WBT Jaargang Maandag 31 luli 1916 NO. 15204 De Herstemming DliUQn/VP 1 A III Eerste Blad. S. A. MAAS S. A. MAAS Ons slot Reebach Prijs der Advertentiën: Va» 16 regels'fL 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zg innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven Hervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Deze courant verschijnt d a g e 1 ij ks, mot uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Foor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het "Bureau te voldoen. Deze advertcntiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Adverteatiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven), Intercommunale Telefoon No. 103, VRIJZIWNItt VERKIEZII\ GrS-C031ITÉ voor den GEMEENTERAAD heeft plaats op li I ii O U M II I M U II. BUITENLAND ke .vijandelijke patrouilles werd door vuur verhinderd over de Duna te gaan. De spoorwegknooppuntea en. met troe pentransporten .opgestopte dpoorlijnon Wi- leikaMolocznoMinsk, .alsmede de sta tions Rogorjelzy ©n Horodzieja (voor de legers van Leopold van Bei-eren) zijn met succes met bommen bestookt. Des avonds is een aanval der Russen ten. .zuiden van Skosbowa door ons vuur gelieel mislukt. Legergroop-v. Lansingen. De aanval len (les vijand® zijn in uitbreiding en kracht neg toegenomen. Zij strekten zich, „(met uitzondering van enkele sectors) uit over hel /ront van Stobychwa (aan de SLoahod en noordoosten van Kovelj tot ten westen van Berestix zko. Zij zijn voor het mee- rcndecl, met ontzaglijke verliezen voor don aanvaller, jn ons versperringsn~uur mislukt. Slechts op weinige plaatsen van het uitge strekte front is luet tol strijd van man tegen .man gekomen. Waar de vijmi'l was binnengedrongen, werd hij door een tegen aanval, er weer uitgeworpen ot werd zijn opmnrsch tot stilstand gebracht. Des pachls werd de reeds lang Voorge nomen terugneming van de troepen uit de naar het oosten vooruitspringende bocht van oe SLochod ten noorden van den spoorweg Rowel, zonder dat de tegenstan der ons lastig viel, ten uitvoer gebracht Legergroep-v. [»o 1. li rne r. Ook gisteren ren (Zaterdag) hebben de aanvallen der Russen Rij Molodylow en ten noordwesten eii jen westen van Buczacz geenerlei suc ces gehad. Ooslenrijkscih legerberieht. De slagen in Oosl-Galicië en in Wol- .hynië (luren met onverminderde hevigheid, voort. In .Oost-GaHcië, in het bizonder bij Mo lodylow, jen noordwesten van Kolomen en ten westen on ton noordwesten van Buc zacz is verbitterd -gestreden. De vij'and zette zijn aanvallen dag en nacht voort, Al yija inspanningen mislukten onder aller zwaarste verliezen. Ook brachten hein zijn aanvallen tus- schen BeresLeczko on Stobychwa aan' de SLochod, trots een op de spits gedreven verbruik van menscliesn, geenertei succes. Meestal bracht het artillerie- en infanterie- vuur yan den verdediger do stormkolonnes reeds lot staan; waar liet den Russen! hij het leger van generaal Von Tersztijajiz'- ky .lijdelijk gelukte in onze loopgraven te dringen, werd hij er door tegenaanvallen weer ,uit geworpen. Bjj' Kaszowika, aan de - ochod, heeft do .yordediging, na liet afslaan van ver scheiden Russische aanvallen, de troepen, in de ver vooruis-pringende boolut Van do Rloeh'ad teruggenomen. Russisch legerberieht. Meer dan 12 DuiLschie vliegtuigen hebben, een toornt naar Dwinsk ondernomen en er ongeveer 40 bommen jeworpen. Twaalf onzer machines bonden, ondanks een he vige beschieting, den strijd met den, vijand aan en dreven hiem op de vlucht De aan de cavalerie toegevoegde a via teur-kapitein Kosakof, wierp, fcich np e.-n der Duitschers en velde hem neer tia een verwoed ^gevecht. Wij leden geen erlcon Ons eskader heeft het station van Yelofka gebombardeerd. Ten oosten van Baranowitsji hebben wij een vijandelijk vliegtuig naar benw!