De oorlog. 09"* Jaargang Dinsdag 1 Augustus iSfi, NO, «5205 Ons slot Reebach. DRANKWET. y. sickenga; Kennisgeving. BUITENLAND Van het Westelijke front. Van het Oostelijke front. Tan het Zuidelijke front. Deze cocrant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post £1. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeteu des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). COURANT. Prijs der Advertentiën; Van 16 regels fL 0.92; iedere regel meer £0 cents. Reclames 80 cent per regel. Groote letters naar de plaats die innemen. Adverteatiën bij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tanevea hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, brj vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Burgemeester en Wethouders van Schie dam, Gezien art. 9 dor verordening op liet rei nigen en op de gevorderde breedte rn diepte houden van de wateringen en hein slooten in het Oud- en Nieuw West-Fran- keland; brengen ter algemeen® kennis, dat op Vrijdag 4 Augustus a.s- een naschouw zal gehouden worden over bovenbedoelde wa teringen en hfeinslooten, Schteda^i, 1 Augustus 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam De Burgemeester M. L. HONNERLAGE GRETE De Secretaris, V, SICKENGA, Burgemeester en Wethouders van Schie dam; i i Gelet op artikel 12 der .Drankwet; Brengen ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen éen verzoek van J. VOS; G. J. BROUWERS; A. A. BOK; ,J. N. VAN LANGEVELD en MARIA VAN DER MEER, echtgenoot® van C. Ik LOUWE, om vergun ning voor den verkoop van sterken drank in het klein, voor gebruik .ter plaatse van verkoop in de beneden localiteit .van het parui Lange Kerkstraat 86. t En herinneren rtat binnen 2 weken (na deze bekendmaking tegen het vcrlcenen var. de vergunning schriftelijk bij hun College bezwaren kunnen worden ingebracht. Schiedam, 1 Augustus 1916. I i Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. 1 De Secretaris, Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; t Gelet op de bepalingen der .Hinderwet; •Brengen ter algemeen© kennis, dat-op den 31sten Juli 1916 vergunning is verleend aan: la De N.V. KAUFMAN'S HUIDEN HAN DEL en liare rechtverkrijgenden, tot het oprichten van een opslag- en .bewaarplaats van gezouten, gedroogde, bewerkte en on bewerkte huiden en vellen in de panden Noordvestsingel 133 en 135, kadaster Sectie H, no>. 716; 2a M. KRANEN en zijne reditverta-ijgen den tot het oprichten van eene inrichting voor het drogen van groenten en aard appelen, in het panll Elzens teeg 4, kadaster Sectie C, na 1028; 3o. de N.V. VEREENIGDE OLIEFA- BRIÉKEN, en hare rechtverkrijgenden, tot Rwnan naar 't Duitsch door Hermin© Villinger. 12) „Ik; zou heusch niet welen wat we beginnen moesten," zoo zette Alice haai jeremiade voort ,,'k! zou het waar lijk niet weten zonder Grootmama hadden de kinderen niets om aan te trekken. Belhamel merkt het ook al op. „Natuurlijk1," stoof hij op, „als Groot mama mij in ieders tegenwoordigheid het mannetje in de maan noemt en jou Je- remia hoe zullen ue kinderen dan respect voor ons hebben? Hetgeen t°c|' zoo hoort," voegde hij er met nadruk bÖ- „Nu heeft zij weer '/oor nieuw onder goed gezorgd ik wist het niet. een.- de groote kinderen waren overal uit gegloeid. Zoo iets moest, een moeder toch weten. Ach hemel lik wil best loop ik! niet iederen morden voor 't onthijl door de kinderkamer om te kijken of er wat te doen is? Het is iederen dag haast elf uur, voordat iK aan 't ontbijt kom. Nog nooit heb ik een kop warme kof fie gehad." „Loop de kinderkamer dan niet door, wierp haar echtgenoot haar tegen. „0, Edmund, alles overlaten aan die «urne Mademoiselle je weet niet wat het oprichten -van eene inrichting voor het irogen van groenten en aardappelen in het panil Westvesi 