het Zuidelijke front. De legerbericihten gewagen van artillerie- strijd ©n kleine aanvallen, di© geen succes sen van beieekenis tengevolge hadden. Ter Zee. In het Kattegat. Aan het Kopenhaagschc blad „Polilikcn" wordt uit Christiania bericht: Door een Noorsche torpedobool is gecon stateerd, dat de „Eskimo" in internatio nale wateren in beslag is genomen. Do „Eskimo" heeft oen lading ter waarde van twee niilhoen kronen. Noorwegen is voor 100,000 kronen bij het schip geïn terneerd, de andere belanghebbenden zijn Engelsclien. (Do „Eskimo" is oen Engelsch schip van 3326 ton.) Het blad „TIelsuigfo-rd Postern" meldt: Twee groole Engelscho stoomschepen, waar van het ecne een passagiersboot scheert te zijn, werden gislernamiddag in het Kat tegat aangehoudenzij jiasseerden, door drie Duitsche torpedojagers begeleid, te 3.50 gistermiddag, Noellc, in zuidelijke richting stoomend. In den grónd geboorde vissc horsschuiten. Te Tynemouth zijn geland de beman ningen van acht Engelscho haringbooten, di© door ©en Duitschen onderzeeër ge torpedeerd zijn. d© ziel drukten ©n niet onder woorden, bo brengen waren. 's Middags moest Grootmama mot do kin deren naar den burcht Zij verhieven zich achter eten tuin, op boschrijke heuvels, de overblijfselen van den ouden familie- burcht van het gesiaclit van en tot Ree bach. Een steile, ongemakkelijke wegvoer de naar do smalle hoogvlakte. 0, di© wogI Grootmama legde hem telkens af onder verborgen zuchten, want noch haar voeten, noch haar Laarsjes waren op moeilijke wegen berekend. Maar aan do kinderen een pleziertje bederven? Groot mama liet zich dan in Godsnaam maar voorts toepen, rcclils ©n links door haar kleindochters gesteund. Van achteren duwde Mademoiselle. Daar hoven in den familieburclit be vond zich oen merkwaardig vertrek nut zWare muren ten ©Ven zware zoldering. „Het Zwaluwnest" nooindon de kinderen dit toevluchtsoord, waar weer en Wind tot nu te© geen Vat schenen te bobben. Een grove tafel stond middenin en daarom heen «een aantal gladgeschaafde boom stompen. Alles door de kinderen met do hulp van den meester recht en slecht in elkaar getimmerd. Een hoog, geheel on al met wingerd begroeid venster zag uit op hot westen. De groene takjes kro pen naar binnen en hechtten zich vast aan den zolder en de muren. Vogel sten vleermuizen bouwden hun nest in de groe ne omlijsting. In den herfst was' de win gerd schitterend rood. (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1