<m ge liaald. Wij hebben de aviatoims lie tot de 35e Duitscliie vliegerafdeelirig helrcor- den, gevangen genomen; liet toestel ï-, ver brand. Aan de Slochod zetten onze (roepen de versterking van den linkeroever voort, ln de richting van Kowel, bij Brody eu eveneens in de streek ten zuiden van de D rij ester, zotten onze troepen bun op- marsch voort en vervolgen den vijand. .Wij hebben geconstateerd, dat de tróqien van generaal Broussilof op 28 luli eu ge deeltelijk op 29 Juli hebbeu gevangen ge nomen: twee generaals, 651 officieren eri 32.000 soldaten, onder wie «Jon aanmerke lijk aantal Duitschers. Verder hebben wij 114 kanonnen b'uijgenlaakt, waaronder 29 van zwaar kaliber. Van het Zuidelijke front. De Italianen blijven ue Oosten rijtacli© stellingen hevig aanvallen, rriaar tot nog toe zom'er eenig noemenswaardig resul taat, werlialve wij onzen lezers de on •cierscheidene namen van berggroepen, dn, ten en passen en de omschrijving van hel artillerievuur en de Lnfanterii-.-aanvul ten zullen besparen. In den Kaukasns. Turkseh 1 ©gier be r i c li't. Het Turksche hoofdkwartier erkent in een communiqué van Woensdagavond de successen der Russen tegenover het Turk sch© centrum aan den zuidelijken oever van de Tsjorok en waarbij de plaatsen Baiburt, Goosnoesjik'ane en lirzamlja moe ten worden ontruimd. Echter, zegt het communiqué, „do vooruitgang, dien de Bus sen slechts onder bloedige verliezen bt< reikten, kan onze algomeane. positie op dit front niet schaden. De overdreven Bus sischo officiecle berichten over onzen kt rugtocht, die slechts oen noodzakelijkheid vian don toestand was, zijn ongegrond. „Do Russen trachten ouzo beweging als oen vlucht voor te stellen, maar er moet worden opgemerkt, dat ons leger behalve twee Matellik,'mennen, die door het vij andelijk vuur vernield waren, niets in den steek liet. Het medenenien van alle aft tillerie ien het overige materiaal bewijst de volkomen ordelijkheid van den terug tocht, waartoe ons leger om bepaalde rot, denen overging. Gedurende deze operatie ën maakten wij hij verschillende legem aanvallen op onriersceidehn plaatsen een groot aantal gevangenen. Jlet verlies vin Erzinajan is te betreuren, maar daar dit Van het Westelijke front. Het laatst der vorige weck heeft er een .stilstand geheeroclit in de krijgsbedrij ven, althans een groot opgezette actio m er niet ondernom-en. Bib de m-ededeeling der tegerb-eriuhten van gisteren, üie liier- onder volgen, en waarin van oen aller hevigst .artillerievuur in liet Sommegebied gebied .sprake is, zou men moeten opma ken, flat er weer een nieuwe, groote aan val ,der geallieerden op handen of ree- Is begonnen is. Duitse h legerb e ri.c h L Het vijandelijk vuur is tusschen de Aisnc en de Sommo allerhevigst geworden. Plaatselijke aanvallen der Engel schon bij Rozières en Longueavl bter-m zonder ge volg. Ten zuiden van de Sommc en ten oosten van <le Maas hebben levendige arlillerie- gevecliLen jiteats gehad. Bij La Chaladc (West-Argonne) heeft luit. dlaldanius zijn Vijfde tegenstander ui een Juohtgevooht buii.ten gevecht gesteld. Bo vendien js zoowel aan den oostelijken rand der Argonnc als ten oosten van Senn- heim een vijandelijik vliegtuig neorgescho Fraasch legerberieht. In de streek van Chaulnes hebben de Frausclien tón zuiden van Lihcns Duiteahe verkenners uiteengejaagd. Op den rechter Maasoever is een aanval der Duitschers op de redoute in het ravijn ten zuiden van Fleury door de Fransehen afgeslagen. Hot bombardement duurt voort in de streek van Fleury, heit bosch van Vaux en bet bosch van Fumim!. Aan het overige gedeelte van bet fro-nl is de nacht kalm verte-open. Den 29en Juli hebbeu de Franschc vlie gers aan het Somme-front 11 geverhton, geleverd. Drie Duilschie toestellen werden neergeschoten, 'terwijl in de Argonno een Duitsch y lieg tuig, dat do-or de Fransehen aangevallen was, in do Duitsc-he linies neer stortte. Het wordt bevestigd, dat een van de Duitsohe vliegers, die, naar gisteren ge meld is, aan de Sommie zwaar gewond werden, door onder-luit. Guynemer get-rof- ifen vvprifGuyiienier heeft thans dus zijn elfden tegenstander geveld. Yanmorgien .