100, kadaster Sectie C., no. 350 4o. «te FIRMA BLAD en PRINS en hare reditverkrijgenilen tot het oprichten van eene inrichting voor het drogen van groen ten en aardappelen in het pand Nieuwe Hu- ven 75, kadaster Sprtie M, no. 393; 5o. de FIRMa WENiNEKEll &.Co, en hare rectitverkrijgeni ïen, tot het opnehfen van eene inrichting voor het drogen .van groen ten en aardappelen in net .pand Sohie 100 kadaster Sectie A, nos. 185 en 186; 6o. A. DIRKZWAGER en zijne rechtver krijgenden tot het oprichten van eene in richting voor het drogen van groenten en aardappelen, in het pand Gioeneweegje 4. kadaster Sectie A, no. 1097;. 7o. A. DIRKZWAGER en zijne rechtver krijgenden, tot het oprichten van eene in richting voor het drogen van groenten en aardappelen, in het pand Westerkade 20, kadaster Sectie M. no 363;. 8o. E. OFFERMAN en zijne rechtver krijgenden, tot het oprichten van eene in richting voor het drogen van .groenten en aardappelen, in het pand Noord rest .121a, kadaster Sectie A, no. 614; 9o. E. DE KONING ear zijne rechtverkrij genden tot het oprichten van ieene inrich ting voor het drogen van groenten, aard appelen en granen, in het pand Noordvest 63, kadaster Sectie A, no. .1484 10. de NV. B0LL <2, iDUNLOP's DISTIL LEERDERIJ en hare rechtverkrijgenden, tol liet oprichten van eene inrichting ivoor het drogen van groenten en aardappelen, in het pand, Schie 36, kadaster Sectie (A, no. 1043. Sehielam, 1 Augustus 1916. I Burgemeester en Wethouders voornoemd, ML L. H0NNEREAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA.- Duitsch' legerbericht. Engelscbe ondernemingen bij Pozièros en Longueval duurden tot den loop van den dag van gisteren voort. Zij waren de inlei ding tot een nieuwen grooton Engelseh- FranscJien aanval, die tussöhen Longueval en de Somine des morgens met ten minste zes divisies werd ingezet, terwijl -lie tus schen Pozières en Longueval over dag door ons versperringsvuur belet werd g.ïcli te ontvouwen en eerst des avonds in een partieelen aanval met eveneens zeer sterke krachten tot uitvoering kwam. De vijand werd overal onder zware bloedige verlio zen afgeslagen en won geen voetbreed ter rein. Waar het tot gevechten op korten afstand kwam, zijn deze door het fiinke optreden der Beiersohe en Saksische re- servetroepen en van de dappere Sleeswijk- Holsleiners ten onzen gunste lueslist. Twaalf officieren en 769 man ran den vijand wer den gevangen genomen. Dertien mitrnd leurs werden buitgemaakt. die al niet uitvoert Jij gaat op de jacht en amuseert je en,' ik! zit hier en heb tijd over alles na te denken. Ik'ssi! ten minste 't kleintje 'snachts bij mijne men, het is te veel voor Mademoiselle ach, wat zou ik! graag alles willlen doen. Belhamel wordt zoo bazig, en denk' eens aan, Onnut jokt de lang ste verhalen vertelt zij waar niets van aan is ipien moet dus tusschen bei- ae komen. Ifc zal het kind van den morgen tot den avond nagaan. Ja, ikwii mij all© moeite geren „Je komt vandaag! weer eens niet tot rust," viel haar echtgenoot haar ongedul dig in de rede, „ïkj wou je yerteUjen,» dat ik zeven patrijzen gescholen heb' en denk eens ami," voegde hij er pe gevierend bij „Stein, de pochhans, geen een. Hij heeft eindelijk toegegeven„Ree biach, je overtreft ons allen," maar ik moet nu weik'elijk een grogje voor mij zelf klaar maken," voegde hij erbij met beesehe stem. Hij riep Ernestine. Zij kwam niet. Niet Voordat de baron de deur had opengerukt eu een vloek de plaats op zond, kwam zij half aangekleed aange loepen. „Worm waterI" riep de baron op be velenden toon. „Nu nog, om half tien," zoo speelde zij' op, „dat is dierenplagen]." „Eerdaags vlieg je het huis nog uit if „Ik kan loop© De baron was buiten zichzelf vandnft Ten zuiden van de Somme artillerie- gevechten. In de streek van Pranay (Champagne; mislukte een zwakke Fransehe aanval in ons vuur. Ten oosten van de Maas steeg het artil lerievuur herhaaldelijk tot groote hevig heid. Ten zuiden van het Thiaumont-werk hadden kleinere handgranaten gevechten plaats. Een vijandelijke vliegeraanval op Con- fians is met -vuur op Pont-k-Mousson be antwoord. Een naar Mulheim in Baden uitgezonden Fransch vliegtuigeskader werd bij! Neuren- buïg a. d Rijn door onze dappere vlie gers ingehaald en op de vlucht geslagen en vervolgd. Het vijandelijk aanvoerders- vliegtuig werd ten noordwesten van Mül- liausen ten val gebracht. Luitenant Hohndorf stelde ten noorden van Bapaume zijn elfden, luitenant Wint- gens ten oosten van Peronne zijn twaalf dén tegenstander buiten gevecht. •Ten westen van Pont a-Mousson en tan zuiden van Tliiaumor' zijn twee Fransehe tweedekkers neergeschoten (het tweede door ons afwéervuur). Fransch legerbericht. t Aan ile Somme gisterennamiddag en an den loop van den nacht, herhaalde Duit sdie tegenaanvallen op de Fransehe posities in het bosch van Hem en ten zuiden van de hoeve Monaou. De strijd was vooral hevig om de hoeve Monacu, waa de Duitschers er in slaagden een oogenbl'a voet (te vatten, maar een schitterende tegenaanval der Franschen verdreef hei eruit. In het Bosch van Hem (werden alle Duit- sohe pogingen afgeslagen door Fransehe tegenaanvallen. i Bij een dier aanvallen nam. /een Fransehe batterij op iden linkeroever de (Duitsch© troe pen omler enfiteervuur en bracht hen zwar© verliezen toe. i Aan den linker Maasoever werd ieen Dui Lsclié aanval op ide N.O. hellingen van lioogte 304 onder het Fransehe ,vnur ver ijdeld, i i Aan Iden rechter Maasoever brachten kleine Fransehe operaties ten Z.W. van Floury hén vooruit en konden zij een 20 tal gevangenen maken. i Een Duxtsche poging om een aanval miet luanidgranaten te doen op een-istelling ten Westen van Vaux en liet Chapïtre-bosch bleef zonder succes. I Engelsoh legerbericht. I De afgeloopen nacht wiend doorgebracht met het verbeteren van ide (gisteren gewon nén stellingen. Er hadden geen (verdere wij zigingen in den toestand plaats. 'Als resul taat van de jongjste ontmoetingen brachten wij onze posten vooruit op «om mi ge punten van het plateau, ten noorden van Bazentin- le-Petit. Avoncteommuniqué -Niets van belang vandaag: Geen in fan (er ingevochten. Vliegers hebben op verscheidene toch ten 7 ton hommen op de vijandelijke verbinj- fiingen en kampementen geworpen. Een trein is opgeblazen, een munitie-depót in brand gestoken. Een vijandelijk' vliegtuig, op de aarde, is vernield. en greep de leuning van een stoel. - Nu kwam er leven in zijn vrouw. Zij vloog van haar stoel op, zond de meid maar bod en deed do deur ach ter haar dicht „Mademoiselle zal wel water voor je wormen," sbelde zij haar echtgenoot get- rust _,,ik zal het aan Mademoiselle vragen." Ook in de kinderkamer was nog geen rust; Belhamel was te opgewonden om te kunnen slapen en wilde ook do Gej- orgientjes uit den slaap houden, Toen zij zich voorover boog mar de zusjes, deed zij ©en ontdekking. In twee spron gen viel zij het trommeltje aan, waarin Grootmama gewoonlijk een zekeren voor raad chocolade achterliet. De trommel was leeg. „Dat ben jullie," riep Belhamel, op de zusjes toesnellende „dat kan niemand an ders zijn dan jullie je hebt je mond nog vol ik heb het geroken -<groq- te God," riep zij ontsteld, „dat is ©en diefstal Een oer Georgjentjes beweerde „Onnut heeft het gedaan wij niet H Belhamel liep naar het bed van het zusje, liet bed was leeg. „Zij heeft zich verstopt, ze heeft zich verstopt", riepen de Georgiemtjes triomj- foerend. - De meisjes zochten de kamer door, zij lichtten ljjij op de donkere giang geen Onnut te bespeuren. Belhamel liep in haar nachtjapon met Er hebben verscheidene luchtgevechten plaats gevonden. Verscheidene toestel leut werdén geveld of beschadigd. Drie Erij gelsch© toestellen worden vermist. Duitsch legerbericht. i Ter weerszijden van Friedrichstadt zijn Russische verkenningsaüleelmgen afgesla gen. Aanvallen op onze kanaalstelling ten westen van Logisjin en bij Nobel (aan de Strumin, ten zuidwésten van Pinskj mis lukten. - 1 De tegen de legergroep-v. Linslagen voortgezette sterke aanvallen Van Russische troepenmassa's werden ook gisteren zegevie rend afgeweerd. Zij Veroorzaakten den aan valler wederom zware Verliezen. Den voor- naamsten druk oefende ,d-f vijand sop de sec toren ter weerszijden van den spoorweg Ko. welSamy, tusschen Witonitsj en de Turya, ten zuiden Van de iTurya en ter weerszijien van die Lipa. Een (goed voorbe reidde tegenaanval dreef bij Zarecze (ten zuiden van StobytsjwaJ den vooruitgedron gen vijand terug. t Voor zoover tot dusver bleek, zijn giste ren 1889 Russen o. w. 9 (officieren, gevan gen genomen. t Onze vliegereskalers brachten ge.iuren te- de laatste gevechtsdagen den vijand door aanvallen op onderstanden, marcheerenrle en bivakk'eereruie troepen en op de commu nieatieverbinriingen belangrijke schade fo\ Legergroep-v. Bothmer. In da voortge zette aanvallen in den sector (noordwestelijk en westelijk Boeczacz slaagden de Russen er op einkele plaatsen in de voorste verdetli gingslinie binnen te dringen. Ze zijn terug geworpen. Alle aanvallen zijn zegevieren 1 afgeslagen. i Oostenrijksch legerbericht. Op de hoogten ten oosten van Kir iibaba (Boekowina, aan de grens van Hon •(garije), werd den vorigen nacht een aan val der Russen afgeslagen door troepen van het leger van Pflanzen-Ballin. In zuidoostelijk Galicië verliep <le dag betrekkelijk rustig. Ten westen en ten noordwesten van Boecz echter zette de vijand nog steeds met de grootste hard nekkigheid zijn aanvallen voort en er werd derhalve ook gisteren verbitterd gestreden De troepen der bondganoototi handhaaf den zich in al hun stellingen. \riak' ten westen vian Brody mislukten verscheiden nachtelijk;© aanvallen van den vijand. Ook in Wolhynië offerde de Vijand gis) teren weder veie duizenden soldaten vin geefs. Wtaar hij ook storm aanvallen! deed, bij Zwiniacze, ten westen en ten noord westen van Lusk en aan beide zijden Van de van Samy naar Kowel loopen,1. de spoorlijn, overal moesten zijn slarrnf colonnes het afleggen. Ten zuiden van StobyckWo werd hij weder teruggeslagen. De in Wolhynië strijdende troepen der bondgenooten hebben gisteren verscheiden Russische officieren en 2000 manschap! pen gevangen genomen en arie mil rail, leurs buit gemaakt' Russisch legerbericht Van gistermiddag: In de streken ten noord- en ten zuid oosten van Baranowitsji levendige we ier zij osch-e beschieting. Vijandelijke aëroplanes wierpen bommen op de stations Zamerïe en IziasLawl. Aan den Stochod trekken de Russische troepen, al strijdende, vooruit. In een der bochten van de rivier maakten zij in'den loop van het offensief o.a. het geheel© 31e Itonvedregiment met den commandant en den staf krijgsgevangenen op een aii- aer punt namen zij 21 officieren en 94 manschappen gevangen en maakten zij vier i mitrailleurs buit In de richting van Kowel duren de verwoede gevechten voort In de richting van Brody bereikten, da Russische troepen onder het Vervolgen van. dén vijand de rivieren Grabierk'a en Se reh Van gisteravond Aan de Stochod zetten wij onzen op;- marsch voort Op sommige punten opent ue vijand rofféivuur, Vandaag is de dappere regimentscom mandant koionel Kantzerof, ridder vandü St. Jorisj-orde, gewond. In -de richting van Brody heeft da vijand met grof geschut de stad Brody en de overgangen oVer de rivier Bat, dcerowk'a beschoten. Op het grootste gedeelte van het front zijn verbitterde en