(Zondag) heeft een Franscli vlitegeskader verscheidene bommen van zwaar kalibter op het station en de mi litaire werken te MüMiiedm, op den rechter Rijn-oever geworpen. Engelsch 1-egerbcriobt In den afgeloopen nacJvt hebben wij de vijandelijke loopgraven en reserve-stellin gen. lussdien de Aiiwre en de Sommo hevig beschotenons vuur deed bij Couroeletto een .vijandelijk munitiedepot in de lucht vliegen. Van het Oostelijke front Duitsch' legerberieht. Legergroep-v. Hindenburg. Aan ster een open stad is, zal het ,geen invloed hebben op onze algemeene operation.."- „Aan den rechtervleugel, in de sectoren van Moesj en Bitlis, is ile toestand onver anderd. Ue van tijd tot tijd door dry* vijanil omwikkelde activiteit wordt door onze t i gen beu ogi ri gen tegengehoud en.' -En het hoofdkwartier eindigt zijn ïnecte- h.vlmg aldus: t •De volgende operatiën, die weldra zullen beginnen, zulten bewijzen hoe zeer de Rus sen voorhang zijn met de verspreiding van ■leze berichten over groote successen, hoe zeer zij m hun medodeeliiigen iop een dwaal- spoor zijn. i Russisch legerberieht. 1 In de streek ten Westen van Goeimsjka.n zijp de Turken tot tweemaal toe tot don. aanval overgegaan, maar we»Jen afgeslagen. In de mh tuig van Snvasen. Cbarpoet heb- 1 en u ij de Turken opnieuw ,uil een reeks erslei kte stellingen, geworpen. Iu oen Balkan. Buig aarsc h Te gerberi cht. Langs het geheel© Macedonische front il'"relijks zwak goschnt\"uur en patrouille s-vechten, die gunstig voor de Bulgaren ver loopen. Een van ma/ hinegeweren voorzien vijan- lelijk bataljon poogde, gesteund door een batterij berghouwitsers, den 25sten Juli de Butgaamche vc.orgesclioven afil-eeliugen aan bet front Bahowc—Sbuiöko (ongeveer 25 KAL ten noonlen van Wodena) aan te val bui. De aanvallen wenreja niet groote ver liezen voor het vijandelijk bataljon afge slagen. De Bulgaarsche troepen gingen -laarep tot een tegenaanval over en maak ten zich meester van de (vijandelijke loop graven. j Don 2(5©n en 27eu Juli poogten verschei den compagnieën van de Servische Bjoc- niadie-divisie de hoogten t-'n noorden wan hel doip Pozar (oiig<»ve*.-r 25 K.M. ten noordwesten van Wodena) te veroveren, en zich daar te nestelen; zij (werden echter door -een tegenaanval, terugge&lagon na'.r -le vlakte, na zware verliezen ,te bebb a geleden. 1 De Bulgaarsche troepen hebben 81 lijken van vijanden, Waaronder dat van, oen kapi tein. geborgen -en drie" man gevangen ge- uo-rnenhun eigen verliezen waren zeer ge ring. Diverse Berichten. Do „A pp am", f Hol bnnilge rechtshof tie iSToi'folk, in Yirginië, lieeft Zaterdag d» teruggave van de „Ajqiain", (het stoomschip dat au Januaai 1916 de or liet Duitsdie kaperschip t.Möwie" met een prijstenanning aan hoor3, naar Amerika werl gezonden) aan de Engelsclie eigenaars bevolen. Het jlof overwoog, dat een prijs niet yonder convooi. jn neutrale wateren mag gebracilit woeien. De wijze waarop do „Appatn" is hinnengebracht maakte dit feit tot etenp |s<ilcnding der neu traliteit Van de Vereenigde Staten. 1 Ton gevolge van ik-ze btw'issiugon .ver- Morgen zullen oe kiezers in district 111 moeten beslissen, wie der beide oundida ten naar den Gemeenteraad zal worden afgevaardigd. Wij hebben in ons nummer van Za terdagavond uiteengezet waarom wijden heer d© g üvenschte canuidaat achten. Wij zul len daarop thans niet weer in bizonder- heden terugkomen. Alleen willen wij aan Jen vooravond van den besliss-enden dag nog eens na, drukkelijk aan liiet gewicht dezer herstem, ming herinneren. - Wien het werkelijk met de belangen der Gemeente en met die der geheele bur gerij ernst is, rn'oet medewerken aan de verkiezing van den heer Maas, omdat met hem een bekwaam en ijverig man in den Raad zal worden gebracht, die voor de behartiging dier belangen in den Ge) meenteroad van groot nut zal zijn. D© kiezers weten uit üiens optreden in het openbaar, dat de boer een overtuigend en vlot spreker is, die de zaken, welke hij voorstaat, met kracht in den Baad zal verdedigen. Daarom, Kiezers van district III, zorgt dat de vrijzinnige candidaat morgen go- kozen wordt. Blaakt er om dat de tegenpartij in de afgleloopen 10 dagen zeer hard heeft ge werkt en dat morgen van die zijde zeer stellig geen man zal thuisblijven. Kiezers van district III, scliat den tó gjenstamier niet te gering. Laat eik uwer beseffen dat het van één stem kan afhangen of de linksche dan wel de rechtselie candidaat als over winnaar uit dien strijd zal komen; wij zijn overtuigd dat gij niet het zelfverwijt zult willen liehben dat een ander dan de heer door uw thuisblijven den opengevallen ze tel inneemt Gaat allen vroeg stemmen! Het moeilijke en veel tijd vergend© contrölevverk zult gij daarmede vereenvou digen. Brengt Uw stepkaart mede ter slem!- bus. Mocht me in het ongcreede zijn goraakf, of hebt ge er geen ontvangen, aan liet stembureau kunt ge een nieuwe siemkaarl kfifee"- Ite stembus is geopend vUn 's morgens 8 to-t 's namiddags 5 uur. gele veertjes. Ik heb' er een heelen tijd naar gekeken dan eens luopen ze- hals over kop de boek in, dan plotse ling den* stal in of de wei' op - geen oogenblik! hebb-en: zij rust. Telkens ver liezen zij elkaar en piepen en jamme ren, taldal zij elkaar weer allemaal gej vonden hebben. De bakker heeft gezegd. ,.Ze hebben ook! geen moeder, nou welt) de dierkes niet waar ze thuus boore, nou loope ze maar heen en weer pn zie zoek-e, ze zoeke Onnut keek -haar zuster met gespan nen aandacht aan. Haar hart klopte tot aan liaar keel toe, terwijl haar heel zacht jes: „Wat zoeken ze dan?" over dé lip pen kwam. „Gioolmama," zei Belhamel op geheiin- zinnigen toon. „toen heb ik op eens be grepen ons gaat het precies zoo als- d-e anno eendjes wij loopen ook, maar in (wild© rond en weten niet waar wij bij hooren ..Maar kind", riep Grootmama ten hoog ste Verbaasd, „hoe kom je er bij jul lie heb toch je ouders „Ja aan den anderen kant van de gang," kreeg z.ij ten antwoord. Grootmama keerde zicli haastig, bijna heftig, om i Dit gebeurde op een plek van de hoog vlakte," waar het losse gesteente plotse- seling steil en hellend naar de diep te voerde. Grootmama verloor haar even wicht en viel op de knieën. Zij zou) zon- der twijfel naar beneden gegleden zjjn, als Belhamel, aan wier armen; zij zich vasthield, niet -zoo stevig op haar bee n-en gestaan had. En Mademoiselle was. -er ook reeds bij. Met ijzeren greep;pak- t-i zij li-aar gelief 1c Madame bij da rok ken vast en knielde zelf op den grond, zonder op eigen gevaar te letten. Do kinderen gilden luid. Onnut ronde als een bezetene weg. Grootmama, die bij het vallen doods bleek geworden was, stond een oog-en- blik daarna met de hulp van Mademoi selle en -de kinderen weer overeind. Zij haalde diep adem. Een blik in dodi«p- t-e zei -haar, dat bet gevaar grootiwas geweest. Plotseling overioog -een roode kleur liet zoo-even nog zoo bleeke gezicht -der vrouw. Zij spreidde de armen uit. „G o 1 d n e Sonne, 1 e i h e m i r Die soh Suste S trah ten, lege silo zl u in Dan k. Vor Jovis Thran „Kknaer, kienJer, 't was bijna mei mij 'oaan 'weest. Ach God, ach God, wat is_ het Jcvo toch schoon nog eens zoo schoon, wanneer het niet veel ge- scheela heeft of het was 'daan." Mademoiselle stak Grootmama een hand vol kanten strookjes toe, die bij het vast grijpen in baar hand gebleven waren. „Gooi zie maar weg, Cassale,- gooie ze weg", zei mevrouw _Ürossi lachend, „wat zonen alle strookten mij helpen als ik daar in de -diepte had Tegen?"