bloedige gevechfëhi gaanae tegen den vijand, die alle pogin gen doet om zich op zijn verdedigingsj- iinie staande te houden en tot dat doel overal vandaan, troepen verzamelt Oostenrijksch legerbericht In de EoJoiriieten hebben wij gisteren (Zondag) ia het Tofauapgeoied een aan val van verscheidene bataljons Alpini bloe dig afgeslagen, 135 Italianen, o. w. 9 of ficieren, gevangen genomen en 2 machine geweren buit gemaakt Aan het I san zo; front heeft ae vijand de bruggehoofden vtan Tolmein en vsr Gorz, zoomede onze stellingen op de, Mo-nte San, Michele hevig) beschoten. Italiaansch legerbericht In liet Etsohdal heeft de vijand gister- (Zondag)nacht onze stellingen bij Caslij- ohe (ten Zuidwesten van Mori) en op den Zugna aangevallen. Hij is dadelijk teruggeslagen. Gisteren (Zondag) is de vijandelijke ar tillerie in de geheêle streek tusschen, Etsch en oen Pasubio in de weer geweest In het Asticordal zetten wij onzen druk ten Noorden van de Montc Cimone voori^ De vijand hoeft gisteren met grof ge schut Arsiero beschoten, er schade aa.nL ge richt en enkele slachtoffers gemaakt In het Travignolojdal (Avisio) heeftd-q vijana, na versterkingen aan troepen on, blokte voeten de plaats op, den tuin in. Zij maakte zich ongerust, zoodat zij maar steeds riep: „Onnut, komt toch we zullen je niets doen kom toch binl- ruen Mademoiselle zat bij de wiegl van het kleintje en hield nog steeds de Ilesch in de hand, die het kind leegigedronken haa. Het lawaai in de kamer daarnaast hinderde haar niet De gav©, onder de bézworendst© omstandigheden te droomm, was al lang haar deel geworden. Noaat zij zich den heelen dag verheugd had oVer het bezit van de broche, ba- zwaard© haar nu tegen den avond de gedachte, dat Madam© de broche, waaraan zij zoo lang) gewoon was geweest, zou missen. Vroeger vvos zij vaak na zulk een overdreven wilde bui den volgaidlejn morgen bij Mademoiselle op de karn-or g-ej komen met de woorden: „Zegi, Gassaletje, zou ik die pels niet terug kunnen kriel. ik heb hel zoo koud." Daar stond Belhamel op den drempel. Ce haren stonden woest om haar giet zicht en haar stem beefde, toen zij vroeg: „Is Onnut bij u, Mademoiselle?" „Onnut?" De Framj.aise slosul haastig op. „Ligt ze dan niet in haar bed?" „Gauw, gauw," riep Beihamel haaf zus jes toe, kleed je aan. Mademoiselle u moet het huis doorzoeken ik neem do lantaarn. wij gaan het doip in „Maar Papa en Mama," zei een der Georgientjea. Tot eenig antwoord wees Belhamel'met de hand naar haar voor hoofd. „Neemt den hoflakoi en de trompet mee," riep Mademoiselle den wegsnellen^ rten meisjes tee. Zij waren reeds o<p straat. De maan scheen. Een heerlijke zomernacht. Uitbot bosch, links van den weg, klonken eenif nige nare geluiden. De Georgientjes dron gen dichter tegen Belhamel aan. „Wat schreeuwt er toch zoo?"- vroeg een van de meisjes. „Dat zijn uiltjes in 't bosch, jon sneeuwgans." „En daar, wat schittert er zoo?" „De beek1, domoor," „0, Belhamel, het is Onnut niet g©- weest, wij hebben de chocola opgegeten,"' bekende oen schreierige sfem. Belhamel snikte het luid uit: „Als wij Onnut niet terugvinden ach God 1 dan. ben ik heel alleen laat ons ,0nn,ut weervinden, o lieve Heer in den hemel, onze Vader onze Vader" begon zij hardop te bidden «U de zusjes bay den uit alle macht mee. In het dorp was het doodstil! Geen; lichtje brandde, waar men ook heenkeek. De kinderen kwamen op de markt, steeds hardop biddende en nu en dan riepen, zij daartusschen door: „Onnut 1 Onnuti" Goddank, bij den meester was nog licht Hij hoorde de stemmen op straat en, deed het raam open. „Wie is daar? Wat gebeurt ei;?," „0 mijnheer, mijnheer, Onnut is weg!" luidde het met snikkend© stem gegevlejn; antwoord., I (Wordt vervolgdl,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1