* Vroolijk en welgemoed aanvaardden zij den terugtocht Over de oudcrlooze eend jes werd niet weer gesproken. Grootma ma's ongeval had. alle andere dingen op den achtergrond gedrongen. In die ziel dor kleine Onnut alleen ontwaakte na den schrik over Grootma ma, d» herinnering aan het lot van de motederloozo eendjes'. In totaal afgetroken stemming at zij haar avondmaaltijden wel dra stroomden melk en honig, tol een gemeenschappelijke wandeling besloten, eendrachtig over de tafel naar Mademoi selle, die Volijverig haar lange wijde mou wen door do kleverige saus sleepte. Als haar geliefde Madame eens veron gelijkt was 1 Aan iets anders kon de Fran coises niet denken. Ook do ouders aan de overzijde van de gang waren door het voorval op den burcht uit hun evenwicht. Alice greep haar naaiwerk), waaraan zij vóór de geboorte Van haar eerste kind was begonnen, mei het Voornemen sil k'aar kinderen le klee den in snoeperige jurkjes, die zij zelf gemaakt had. In dien tusschenüjd waren er vijf kindertjes gekomen, maar bet naai werk! was nog Rtijd niet klaar.Telkens, na een bezoek van Grootmama werd dit werk weer vojor den d-ag gehaald. Dezen keeir met een zeer bijzondergevóel van Ite- rouw en schaamte. Alice ring het ge sprek aan met den smartelijkon uitroep: „O, Hemel! als Grootmama eens ver- ongelukt was! denk toch eens aan, Ed mund „kb" m- bij yunujt de rookwolk; dio opsteeg uit do met zijn wapen versier de pijp, „het is nu echter niet gebeurd." „Ito© onbeschrijfelijk, weinig bekwaam beu ik toch. bij baar vergeleken," viel zijn vrouw hem in de rede. „Onzin 1" viel hij uit. 1 Zijn j-aditoerieouilheid, zoóals hij do menigvuldige konumLterijcn noemde, die hij op d-c jacht opdeed, was erger gewor den. llij moest ieder oogenblik' niezen en was in een allerslechtst humeur. liet echtpaar zat aan een klein zijta feltje in de eetkamer. Een lamp stond tusssduen hen in, er vlo-gen een paar vlinders oni heen. Ite baron dampte er woedend op lost Altijd als Grootmama er was, nana zijn vrouw dat akelige wterk in de hand en in dien regel volgde er dan een treu rige avo-nd. Ojh dat te vterliinderen begon hij met d«» tijding: „Een prachtige jacht gehad vandaag zoen reeën „Onzie kinderen hebben geen schoenen,, geen kousen aari bun voelen, die niet van haar komen,'' viel zijn vrouw hem in de rede. „ttesl, daarvoor Laat ik mij ook be handelen als een Kwajongen, Meer kun, je niet vian. mij verlangen." ^nliüyj t [-11 i I. i 5 (V^ordt vervplgl). R-oonian naar 't Duitsch door Hennine Villinger. De kinderen -genoten altijd weer Van het heerlijk1© uitzidht uit hun toren ven ster, zij k'enden iederen berg en ieder dorp, dat ta zien was en zij wilden maar niet begrijpen dat Grootmama's oogeri den Straatsburgers doim niet konden onderschei den, die zich als een donkere streep ver; Hef op de lichte Rijnvlakte. „Bij zonsondergang kan men heel goed in den hemel kijken," beweerde Onnut, „-eens heli ik zelfs een engeltje gezien. Het had gouden laarsjes aan en een schl torenden appel in de hand. liet was prachtig mooi, toen het de graote, gou den zonnetr-ap afdaalde.', Het Meino ding keek een beetje ang stig naar Belhamel, die haar anders al tijd de mooiste -verhaaltjes bedierf met haar: „Ocih daar is niets van waar." Maar Belhamel had er dezen kteerniet eens naar geluisterd. Zij hing aan Groot mama's arnu toen deze zich haastte dje miodderigje pleld te Verlaten. „Grootmama," zei ze, ,ik weet ook een Verbaal, maar "f is echt gebeurd. De bak ker, die aan de beek woont, heeft ze- Jén jonge eendjes, nog heel klein, mei! i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1